Giáo án lịch sử lớp 11 tự chọn

107 5,059 10
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2014, 14:20

I.MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1.Nắm vững quá trình cải cách và biến Nhật Bản thành một nước đế quốc duy nhất ở khu vực Châu Á . 2. Rèn kỹ năng phân tích, đánh giá 3. Thái độ đúng đắn về quá trình phát triển CNTB của Nhật BảnII. THIẾT BỊ TÀI LIỆU DẠY HỌC: SGKSBTLS 11III. PHƯƠNG PHÁP: Vấn đápChứng minh và phân tíchLàm bài tập Giỏo ỏn Lch S t chn bỏm sỏt lp 11 Trng THPT Nguyn Du Ngày soạn : Tiết 1 Nhật Bản giữa XIX- đầu XX I.Mục tiêu bài học: 1.Nắm vững quá trình cải cách và biến Nhật Bản thành một nớc đế quốc duy nhất ở khu vực Châu á . 2. Rèn kỹ năng phân tích, đánh giá 3. Thái độ đúng đắn về quá trình phát triển CNTB của Nhật Bản II. Thiết bị tài liệu dạy học: - SGK - SBTLS 11 III. Phơng pháp: - Vấn đáp - Chứng minh và phân tích - Làm bài tập IV. Nội dung: 1. ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ 3. Tiến trình. Hoạt động củaGV và HS Kiến thức cần nắm - GV:S suy yu ca Nht Bn na u th k XIX trong bi cnh th gii lỳc ú dn n hu qu nghiờm trng gỡ? - HS Nh li bi cnh lch s th gii u th k XIX. - GV yờu cu HS theo dừi SGK quỏ trỡnh cỏc nc t bn xõm nhp vo Nht Bn v hu qu ca nú. - GV: Vic Mc ph ký vi nc ngoi cỏc Hip t bt bỡnh ng cng lm cho cỏc tng lp xó hi phn ng mnh m, phong tro u tranh chng Sụ-gun n ra sụi ni vo nhng nm 60 ca th k XIX ó lm sp ch Mc ph. Thỏng 1/1868 ch Mc Ph sp . Thiờn hong Minh Tr (Meiji) tr li nm quyn v thc hin ci cỏch trờn nhiu lnh vc ca xó hi nhm a t nc thoỏt khi tỡnh trng mt t nc phong kin lc hu. * Hot ng 2: C lp - GV : Thiờn hong Minh Tr v hng dn HS quan sỏt bc nh trong SGK. Thỏng 12/1866 Thiờn hong Kụ-mõy qua i. Mỳt-xu-hi-tụ (15 tui) lờn lm vua hiu l Minh Tr, l mt ụng vua duy tõn, ụng ch trng nm li quyn lc v tin hnh ci cỏch. Ngy 3/1/1868 Thiờn hong . Cuc Duy tõn Minh Tr - Cuụi 1867 õu 1868, chờ ụ Mac Phu b sup . Thiờn hong Minh Tr sau khi lờn ngụi a tiờn hanh mt lot ci cỏch tiờn bụ: + V chớnh tr: Xac lõp quyờn thụng tri cua quy tục, t san; ban hanh Hiờp phap nm 1989, thiờt lõp chờ ụ quõn chu lõp hiờn. + V kinh t: thụng nhõt thi trng, tiờn tờ, phat triờn kinh tờ t bn ch ngha nụng thụn, xõy dng c s ha tõng, ng sa, cõu cụng. + V quõn s: t chc va hun luyn quõn ụi theo kiu phng Tõy, thc hiờn chờ ụ nghia vu quõn s, phat triờn cụng nghiờp quục phong. + Giỏo dc: thi hanh chinh sach giao duc bt buục, chỳ trng ni dung khoa hc- k thut, c HS gii i du hc phng Tõy. - í ngha vai tro cua cai cach: + Tao nờn nhng biờn ụi xa hụi sõu rụng trờn tõt ca cac linh vc, co y nghia nh mụt cuục CMTS. + Tao iờu kiờn cho s phat triờn ch ngha t bn, a Nht tr thanh nc t ban hung manh Chõu A. Nụng Duy Khỏnh 1 Giỏo ỏn Lch S t chn bỏm sỏt lp 11 Trng THPT Nguyn Du Minh Tr thnh lp chớnh ph mi, chm dt thi k thng tr ca dũng h Tụ-k-ga-oa v thc hin mt cuc ci cỏch. - GV yờu cu HS theo dừi SGK nhng chớnh sỏch ci cỏch ca Thiờn hong trờn cỏc lnh vc: chớnh tr, kinh t, quõn s, vn húa giỏo dc. yờu cu HS theo dừi thy c ni dung chớnh v mc tiờu ca cuc ci cỏch. - HS theo dừi SGK theo hng dn ca GV v phỏt biu - GV t cõu hi: Cn c vo ni dung ci cỏch em hóy rỳt ra tớnh cht, ý ngha ca cuc Duy tõn Minh Tr? ? GV cho HS nhắc lại những đặc điểm chủ yếu của CNĐQ - Sự hình thành các tổ chức độc quyền - TB tài chính+TB Ngân hàng+TBCNghiệp. - XK t bản - Đẩy mạnh xâm lợc + Sau đó cho liên hệ với Nhật Bản ? NB trong quá trình chuyển từ chế độ phong kiến sang CNTB có mang những đặc điểm đó không ? Hãy chứng minh. - GV có thể minh hoạ: Anh có thể đi đến NB bằng tàu thuỷ của Mit-xi,tàu chạy bằng than đá của Mit-xi,cảng cập bến Mit-xi sau đó đi tàu điện của Mít- xi. Đọc sách do Mit-xi xuất bản ? Hãy giải thích vì sao NB đợc coi là CNĐQQPPK? Có gì khác so với các nớc TB khác. Quá trình chuyển sang giai đoạn ĐQCN - Sự xuất hiện các công ty độc quyền: Mit xi, Mitsubisi - Chính sách bành trớng: x/l Đài Loan, Trung Quốc, chiến tranh với Nga . NB trở thành ĐQ, CNĐQPK quân phiệt * Bài tập tổng hợp: Bài 1: Những biểu chứng tỏ NB đã chuyển sang g/đ ĐQCN: a. Sự tập trung trong CTN và ngân hàng b. Nhiều công ty độc quyền xuất hiện c. Các công ty độc quyền lũng đoạn,kinh tế ,chính trị NB d. Tất cả Bài 2: nối: Sự kiện Thời gian đáp án 1. Chiến tranh với Đài Loan 2. Chiến tranh với Trung Quốc 3. Chiến tranh với Nga 4. Đảng Xã hội dân chủ Nhật Bản thành lập a. 1901 b. 1874 c. 1894-1895 d. 1904-1905 1-b 2-c 3-d 4-a Bài tập 3: 1. những sự kiện nào chứng tỏ Nhật Bản đã chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa? 2. Trình bày những nét chính về sự bành trớng của Nhật Bản cuối XIX đầu XX ? Bài tập 4: Chế độ Mạc Phủ ở Nhật Bản XIX đang trong tình trạng nh thế nào? a. Mới hình thành Nụng Duy Khỏnh 2 Giỏo ỏn Lch S t chn bỏm sỏt lp 11 Trng THPT Nguyn Du b. Khủng hoảng và suy yếu c. Phát triển thịnh đạt nhất d. Tan rã Bài tập 5: Nguyên nhân dẫn tới sự sụp đổ của chế độ Mạc Phủ : a. Các nớc phơng Tây dùng quân sự đánh bại NB b. Phong trào đấu tranh của các tầng lớp nhân c. Thất bại trong chiến tranh với nhà thanh d. Chế độ Mạc Phủ suy yếu tự sụp đổ 4. Sơ kết: - điều kiện nào khiến NB chuyển sang giai đoạn ĐQCN 5. Dặn dò: -Học bài cũ -Làm các bài tập V. Rút kinh nghiệm: Nụng Duy Khỏnh 3 Giỏo ỏn Lch S t chn bỏm sỏt lp 11 Trng THPT Nguyn Du Ngày soạn tiết 2 ấn độ giữa thế kỷ XIX-đầu XX I.Mục tiêu bài học: 1. Nắm đợc sự thống trị tàn bạo của thực dân Anh đối với nhân dân ấn độ. Vai trò của giai cấp t sản trong phong trào đấu tranh của nhân 2. Biết sử dụng bản đò để trình bày diễn biến 3. Có thái độ lên án sự thống trị tàn bạo II. Thiết bị tài liệu dạy học: - SGK - SBTLS 11 III. Phơng pháp: - Vấn đáp - Chứng minh và phân tích - Làm bài tập IV. Nội dung: 1.ổn định lớp 2.Kiểm tra bài cũ 3.Tiến trình. Hoạt động của GV và Hs Kiến thức cần nắm Ngoài những kiến thức đã cung cấp ở phần bài giảng thì GV có thể mở rộng thêm kiến thức bằng cách cho học sinh so sánh: quá trình khai thác thuộc địa của Anh có gì giống và khác so với thực dân Pháp - Sau khi nhắc lại những diễn biến Gv có thể nhấn mạnh phần kết quả và nguyên nhân của kết quả đó - Nhắc lại kiến thức đã học, sau đó cho HS thống kê : Nội dung ĐQĐ PTDT - Ngời LĐ - Chủ trơng - PPĐT - Hoặc cho HS so sáng hai chủ trơng đáu tranh của ĐQĐ : ôn hoà Cực đoan Theo dạng lập bảng biểu 1. Tình hình ấn độ nửa sau XIX: -Giống : đều tiến hành khai thác bóc lột toàn diện -Khác: thực dân Anh thiết lập chế độ cai trị trực tiếp.Pháp thì thiết lập bộ máy cai trị thông qua một bộ máy lực lợng tay sai 2. Cuộc khởi nghĩa Xipay: - Kết quả: Thất bại (1859) - Nguyên nhân thất bại: + Không có chính Đảng + Không có ngời lãnh đạo + Đấu tranh tự phát. 3. Đảng Quốc Đại và phong trào Dân Tộc * Bài tập tổng hợp : Bài 1: 1. Đầu XVII, tình hình ấn Độ nh thế nào ? a. Diễn ra cuộc tranh giành quyền lực giữa các chúa phong kiến b. Các tập đoàn phong kiến liên kết với nhau c. Chế độ phong kiến ấn Độ ổn định và phát triển d. CĐPK ấn Độ bị phân liệt 2. Sự tranh giành quyền lực ở ấn Độ XVII , dẫn đến hậu quả gì? Nụng Duy Khỏnh 4 Giỏo ỏn Lch S t chn bỏm sỏt lp 11 Trng THPT Nguyn Du a. ấn Độ phát triển b. ấn Độ suy yếu c. ấn Độ chuyển sang CNTB d. Nhân dân khởi nghiă 3. Lợi dụng cơ hội ấn Độ suy yếu, các nớc phơng tây đã có hoạt động gì? a. Đầu t vào ấn Độ b. Thăm do ấn Độ c. Đấu tranh xâm lợc d. Tăng cờng quan hệ buôn bán 4. Những nớc t bản nào đua tranh xâm lợc ấn Độ: a. Mĩ b. Nga c. Đức d. Anh và Pháp Bài 2: Nối: 1. Nữ Hoàng Anh tuyên bố là NH ấn Độ 2. Khởi nghĩa XiPay bùng nổ 3.Đảng Quốc Đại thành lập 4. Chính quyền Anh ban hành đạo luật chia đôi Bengan. a) 7/1905 b) 1/1877 c) 5/1857 d) Cuối 1885 Bài 3: 1) Trình bày chính sách thống trị của thực dân Anh 2) Vai trò của ĐQĐ là gì? đáp án Bài 1: 1 2 3 4 B B C D Bài 2: 1 2 3 4 b c d a Bài 3: 1) Kinh tế : vơ vét toàn diện Chính trị : Cai trị trực tiếp 2) Khơi dậy lòng yêu nớc - Tập hợp nhân dân ấn Độ 4: Sơ kết bài: - Hỏi lại câu hỏi đã nêu ở trớc 5 Dặn dò: - Học bài cũ và làm bài tập V: Rút kinh nghiệm: Nụng Duy Khỏnh 5 Giỏo ỏn Lch S t chn bỏm sỏt lp 11 Trng THPT Nguyn Du . Ngày soạn Tiết 3 Trung Quốc I. Mục tiêu bài học : 1. Sự suy yếu của chính quyền Mãn Thanh, nguy cơ Trung Quốc bị đe doạ, phong trào đấu tranh của ND Trung Quốc. 2. Biểu lộ sự cảm thông đối với ND Trung Quốc. 3. Rèn kỹ năng đánh giá trách nhiệm của triều đình phong kiến II. Thiết bị tài liệu dạy học: - SGK - SBTLS 11 - Biểu đồ Thế Giới - Niên biểu lập sẵn III. Phơng pháp: - Vấn đáp - Chứng minh và phân tích - Làm bài tập - Lập niên biểu - Lập bảng so sánh IV. Nội dung: 1. ổn định lớp. 2. Kiểm tra bài cũ : Nêu nội dung cơ bản của học thuyết Tam Dân (Tôn Trung Sơn)? 3. Bài mới: Dẫn bài: chúng ta đã đợc tìm hiểu về quá trình xâm lợc của thực dân PT vào Trung Quốc cũng nh quá trình đấu tranh của ND Trung Quốc. Tiết học hôm nay sẽ giúp chúng ta có cái hìn tổng quát hơn về quá trình ấy. Tiến trình: Hoạt động của GV và HS Kiến thức cần nắm - GV cho HS ôn tập lại các cột mục đã học ,3. Sau đó nhấn mạnh vào cuộc CM Tân Hợi. ? Nguyên nhân làm bùng nổ cuộc CM Tân Hợi. ? Trình bày diễn biến. ? Kết quả đạt đợc. ? Tính chất và ý nghĩa lịch sử - GV cho HS chứng minh và phân tích tính chất đây là cuộc CM t sản không triệt để CM Tân Hợi - Đây là cuộc CMTS không triệt để vì: + Không giải qyết vấn đề ruộng đất + Không đụng chạm đến ĐQ + Không thủ tiêu thực sự g/c phong kiến Bài tập tổng hợp: Bài 1: Cuộc khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc kéo dài bao nhiêu năm? a. 10 b.12 c.13 d.14 Bài 2: nối : Sự kiện Thời gian 1. Chiến tranh thuốc phiện bùng nổ 2. Hiệp ớc Nam Kinh kí kết 3. Khởi nghĩa TBTQ 4. Điều ớc Tân Sửu 5. TTS làm đại Tổng thống a. 12/1911 b. 6/1840 c. 8/1842 d. 1/1851 e. 1901 Bài 3: điền sự kiện ứng với thời gian: Nụng Duy Khỏnh 6 Giỏo ỏn Lch S t chn bỏm sỏt lp 11 Trng THPT Nguyn Du Đầu 1905 8- 1905 9-5-1911 10-10-1911 29-12- 1911 2-1912 6 3 1912 Bài 4: Đ O N G M I N H H O I C A C H M A N G T A N H O I V U X U O N G Q U A N G T U K H A N G H U U V I N G H I A H O A D O A N T O N T R U N G S O N V I E N T H E K H A I 1. Ô hàng ngang : 1. Chính Đảng g/cts TrungQuốc: 1905. 2. CM gắn liền với TTS 3. Cuộc khởi nghĩa do ĐMH phát động 10-10-1911 4. Tên ông vua trị vì trung Quốc thế kỉ XIX. 5. Một trong hai nhà nho yêu nớc lãnh đạo phong trào Duy Tân 6. Cuộc khởi nghĩa nhân dân tiêu biểu 7. Ngời đợc bầu làm Đại Tổng Thống của Chính Phủ 1911 8. Tên một triều đại thì Mãn Thanh giữ chức Đại Tổng Thống 2. Ô dọc : - Triều Đại PK cuối cùng của TQ 4. Sơ kết: - Quá trình xl và đấu tranh của nd TQ 5. Dặn dò: - Học bài cũ. V. Rút kinh nghiệm: . . . . . . . . . . Nụng Duy Khỏnh 7 Giỏo ỏn Lch S t chn bỏm sỏt lp 11 Trng THPT Nguyn Du Ngày soạn: tiết 4 Trung Quốc(tt) I. Mục tiêu bài học : 1.Sự suy yếu của chính quyền Mãn Thanh, nguy cơ Trung Quốc bị đe doạ, phog trào đấu tranh của ND Trung Quốc. 2.Biểu lộ sự cảm thông đối với ND Trung Quốc. 3.Rèn kỹ năng đánh giá trách nhiệm của triều đình phong kiến II. Thiết bị tài liệu dạy học: - SGK - SBTLS 11 - Biểu đồ Thế Giới - Niên biểu lập sẵn III. Phơng pháp: - Vấn đáp - Chứng minh và phân tích - Làm bài tập - Lập niên biểu - Lập bảng so sánh IV. Nội dung: 1.ổn định lớp. 2.Kiểm tra bài cũ : Nêu nội dung cơ bản của học thuyết Tam Dân (Tôn Trung Sơn)? 3.Bài mới: Dẫn bài: chúng ta đã đợc tìm hiểu về quá trình xâm lợc của thực dân PT vào Trung Quốc cũng nh quá trình đấu tranh của ND Trung Quốc. Tiết học hôm nay sẽ giúp chúng ta có cái nhìn tổng quát hơn về quá trình ấy. Tiến trình: Hoạt động của GV và Hs Kiến thức cần nắm Hoạt động 1: cá nhân Gv gợi ý lại về vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên và lịch sử của Trung Quốc: Trung Quốc: là một đất nớc rộng lớn thứ 4 thế giới sau: Liên Bang Nga, Mỹ, Canađa, đông dân nhất thế giới, có lịch sử văn hoá lâu đời. Thời cổ đại là một trong những trung tâm văn minh lớn, thời trung đại là một nớc phong kiến hùng mạnh đã từng xâm lợc thống trị nhiều nơi (trong đó có Việt Nam). Nhng cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX Trung quốc đã trở thành một nớc nửa phong kiến, nửa thuộc địa Gv đặt câu hỏi: Nguyên nhân nào khiến TQ bị xâm lợc? Giáo viên nêu vấn đề: Vậy các nớc phơng Tây dùng 1. Trung Quốc bị các nớc đế quốc xâm lợc: - Nguyên nhân Trung Quốc bị xâm lợc + Thế kỷ XVIII đầu XIX các nớc t bản phơng tây tăng cờng xâm chiếm thị trờng thế giới. + Trung Quốc là một thị trờng lớn, béo bở, chế độ phong kiến trở thành đối tợng xâm lợc của nhiều đế quốc. - Quá trình đế quốc xâm lợc Trung Quốc. Nụng Duy Khỏnh 8 Giỏo ỏn Lch S t chn bỏm sỏt lp 11 Trng THPT Nguyn Du thủ đoạn gì để xâm lợc, len chân vào thị trờng Trung Quốc rộng lớn nhng lại đóng kín, làm thế nào để bắt Trung Quốc phải mở cửa? ? Đi đầu trong quá trình đó là thực dân nào? và có những nớc nào đi xâm lợc TQ? Hậu quả để lại cho nhân dân là gì? Hoạt động 2: Gv yêu cầu học sinh thống kê theo bảng đã yêu cầu ở tiết học chính, sau đó gọi một số em lên kiểm tra vở lấy điểm miệng + Thế kỉ XVIII, các đế quốc dùng mọi thủ đoạn, tìm cách ép chính quyền Mãn Thanh phải mở cửa, cắt đất. + Đi đầu là thực dân Anh đã buộc Nhà Thanh phải ký hiệp ớc Nam Kinh 1842 chấp nhận các điều khoản thiệt thòi. - Đi sau Anh các nớc khác đua nhau xâu xé Trung Quốc: Đức chiếm Sơn Đông, Anh chiếm châu thổ sông Dơng Tử, Pháp chiếm Vân Nam, Quảng Tây, Quảng Đông, Nga, Nhật Bản chiếm vùng Đông Bắc - Hậu quả : xã hội Trung Quốc nổi lên 2 mâu thuẫn cơ bản: nhân dân Trung Quốc với đế quốc, nông dân với phong kiến phong trào đấu trang chống phong kiến đế quốc. 2. Phong trào đấu tranh của nhân dân TQ: (SGK) 4. Sơ kết: - Nhắc lại những kiến thức đã học bằng cách gọi HS lên bảng trả lời câu hỏi 5. Dặn dò: - Học bài cũ, làm bài tập V.rút kinh nghiệm: . . . . . . . . . . Nụng Duy Khỏnh 9 Giỏo ỏn Lch S t chn bỏm sỏt lp 11 Trng THPT Nguyn Du Ngày soạn Tiết 5 Các nớc Đông Nam á(Cuối XIX- đầu XX) I. Mục tiêu bài học: 1. Quá trình của các nớc TDPT.Các nớc trong khu vực ĐNá đều là thuộc địa. Trừ nớc Xiêm. 2. Nhận thức đúng vai trò của các g/c , về thời kì sôi động của phong trào giải phóng dt 3. Biết sử dụng lợc đồ, khởi nghĩa hiểu tổng quát. II. Thiết bị tài liệu dạy học: SGK lịch sử 11 SBT lịch sử 11 Tranh ảnh liên quan III. Phơng pháp: Lập niên biểu Làm bài tập IV. Nội dung: 1. ổn định lớp. 2. Kiểm tra bài cũ: 3.Bài mới: Dẫn bài: Chúng ta đã đợc tìm hiểu về ĐNá qua phần lí thuyết. Hôm nay chúng ta sẽ củng cố kiến thức qua phần bài tập. Tiến trình: - Trớc khi Gv cho Hs làm bài tập,Gv cho Hs ôn tập lại kiến thức về bài ĐNA sau đó mới cho Hs làm các dạng bài tập khác nhau * Bài tập Bài 1: Dạng bài tập trắc nghiệm: 1.Giữa thế kỷ XIX các nớc ĐNA tồn tạ dới chế độ xã hội nào? a. Chiếm hữu nô lệ b. Phong kiến c. T bản d. Xã hội chủ nghĩa 2.Tình hình ĐNA trớc khi thực dân Phơng Tây xâm lợc a. Bắt đầu phát triển b. Phát triển thịnh đạt c. Khủng hoảng d. Tất cả đều đúng 3. Đầu thế kỷ XX , ở ĐNA những giai cấp nào ra đời A. Nông dân B. địa chủ Nụng Duy Khỏnh 10 [...]... Khỏnh 13 Giỏo ỏn Lch S t chn bỏm sỏt lp 11 Trng THPT Nguyn Du Ngày soạn Tiết 7 Châu Phi v Mĩ La Tinh I.Mục tiêu bài học: 1 Nắm vững quá trình thực dân xâm lợc châu Phi và phong trào đấu tranh giành độc lập 2 Giáo dục thái độ đồng tình ủng hộ lên án chiến tranh 3 Nâng cao khả năng làm các dạng bài tập II.Thiết bị tài liệu dạy học: - SGK lịch sử 11 - SBT lịch sử 11 - Tranh ảnh liên quan III.Phơng pháp:... Rèn kỹ năng khái quát hoá, hệ thống hoá kiến thức 3 Thái độ tôn trọng giá trị lịch sử, yêu quý các danh nhân lịch sử ,văn hoá II.Thiết bị tài liệu: 1 SGK 2 SBT lịch sử và các tài liệu liên quan III.Phơng pháp: 1 Vấn đáp 2 Làm bài tập 3 Phân tích IV Nội dung: 1 ổn định lớp: 2 Kiểm tra bài cũ: không 3 Bài mới: Dẫn bài: Lịch sử thế giới thời cận đại đã xảy ra những sự kiện, những biến cố làm thay đổi... khái quát hoá, hệ thống hoá kiến thức 3.Thái độ tôn trọng giá trị lịch sử, yêu quý các danh nhân lịch sử ,văn hoá II.Thiết bị tài liệu: 1.SGK 2.SBT lịch sử và các tài liệu liên quan III.Phơng pháp: 1.Vấn đáp 2.Làm bài tập 3.Phân tích IV Nội dung: 1.ổn định lớp: 2.Kiểm tra bài cũ: không 3.Bài mới: Dẫn bài: bắt đầu vào chơng trình lớp 11 ngay từ bài đầu chúng ta đã đợc tìm hiểu kỹ về mối quan hệ giữa... 4.Sơ kết: -Lịch sử cận đại kết thúc với nhiều sự kiện trọng đại, và thế giới chuyển sang một giai đoạn mới , giai đoạn lịch sử thế giới hiện đại 5.Dặn dò: -Học bài cũ, ôn tập chuẩn bị thi học kỳ V.Rút kinh nghiệm: . Ngày soạn Tiết 12 Bài tập tổng hợp I Mục tiêu bài học: Nụng Duy Khỏnh 27 Giỏo ỏn Lch S t chn bỏm sỏt lp 11 Trng THPT Nguyn Du 1.Giúp học sinh nắm vững kiến thức về lịch sử thế giới... chun b ụn tp V.Rút kinh nghiệm . Ngày soạn Tiết 11 Ôn tập và làm bài tập (Lịch sử cận đại) I Mục tiêu bài học: 1 Giúp học sinh nắm vững kiến thức về lịch sử thế giới thời kỳ cận đại Cách mạng t sản giữa XVI- XVIII Các nớc Âu-Mỹ XIX-XX Phong trào công nhân XIX-XX Các nớc châu á,châu Phi Nụng Duy Khỏnh 25 Giỏo ỏn Lch S t chn bỏm sỏt lp 11 Trng THPT Nguyn Du Chiến tranh thế giới thứ nhất 2... tới chiến tranh 4 SBT lịch sử 11 III Phơng pháp: - Vấn đáp - Thuyết trình - Phân tích Nụng Duy Khỏnh 20 Giỏo ỏn Lch S t chn bỏm sỏt lp 11 Trng THPT Nguyn Du - Làm bài tập IV Nội dung: 1.ổn định lớp: 2.KT bài cũ: 3.Bài mới; Dẫn bài:SGK Tiến trình: Câu 1: Trình bày diễn biến chính của giai đoạn thứ nhất của chiến tranh thông qua các mốc thời gian sau : 1 Ngày 28-7-1914 2 Đầu tháng 8-1914 3 Năm 1915... bỏm sỏt lp 11 Trng THPT Nguyn Du Câu 3: Mỹ tiến hành xâm lợc Phi-lip-pin vào thời gian nào? a 1897-1898 b 1998-1900 c 1899-1902 d 1900-1902 Câu 4:Những tổ chức công nhân nào ra đời vào đầu thế kỷ XX? a Hiệp hội công nhân đờng sắt b Hiệp hội công nhân xe lửa c Liên minh xã hội dân chủ d Tất cả Câu 5:Hầu hết c dân Phi-lip-pin theo tôn giáo nào? a Đạo hồi b Thiên chúa giáo c Nho giáo d Phật giáo Câu 6:... 11 Giỏo ỏn Lch S t chn bỏm sỏt lp 11 Trng THPT Nguyn Du . Ngày soạn Tiết 6 các nớc Đông Nam á(Cuối XIX- đầu XX) I Mục tiêu bài học: 1.Quá trình của các nớc TDPT.Các nớc trong khu vực ĐNá đều là thuộc địa Trừ nớc Xiêm 2.Nhận thức đúng vai trò của các g/c , về thời kì sôi động của phong trào giải phóng dt 3.Biết sử dụng lợc đồ, khởi nghĩa hiểu tổng quát II Thiết bị tài liệu dạy học: SGK lịch sử. .. g/c , về thời kì sôi động của phong trào giải phóng dt 3.Biết sử dụng lợc đồ, khởi nghĩa hiểu tổng quát II Thiết bị tài liệu dạy học: SGK lịch sử 11 SBT lịch sử 11 Tranh ảnh liên quan III Phơng pháp: Lập niên biểu Làm bài tập IV Nội dung: 1.ổn định lớp 2.Kiểm tra bài cũ: 3.Bài mới: Dẫn bài: Chúng ta đã đợc tìm hiểu về ĐNá qua phần lí thuyết Hôm nay chúng ta sẽ củng cố kiến thức qua phần bài tập... là gì? Câu 4: Nêu tính chất và hậu quả của chiến tranh thế giới thứ nhất? Đáp án Câu 1: Học sinh tự làm vào vở bài tập với sự hớng dẫn của cô giáo Câu 2: Thời gian Sự kiện 2/1917 ở Nga nổ ra cuộc CMDCTS ra đời chính phủ lâm thời 2/4/1917 Mỹ tuyên chiến với Đức 1917 Phe hiệp ớc tấn công nhng không thành công 11/ 1917 CM tháng Muời Nga thành công, nhà nớc Xô Viết ra đời 3/3/1918 Nga ký với Đức hiệp ớc . Nga c. Đức d. Anh và Pháp Bài 2: Nối: 1. Nữ Hoàng Anh tuyên bố là NH ấn Độ 2. Khởi nghĩa XiPay bùng nổ 3.Đảng Quốc Đại thành lập 4. Chính quyền Anh ban hành đạo luật chia đôi Bengan. a) 7/1905 b). NB b. Phong trào đấu tranh của các tầng lớp nhân c. Thất bại trong chiến tranh với nhà thanh d. Chế độ Mạc Phủ suy yếu tự sụp đổ 4. Sơ kết: - điều kiện nào khiến NB chuyển sang giai đoạn ĐQCN 5 õu 1868, chờ ụ Mac Phu b sup . Thiờn hong Minh Tr sau khi lờn ngụi a tiờn hanh mt lot ci cỏch tiờn bụ: + V chớnh tr: Xac lõp quyờn thụng tri cua quy tục, t san; ban hanh Hiờp phap nm 1989, thiờt
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án lịch sử lớp 11 tự chọn, Giáo án lịch sử lớp 11 tự chọn, Giáo án lịch sử lớp 11 tự chọn