Giáo án lịch sử lớp 11 cơ bản full

62 3,411 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2014, 14:28

Chương 1 CÁC NƯỚC CHÂU Á, CHÂU PHI VÀ KHU VỰC MỸ LA TINH(Thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX)Tiết PP: 01 Bài 1NHẬT BẢNI. MỤC TIÊU BÀI HỌC:1 Kiến thức: HS hiểu rõ tình hình Nhật Bản nửa đầu thế kỷ XIX. Nội dung, tính chất và kết quả của cuộc cải cách Minh Trị. Con đường phát triển CNTB của Nhật Bản phát triển CNTB và quá trình chuyển sang giai đoạn CNĐQ.2 Tư tưởng: HS nhận thức rõ vai trò, ý nghĩa của những cải cách đối với sự phát triển kinh tế, xã hội Giáo dục học sinh tinh thần học hỏi, cần cù trong lao động. Giúp Hs thấy rõ vì sao chiến tranh đế quốc thường gắn liền với CN ĐQ3 Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng phân tích sự kiện lịch sử, sử dụng bản đồ, nắm vững khái niệm “cải cách”. Trường THPT Nguyễn Du Lch S 11 Phần I LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (Tiếp theo) Chương 1 CÁC NƯỚC CHÂU Á, CHÂU PHI VÀ KHU VỰC MỸ LA TINH (Thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX) Tiết PP: 01 Bài 1 NHẬT BẢN I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1/ Kiến thức: - HS hiểu rõ tình hình Nhật Bản nửa đầu thế kỷ XIX. - Nội dung, tính chất và kết quả của cuộc cải cách Minh Trị. - Con đường phát triển CNTB của Nhật Bản phát triển CNTB và quá trình chuyển sang giai đoạn CNĐQ. 2/ Tư tưởng: - HS nhận thức rõ vai trò, ý nghĩa của những cải cách đối với sự phát triển kinh tế, xã hội - Giáo dục học sinh tinh thần học hỏi, cần cù trong lao động. - Giúp Hs thấy rõ vì sao chiến tranh đế quốc thường gắn liền với CN ĐQ 3/ Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng phân tích sự kiện lịch sử, sử dụng bản đồ, nắm vững khái niệm “cải cách”. II/ THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY-HỌC: - GV: Bản đồ ĐQ Nhật cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. Ảnh Thiên Hoàng Minh Trị. - HS: Soạn bài trả lời câu hỏi SGK trang 5,6,8. Vẽ lược đồ H3 SGK/ 7. III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: 1. Ổn đnh lớp: 2. Dẫn dắt vào bài: 3. Tổ chức dạy-học Hoạt động của GV - HS Nội dung Hoạt động 1: Tập thể - GV sử dụng bản đồ thế giới giới thiệu vị trí địa lý của NB. - PV: Tình hình NB vào đầu TK XIX? - PV: Biểu hiện suy yếu của NB? đầu thế kỷ XIX? - PV: Trước tình hình trên, Nhật bản đang đứng trước nguy cơ gì? Hoạt động 2: Thảo luận nhóm * Kiến thức: Nội dung, tính chất, kết quả, cuộc duy tân Minh Trị * Tổ chức: GV phân chia nhóm và giao nội dung thảo luận cho các nhóm: - Nhóm 1: Nội dung cải các về chính trị, Qsự - Nhóm 2: Nội dung cải cách về kinh tế, giáo dục. - Nhóm 3: Tính chất, kết quả cuộc duy tân Minh Trị. 1. Nhật bản từ đầu thế kỷ XIX đền trước năm 1868 * Chế độ Mạc phủ khủng hoảng suy yếu: - Kinh tế: Nông nghiệp phong kiến lạc hậu, tô thuế nặng nề, mầm mống kinh tế TBCN phát triển. - Xã hội: Mâu thuẫn giữa nhân dân với chế độ phong kiến gay gắt. - Chính trị: Quyền lực thuộc về Tướng quân. * TB phương Tây dùng vũ lực đe dọa và buộc Nhật ký điều ước bất bình đẳng. 2. Cuộc Duy tân Minh Tr. 1.1868, chế độ Mạc hủ sụp đổ, Mútsôhitô (Minh Trị) lên ngôi và thực hiện công cuộc cải cách. * Nội dung cuộc cải cách: - Chính trị: Tổ chức chính phủ theo kiểu châu Âu, ban hành Hiến pháp 1889, thực hiện quyền bình đẳng - Kinh tế: Xóa bỏ độc quyền ruộng đất của phong kiến, thống nhất tiền tệ và thị trường, tăng cường Giáo viên: Lương Thành Vi - 1 - N¨m häc: 2012 -2013 Trường THPT Nguyễn Du Lch S 11 * HS thảo luận và cử đại diện của nhóm lên trình bày, nhóm khác bổ sung và GV chốt ý. GV cho HS khai thác ảnh Minh Trị - PV: Trong các nội dung cải cách trên, nội dung nào quan trọng nhất? Vì sao? (cải cách giáo dục, Vì được xem là chìa khoá nâng cao dân trí, tạo con người có khả năng nắm bắt KHKT, tư tưởng văn hoá tiên tiến để hội nhập vào thế giới TBCN. Nhật Bản là nước nông nghiệp, KT-VH - XH đều lạc hậu, muốn đưa Nhật tiến lên con đường hiện đại hoá phải coi trọng cải cách giáo dục, vì giáo dục thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.) Hoạt động 3: Cá nhân - PV: Đặc điểm chung của CNĐQ? - GV liên hệ tình hình NB cuối TK XIX đã có sự xuất hiện của các công ty độc quyền, chính sách bành truớng của Nhật Bản xâm lược thuộc địa. - HS lên bảng trình bày bằng bản đồ sự bành trướng của NB. - PV: Chính sách đối nội của Nhật Bản khi chuyển sang giai đoạn đế quốc? phát triển TBCN ở nông thôn - Quân sự: Huấn luyện theo phương Tây, chú trọng tàu chiến, sản xuất vũ khí. - Giáo dục: Chú trọng KHKT, cử HS giỏi đi du học. * Kết quả: Nhật thoát khỏi số phận thuộc địa trở thành nước TBCN. * Tính chất: là cuộc cách mạng tư sản không triệt để. 3. Nhật Bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. - 30 năm cuối TK XIX, KT Nhật phát triển mạnh mẽ. - Hình thành các công ty độc quyền: Mitsubisi, Mítxưi, chi phối đời sống, kinh tế, chính trị. - Cuối TKXIX đầu TK XX, Nhật đẩy mạnh chính sách bành trướng xâm lược => đế quốc hùng mạnh nhất ở châu Á. - Đàn áp và bóc lột công nhân nặng nề => phong trào đấu tranh của công nhân phát triển. => CNĐQ Nhật được gọi là CNĐQ phong kiến quân phiệt, hiếu chiến. 4. Sơ kết bài học : - Tại sao cùng trong số phận của các nước châu Á Nhật Bản thoát khỏi số phận là nước thuộc địa trở thành nước đế quốc đầu tiên ở châu Á. - Dựa vào đâu khẳng định cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX Nhật Bản đã chuyển sang giai đoạn CNĐQ? * Hướng dẫn giao nhiệm vụ về nhà: - Học bài, trả lời các câu hỏi SGK trang 8. - Chuẩn bị bài Ấn Độ + Vẽ lược đồ phong trào cách mạng ở An Độ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỷ XX vào vở. + Vai trò của Đảng Quốc đại trong phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ. 000 Giáo viên: Lương Thành Vi - 2 - N¨m häc: 2012 -2013 Trường THPT Nguyễn Du Lch S 11 Tiết PP: 02 Bài 2 ẤN ĐỘ I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1/ Kiến thức: - HS nắm được nguyên nhân phong trào GPDT ở Ấn Độ. Vai trò của giai cấp tư sản Ân Độ đặc biệt là Đảng Quốc đại, tinh thân đấu tranh của nhân dân chống thực dân Anh. 2/ Tư tưởng: - Biết lên án sự thống trị tàn bạo của thực dân Anh đối với nhân dân Ấn Độ, khâm phục tinh thần đấu tranh của nhân dân chống CNĐQ. 3/ Kỹ năng: - Biết sử dụng bản đồ, quan sát tranh ảnh, tường thuật diễn biến. - Rèn luyện kỹ năng phân, tổng hợp, so sánh các sự kiện LS II/ THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY- HỌC - GV: Ảnh Tilắc, Lược đồ phong trào cách mạng ở Ấn Độ cuối thế kỉ XIX - đầu XX. - HS vẽ lược đồ phong trào cách mạng ở Ấn Độ cuối thế kỉ XIX - đầu XX vào vở. III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: 1. Kiêm tra bài cũ: Nêu nội dung, tính chất, và ý nghĩa cuộc Duy tân Minh trị? 2. Giới thiệu bài mới . …. 3. Bài mới: Hoạt động của GV - HS Nội dung Hoạt động 1: Cả lớp. GV: sơ lược về Ấn Độ, phát kiến địa lý của Vaxcôđờ Gama -> xâm nhập vào Ấn Độ là Anh và Pháp, sau chỉ còn Anh đặt ách thống trị. - PV: Những chính sách cai trị của thực dân Anh? - PV: Hậu quả chính sách cai trị của thực dân Anh? Hoạt động 3: Thảo luận nhóm * Kiến thức: Sự ra đời và phân hóa của Đảng Quốc đại; Phong trào dân tộc 1885 – 1908 ở Ấn Độ. * Tổ chức: GV chia nhóm và giao nội dung thảo luận cho các nhóm: - Nhóm 1: khái quát sự ra đời và chủ trương của Đảng Quốc Đại? - Nhóm 2: Sự phân hóa của Đảng Quốc Đại? - Nhóm 3: Phong trào dân tộc 1885 – 1908 và ý nghĩa? 1. Tình hình kinh tế, xã hội Ấn Độ na sau thế kỉ XIX - Đến giữa TK XIX Anh hoàn thành xâm lược và đặt ách cai trị ở Ấn Độ. - Chính sách cai trị của thực dân Anh: + Kinh tế: Anh biến Ấn Độ thành thị trường, cung cấp nguyên liệu. + Chính trị - xã hội: Chính phủ Anh nắm quyền cai trị trực tiếp, thực hiện chính sách chia để trị, mua chuộc giai cấp thống trị, khơi sâu sự cách biệt tôn giáo, chủng tộc… - Hậu quả: Kinh tế giảm sút, đời sống nhân dân cực khổ. 2. Đảng Quốc đại và phong trào dân tộc (1885 - 1908) * Sự ra đời và phân hóa của Đảng Quốc đại: - Từ giữa thế kỷ XIX giai cấp tư sản và tầng lớp trí thức dần đóng vai trò quan trọng. Tư sản Ấn Độ muốn tự do để phát triển kinh tế và tham gia chính quyền nhưng bị thực dân Anh kìm hãm. - 1885 giai cấp tư sản Ấn Độ thành lập Đảng Quốc đại. - 20 năm đầu (1885-1905) Đảng chủ trương đấu tranh ôn hoà => nội bộ Đảng phân thành 2 phái: ôn hoà và “cực đoan” Giáo viên: Lương Thành Vi - 3 - N¨m häc: 2012 -2013 Trường THPT Nguyễn Du Lch S 11 * HS thảo luận và cử đại diện lên trình bày, nhóm khác bổ sung, GV chốt ý. - GV kết hợp kể tiểu sử của Ti Lắc. * Phong trào dân tộc 1885-1908: - 10/1905, phong trào chống đạo luật chia cắt Ben-gan diễn ra mạnh mẽ. - 6/1908, cuộc tổng bãi công ở Bom-bay . - Ý nghĩa: Cao trào 1905-1908 mang đậm ý thức dân tộc, đánh dấu sự thức tỉnh của nhân dân Ấn Độ. 4. Sơ kết bài học : - Chính sách cai trị của thực dân Anh ở Ấn Độ? - Vai trò của Đảng Quốc Đại và ý thức dân tộc của nhân dân Ấn Độ? - So sánh phong trào cách mạng 1885 – 1908 với khởi nghĩa Xi-pay? * Hướng dẫn giao nhiệm vụ về nhà: - Học bài, trả lời câu hỏi SGK trang 12. - Chuẩn bị bài mới: Trung Quốc + Diễn biến cách mạng Tân Hợi; + Vẽ lược đồ cách mạng Tân Hợi. 000 Giáo viên: Lương Thành Vi - 4 - N¨m häc: 2012 -2013 Trường THPT Nguyễn Du Lch S 11 Tiết PP: 03 Bài 3 TRUNG QUỐC I. MỤC TIÊU: - Kiến thức: HS nắm rõ nguyên nhân TQ trở thành nước nửa thuộc địa nửa phong kiến. Phong trào đấu tranh chống đế quốc và chống phong kiến diễn ra sôi nổi: Duy tân, phong trào Nghĩa Hoà Đoàn, cách mạng Tân Hợi, ý nghĩa của các phong trào đó. - Thái độ: Biểu lộ sự cảm thông, khâm phục đối với nhân dân TQ trong cuộc đấu tranh chống đế quốc, phong kiến. - Kĩ năng: Đánh giá các triều đại phong kiến, sử dụng lược đồ, biết liên hệ với CMVN. II. TÀI LIỆU, THIẾT BỊ DẠY HỌC: - HS vẽ lược đồ cách mạng Tân Hợi . - GV: Sưu tầm ảnh các nước đế quốc xâu xé Trung Quốc, ảnh Tôn Trung Sơn, bản đồ TQ. IV. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: 1. Kiểm tra bài cũ: Vai trò của Đảng Quốc Đại trong phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ? 2. Giới thiệu bài mới . 3. Bài mới: Hoạt động của GV - HS Nội dung Hoạt động 1: Hướng dẫn đọc thêm Hoạt động 2: Thảo luận nhóm * Kiến thức: PT đấu tranh chống PK chống xâm lược của nhân dân TQ. * Tổ chức: - GV thiết kế bảng niên biểu và chia lớp thành 3 nhóm, giao nội dung thảo luân: + Nhóm 1: Khởi nghĩa Thái Bình thiên quốc + Nhóm 2: Phong trào Duy Tân + Nhóm 3: Phong trào Nghĩa Hoà đoàn. - HS thảo luận theo nhóm dứới sự gợi ý của GV, HS trình bày, GV chốt ý. - GV kết hợp kể chuyện Từ Hy Thái Hậu và vua Quang Tự để khắc sâu cuộc đấu tranh của nhân dân TQ thời gian này Hoạt động 3: Cả lớp - GV kể tiểu sử Tôn Trung Sơn. - PV: Cương lĩnh của TQĐMH? - PV: Nhận xét về chủ nghĩa tam dân, và mục tiêu của ĐMH (tích cực và hạn chế)? (Đáp ứng được nguyên vọng tự do, dân chủ và ruộng đất nên được nhân dân ủng hộ; chưa nêu cao được ý thức dân tộc chống ĐQ.) - GV: Sử dụng lược đồ cách mạng Tân Hợi, gọi HS tường thuật, hướng dẫn HS lập bảng niên biểu về diễn biến cách mạng Tân Hợi. Thời gian Sự kiện 10/10/1911 29/12/1911 1. Trung Quốc b các nước đế quốc xâm lược 2. Phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc giữa thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX - Từ giữa TKXIX phong trào đấu tranh chống thực dân, phong kiến phát triển mạnh - 1851 - 1864, khởi nghĩa Thái bình Thiên quốc: góp phần làm lung lay triều đình PK - Năm 1898, cuộc vận động Duy tân => mở đường cho trào lưu tư tưởng tiến bộ vào TQ. - Năm 1900, phong trào Nghĩa hòa đoàn diễn ra mạnh mẽ ở miền Bắc. → Năm 1901, Hòa ước Tân Sửu => TQ thành nước nửa thuộc địa - nửa PK. 3. Tôn Trung Sơn và Cách mạng Tân Hợi 1911 a. Tôn Trung Sơn và việc thành lập Trung Quốc đồng minh hội - Đầu thế kỷ XX giai cấp tư sản TQ phát triển mạnh => tập hợp lực lượng để lãnh đạo cách mạng. - 8/1905 Tôn Trung Sơn thành lập TQ đồng minh hội - Mục tiêu: đánh đổ Mãn Thanh, khôi phục Trung Hoa, thành lập dân quốc, bình quân địa quyền. b. Cách mạng Tân Hợi 1911 - Nguyên nhân: + Nhân dân TQ mâu thuẫn với ĐQ – PK. + Nhà Thanh trao quyền kiểm soát đường sắt cho đế quốc => PT “Giữ đường” châm ngòi cho CM bùng nổ. Giáo viên: Lương Thành Vi - 5 - N¨m häc: 2012 -2013 Trường THPT Nguyễn Du Lch S 11 6/3/1912 * Lớp 11d, 11c: GV hướng dẫ học sinh thảo luận nhóm diễn biến, tính chất và ý nghĩa. - PV: Kết quả, tính chất CM mạng Tân Hợi? - PV: Ý nghĩa CM mạng Tân Hợi? - GV liên hệ ảnh hưởng CM Tân Hợi đến VN qua việc thành lập và hoạt động của VN QDĐ năm 1927 – 1930. - Diễn biến: + 10/10/1911, khởi nghĩa ở Vũ Xương và nhanh cónh lan ra khắp miền Nam, Trung TQ. + 29/12/1911, Tôn Trung Sơn làm Đại tổng thống, thành lập Trung Hoa Dân quốc. + 2/1912, TTS từ chức, 3/1912 Viên Thế Khải nhậm chức Tổng Thống. CM chấm dứt. - Tính chất, kết quả: + Kết quả: lật đổ chế độ quân chủ, thành lập nền cộng hoà. + Là cuộc cách mạng tư sản không triệt để, vì không thủ tiêu chế độ sở hữu ruộng đất, không chia ruộng đất cho dân cày, không xoá bỏ ách nô dịch của đế quốc. - Ý nghĩa: Lật đổ chế độ chuyên chế, thành lập nền cộng hòa, mở đường cho CNTB phát triển. Ảnh hưởng đến phong trào GPDT ở châu Á. 4. Sơ kết bài học : - Phong trào chống ĐQ, chống PK của nhân dân TQ… - Diễn biến, kết quả, ý nghĩa của cách mạng Tân Hợi. *. Hướng dẫn giao nhiệm vụ về nhà: - Học bài trả lời các câu hỏi SGK trang 17 - Bài tập: Điền các sự kiện tương ứng với mốc thời gian về CMTQ đầu thế kỷ XX: Thời gian Sự kiện Đầu năm 1905 Tháng 8/1905 Ngày 9/5/1911 Ngày 10/10/1911 Ngày 29/12/1911 Tháng 2/1912 Ngày 6/3/1912 000 Giáo viên: Lương Thành Vi - 6 - N¨m häc: 2012 -2013 Trường THPT Nguyễn Du Lch S 11 Tiết PP: 04-05 Bài 4 CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á (Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX) I. MỤC TIÊU: - Kiến thức: HS hiểu rõ quá trình xâm lược của các nước đế quốc vào Đông Nam Á và phong trào đấu tranh chống thực dân phương Tây của nhân dân Đông Nam Á. - Kĩ năng: Biết khai thác luợc đồ, so sánh và phân tích sự kiện lịch sử. - Thái độ: Giáo dục tinh thần yêu nước chống xâm lược, tinh thần đoàn kết quốc tế. II. TÀI LIỆU, THIẾT BỊ DẠY HỌC: - GV: Lược đồ Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX. - HS: Sưu tầm các tài liệu về Inđônêxia, Lào, Phi-lip-pin vào đầu thế kỉ XX. Chuẩn bị bảng phụ theo tổ. IV. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: 1. Kiểm tra bài cũ: Diễn biến, kết quả, ý nghĩa của cách mạng Tân Hợi 1911? 2. Giới thiệu bài mới . 3. Bài mới Hoạt động của GV - HS Nội dung Hoạt động 1: Thảo luận nhóm * Kiến thức: Quá trình xâm lược của CNTD vào các nước Đông Nam A * Tổ chức: - GV dùng lược đồ ĐNA cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX cho HS quan sát và chia nhóm, giao nội dung thảo luận: + Nhóm 1: Vị trí địa lí, lịch sử - văn hóa, vị trí chiến lược của ĐNA? + Nhóm 2: Tại sao ĐNA trở thành đối tượng xâm lược của tư bản phương tây? + Nhóm 3: Quá trình xâm lược Inđônêxia, Philippin. + Nhóm 4: Quá trình xâm lược Miến Điện, Mã Lai, Đông Dương. - GV hướng dẫn HS thảo luận nhóm có sử dụng lược đồ và lập bảng thống kê về quá trình xâm lược của CNTD ở ĐNA theo mẫu Tên nước TD Xâm lược Thời gian hoàn thành xâm lược Hoạt động 2: Nhóm - GV kết hợp sử dụng lược đồ Đông Nam Á chia lớp làm 4 nhóm thảo luận lập bảng niên biểu theo mẫu: Thời gian Phong trào đấu tranh 1861-1892 1863 – 1866 1866 – 1867 - Gv cho tưng2 nhóm trình bày , nhận xét và chốt ý 1. Quá trình xâm lược của CNTD vào các nước Đông Nam A a. Nguyên nhân: - Các nước tư bản cần thị trường, - ĐNA là vùng chiến lược quan trọng, giàu tài nguyên, chế độ PK suy yếu b. Quá trình xâm lược: - Giữa thế kỷ XIX Hà Lan hoàn thành xâm chiếm và lập ách thống trị ở Inđônêxia. - Từ giữa TK XVI Philippin là thuộc địa của Tây Ban Nha. 1902 Philippin thành thuộc địa của Mỹ. - 1885 Anh thôn tính Miến Điện và sát nhập Miến Điện thành một tỉnh của AĐ. - Đầu thế kỷ XX Mã Lai là thuộc địa của Anh. - Cuối thế kỷ XIX Pháp hoàn thành xâm lược Đông Dương và tiến hành khai thác thuộc địa. 2. Phong trào đấu tranh chống Pháp của nhân dân Campuchia - 1863, CPC nhận quyền bảo hộ của Pháp. Năm 1884, Pháp gạt Xiêm biến CPC thành thuộc địa. - Sự thống trị của Pháp làm cho nhân dân CPC bất bình và nổi dậy dấu tranh. - Diễn biến: + 1861 – 1892, Khởi nghĩa Si-thô-va. + 1863 – 1866, khởi nghĩa A-cha-xoa. + 1866 – 1867, khởi nghĩa Pu-côm-pu. Giáo viên: Lương Thành Vi - 7 - N¨m häc: 2012 -2013 Trường THPT Nguyễn Du Lch S 11 Hoạt động 3: Cá nhân - GV kết hợp sử dụng lược đồ Đông Nam Á, Cho HS trình bày PT đấu tranh của nhân dân Lào bằng lập bảng niên biểu: Thời gian Phong trào đấu tranh 1901-1903 1901-1937 1918-1922 - Qua phong trào đấu tranh của nhân dân Lào, CPC em có nhận xét gì? Hoạt động 4: Cá nhân - GV kết hợp sử dụng lược đồ Đông Nam Á, nêu vị trí địa lý của Xiêm. - PV: Chính sách cải cách của RamaV? - GV: giải thích vì sao Xiêm không trở thành nước thuộc địa- trở thành “Khu đệm” nằm giữa thuộc địa của Anh và Pháp. - PV: Tính chất cuộc cải cách Rama V? 3. Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân Lào đầu thế kỷ XX - 1893 Lào trở thành thuộc địa của Pháp. - Phong trào đấu tranh: + 1901 – 1903: khởi nghĩa Pha-ca-đuốc ở vùng Xavanakhét. + 1901 – 1937, khởi nghĩa Ong Kẹo và Com-ma-đam ở cao nguyên Bôlôven. + 1918 – 1922, khởi nghĩa Châu Pa-chay. * Nhận xét: - Phong trào đấu tranh diễn ra liên tục nhưng mang tính tự phát. - Hình thức đấu tranh chủ yếu là K/n vũ trang. - Lãnh đạo là sĩ phu yêu nước và nông dân. - Kết quả đều thất bại. - Thể hiện tinh thần yêu nước và tinh thần đoàn kết giữa 3 nước Đông Dương. 4. Xiêm (Thái Lan) giữa thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX - Năm 1752 triều đại Ra-ma thiết lập, thực hiện chính sách đóng cửa. - Giữa thế kỷ XIX, Ra-ma IV thực hiện mở cửa buôn bán với nước ngoài. - 1868, Ra-ma V thực hiện nhiều cải cách: + Kinh tế: Giảm thuế ruộng, xóa bỏ lao dịch; khuyến khích tư nhân bỏ vốn kinh doanh, xây dựng nhà máy, mở hiệu buôn, ngân hàng. + Chính trị: cải cách theo phương Tây, chính phủ có 12 bộ trưởng; giúp việc có Hội đồng nhà nước. + Quân đội, tòa án, giáo dục cải cách theo phương Tây. + Xóa bỏ chế độ nô lệ vì nợ + Thực hiện ngoại giao mềm dẻo, lợi dụng vị trí nước đệm và mâu thuẫn giữa Anh - Pháp. - Tính chất: Là cuộc cách mạng tư sản không triệt để. 4. Sơ kết bài học: - Ở Việt Nam có phong trào nào giống với các xu hướng đấu tranh ở Philippin đại diện tiêu biểu của phong trào đó? - Vì sao Xiêm không trở thành thuộc địa của nước TB nào? * Hướng dẫn giao nhiệm vụ về nhà: - Học bài trả lời câu hỏi SGK trang 26. - Chuẩn bị bài: Châu Phi và khu vực Mỹlatinh. + Vẽ bản đồ thuộc địa của các nước đế quốc ở châu Phi đầu thế kỷ XX. + Vẽ lược đồ khu vực Mỹlatinh đầu thế kỷ XIX. 000 Giáo viên: Lương Thành Vi - 8 - N¨m häc: 2012 -2013 Trường THPT Nguyễn Du Lch S 11 Bài 5 CHÂU PHI VÀ KHU VỰC MỸ LA TINH (Thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX) I. MỤC TIÊU: - Kiến thức: HS nắm được quá trình xâm lược châu Phi và khu vực Mĩlatinh của các nước đế quốc. Chính sách thống trị của CNTD và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở châu Phi và Mỹlatinh TK XIX đầu XX. - Thái độ: Giáo dục tinh thần đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền dân tộc, lên án chủ nghĩa thực dân xâm lược, có thái độ đồng tình với PTĐTGPDT của nhân dân các nước châu Phi và Mỹlatinh. - Kĩ năng: HS biết vẽ bàn đồ, xác định vị trí địa lí của các nước bị xâm lược ở châu Phi và Mỹlatinh. II. THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY HỌC: - GV: Lược đồ châu Phi, khu vực Mĩ la tinh; tranh ảnh - HS: Soạn bài theo câu hỏi SGK. IV. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: 1. Kiểm tra bài cũ : Nội dung, ý nghĩa của Cải cách Rama V? 2. Giới thiệu bài mới . 3. Bài mới: Hoạt động của GV - HS Nội dung Hoạt động 1: Thảo luận nhóm * Kiến thức: Các nước đế quốc xâm lược châu Phi và các cuộc đấu tranh tiêu biểu của nhân dân châu Phi chống CNTD giành ĐLDT. * Tổ chức: - GV: dùng lược đồ châu Phi cuối TK XIX đâu XX giới thiệu về vị trí địa lý, văn hóa, kinh tế. - GV chia nhóm và phân nội dung thảo luận: Nhóm 1: Các nước đế quốc xâm lược châu Phi. Nhóm 2: Các cuộc đấu tranh tiêu biểu của nhân dân châu Phi chống CNTD giành ĐLDT. Nhóm 3: Kết quả và ý nghĩa PT đấu tranh chống CNTD giành ĐLDT? - HS thảo luận theo nhóm và cử đại diện lên trình bày, nhóm khác bổ sung, GV kết luận. Hoạt động 2: Cả lớp, cá nhân GV: dùng lược đồ khu vực Mĩ la tinh cuối TK XIX đâu XX giới thiệu về vị trí địa lý. 1. Châu Phi * Các nước đế quốc xâm lược châu Phi: - Những năm 70 – 80 của TK XIX các nước tư bản phương Tây đua nhau xâu xé châu Phi: + Năm 1882, Anh chiếm Ai Cập, Nam Phi, kênh đào Xuy-ê, Ni-giê-ni-a + Năm 1883, Pháp chiếm Tuynidi, Xa ha ra, Ma- đa-ga-xca, Angiêri. + Năm 1884, Đức chiếm bắc Ca-mơ-run, Tô-gô, Tây Nam Phi. - Đầu TK XX việc phân chia thuộc địa giưã các nước đế quốc ở châu Phi căn bản hoàn thành. * Các cuộc đấu tranh tiêu biểu của nhân dân châu Phi: - 1830-1847: Cuộc khởi nghĩa do Áp-đen-ca-đe lãnh đạo nhân dân Angiêri chống TD Pháp. - 1879 – 1882, ở Ai Cập Atmet ARabi lãnh đạo PT “Ai Cập trẻ” . - 1882-1898, Muhamét Átmét lãnh đạo nhân dân Xuđăng chống TD Anh - 1889, nhân dân Êtiôpia kháng chiến chống thực dân Italia. Đến 1896, cuộc kháng chiến thắng lợi. * Nhận xét: - PT hầu hết bị thất bại do chênh lệch lực lượng, trình độ tổ chức thấp, bị TD đàn áp. - Ý nghĩa: thể hiện tinh thần yêu nước tạo tiền đề cho giai đoạn đầu TK XX. 2. Khu vực Mĩ La tinh * Chế độ thực dân ở Mĩ la tinh: Giáo viên: Lương Thành Vi - 9 - N¨m häc: 2012 -2013 Trường THPT Nguyễn Du Lch S 11 - HS sử dụng lược đồ trình bày và lập niên biểu diễn biến phong trào đấu tranh của nhân dân MLT. TG Tên nước Kết quả - PV: Nhận xét về Phong trào đấu tranh GPDT ở MLT? (Hầu hết các nước đã thoát khỏi ách thống trị của CNTD, trở thành một quốc gia độc lập.) - PV: Sau khi giành được độc lập tình hình các nước MLT ntn? - Từ TK XVI,XVII đa số các nước MLT đều là thuộc địa của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha -> thiết lập chế độ thống trị phản động, dã man, tàn khốc => Cuộc đấu tranh GPDT diễn ra quyết liệt. * Phong trào đấu tranh giành độc lập: - Cuối TK XVIII, ở Haiti bùng nổ cuộc đấu tranh => 1804 trở thành nước cộng hoà da đen đầu tiên ở Nam Mĩ. - 20 năm đầu TK XIX, PT nổ ra sôi nổi quyết liệt, các quốc gia độc lập ra đời: Paragoay 1811 Áchentina 1816, Mêhicô 1821, Pêru 1821, Braxin 1822, Urugoay 1828, Côlômbia 1830, Êcuđo 1830. * Tình hình ở MLT sau khi giành độc lập và chính sách bành trướng của Mĩ: - Sau khi giành độc lập các nước MLT đạt một số thành tựu về KT, VH, XH - Mĩ âm mưu biến MLT thành “sân sau” để thiết lập nền thống trị độc quyền. - Thủ đoạn: + Đưa ra học thuyết Mơn-rô “Châu Mĩ của người châu Mĩ”, thành lập tổ chức “Liên Mĩ”. + Gây chiến và hất cẳng Tây Ban Nha khỏi MLT. + Thực hiện chính sách “cái gậy lớn”, “ngoại giao đồng đôla”. => MLT trở thành thuộc địa kiểu mới của Mĩ. 4. Sơ kết bài học : - Vì sao các nước tư bản phương Tây xâm lược châu Phi và MLT? - PT đấu tranh của nhân dân MLT và châu Phi, kết quả, ý nghĩa? *. Hướng dẫn giao nhiệm vụ về nhà: - Học bài theo câu hỏi SGK trang 30. - Sưu tầm các hình ảnh nói về CTTG I. Vẽ hình 14/32 SGK vào vở. 000 Giáo viên: Lương Thành Vi - 10 - N¨m häc: 2012 -2013 [...]... khủng hoảng - Thái độ: Nhận thức đúng đắn, khách quan về bản chất của CNTB Mĩ, mặt trái của xã hội tư bản Hiểu rõ quy luật đấu tranh trong lòng xã hội tư bản - Kĩ năng: Khả năng phân tích tranh ảnh lịch sử để hiểu bản chất của sự kiện lịch sử trong bài học Kỹ năng sử lý số liệu trong các niên biểu và bản thống kê để giải thích những vấn đề lịch sử II THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC: - GV: Dạy CNTT - Tranh... tập lập bảng niên biểu mục 1 - Chuẩn bị bài ôn tập LSTGCĐ; - Ôn lại những kiến thức đã học LSTG cận đại -000 - Giáo viên: Lương Thành Vi - 14 - N¨m häc: 2012 -2013 Trường THPT Nguyễn Du Lịch Sử 11 Tiết PP: 10 Bài 8 ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI I MỤC TIÊU: - Kiến thức: Hệ thống và khái quát hóa nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới cận đại Các vấn đề cơ bản của lịch sử thế... tư bản Thấy rõ nguy cơ một cuộc chiến thế giới mới Phong trào Mặt trận nhân dân chống phát xít và nguy cơ chiến tranh thu được kết quả khác nhau ở các nước tư bản - Thái độ: Nhìn nhận khách quan về quá trình phát triển và bản chất của chủ nghĩa tư bản Ủng hộ cuộc đấu tranh vì sự tiến bộ và giải phóng của nhân dân thế giới - Kĩ năng: Khả năng tập hợp, phân tích tư liệu lịch sử, so sánh các sự kiện lịch. .. bùng nổ - Diễn biến CM tháng Mười - Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền xô viết - Ý nghĩa lịch sử CM tháng Mười Nga * Hướng dẫn giao nhiệm vụ về nhà: - Học bài và trả lời câu hỏi SGK - Sưu tầm những hình ảnh về Liên Xô xây dưng XHCN - Hoàn thành bảng niên biểu CM tháng Mười Nga 1917 - Điểm khác biệt của cách mạng tháng Mười Nga với các cuộc CMTS 000 - Giáo viên: Lương Thành Vi... CMTS và sự xác lập của CNTB - Mâu thuẫn cơ bản của chế độ TBCN - Sự ra đời và phát triển của PTCN quốc tế - Sự xâm lược thuộc địa của CNTB và phong trào đấu tranh của các dân tộc chống CNTD 3 Sơ kết bài bài dạy: - Nội dung cơ bản của lịch sử thế giới cận đại - Nguyên nhân và kết quả các cuộc CMTS Tác dụng tích cực và hạn chế của CMTS đối với sự phát triển của lịch sử * Hướng dẫn giao nhiệm vụ về nhà:... Cách mạng tháng Mười - Kĩ năng: Biết tổng hợp và hệ thống hóa các SKLS, khai thác tranh ảnh lịch sử II THIẾT BỊ, ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: - GV: Phim CM tháng Mười Nga, phiếu học tập lập bảng niên biểu CM tháng Mười Nga - HS: Quan sát hình 22 - 23 SGK/ 49, 24 SGK/51 III TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: 1 Kiểm tra: 2:Dẫn dắt vào bài:… 3 Dạy - học bài mới Hoạt động của GV-HS Hoạt động 1: Cả lớp, cá nhân GV: Dùng bản đồ thế... SGK trang 89 Giáo viên: Lương Thành Vi - 33 - N¨m häc: 2012 -2013 Trường THPT Nguyễn Du Lịch Sử 11 - Chuẩn bị bài Chiến tranh thế giới thứ hai: + Sưu tầm tài liệu về cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai + Tiểu sử hình ảnh của Hit-le + Trận đánh tiêu biểu (Matxcơva, Stalingrát, Cuốc xcơ, trận Trân Châu Cảng) Giáo viên: Lương Thành Vi - 34 - N¨m häc: 2012 -2013 Trường THPT Nguyễn Du Lịch Sử 11 Tiết PP:... phân tích lịch sử II THIẾT BỊ TÀI LIỆU: - Biểu đồ III TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: 1 Kiểm tra: 2 Bài mới: Hoạt động của GV-HS Hoạt động 1: Cá nhân, tập thể Nội dung 1 Những kiến thức cơ bản của chương trình GV phát phiếu học tập theo bảng thống kê gợi ý phần bên, sau đó GV sửa, HS tự chấm điểm cho nhau để cộng điểm thưởng Thời gian 8/1566 16401688 17751783 1789 -1794 Cuối thế kỷ 19đầu thế kỷ 20 1 911 1/1868... động 3: Cả lớp - cá nhân -Hướng dẫn HS đọc thêm Hoạt động 5: Cả lớp, cá nhân - PV: Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga 1917? - PV : Vì sao nhân dân Xô-viết bảo vệ được thành quả CM? (Nhờ sự lãnh đạo của Lenin và Đảng B; Thực hiện CSCSTC; phát huy được lòng yêu nước của nhân dân; sự dũng cảm của HQLX) - PV : Vai trò của Lênin trong CM tháng Mười? - GV liên hệ ảnh hưởng Cách mạng tháng Mười Nga... điểm cơ bản trog Chính sách mới của Tổng thống Rudơven * Hướng dẫn giao nhiệm vụ về nhà: - Học bài và trả lời câu hỏi SGK trang 73 - Chuẩn bị bài Nhật Bản giữa hai cuộc CTTG: + Các giai đoạn phát triển của Nhật Bản giữa hai cuộc CTTG + Quan sát và nhận xét hình 28 SGK 000 Giáo viên: Lương Thành Vi - 28 - N¨m häc: 2012 -2013 Trường THPT Nguyễn Du Lịch Sử 11 Tiết PP: 17 Bài 14 NHẬT BẢN . 8/1905 Ngày 9/5/1 911 Ngày 10/10/1 911 Ngày 29/12/1 911 Tháng 2/1912 Ngày 6/3/1912 000 Giáo viên: Lương Thành Vi - 6 - N¨m häc: 2012 -2013 Trường THPT Nguyễn Du Lch S 11 Tiết PP: 04-05. nổ. Giáo viên: Lương Thành Vi - 5 - N¨m häc: 2012 -2013 Trường THPT Nguyễn Du Lch S 11 6/3/1912 * Lớp 11d, 11c: GV hướng dẫ học sinh thảo luận nhóm diễn biến, tính chất và ý nghĩa. - PV: Kết. tấn công. Các đồng minh của Mỹ lần lượt đầu hàng. - 11/ 11/1918, Đức ký hiệp định đầu hàng. Chiến tranh kết thúc. - 2/1917, CMDC Nga thắng lợi. - 11/ 1917, CM XHCN tháng Mười Nga thắng lợi - 3/3/1918,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án lịch sử lớp 11 cơ bản full, Giáo án lịch sử lớp 11 cơ bản full, Giáo án lịch sử lớp 11 cơ bản full