Giáo án lịch sử lớp 11 cơ bản VIP

268 2,783 5
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2014, 09:23

Phần MộtLịch sử thế giới cận đạiChương ICÁC NƯỚC CHÂU Á, CHÂU PHI VÀ KHU VỰC MĨ LA TINH(Từ giữa thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX)Bài 1Nhật BảnTiết1I. Mục tiêu bài học1. Kiến thức Giúp học sinh hiểu rõđược nguyên nhân ,nội dung cải cách tiến bộ của Thiên Hoàng Minh Trị năm 1868. Thực chất đây là một cuộc cách mạng tư sản, đưa nước Nhất phát triển nhanh chóng sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. Giúp học sinh thấy được chính sách xâm lược rất sớm của giới thống trị Nhật Bản cũng như các cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. Ngày soạn : Ngày giảng : Phần Một Lịch sử thế giới cận đại Chương I CÁC NƯỚC CHÂU Á, CHÂU PHI VÀ KHU VỰC MĨ LA -TINH (Từ giữa thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX) Bài 1 Nhật Bản Tiết1 I. Mục tiêu bài học 1. Kiến thức  !"#$%!&'()*+*, !-./$((0 12. 3  #045 6 , .78(/.1( 15&29:;.    .<=5>?@A@B>?@@, 2. Về tư tưởng 9C< DE6  F75<1- 8G HI7<J # KL/M<16 45, 3. Về kỹ năng L(<F>N(OPQRSHJ$->N3/4  $,TU>V'4  -/N 98W, II. Thiết bị và tài liệu dạy học. PX>C>6',, ! <M129B>?@@, III. Tiến trình tổ chức dạy học 1. Giới thiệu khái quát về chương trình lịch sử lớp 11. PKJ190BY#, Z[&R190BY#, Z[&R1N0\)])^_)]`a, Z[&RbN2 (c\)*a*)])*d, 2. Dẫn dắt vào bài mới, #<3 <.e"G#JJ.<M45 5>? @A@B@@f "1/0F>C/&R1G/I, #<eP5>?@A@B>?@@BIMg#J0# >>#&45K!8(/5hMg$&  6 -,!#5329:<iF/9<$ 3<M>g$ (145.gP,b90 ##5 29:G#>j 9& g$(I4545fk hJ($)29:5 >?@A@B@@, 3. Tố chức các hoạt động dạy và học trên lớp:  ! ) Hoạt động của thày và trò Những kiến thức học sinh cần nắm vững Hoạt động1: Cả lớp belRSH11N<M<&729: /$(4B#gk=:L.1$Y#J  #H(#/1j#33`#/1e"= m k=m<$lm=m,29n(F <h 29:<$2 (!:JoK7 =:L<$ 2 (!M!N7>#p^`,qqq>( r ,P; 1><$#R B>?@A@#> >#, #<eo\/07%0seg29 :#>H0/Ic$J'(d(t h2$b =/$!"#$k3<&75 ## 4M$-n(# 14cl=d g sP _%0,2'()]qrD!=m_ _u L(C<S14,bJI>v$g29:/$ %0!=m_ u ,l Krqq'(B( 4%0=m_ u /B(<$#J0 >#, #<eSBY#lmJ( FN<M>7&8G   29:\B>?@A@1)]+*, #<e298W>/9_YW, Zme2M=N<i- 4 N8. #>/09=tMJ(aqw # /J0(.(h 3>W(I88X , !#>3g$&>$# =I=8.N$$M(B( (5> 3M3Cj 4 N8.#>/xI, ZbM8Ge38G/$3 .B /1#8G<$(54 NF  .B /1,g29:/$B/1KN<$ =N$$$3,l#$=K/0 >=34M/-<M7&I& .5& #>>J(G(,! .<iD# >=C8#j#>,PD=<$ &J<B/$5&#>3/(i F =&<1#>, ZbM7&eF >?@A@29:<i/$(45  #>2$b =</$!"#$3<& &5 #4M$-<M!K4 cD=m_ u d3g _%0,2 <9<M7&y/(iF !"#$<$ /-14, #<tje$R B>?@A@29: - 29:#51/ 3zi94(#Jf "I/05/&R1gB>? @A@6 K! X(08(/ & 1(S<$#F1#> I. Nhật Bản từ đầu thế kỷ XIX đến trước năm 1868 kB>?@A@%0g29: CB/$14cld/B(<$#> #, {me2=N/09F (B((5>!:P2' | $<$  3, {@G e .!g$ >=3/-7&(i8'$ $ L, {P7&e29:/$45 #>y /(iF !#$<$14, F /29:># 1}_%VJ(8(9, ! r #3329:, #<iLeF /29:1 }_%VJ(8(9<$#29:, "Y, #<BY#lm4J 18(9<$#29:<$94 3, "Y#lmY#B #<, #<>/9ekB#4J8(//$ %V'()*ap=5sYG 0( %V9 29:h<;/-4-%0(g R l(= <$" >= #%V<$#=,P1 ~s2 kC.<9;  LW%0 >EFN1.J•,2<951 P>F >?@A@29:C1K& 8(/,!#53!€5_bN2 (,,,G #I#3R D29:G/- #I$#f:# , *Hoạt động :cả lớp, cá nhân #<eB/129: <53(i<1%0<J<•<N%0>E<1 1#$N1J•$/$(#B /18GC(0(zD$#. 5l= y =y<$#F'(+q >?@A@G/$( Sy%0,!"#$g/0L(4M, #<SJ<M!"#$%_ _<$1i4 8C!"#$ ##>#  `,!)r)*++!"#$ m=%4 I%_8__=/3(1)ay //$(< N/$%!&c%d,%!&/$(= < KL(/04M/-<$$ ,!\3#$#Ok#(0Q$1 I !"#$,2$p‚)‚)*+*!"#$%!& $/97(1.(CI>v5& D !=m_ _u <$-N(, #<BY##># F7 !"#$/6<-e 7&>4-<'##S,ƒB Y#.7<$(S  , "Y#lmY#1i #<  3<MK >, #<98W>/9e ZbM7&e29#$5%0 /xI/09$/97(1-N4M J•F = 54M-#= /0, ZbM>e7G$75 .MN5.&I8#j-4M .  .#>'I 6 g==8-Kg0BI8B 5S<S #=//0„…2F$ n(8#j-4M. #>8 Z!1K&8(/29: /- (# #I/$# J#>#t/$, II. Cuộc Duy tân Minh Trị P5)*+^B)*+*%0&/9y, ! "#$ %!&c% d g /0 L( 4M<$-N(/#0,  ZbM7&e8 ́c /9 4M5& 4† $)**]†8/9 4/9, ZbM>e5.&IY‡N >!:P2g==8- Kg0BB5I8,,, ! p -M>Y#16 , ZbM4-e€yC<$B/NY# >  K  !      6  <S  4  -      #,,,,,,,,,,,P=N3B #$ D$8.<;>70<$(I  4 -1#$,,,,„…(S8-/- /4(0 &N054K , !#>!€5<$(51><iJ #S<'#5$.0J 29:,,,,,,,, ZbM<'##SeG$7#S L># >V9#K J0RFjK!, "YWe #<tjeP'C<$#Y( G 7.E6  f "6  #y<10h$ /Ij, #<3Ee8W7. Y( 3'C<$#(S7 1 I-NH >/9, P5h#<>/9e%S7 /$ n( 129#>jJ0#>/09 F7Y#16 cY#K!d#I-N/0/$( =< K>„…<J<9( 7. ((033E6 (gI# 6 g29, btje' 6 < ˆ  %&f "6 #y b>/9 * Hoạt động 1: cả lớp, cá nhân: #<je‰(GL/0Ft(  6 45f "1/0>CG\/1)q/I, #<98W<$L/0Ft(  6 45/$e Z"J$yC4M ZP3->F $<1= N0#B/1$7, Z@.>XX(0 ZkX(08(/<$ $& , Z%i<53 6 $g/ ZbM4-eyC./NY#> K!-N6 <S4- =N45Š,,, Z#Se># _>V 9,PRjK!, {ƒ́6 < ˆ  P%!&#́ 6  ( (0 ̣o  Fy8' , !0#M>N (gI#6  g29đ 2: g$ 1 h(0gP‹, III. Nhật Bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. ! ` L, #<SB- KgF t( 6 45H/N<129 :g5>?@A@.29:G   #0456 $#fg2938.N Ft( 6 45>=f #<1iY#lmnF Ef ZP=4Mg298.N$#f3 < DJf Z29:3-N7$1  $& >=f Z%i8Gg29N$#f "Y#lmY#E #< b98W>/9e Z!#pq'(5>?@A@6   3g294J=N#X (0G>Y#Y#9#=NKN <$$,2MP=4M8.N% 8%___,,,F< D/1 #h(/I5 >7& 1293>'5/; #0>/B7&g29:, k.P=4Mg 293< D/;#0/1>= >W(FP= 4M}_%V#<3(#0eP=%7 85G>/0eO~329$ ? $%8$0n %789  %78 3$N %783 #%788.13N#%78 0#,,,Q Zl-(0(z M>G0# M>N#29:-N7$1- <$#M(/->(029:G-N7 1>>= >W(1K! $#, #<h/H45295@A@B@@ (#0#7$1 29e)*^`29 :8(/k$[# )*]`_)*]a29<1 !€5 $!M!,€290L /S4$ !€5:Lm( R [F!9 $! k$[# <$ [k=#29 )]q` _ )]qa 29   <1 2   2  IR [F!9#@ m /\ 929 :(3!M!, !#pq'(5>?@A@- M>2:G - IFP= 4M%78%___5 I5>7&29:, l->0#C(0<M4 -7&,!$ 7$1 &  Z)*^`29:8(/k$[#  Z)*]`_)*]a <1!€5 Z2'()]q`_)]qa <12 2:<iJgF.> K8-.1nC(04- ,2:3t(k€sm4N, P75e:3/tM4B / #./$ .= 1M.  =, ! a ZPh75#0$129G $(75.3/tM #1./$ .== 29/$(<N\)r)`I#FM>NH NM/K.,l-3/tM 1Gi M.  = #<1i#>#  #$#.  =<$>4.  #$#, "#>#  +^, #<>/9e29Gg$6  45, m/9e29Gg$45 6 , `lK>$e P5e29/$(1#>/09gP##-N>=Œ# >j9& ($Dg$(1Cj%&/$5<$ h,P7- (=<  (G/$( y<9(N  29  <11K!.13g(0P, o'De"$;/Ij#># B(/N<M.1#I.k :$9e  Sự kiện Thời gian ),29: <1k$[#  ,)]q) r,29: <1!€5 ,)*^` p,29: <12 ,)*]`)*]a `,k8G29:$/9 ,)]q`)]qa 2.!J0>g$&29:\B>?@A@$#f ~,m$# :,2M=I=8.N P,%B((5>6  3 o,P~:P 3. .$#g29:(1J$<$g$3/0>=34M/-7&f ~,!KN :,!=K P,€E o,!= 4.2=29:& .B/1$#3/f ~,s#> :,!KN P,!=K ! +   Bài 2 `n Độ Tiết 2 Tun 2 ( T 16/08/2010- 21/08/2010 ) I- Mục tiêu bài học 1- Về kiến thức L(-$0# -~g.k=>?@A@B>?@@/$  #$#. 3• $$(0g.k, P#$#. 5-~gŽ2k->8G<$- I k €50, < D  ..ktN/$k450##$# 3,!B.  ; ==<$/7.k5/0-~ NW4 >g6 @ , 2- Về tư tưởng :H•/D'(h-5&G( $0# 6 45,:/-(=<$/D >(S1-.  .k56 k45, 3- Về kỹ năng TU>V7#,, II- Thiết bị và tài liệu dạy học: [H#$#(0.k5>?@A@B>?@@, ! <M.1.k5>?@A@B>?@@, P<9/&R90._$8.#S, III- Tiến trình tổ chức dạy họce 1- Kiểm tra bài cũ Câu 1:0 ###$/&RP29#>j9& g$(1 45f Câu 2e->N$#Cj5>?@A@29:  #0456 , 2- Dẫn dắt vào bài mới #<RS/H.k1Ne.k/$(45 B`N>( r cC1J Pd,2'()^]*$$b=K ( G<(;#<J(#I1/S. k,!\31K!G8(9<$#.k, P1K!G8(/.k$#f!-~G(<$-N7 5&..k  #fP. 56 -3g.k  $#fP hJ($re.k/I, 3. Tổ chức các hoạt động dạy và học trên lớp Hoạt động của thày-trò Nội dung kiến thức học sinh cần nắm vững * Hoạt động 1: Cả lớp / cá nhân: #<<M4J6 -8(/ .ke.k/$(.1/1$• 0<M M>N-& /E$>#<J<9(t h&'<1gG"( /  h<6<$&0 K #/  #>=$#' I. Tình hình ấn Độ nửa sau thế kỷ XIX ! ^ I<1.k,!4 M>?FD I(SFKF7H$K G<4 FU# #.F (0>=>  8(9<$#.1$,,,,,,J1(5 8Y(8Wg/0/$0#/9Fh(03 B/$(-# 0<M<'#= F .k, !\ & /E b=K (J( # I.k-K!GJ(8( 9<$#&I.k,kB/$:Hk$#2 H"$ [ ~s#,,,,kB>?@bAA/# >.k1K! C $. k,P $Gi1 F r/- (0K/$~<$s ..kc\)^`+ )^+pdI3<M>/030((0g<h ~G/#05(.k#$$ 8(/<$t &g.k<$#F >?@bAA, * Hoạt động 2: Cả lớp/ cá nhân: #<BY#lm. FW/1#7 &-~g.k, "Y#lm,,,/I<MFW/1# 75& -~\/6<-em 7&_8G, #<>/9<$(#0, ZVề kinh tếe-~(g=>  .k(4(= C<K<W/K-H /N<$3/=‘(0/9, #<(#0e!\ )*^p_)***K(0F ~<$.k'+qw,.k.$$M /K-/N#745,g==7 4M-'•#0./9HM, k. Hj\=8G&(#0BH .I=(.5h<$ &/6 <1(C+qw# /,k3/$7 i-Bh<$U#3 .k,!# ra'(5>?@A@G3)*03//$(#r+ NI3,2I.k5<h /N=h/0'(t118.>X 0#I/0'<$3?/N9<15 0#8.>X, + Về chính trị – xã hộie$)))*^^#y/•3 =#4E.k ( F#$~b# 5HI/$F#$.k,k/$(x- <F L#-5& (J-~G-N 7 &(  .5&8C /$(  ,!-~5#4M/  -$<$t4M 4E-./$# •.4E#>I8C $  #-~,o1 6 /$I $< %##/ #4M &.1,~G MJ#>.k/$hJ<$/$x- #  €J-8(/.ke Z!\B>?@bAA#>. k  1K! ~_s  8(/, Zm 4 e F  >? @A@ ~#$ $8(/<$t &.k, P7 &e + Về kinh tếe-~-N7 <K<W$h>N<$3/ = ‘ (0  n(  . k $ & I4  ~, + Về chính trị_8Ge7~/9  &-.k<1F #0/$e &(  . 5&>Khn=# •.#8G, ! * + Về văn hoá - giáo dục:-~-N7 #S>>7F94/09 <$y8 ,,, #<je !"#$% &'()*+,-,./ "6/I, #<>/9e5& -~G J0Bh.3 .k= N&SM<'(/I&#0,l-8( / -~G$0/4MM/M  I.k,bJ<9#$#.  B/1 5-~3hy 4/N/$>g6@ , Hoạt động 1: cả lớp, cá nhân: #<e1#<7#> (@ /$FK<&/7I.k #4-~8-/$(=S8( /<$5& -~cn(#((h I8CI8C -~d "Yg3/N<1bN2 (I s,,, #<Stje01!234 56#-,'4&'(17189: &'(/ "Y##># J(/I, #</I >g6 8_  3>/9e%th/$=S8(/<$5 & -~/7@_ &V4 ~ 58R$N,[K V4 .Œn)‚p/KV 4 ~h.9I.>=FC<S # #4,[7@_ 5## 0 H$<15C /7~, ktN >=8(/.k#$$ /7@_ $&#‘,ktNB7 • &80((#,"..(G> h0#3.X((•D<$(•/,%5 L/#0$h 8W/#0.=(•3 #>3I/7@_ Y#0#"c>'& Dd<$Y#0#"Hc>'&/d,bJ5/N  -~y0>g6 ,!3(/0#/7@ _ &V4 ~58R$N.(Gy0.  ,#<.(0e oK-/$# /7@_ &0G>‘#7/$ #BB1EC /7, * Hoạt động 2: cả lớp, cá nhân, #<iL>g6 @ • $#f P hJ(• >g6 , #<SBY#lm. e Z;<$=60>?9: + Về văn hoá - giáo dụce$ 7#S>>79 4/09<$Sy8 , "94 Zm(Bh ZkI5I->y II. Cuộc khởi nghĩa Xi – pay (1857 - 1859) 28 eP75&$ >L -./$7O  &QJ(>K->N<M =#•., o1e/$#/7@_ &- ~ 5 R $  N  B    <$  7 •&80(  /7.(Gy 0. , ! ] @AB"#=<-,6C%9: @D1)E6<9: @F*-,%9: "Y#lm1i # <, #<(3(L•>g6 <$y>/9, ZT0$)qa)*a^g%_cBk/d>- ~L*a/7@_ /NJp #$@_ y9>g6 <LtŒ~, ZP>g6  /7=h S9 96 4\ L6 4 M<Mk/,P>g6  3/ >L(M:L <$(B(M!.k,26 4/974M 3(5$5/1,P>g6 J >#r'(, Zo#&-~$<J<9>g6 ŒJ r'(J.0,!-~G5#$/-$ >g6 .G( , 2M6 4&3<$#D 0L# 8K&, "Y<$FK • >g6 , #<3-J( .0 >g6 /$#/$(y9-  3 .<$I/5/G0#/0t-$ $0# -~#(i6 4Œ /$5D.=N4&,,,, #<Stje,49:GHB ,20IJKL:1$M1N6O##L :1$M%,49:/ "6 /I, #<y5Eemg6 N/D 1'(h- .kNB ;.>.EC<K1/9  .k #<iL B(1eP5>?@A@  B>?@@#$#. 3g. k• 1-/G0# (yC7k(I k€5k0, * Hoạt động 1: Cả lớp, cá nhân. #<Jel >g6 @ - ~'I5&3/.k,! 7 > 3/GF/1#8G .k, ..k I> , k/$ .3(t1(.<; $7&,l-g$  .t B Dj$/9FyC7B/$ k450, #<SBY#lm- $/9<$#0 k450, "Y#lm<$3(L<M-$/9<$ o• Z)qa)*a^>g6 hyg%_ Z k-gC =>g 6 / >L(M:L(M!. k, Z26 4G/974M 3(5$5/1,Pm2 J>#r'(c)*a^)*a]dJ&- $i((, Zm4>g6 &$<$.0 ’6 e3E6 /&R#/1 #B. .>.  Žk5P2!o3, III. Đảng quốc đại và phong trào dân tộc (1885 - 1908 ! )q [...]... động 3: Cả lớp/ cá nhân * Phong trào đấu tranh chống Pháp của nhân - Giáo viên yêu cầu học sinh theo dõi sách giáo khoa: dân Campuchia Phong trào đấu tranh chống Pháp của nhân dân Campuchia, lập bảng thống kê theo mẫu Tên phong trào Thời gian Địa bàn hoạt động Kết quả Học sinh theo dõi SGK tự lập bảng - Giáo viên quản lý lớp, hướng dẫn các em lập bảng Sau đó treo lên bảng một bảng thống kê do giáo viên... lớp / cá nhân - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc sách giáo khoa lập bảng thống kê về 2 xu hướng cách mạng này: Xu Xu hướng lao hướng cải động cách - Lãnh đạo - Lực lượng tham gia - Hình thức đấu tranh - Kết quả - ý nghĩa - Học sinh theo dõi sách giáo khoa tự lập bảng thống kê vào vở theo hướng dẫn của giáo viên - Giáo viên gọi một số học sinh trình bày phần tự học của mình Sau đó, treo lên bảng một bảng... phiện bắt đầu bùng nổ a Tháng -1 911 2 Hiệp ước Nam Kinh kí kết b Tháng 6 1840 c Tháng 8 1842 d Tháng 1 1851 e Năm 1901 3 Khởi nghĩa Thái bình Thiên Quốc bùng nổ 4 Điều ước Tân Sử được kí kết 5 Tôn Trung Sơn được bầu làm Đại Tổng Thống 12 2 ý nghĩa của cuộc cách mạng Tân Hợi 1 911? A Chấm dứt chế độ quân chủ chuyên chế tồn tại lâu đời ở Trung Quốc B Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển C Có ảnh hưởng... trên lớp nguyên, thảm động thực vật phong phú, đa dạng + Là một khu vực có lịch sử văn hoá lâu đời, vẫn được coi là một khu vực có ý nghĩa quan trọng trong toàn bộ lịch sử thế giới từ những bước đi đầu tiên của loài người và trong từng chặng đường lịch sử + Đông Nam á có vị trí chiến lược quan trọng, khu vực này từ xa xưa vẫn được coi là “Ngã tư đường”, là hành lang, cầu nối giữa Trung Quốc, Nhật Bản. .. hoạt động dạy và học trên lớp Hoạt động của Thày – Trò Những kiến thức cơ bản học sinh cần nắm * Hoạt động 1: Cả lớp/ cá nhân I Trung Quốc bị các đế quốc xâm - Giáo viên nêu câu hỏi: Em đã từng học về Trung Quốc thời lược cổ trung đại, nói lên hiểu biết của em về đất nước Trung Quốc: Vị trí, dân số, lịch sử văn hoá - Học sinh nhớ lại kiến thức đã học, một số trả lời câu hỏi - Giáo viên nhận xét, bổ sung... sợ triều đình Thanh quay sang thoả hiệp với Đế quốc, chống lại nghĩa Hoà Đoàn * Hoạt động 2: Cả lớp/ cá nhân - Giáo viên treo lên bảng một Bảng thống kê tự làm sẵn ở nhà làm thông tin phản hồi, hướng dẫn học sinh so sánh phần tự tóm tắt của mình với bảng thông tin phản hồi để chỉnh sửa - HS theo dõi chỉnh sửa phần mình đã làm, nhẽng phần còn lại theo dõi thống kê làm tiếp vào vở Nội dung Diễn biến chính... Xiêm” Từ 1939 được đổi thành “Vương quốc Thái Lan” - Học sinh cùng trao đổi đàm thoại với giáo viên - Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm hiểu bối cảnh lịch sử Thái Lan từ giữa thế kỷ XVIII đến giữa thế kỷ XIX - Học sinh theo dõi SGK bối cảnh Xiêm, trình bày tóm tắt trước lớp - Giáo viên bổ sung, kết luận: * Bối cảnh lịch sử + Năm 1752 triều đại Rama được thiết lập ở Thái Lan - 1752 triều đại Ra ma được thiết... á xâm lược dân Thời gian hoàn thành xâm lược Trang 23 - Học sinh theo dõi sách giáo khoa và lược đồ Đông Nam á cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, lập bảng thống kê vào vở - Giáo viên treo lên bảng, bảng thống kê do Giáo viên làm sẵn để làm thông tin phản hồi, yêu cầu học sinh theo dõi và so với phần học sinh tự làm để chỉnh sửa Tên các nước Đông Nam á Inđônêxia Thực dân xâm lược Thời gian hoàn thành xâm... Cả lớp/ cá nhân IV Phong trào đấu tranh chống Pháp của - Giáo viên đàm thoại với học sinh đôi nét về nhân dân Campuchia Campuchia, có thể đặt câu hỏi: Em hãy nói lên những hiểu biết của mình về đất nước Campuchia - nước láng giềng của Việt Nam? - Học sinh dựa vào những kiến thức đã học ở lớp 10 kết hợp với kiến thức xã hội của mình để trả lời - Giáo viên nhận xét, bổ sung: Campuchia là quốc gia láng... Hợi 1 911 *Tôn Trung Sơn và Đồng Minh Hội * Hoạt động 1: Cả lớp, cá nhân: - Giáo viên dẫn dắt: Sang đầu thế kỷ XX một cuộc cách mạng thực sự đã bùng nổ và thắng lợi ở Trung Quốc đó là cuộc cách mạng Tân Hợi 1 911 mà lãnh đạo là Tôn Trung Sơn và tổ chức Đồng Minh hội vì vâyh trước hết chúng ta tìm hiểu về Tôn Trung Sơn và tổ chức Đồng Minh hội - Giáo viên tiếp tục yêu cầu học sinh theo dõi SGK tiểu sử,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án lịch sử lớp 11 cơ bản VIP, Giáo án lịch sử lớp 11 cơ bản VIP, Giáo án lịch sử lớp 11 cơ bản VIP