Giáo án lịch sử lớp 11 soạn theo chuẩn KTKN

76 2,957 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2014, 09:43

học kì IPhần một. lịch sử thế giới cận đại (tiếp theo)Chương I. Các nước châu á, châu Phi và khu vực Mĩ Latinh (thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX) (6 tiết)Bài 1. Nhật BảnBài 2. Ấn ĐộBài 3. Trung QuốcBài 4. Các nước Đông Nam Á (cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX)Bài 5. Châu Phi và khu vực Mĩ Latinh (thế kỉ XIXđầu thế kỉ XX)Chương II. Chiến tranh thế giới thứ nhất (19141918) (2 tiết)Bài 6. Chiến tranh thế giới thứ nhất (19141918)Chương III. Những thành tựu văn hoá thời cận đại (1 tiết)Bài 7. Những thành tựu văn hoá thời cận đại Bài 8. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (1 tiết)Kiểm tra viết (1 tiết)Phần hai. lịch sử thế giới hiện đại(Phần từ năm 1917 đến năm 1945)Chương I. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (19211941) (2 tiết)Bài 9. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (19171921)Bài 10. Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (19211941)Chương II. Các nước tư bản chủ nghĩa giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (19181939) (4 tiết) liên hệ đt 01689.218.668 PHN PHI CHNG TRèNH lịch sử lớp 11 năm học 2011-2012 theo chuẩn kiến thức kỹ năng mới 2011-2012 bộ giáo dục và đào tạo (Dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên áp dụng từ năm học 2011-2012) lp 11 C nm: 37 tun (35 tit) Hc kỡ I: 19 tun (18 tit) Hc kỡ II: 18 tun (17 tit) hc kỡ I Phn mt. lch s th gii cn i (tip theo) Chng I. Cỏc nc chõu ỏ, chõu Phi v khu vc M La-tinh (th k XIX n u th k XX) (6 tit) Bi 1. Nht Bn Bi 2. n Bi 3. Trung Quc Bi 4. Cỏc nc ụng Nam (cui th k XIX n u th k XX) Bi 5. Chõu Phi v khu vc M La-tinh (th k XIX-u th k XX) Chng II. Chin tranh th gii th nht (1914-1918) (2 tit) Bi 6. Chin tranh th gii th nht (1914-1918) Chng III. Nhng thnh tu vn hoỏ thi cn i (1 tit) Bi 7. Nhng thnh tu vn hoỏ thi cn i Bi 8. ễn tp lch s th gii cn i (1 tit) Kim tra vit (1 tit) Phn hai. lch s th gii hin i (Phn t nm 1917 n nm 1945) Chng I. Cỏch mng thỏng Mi Nga nm 1917 v cụng cuc xõy dng ch ngha xó hi Liờn Xụ (1921-1941) (2 tit) Bi 9. Cỏch mng thỏng Mi Nga nm 1917 v cuc u tranh bo v cỏch mng (1917-1921) Bi 10. Liờn Xụ xõy dng ch ngha xó hi (1921-1941) Chng II. Cỏc nc t bn ch ngha gia hai cuc chin tranh th gii (1918-1939) (4 tit) Bi 11. Tỡnh hỡnh cỏc nc t bn gia hai cuc chin tranh th gii (1918- 1939) Bi 12. Nc c gia hai cuc chin tranh th gii (1918-1939) Bi 13. Nc M gia hai cuc chin tranh th gii (1918-1939) trọn bộ giáo án lịch sử 11 cả năm cb chuẩn kiến thức kỹ năng mới năm học 2011-2012 liên hệ đt 01689.218.668 1 liên hệ đt 01689.218.668 Bi 14. Nht Bn gia hai cuc chin tranh th gii (1918-1939) Kim tra hc kỡ I (1 tit) Hc kỡ II Chng III. Cỏc nc chõu ỏ gia hai cuc chin tranh th gii (1918 1939) (2 tit) Bi 15. Phong tro cỏch mng Trung Quc v n (1918-1939) Bi 16. Cỏc nc ụng Nam gia hai cuc chin tranh th gii (1918- 1939) Chng IV. Chin tranh th gii th hai (1939-1945) (2 tit) Bi 17. Chin tranh th gii th hai (1939-1945) Bi 18. ễn tp lch s th gii hin i (Phn t nm 1917 n nm 1945) (1tit) Phn ba. lch s vit nam (1858-1918) Chng I. Vit Nam t nm 1858 n cui th k XIX (5 tit) Bi 19. Nhõn dõn Vit Nam khỏng chin chng Phỏp xõm lc (t nm 1858 n trc nm 1873) Bi 20. Chin s lan rng ra ton quc. Cuc khỏng chin ca nhõn dõn ta t nm 1873 n nm 1884. Nh Nguyn u hng Bi 21. Phong tro yờu nc chng Phỏp ca nhõn dõn Vit Nam trong nhng nm cui th k XIX Lch s a phng (1 tit) Kim tra vit (1 tit) Chng II. Vit Nam t u th k XX n ht Chin tranh th gii th nht (1918) (4 tit) Bi 22. Xó hi Vit Nam trong cuc khai thỏc thuc a ln th nht ca thc dõn Phỏp Bi 23. Phong tro yờu nc v cỏch mng Vit Nam t u th k XX n Chin tranh th gii th nht Bi 24. Vit Nam trong nhng nm Chin tranh th gii th nht (1914- 1918) S kt lch s Vit Nam (1858-1918) Kim tra hc kỡ II (1 tit) Ngày soạn Ngày giảng Phn mt LCH S TH GII CN I (Tip theo) Chng I trọn bộ giáo án lịch sử 11 cả năm cb chuẩn kiến thức kỹ năng mới năm học 2011-2012 liên hệ đt 01689.218.668 2 liên hệ đt 01689.218.668 CC NC CHU , CHU PHI V KHU VC M LA TINH (T U TH K XIX N U TH K XX) Bi 1 Tit 1 NHT BN I. MC TIấU BI HC 1. Kin thc Sau khi hc xong bi hc, yờu cu HS cn: - Hiu rừ nhng ci cỏch tin b ca Thiờn hong Minh Tr nm 1868. - Thy c chớnh sỏch xõm lc ca gii thng tr Nht Bn cng nh cỏc cuc u tranh ca giai cp vụ sn cui th k XIX u th k XX. 2 T tng - Giỳp HS nhn thc rừ vai trũ ý ngha ca nhng chớnh sỏch ci cỏch tin b i vi s phỏt trin ca xó hi, ng thi gii thớch c vỡ sao chin tranh thng gn lin vi ch ngha quc. 3. K nng. - Giỳp HS nm vng khỏi nim Ci cỏch, bit s dng bn trỡnh by cỏc s kin cú liờn quan n bi hc. Rốn k nng quan sỏt tranh nh t liu rỳt ra nhn xột ỏnh giỏ. II. THIT B V TI LIU DY HC - Lc s bnh trng ca quc Nht cui th k XIX - u th k XX, bn th gii - Tranh nh v nc Nht u th k XX. III. TIN HNH T CHC DY HC. 1. Gii thiu khỏi quỏt v chng trỡnh lch s lp 11 - Chng trỡnh Lch s lp 11 bao gm cỏc phn: + Lch s th gii cn i phn tip theo + Lch s th gii hin i t 1917 1945. + Lch s Vit Nam t 1858 1918. 2. Dn dt vo bi mi Cui th k XIX u th k XX hu ht cỏc nc chõu u trong tỡnh trng ch phong kin khng hong suy yu, b cỏc quc phng Tõy xõm lc, cui cựng u tr thnh thuc a ca ch ngha thc dõn. Trong bi cnh chung ú Nht Bn vn gi c c lp v phỏt trin nhanh chúng v kinh t, tr thnh mt nc quc duy nht chõu . vy ti sao trong bi cnh chung ca chõu , Nht Bn ó thoỏt khi s xõm lc ca cỏc nc phng Tõy, tr thnh mt cng quc quc? hiu c vn ny, chỳng ta cựng tỡm hiu bi 1 : Nht Bn 3. T chc cỏc hot ng v hc trờn lp. Hot ng ca GV v HS Kin thc HS cn nm Hot ng 1: C lp GV: S dng bn th gii, gii thiu v v trớ Nht 1. Nht Bn t u th k XIX n trc nm 1868 trọn bộ giáo án lịch sử 11 cả năm cb chuẩn kiến thức kỹ năng mới năm học 2011-2012 liên hệ đt 01689.218.668 3 liên hệ đt 01689.218.668 Bn: mt qun o ụng Bc , tri di theo hỡnh cỏnh cung bao gm cỏc o ln nh trong ú cú 4 o ln. Honsu, Hokaio, Kyusu v Sikụku. Nht Bn nm gia vựng bin Nht Bn v Nam Thỏi Bỡnh Dng, phớa ụng giỏp Bc v Nam Triu Tiờn din tớch khong 374.000 km 2 . Vo na du th k XIX, ch phong kin Nht Bn khng hong suy yu. - u th k XIX ch Mc ph Nht Bn ng u l Tng quõn (Sụ- gun) lm vo khng hong suy yu. - GV gii thớch ch Mc ph: Nht Bn nh vua c tụn l Thiờn hong, cú v trớ ti cao song quyn hnh thc t nm trong tay Tng quõn (Sụ gun) úng Ph Chỳa - Mc ph. Nm 1603 dũng h Tụ - k - ga - oa nm chc v tng quõn vỡ th thi k ny Nht Bn gi l ch Mc ph Tụ - k - ga oa lõm vo tỡnh trng khng hong suy yu. - GV tip tc yờu cu HS theo dừi SGK, tỡm nhng biu hin suy yu v kinh t, chớnh tr, xó hi, ca Nht Bn t u th k XIX n trc 1868. - GV nhn xột, kt lun. + Kinh t: Nn nụng nghip vn da trờn quan h sn xut phong kin lc hu, tụ thu nng n (chim khong 50% hoa li), tỡnh trng mt mựa úi kộm thng xuyờn xy ra. Trong khi ú cỏc thnh th, hi cng, kinh t hng húa phỏt trin, cụng trng th cụng xut hin ngy cng nhiu, mm mng kinh t t bn phỏt trin nhanh chúng. iu ú chng t quan h sn xut phong kin suy yu li thi. * Kinh t: - Nụng nghip lc hu, tụ thu nng n, mt mựa úi kộm thng xuyờn. - Cụng nghip: kinh t hng húa phỏt trin, cụng trng th cụng xut hin ngy cng nhiu, kinh t t bn phỏt trin nhanh chúng. + V xó hi: Tng lp t sn thng nghip v t sn cụng nghip ngy cng giu cú, song h li khụng cú quyn lc v chớnh tr, thng b giai cp thng tr phong kin kỡm hóm. Giai cp t sn vn cũn non yu khụng sc xúa b ch phong kin. Nụng dõn v th dõn thỡ vn l i tng b phong kin búc lt mõu thun gia nụng dõn t sn, th dõn vi ch phong kin. * Xó hi: ni lờn mõu thun gia nụng dõn, t sn th dõn vi ch phong kin lc hu. + V chớnh tr: Nh vua c tụn vinh l Thiờn Hong, cú v trớ ti cao nhng quyn hnh thc t thuc v Tng quõn (dũng h Tụ-k-ga-oa) úng ph chỳa - Mc ph. Nh vy l chớnh tr ni lờn mõu thun gia Thiờn Hong v th lc Tng quõn. * Chớnh tr: Ni lờn mõu thun gia Thiờn hong v Tng quõn. - GV:S suy yu ca Nht Bn na u th k XIX trong bi cnh th gii lỳc ú dn n hu qu nghiờm trng trọn bộ giáo án lịch sử 11 cả năm cb chuẩn kiến thức kỹ năng mới năm học 2011-2012 liên hệ đt 01689.218.668 4 liên hệ đt 01689.218.668 gỡ? - HS Nh li bi cnh lch s th gii u th k XIX - GV dn dt: Gia lỳc Nht Bn suy yu cỏc nc t bn u M tỡm cỏch xõm nhp vo Nht Bn. - Gia lỳc Nht Bn khng hong suy yu, cỏc nc t bn u - M tỡm cỏch xõm nhp. - HS nghe ghi. - GV yờu cu HS theo dừi SGK quỏ trỡnh cỏc nc t bn xõm nhp vo Nht Bn v hu qu ca nú. - HS theo dừi SGK theo yờu cu ca GV - GV kt lun: i u trong quỏ trỡnh xõm lc l M: nm 1853 ụ c Pe - ri ó a hm i M v dựng v lc quõn s buc Mc ph phi m hai ca bin Si-mụ- da v Ha-kụ-a-tờ cho M vo buụn bỏn. Cỏc nc Anh, Phỏp, Nga, c thy vy cng a nhau ộp Mc ph ký nhng Hip c Bt bỡnh ng. Nht Bn ng trc nguy c b xõm lc. Trong bi cnh ú Trung Quc - Vit Nam ó chn con ng bo th, úng ca cũn Nht Bn h ó la chn con ng no? Bo th hay ci cỏch? + i u l M dựng v lc buc Nht Bn m ca sau ú Anh, Phỏp, Nga, c cng ộp Nht ký cỏc Hip c bt bỡnh ng. + Trc nguy c b xõm lc Nht Bn phi la chn mt trong hai con ng l: bo th duy trỡ ch phong kin lc hu, hoc l ci cỏch. - GV Ging bi: Vic Mc ph ký vi nc ngoi cỏc Hip t bt bỡnh ng cng lm cho cỏc tng lp xó hi phn ng mnh m, phong tro u tranh chng Sụ- gun n ra sụi ni vo nhng nm 60 ca th k XIX ó lm sp ch Mc ph. Thỏng 1/1868 ch Mc Ph sp . Thiờn hong Minh Tr (Meiji) tr li nm quyn v thc hin ci cỏch trờn nhiu lnh vc ca xó hi nhm a t nc thoỏt khi tỡnh trng mt t nc phong kin lc hu. 2. Cuc Duy tõn Minh Tr Thỏng 01/1868 Sụ-gun b lt . Thiờn hong Minh Tr (Meiji) tr li nm quyn v thc hin mt lot ci cỏch; - GV thuyt trỡnh v Thiờn hong Minh Tr v hng dn HS quan sỏt bc nh trong SGK. Thỏng 12/1866 Thiờn hong Kụ-mõy qua i. Mỳt-xu-hi-tụ (15 tui) lờn lm vua hiu l Minh Tr, l mt ụng vua duy tõn, ụng ch trng nm li quyn lc v tin hnh ci cỏch. Ngy 3/1/1868 Thiờn hong Minh Tr thnh lp chớnh ph mi, chm dt thi k thng tr ca dũng h Tụ-k-ga- oa v thc hin mt cuc ci cỏch. - GV yờu cu HS theo dừi SGK nhng chớnh sỏch ci cỏch ca Thiờn hong trờn cỏc lnh vc: chớnh tr, kinh t, quõn s, vn húa giỏo dc. yờu cu HS theo dừi thy c ni dung chớnh v mc tiờu ca cuc ci cỏch. - HS theo dừi SGK theo hng dn ca GV v phỏt biu - GV nhn xột, kt lun: +V chớnh tr: Nht hong tuyờn b th tiờu ch Mc ph li thi lc hu, thnh lp chớnh ph mi, thc hin + V chớnh tr Nht hong tuyờn b th tiờu ch Mc ph, lp trọn bộ giáo án lịch sử 11 cả năm cb chuẩn kiến thức kỹ năng mới năm học 2011-2012 liên hệ đt 01689.218.668 5 liên hệ đt 01689.218.668 thnh lp chớnh ph mi, thc hin quyn bỡnh ng gia cỏc cụng dõn, ban b quyn li t do buụn bỏn i li chớnh ph mi, thc hin bỡnh ng ban b quyn t do. + V kinh t: Thi hnh cỏc chớnh sỏch thng nht tin t, th trng, xúa b s c quyn rung t ca giai cp phong kin, tng cng phỏt trin kinh t t bn ch ngha nụng thụn, xõy dng c s h tng, ng xỏ, cu cng, phc v giao thụng liờn lc xúa b s c quyn rung t ca phong kin, xõy dng nn kinh t theo hng t bn ch ngha. + V kinh t: xúa b c quyn rung t ca phong kin thc hin ci cỏch theo hng t bn ch ngha. + V quõn s: Quõn i c t chc v hun luyn theo kiu phng Tõy, ch ngha v quõn s thay cho ch trng binh. vic úng tu chin c chỳ trng phỏt trin, ngoi ra cũn tin hnh sn xut v khớ, n c v mi chuyờn gia quõn s nc ngoi mc tiờu xõy dng lc lng quõn i mnh, trang b hin i ging quõn i phng Tõy. + V quõn s: c t chc hun luyn theo kiu phng Tõy, chỳ trng úng tu chin, sn xut v khớ n dc. + V vn húa giỏo dc: thi hnh chớnh sỏch giỏo dc bt buc, chỳ trng ni dung khoa hc, k thut trong chng trỡnh ging dy, c nhng HS gii i du hc phng Tõy. + Giỏo dc: chỳ trng ni dung khoa hc- k thut. C HS gii i du hc phng Tõy. - HS nghe, ghi chộp: - GV t cõu hi: Cn c vo ni dung ci cỏch em hóy rỳt ra tớnh cht, ý ngha ca cuc Duy tõn Minh Tr? - GV gi ý: cú th cn c vo mc ớch ca ci cỏch, hng ci cỏch, ngi thc hin ci cỏch ri rỳt ra kt lun - GV kt lun:Mc ớch ca ci cỏch l nhm a nc Nht thoỏt khi tỡnh trng phong kin lc hu, phỏt trin t nc theo hng t bn ch ngha, song ngi thc hin ci cỏch li l mt ụng vua phong kin. Vỡ vy, ci cỏch mang tớnh cht ca mt cuc cỏch mng t sn, nú cú ý ngha m ng cho ch ngha t bn phỏt trin Nht. * Tớnh cht ý ngha: Ci cỏch Minh Tr mang tớnh cht ca mt cuc cỏch mng t sn, m ng cho ch ngha t bn phỏt trin Nht. - GV hng dn HS so sỏnh ci cỏch Minh Tr vi cỏc cuc cỏch mng t sn ó hc. cuc ci cỏch Minh Tr ó phỏt huy cú tỏc dng mnh m cui th k XIX v a nc Nht chuyn sang giai on quc ch ngha. * Hot ng 1: C lp, cỏ nhõn - GV hi: Em hóy nhc li nhng c im chung ca ch ngha quc? 3. Nht bn chuyn sang giai on quc ch ngha - HS nh li kin thc ó hc t lp 10 tr li - GV nhn xột v nhc li: + Hỡnh thnh cỏc t chc c quyn trọn bộ giáo án lịch sử 11 cả năm cb chuẩn kiến thức kỹ năng mới năm học 2011-2012 liên hệ đt 01689.218.668 6 liên hệ đt 01689.218.668 + Cú s kt hp gia t bn ngõn hng vi t bn cụng nghip to nờn tng lp t bn ti chớnh. + Xut khu t bn c y mnh + y mnh xõm lc v tranh ginh thuc a + Mõu thun vn cú ca ch ngha t bn cng tr nờn sõu sc. - GV yờu cu HS liờn h vi tỡnh hỡnh Nht Bn cui th k XIX thy Nht Bn ó chuyn sang giai on quc ch ngha nh th no, cú xut hin nhng c im ca ch ngha quc khụng. + Cỏc cụng ty c quyn Nht xut hin nh th no? Cú vai trũ gỡ? + Nht Bn cú thc hin chớnh sỏch bnh trng tranh ginh thuc a khụng? + Mõu thun xó hi Nht biu hin nh th no? - HS theo dừi SGK theo gi ý ca GV - GV nhn xột, kt lun: + Trong 30 nm cui th k XIX, ch ngha t bn phỏt trin nhanh chúng Nht. quỏ trỡnh cụng nghip húa ó kộo theo s tp trung trong cụng nghip, thng nghip v ngõn hng. Nhiu cụng ty c quyn xut hin nh Mit-xi, Mit-su-bi-si cú kh nng chi phi lng on c kinh t ln chớnh tr Nht Bn. - Trong 30 nm cui th k XIX quỏ trỡnh tp trung trong cụng nghip, thng nghip vi ngõn hnh ó a n s ra i nhng cụng ty c quyn, Mớt-xi, Mit- su-bi-si chi phi i sng kinh t, chớnh tr Nht Bn. Gv cú th minh ha qua hỡnh nh cụng ty Mit-xi: Anh cú th i n Nht trờn chic tu thy ca hóng Mit-xi, tu chy bng than ỏ ca Mit-xi cp bn cng ca Mit-xi, sau ú i tu in ca Mit-xi úng, c sỏch do Mit-xi xut bn di ỏnh sỏng búng in do Mit- xi ch to + Da vo tim lc kinh t mnh, Nht Bn ó thc hin chớnh sỏch bnh trng hiu chin khụng thua kộm, nc phng Tõy no. - Trong 30 nm cui th k XIX Nht y mnh chớnh sỏch bnh trng xõm lc. GV dựng lc v s bnh trng ca quc Nht cui th k XIX u XX minh ho cho chớnh sỏch bnh trng ca Nht: Nm 1874 Nht xõm lc i Loan + Nm 1874 Nht Bn xõm lc i Loan Nm 1894 1895 Nht gõy chin vi Trung Quc tranh ginh TRiu Tiờn, uy hip Bc Kinh, chim ca bin L Thun, nh Thanh phi nhng i Loan v Liờu ụng cho Nht + Nm 1894-1895 chin tranh vi Trung Quc Nm 1904-1905 Nht gõy chin vi Nga buc Nga phi nhng ca bin L Thun, o Xa-kha-lin, tha nhn Nht Bn chim úng Triu Tiờn. + Nm 1904-1905 chin tranh vi Nga trọn bộ giáo án lịch sử 11 cả năm cb chuẩn kiến thức kỹ năng mới năm học 2011-2012 liên hệ đt 01689.218.668 7 liên hệ đt 01689.218.668 + Nht cng ó thi hnh mt chớnh sỏch i ni rt phn ng, búc lt nng n nhõn dõn trong nc, nht l giai cp cụng nhõn, cụng nhõn Nht phi lm vic t 12 n 14 gi mt ngy trong nhng iu kin ti t, tin lng thp. S búc lt nng n ca gii ch ó dn n nhiu cuc u tranh ca cụng nhõn. (GV hng dn HS c SGK) - Chớnh sỏch i ni: - GV kt lun: Nht Bn ó tr thnh nc quc - Kt lun: Nht Bn dó tr thnh nc quc 4. S kt bi hc - Cng c: Nht Bn l mt nc phong kin lc hu chõu , song do thc hin ci cỏch nờn khụng ch thoỏt khi thõn phn thuc a, m cũn tr thnh mt nc t bn phỏt trin. iu ú chng t ci cỏch Minh Tr l sỏng sut v phự hp, chớnh s tin b sỏng sut ca mt ụng vua anh minh ó lm thay i vn mnh ca dõn tc, a Nht Bn sỏnh ngang vi cỏc nc phng Tõy tr thnh t nc cú nh hng ln n Chõu . - Dn dũ: Hc bi c, tr li cõu hi SGK, su tm t liu v t nc con ngi n . - Bi tp: 1. Ni thi gian vi s kin sao cho ỳng . S kin Thi gian 1. Nht Bn chin tranh vi i Loan a. 1901 2. Nht Bn chin tranh vi Trung Quc b. 1874 3. Nht Bn chin tranh vi Nga c. 1894-1895 4. ng xó hi dõn ch Nht Bn thnh lp d. 1904-1905 2. Tỡnh trng kinh t cỏc thnh th, hi cng Nht Bn t u th k XIX nh th no? A. Kinh t hng húa phỏt trin B. Nhiu cụng trng th cụng xut hin C. Mm múng kinh t t bn ch ngha phỏt trin nhanh chúng. D. C A, B, C 3. Giai cp no Nht Bn mi c hỡnh thnh v tr nờn giu cú nhng li khụng cú quyn lc chớnh tr? A. T sn thng nghip B. T sn cụng thng C. Quý tc D. Th th cụng 4. Nụng dõn Nht Bn giai cp, tng lp no búc lt? A. Phong kin B. T sn thng nghip C. T sn cụng thng. Ngày soạn Ngày giảng Bi 2 Tit 2 N trọn bộ giáo án lịch sử 11 cả năm cb chuẩn kiến thức kỹ năng mới năm học 2011-2012 liên hệ đt 01689.218.668 8 liên hệ đt 01689.218.668 I. MC TIấU BI HC 1. Kin thc. Sau khi hc xong bi hc, yờu cu HS cn: - Hiu c nguyờn nhõn ca phong tro u tranh gii phúng dõn tc din ra mnh m n . - Hiu rừ vai trũ ca giai cp t sn n phong tro gii phúng dõn tc. Tinh thn u tranh anh cng ca nụng dõn, cụng nhõn v binh lớnh n chng li thc dõn Anh c th hin rừ nột qua cuc khi ngha Xi - pay . - Nm c khỏi nim chõu thc tnh v phong tro gii phúng dõn tc thi k quc ch ngha. 2. T tng - Giỳp HS thy c s thng tr dó man, tn bo ca ch ngha quc v tinh thn kiờn cng u tranh ca nhõn dõn n chng ch ngha quc. 3. K nng - Rốn k nng s dng lc n trỡnh by din bin cỏc cuc u tranh tiờu biu. II. THIT B V TI LIU DY HC. - Lc phong tro cỏch mng n cui th k XIX u th k XX. -Tranh nh v t nc n cui th k XIX u th k XX. - Cỏc nhõn vt lch s cn i n - Nh xut bn giỏo dc. III. TIN TRèNH T CHC DY HC 1. Kim tra bi c: Cõu 1. Ti sao trong hon cnh lch s chõu , Nht Bn thoỏt khi thõn phn thuc a tr thnh mt nc quc? Cõu 2. Nhng s kin no chng t cui th k XIX Nht Bn chuyn sang giai on quc ch ngha? 2. Dn dt vo bi mi - GV gii thiu: Nm 1498 nh hng hi Vasco da Game ó vt mi Ho Vng tỡm c con ng bin ti tiu lc n . T ú cỏc nc phng Tõy ó xõm nhp vo n . Cỏc nc phng Tõy ó xõm lc n nh th no? Thc dõn Anh ó c chim v thc hin chớnh sỏch thng tr trờn t n ra sao? Cuc u tranh chng ch ngha thc dõn gii phúng dõn tc n din ra nh th no? Chỳng ta cựng tỡm hiu bi 2. n tr li. 3. T chc cỏc cuc hot ng dy v hc trờn lp Hot ng ca GV v HS Kin thc HS cn nm * Hot ng 1: C lp, cỏ nhõn I. Tỡnh hỡnh n na sau th k XIX - GV ging gii v quỏ trỡnh ch ngha thc dõn xõm lc n : n l mt t nc rng ln, giu p a dng v iu kin t nhiờn Tri qua nhiu th k nhng trọn bộ giáo án lịch sử 11 cả năm cb chuẩn kiến thức kỹ năng mới năm học 2011-2012 liên hệ đt 01689.218.668 9 liên hệ đt 01689.218.668 dũng ngi du mc, nhng thng nhõn, nhng tớn hnh hng ó c gng vt qua khú khn v mo him xõm nhp vo t nc ny s du nhp ny ó gúp phn lm nờn s phong phỳ, a dng v vn húa, dõn tc, ngụn ng ca n . Sau phỏt kin a lý tỡm ra ng bin n n ca Vaxcụ da Gõm, thc dõn phng Tõy ó tỡm cỏch xõm nhp vo th trng n . i u l B o Nha ri n H Lan, Anh, Phỏp, o n u th k XVII nhõn lỳc phong kin n suy yu cỏc nc phng Tõy ra sc tranh ginh n . 2 th lc mnh hn c l Anh V Phỏp ngay trờn t n (t 1746-1763). Nh cú u th v kinh t v hm i mnh vựng bin. Anh ó loi cỏc i th c chim n v t ỏch cai tr n vo gia th k XVII. - Qỳa trỡnh thc dõn xõm lc n : + T u th k XVII ch phong kin n suy yu cỏc nc phng Tõy ch yu Anh - Phỏp ua nhau xõm lc. + Kt qu: Gia th k XVII Anh hon thnh xõm lc v t ỏch cai tr n . * Hot ng 2: C lp, cỏ nhõn - GV yờu cu HS theo dừi SGK thy c nhng nột ln trong chớnh sỏch cai tr ca thc dõn Anh n . - HS theo dừi SGK, tr li - GV kt lun v ging bi, minh ha: - Chớnh sỏch cai tr ca thc dõn Anh: + V kinh t: Thc dõn Anh khai thỏc n mt cỏch quy mụ, ra sc v vột lng thc cỏc ngun nguyờn liu v búc lt nhõn cụng r mt thu li nhun. GV minh ha: T 1873-1888 thng mi gia Anh v n tng 60%. n phi cung cp ngy cng nhiu lng thc, nguyờn liu cho chớnh quc. nụng thụn chớnh quyn thc dõn tng thu, cng ot rung t, lp n in. Ngi nụng dõn n phi chu lnh canh vi mc 60% hoa li. Trong 25 nm cui th k XIX ó cú 18 nn úi liờn tip lm cho 26 triu ngi cht úi. GV dựng bc tranh minh ha cnh ngi dõn cht úi vi vic n sng trờn vựng nguyờn liu bụng phự trỳ nhng li n mc rỏch ri, nc xut khu go nhng ngi dõn li thiu n v cht úi t l thun vi s go xut khu. + V kinh t: Thc dõn Anh thc hin chớnh sỏch v vột ti nguyờn cựng kit v búc lt nhõn cụng r mt nhm bin n thnh th trng quan trng ca Anh + V chớnh tr - xó hi: Ngy 1/1/1877 n hong Anh Vic-to-ri-a tuyờn b ng thi l n hong n . Thc dõn Anh ó thc hin chớnh sỏch chia tr, mua chuc giai cp thng tr bn x lm tay sai. Thc dõn Anh tuyờn b coi trng quyn li, danh d, ti sn v c quyn ca quý tc, thc cht l hp phỏp húa ch ng cp, bin cỏc quý tc phong kin ngi bn x thnh tay sai cho thc dõn Anh, bin triu ỡnh phong kin n l bự nhỡn v l ch da cho chỳng. + V chớnh tr - xó hi: Chớnh ph Anh Thit lp ch cai tr trc tip n vi nhng th on ch yu l : chia tr, mua chuc giai cp thng tr, khi sõu thự hn dõn tc, tụn giỏo, ng cp trong xó hi. trọn bộ giáo án lịch sử 11 cả năm cb chuẩn kiến thức kỹ năng mới năm học 2011-2012 liên hệ đt 01689.218.668 10 [...]... binh lớnh tc v tớn ngng b xỳc phm binh lớnh bt món ni dy trọn bộ giáo án lịch sử 11 cả năm cb chuẩn kiến thức kỹ năng mới năm học 2 011- 2012 liên hệ đt 01689.218.668 11 liên hệ đt 01689.218.668 u tranh * Hot ng 2: c lp, cỏ nhõn - GV Dn Dt: Khi ngha Xi-pay din ra nh th no? Chỳng ta cựng tỡm hiu din bin ca khi ngha - GV tip tc yờu cu HS theo dừi SGK thy c + Thi gian, a im bựng n khi ngha + S phỏt trin... thuc phin bựng n 1840-1842, nh Thanh tht bi phi ký iu c Nam Kinh chp nhn cỏc iu khon theo yờu cu ca thc dõn Anh - GV yờu cu HS c ni dung iu khon Nam Kinh trong SGK, rỳt ra nhn xột trọn bộ giáo án lịch sử 11 cả năm cb chuẩn kiến thức kỹ năng 18 mới năm học 2 011- 2012 liên hệ đt 01689.218.668 liên hệ đt 01689.218.668 - HS theo dừi SGK t nhn xột, tr li - GV nhn xột b sung: Trung Quc phi m 5 ca bin cho thng... bựng n Thi gian a Thỏng 12/1 911 trọn bộ giáo án lịch sử 11 cả năm cb chuẩn kiến thức kỹ năng mới năm học 2 011- 2012 liên hệ đt 01689.218.668 24 liên hệ đt 01689.218.668 2 Hip c Nam Kinh kớ kt 3 Khi ngha Thỏi bỡnh Thiờn quc bựng n 4 iu c Tõn S c kớ kt 5 Tụn Trung Sn c bu lm i Tng Thng b Thỏng 6/1840 c Thỏng 8/1842 d Thỏng 1/1851 3 Nm 1901 2 í ngha ca cuc cỏch mng Tõn Hi 1 911? A Chm dt ch quõn ch chuyờn... thõn phn thuc a khụng? - HS theo dừi bng thng kờ, tr li - GV nhn xột, b sung: Inụnờxia l thuc a ca trọn bộ giáo án lịch sử 11 cả năm cb chuẩn kiến thức kỹ năng mới năm học 2 011- 2012 liên hệ đt 01689.218.668 27 liên hệ đt 01689.218.668 Tõy Ban Nha, B o Nha v l thuc a sm nht ụng Nam Hu ht cỏc nc trong khu vc ụng Nam u l thuc a ca Anh v Phỏp Phỏp chim nhng nc ụng Dng, M chim Philớppin, H Lan chim Inụnờxia,... tr Inụnờxia Chớnh sỏch thng tr ca thc dõn H Lan ó lm bựng n nhiu cuc u tranh gii phúng dõn tc - GV yờu cu HS theo dừi SGK Lp niờn biu thng kờ cỏc cuc u tranh ca nhõn dõn Inụnờxia chng thc dõn H Lan trong th k XIX theo mu trọn bộ giáo án lịch sử 11 cả năm cb chuẩn kiến thức kỹ năng mới năm học 2 011- 2012 liên hệ đt 01689.218.668 28 liên hệ đt 01689.218.668 Thi gian 1825 - 1830 1873 - 1909 1878 - 1907 1884... tham gia ca yờu nc mang mu sc mi theo khuynh hng dõn cụng nhõn v t sn ch t sn - GV tip tc yờu cu HS theo dừi SGK thy nhng nột mi trong phong tro u tranh ca nhõn dõn Inụnờxia Cỏc t chc chớnh tr ca cụng nhõn ra i nh: Hip hi cụng nhõn ng st (1905), Hip hi cụng nhõn xe la (1908) Thỏng 12/1914, Liờn trọn bộ giáo án lịch sử 11 cả năm cb chuẩn kiến thức kỹ năng mới năm học 2 011- 2012 liên hệ đt 01689.218.668... Nht, M, Chõu u c H t tng cỏch mng theo khuynh Ni (Vit Nam) vỡ vy ụng cú iu kin tip xỳc vi t hng dõn ch t sn tng dõn ch u - M mt cỏch cú h thng ễng nhỡn thy rừ s thi nỏt ca mỡnh quyn Thanh, sm ny n t tng cỏch mng lt ch phong kin, xõy dng mt xó hi mi + Vai trũ ca Tụn Trung Sn vi cỏch mng: u th k trọn bộ giáo án lịch sử 11 cả năm cb chuẩn kiến thức kỹ năng mới năm học 2 011- 2012 liên hệ đt 01689.218.668... thnh i tng xõm lc trọn bộ giáo án lịch sử 11 cả năm cb chuẩn kiến thức kỹ năng mới năm học 2 011- 2012 liên hệ đt 01689.218.668 17 liên hệ đt 01689.218.668 Trung Quc ó tr thnh i tng xõm lc ca nhiu ca nhiu quc quc * Hot ng 2: C lp, cỏ nhõn - GV thuyt trỡnh: Trung Quc ó tip xỳc vi cỏc cng quc phng Tõy t rt sm (th k XVI) , song chớnh sỏch buụn bỏn ca thng nhõn phng Tõy thng theo li cp bin, h mang hng... ch ngha thc dõn - GV hi: Ti sao ụng Nam tr thnh i tng xõm lc ca t bn phng Tõy? - HS theo dừi SGK, kt hp vi nhng hiu bit sau * Nguyờn nhõn ụng Nam b khi hc n , Trung Quc, Nht Bn tr li xõm lc - GV nhn xột, kt lun: - Cỏc nc t bn cn th trng, trọn bộ giáo án lịch sử 11 cả năm cb chuẩn kiến thức kỹ năng mới năm học 2 011- 2012 liên hệ đt 01689.218.668 26 liên hệ đt 01689.218.668 + Sau cỏch mng cụng nghip,... nm 90 ca th k XIX, Philớppin xut - Vo nhng nm 90 ca th k hin 2 xu hng chớnh trong phong tro gii phúng XIX, Philớppin xut hin 2 xu dõn tc thy s khỏc nhau gia 2 xu hng hng chớnh trong phong tro gii phúng dõn tc trọn bộ giáo án lịch sử 11 cả năm cb chuẩn kiến thức kỹ năng 30 mới năm học 2 011- 2012 liên hệ đt 01689.218.668 liên hệ đt 01689.218.668 - HS nghe, ghi * Hot ng 2: C lp, cỏ nhõn - GV yờu cu HS . lịch sử lớp 11 năm học 2 011- 2012 theo chuẩn kiến thức kỹ năng mới 2 011- 2012 bộ giáo dục và đào tạo (Dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên áp dụng từ năm học 2 011- 2012) lp 11 C nm:. lờn khi ngha chng thc dõn Anh? - HS theo dừi SGK tỡm cõu tr li. - GV gi HS tr li v kt lun: binh lớnh Xi-pay b s quan Anh i x tn t. Lng ca s quan n ch bng 1/3 s quan Anh cựng cp bc, ngi n khụng. dõn Anh ó tin hnh cuc chin tranh xõm lc Trung Quc, chin tranh thuc phin bựng n 1840-1842, nh Thanh tht bi phi ký iu c Nam Kinh chp nhn cỏc iu khon theo yờu cu ca thc dõn Anh. + i u l thc dõn Anh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án lịch sử lớp 11 soạn theo chuẩn KTKN, Giáo án lịch sử lớp 11 soạn theo chuẩn KTKN, Giáo án lịch sử lớp 11 soạn theo chuẩn KTKN, II. THIẾT BỊ VÀ TÀI LIỆU DẠY HỌC, III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC