Giáo án sinh học lớp 11 tự chọn

64 3.4K 7

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/11/2014, 15:27

CHƯƠNG TRÌNH TỰ CHỌN SINH HỌC 11 Phương pháp dạy học theo chủ đề bám sát: Giáo viên gợi ý để học sinh hệ thống lại kiến thức đã học Giáo viên nêu hệ thống các câu hỏi, bài tập; sau đó học sinh thảo luận và trả lời câu hỏi, giải các bài tập Cuối cùng giáo viên kết luận vấn đề và giao bài tập về nhà CHƯƠNG I:CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở THỰCVẬT Ngày soạn: 292010 I. Mục tiêu: Rễ là cơ quan hấp thụ nước và ion khoáng. Cơ chế hấp thụ nước và ion khoáng ở rễ cây. Hệ thống kiến thức về sự hấp thụ nước và vận chuyển các chất trong cây. Vận dụng kiến thức trả lời câu hỏi và bài tập có liên quan. Dòng mạch rây Vai trò của thoát hơi nước Vai trò của các nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu Vai trò sinh lý của Nitơ QT đồng hóa Nitơ trong đất và cố định nitơ. CHƯƠNG TRÌNH TỰ CHỌN SINH HỌC 11 Phương pháp dạy học theo chủ đề bám sát: - Giáo viên gợi ý để học sinh hệ thống lại kiến thức đã học - Giáo viên nêu hệ thống các câu hỏi, bài tập; sau đó học sinh thảo luận và trả lời câu hỏi, giải các bài tập - Cuối cùng giáo viên kết luận vấn đề và giao bài tập về nhà CHƯƠNG I:CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở THỰCVẬT Ngày soạn: 2/9/2010 I. Mục tiêu: - Rễ là cơ quan hấp thụ nước và ion khoáng. -Cơ chế hấp thụ nước và ion khoáng ở rễ cây. - Hệ thống kiến thức về sự hấp thụ nước và vận chuyển các chất trong cây. -Vận dụng kiến thức trả lời câu hỏi và bài tập có liên quan. -Dòng mạch rây -Vai trò của thoát hơi nước -Vai trò của các nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu -Vai trò sinh lý của Nitơ -QT đồng hóa Nitơ trong đất và cố định nitơ. -Quang hợp và hô hấp ở thực vật Tiết TC1: SỰ HẤP THỤ NƯỚC VÀ VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG CÂY I.Mục tiêu: - Rễ là cơ quan hấp thụ nước và ion khoáng. -Cơ chế hấp thụ nước và ion khoáng ở rễ cây. -Dòng mạch gỗ (cấu tạo, thành phần dịch, động lực, chiều đi) II.Phương pháp,phương tiện -Phương pháp: vấn đáp, thảo luận nhóm -phương tiện: sgk cơ bản, sgk tham khảo,máy chiếu. III.Tiến trình bài giảng 1.Ổn định lớp : Lớp Ngày giảng Sĩ số 11A7 11A 2. Câu hỏi kiểm tra bài cũ : không kiểm tra 3. Bài mới: 1 A. H thng kin thc: I.Vai trũ ca nc vi t bo v thc vt 1. Cỏc dng nc trong cõy - Nc t do - Nc liờn kt: 2. Nhu cu nc i vi t bo Cõy cn ch yu l nc liờh kt II.Quỏ trỡnh hp th nc r 1.Cu to c r phự hp vi hỳt nc v mui khoỏng - B r gm r chớnh v nhiu r bờn. S lng t bo lụng hỳt phỏt trin mnh 2. Con đờng hấp thụ nớc ở rễ - Thành tế bào- gian bào - Chất nguyên sinh không bào 3. Cơ chế để dòng nớc một chiều từ đất vào rễ lên thân - Từ đất vào mạch gỗ: Thẩm thấu - Từ rễ lên thân: (áp suất rễ): HT rỉ nhựa và HT ứ giọt III. Qúa trình vận chuyển nớc ở thân 1. Đặc điểm của con đờng vận chuyển nớc ở thân. - Luôn theo 1 chiều từ rễ lá 2. Con đờng vận chuyển nớc ở thân - Qua mạch gỗ từ rễ lá - Qua mạch rây từ lá rễ - Vận chuyển ngang 3. Cơ chế đảm bảo sự vận chuyển nớc ở thân - Lực hút của lá - Lực đẩy của rễ - Lực trung gian IV.Thoỏt hi nc 1. ý nghĩa của sự thoát hơi nớc + Lợng nớc cây thoát vào khí quyển: 98% + Vai trò của quá trình thoát hơi nớc đối với đời sống cây trồng. - Là động lực của dòng mạch gỗ - Hạ nhiệt độ của lá cây - Tạo điều kiện để CO 2 khuếch tán vào lá cây. 2. Con đờng thoát hơi nớc ở lá - Qua khí khổng 2 - Qua cutin 3. Cơ chế điều chỉnh thoát hơi nớc -Qua khớ khng : Thoỏt hi nc ch yu l qua khớ khng, do ú s iu tit qua khớ khng l quan trng nht. m ca khớ khng ph thuc vo hm lng nc trong t bo + Khi Tb no nớc m +Khi t bo thiu nc -Qua cutin: c iu tit bi mc phỏt trin ca ca lp cutin trờn b mt lỏ B. Bài tập Bài 1: Khi nghiên cứu chiều dài rễ của một số loài cây ngời ta thu đợc số liệu: Đậu Côve 0,8 0,9 m; cỏ ba lá 1- 3 m; kê 0,8 1,1 m; khoai tây 1,1 1,6 m; ngô 1,1 2,6m; nhiều cây bụi ở sa mạc trên 10 m. Các con số trên chứng minh điều gì? Tại sao cây bụi ở sa mạc lại có rễ dài trên 10m? Bài 2: Hãy mô tả con đờng vận chuyển nớc, chất khoáng hoà tan và chất hữu cơ trong cây? Vẽ hình minh hoạ. Bài 3. So sánh sự khác biệt trong sự phát triển của hệ rễ cây trên cạn và cây thuỷ sinh? Bi 4.Tr li cõu hi KQ -n v hỳt nc ca r l: A.T bo r B.T bo biu bỡ C.T bo lụng hỳt D.Khụng bo -Nc c vn chuyn t t bo lụng hỳt vo bú mch g ca cõy theo con ng no A.Con ng gian bo v thnh t bo B.Con ng qua t bo C. Con ng gian bo v con ng qua t bo sng D.Con ng qua cht nguyờn sinh v khụng bo -p sut r l: A.p sut thm thu ca t bo r B. chờnh lch v ỏp sut thm thu ca t bo lụng hỳt vi nng dch t C. Lc hỳt nc t t vo t bo lụng hỳt. D. Lc y nc t r lờn thõn - Nc trong cõy c tn ti cỏc dng chớnh l: A. Nc mng v nc trng lc B. Nc lien kt lng lo v liờn kt cht ch C. Nc t do v nc liờn kt 3 D. Nc liờn kt v nc mao dn -Cỏc con ng thoỏt hi nc ch yu gm: A.Qua thõn, cnh, lỏ B.Qua cnh v khớ khng ca lỏ C.Qua thõn, cnh v lp cutin b mt lỏ D.Qua khớ khng v qua lp cutin - cõy thõn g mt phn nc c thoỏt qua nt sn ớt cú ý ngha vỡ: A.Cng thp hn nhiu so vi lỏ B.õy l lng nc tha nờnmi thoỏt ra ngoi C.Din tớch cỏc bỡ khng rt nh D.C A v C -Hỡnh thc thoỏt hi nc qua b mt lỏ khụng xy ra i vi thc vt no? A.Cõy hn sinh B.Cõy trung sinh C.Cõy cũn non D.Cõy trng thnh -Yu t no l nguyờn nhõn ca s úng m khớ khng? A.Nhit B.nc C.Phõn bún D.nh sỏng -Hệ rễ cây trên cạn có cấu tạo thích nghi với chức năng hấp thụ nc và muối khoáng đó là: A. Đâm sâu lan toả B. Sinh trởng liên tục hình thành nhiều lông hút C. Phát triển thêm rễ phụ D. Cả A và B đều đúng. Nớc đợc hấp thụ vào rể theo cơ chế : A. Chủ động B. Thụ động C. Vừa chủ động vừa thụ động D. Tất cả đều sai. - Các ion khoáng di chuyển từ đất vào tế bào một cách chọn lọc theo cơ chế : A. Thụ động. B. Chủ động. C. Bơm ion D. Cả A, B, C Lông hút có vai trò chủ yếu: A. Lách vào kẻ đất hút nớc và muối khoáng cho cây B. Bám vào kẻ đất làm cho cây vững chắc C. Tế bào kéo dài thành lông hút, lách vào kẻ đất làm cho bộ rễ lan rộng D. Lách vào kẻ đất giúp cho rễ lấy đợc Ôxi để hô hấp Biện pháp nào có tác dụng quan trọng giúp cho bộ rễ của cây phát triển: A. Phơi ải đất, cày sâu bừa kĩ B. Tới đủ nớc, bón phân hữu cơ C. Vun gốc, xới xáo cho cây D. Cả A, B, C đều đúng Động lực đẩy cuả dòng mạch gỗ là nhờ: 4 A. áp suất của rể B. Lực hút do sự thoát hơi nớc ở lá C. Lực liên kết của các phân tử nớc và nớc với mạch gổ D. Tất cả A, B, C đều đúng Động lực của dòng libe là do: A. Chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa lá với rễ B. Gradien nồng độ C. Thoát hơi nớc ở lá D. áp suất của rễ Nồng độ ion canxi trong tế bào là 0,3%, nồng độ ion canxi trong môi trờng ngoài là 0,1%. Tế bào sẽ nhận canxi theo cách nào: A. Hấp thụ bị động B. Khuếch tán C. Hấp thụ tích cực D. Thẩm thấu Sự vận chuyển các chất từ nồng độ cao đến nồng độ thấp gọi là: A. khuếch tán B. Nhập bào C. Thực bào D. Vận chuyển tích cực Dịch libe có pH từ: A. 4,0 - 4,5 B. 4,5 - 6,5 C.7.0 D. 8,0 - 8,5 - Thành phần dịch libe gồm có: A. đờng saccarôzơ B. Các axít amin, vitamin, hoocmôn thực vật C. ATP và các ion khoáng sữ dụng lại nh Kali D. Tất cả A, B, C Cờng độ thoát hơi nớc (mg/24h) của mặt trên và mặt dới lá ở thực vật rất khác nhau: A. Mặt trên lá cao hơn mặt dới lá B. Măt dới lá cao hơn mặt trên lá C. Cả hai mặt bằng nhau D. Cả A, B, C đều sai Nớc ở lá thoát ra ngoài môi trờng qua: A. Cutin B. Khí khổng C.Diệp lục D. Cả A, B đúng Ký giỏo ỏn TUN Ngy ký / /2010 inh Th Mc TUN 5 Ngy son: 12/9/2010 Tiết TC2: VAI TRề CA CC NGUYấN T DINH DNG KHONG & DINH DNG NIT THC VT I.MC TIấU -Vai trũ ca cỏc nguyờn t dinh dng khoỏng -Vai trũ sinh lý ca nguyờn t Nito -Qỳa trỡnh c nh nito trong t v c inh nito II.Phng phỏp, phng tin -Phng phỏp: vn ỏp, tho lun nhúm -phng tin: sgk c bn, sgk tham kho, mỏy chiu. III.Tin trỡnh bi ging 1.n nh lp : Lp Ngy ging S s Tờn hc sinh vng 11A7 11A 2. Cõu hi kim tra bi c : Nờu ý ngha ca quỏ trỡnh thoỏt hi nc. 3. Bi mi A. H THNG kiến thức I. sự hấp thụ các nguyên tố khoáng 1. Hấp thụ thụ động - Khuếch tán - Hoà tan vào rễ theo dòng nớc - Hút bám trao đổi 2. Hấp thụ chủ động - Qua kênh Pr - Qua bơm (tiêu tốn ATP) II. Vai trò của các nguyên tố khoáng đối với thực vật 1. Nguyên tố vi lợng Nguyên tố dinh dỡng Dấu hiệu thiếu NTDD trong cây Vai trò Ni tơ Các lá già hoá vàng, cây còi cọc chết sớm Thành phần của prôtêin, axit nuclêic Phốt pho Lá có màu lục sẫm, các gân lá màu huyết dụ, cây còi cọc Thành phần của axit nuclêic, ATP, phôtpholipit, côenzim Magiê Trên phiến lá có các vệt màu đỏ, da cam, vàng, tím Thành phần diệp lục Can xi Trên phiến lá có các vệt màu đỏ, da cam, vàng, tím Thành phần của vách tế bào và màng tế bào, hoạt hoá enzim 6 2. Nguyên tố đa lợng III. vai trò của nitơ đối với thực vật 1. Nguồn nitơ cho cây - Nguồn vật lí hoá học - Qt cố định nitơ - Phân giải nitơ hữu cơ trong đất - Phân bón 2. Vai trò của nitơ + Vai trò chung: - Giúp cây ST-PT bình thờng + Vai trò cấu trúc - Tham gia cấu tạo nên các phân tử Pr, Axit Nuclêic, diệp lục, ATP + Vai trò điều tiết - Là thành phần cấu tạo của Pr-enzim, côenzim, ATP IV. quá trình đồng hoá nitơ trong mô thực vật 1. Quá trình khử nitrat Chuyển hoá NO - 3 thành NH 3 2. Quá trình đồng hoá NH3 trong cây - Amin hoá trực tiếp : axit xêtô + NH3 axit amin - Chuyển vị amin : a.a + axit xêtô a.a mới + a. xêtô mới - Hình thành amít : a.a đicacbôxilic + NH3 amít + ý nghĩa của việc hình thành amít: * Giải độc cho cây khi NH3 tích luỹ nhiều. 3. bón phân hợp lí cho cây trồng 1. Bón phân hợp lí và năng suất cây trồng - Bón đúng loại phân - Đủ số lợng và tỉ lệ dinh dỡng - Bón theo nhu cầu của giống, thời kỳ sinh trởng, cũng nh điều kiện đất đai 2. Các phơng pháp bón phân - Bón cho rễ - Bón cho lá 3. Loại phân bón - Dựa vào từng loại cây 7 - Dựa vào từng giai đoạn phát triển b. Bài tập -Bài 1. Thế nào là nguyên tố dinh dỡng thiết yếu? -Bài 2. Giải thích vì sao khi bón phân ngời ta thờng nói trông trời, trông đất, trông cây"? -Bài 3. Chọn đáp án đúng: 1. Trên phiến lá có các vệt màu đỏ, da cam, vàng, tím là do cây thiếu nguyên tố dinh dỡng khoáng: A. Nitơ B. Kali * C. Magiê D. Mangan 2. Thành phần của vách tế bào và màng tế bào, hoạt hoá enzim là vai trò của nguyên tố: A.sắt *B. Canxi C. phôtpho D. nitơ -Bài 4. Nitơ có vai trò gì đối với cây xanh? -Bài 5 - Hiện nay trên thế giới, cũng nh trong nớc đã xúc tiến quá trình cố định nitơ phân tử bằng cách nào? - Nêu mối quan hệ giữa nitơ môi trờng với thực vật? -Bài 6 Hãy ghép nội dung ghi ở mục b cho phù hợp với mỗi quá trình đồng hoá nitơ a, Các quá trình đồng hoá nitơ: + amin hoá trực tiếp + Chuyển vị amin + Hình thành amít b, Bằng cách: 1. axit xêtô + NH3 axit amin 2. a.a + axit xêtô a.a mới + a. xêtô mới 3. axit xêtôglutaric + NH3 axit glutamic 4. axit glutamic + axit piruvic alanin + axit xêtôglutaric 5. a.a đicacbôxilic + NH3 amít Bài 7. Qúa trình khử NO3 ( NO3- NH4+ ): A. thc hiện ở thực vật B. là quá trình ôxy hoá nitơ trong không khí C. thực hiện nhờ nitrognaza D. bao gồm phản ứng khử NO3- NO2- Chọn đáp án đúng: Vi khuẩn cố định Nitơ trong đất: 8 A. Biến đổi Nitơrat thành Nitơ phân tử B. Biến đổi Nitơrit thành Nitơrat C. Biến đổi N2 thành Nitơ amôn D. Biến đổi Nitơ amôn thành Nitơrat Các nguyên tố vi lợng cần cho cây với một lợng rất nhỏ vì: A. Phần lớn chúng đã có trong cây B. Chức năng chính của chúng là hoạt hoá enzim C. Phần lớn chúng đã đợc cung cấp từ hạt D. Chúng có vai trò trong các hoạt động sống của cơ thể Vì sao cây cần phải sử dụng các chất khoáng: A.Vì các nguyên tố khoáng tham gia vào thành phần cấu tạo cơ thể thực vật B. Vì thiếu các chất khoáng cây phát triển không bình thờng C. Vì các chất khoáng là nguồn dinh dỡng chủ yếu nhất của cây D. Cả A, B đều đúng Nhóm vi khuẩn chuyển hoá các hợp chất chứa nitơ có vai trò : A. Biến đổi các hợp chất chứa nitơ phức tạp trong đất thành các muối nitơrát hoà tan cho cây hấp thụ B. Làm tăng độ phì cho đất C. Ôxi hoá các hợp chất chứa nitơ tạo ra năng lợng cho hoạt động sống của chúng D. Cả A, B, C đều đúng Các biệnpháp nhà nông thờng làm để giúp cho quá trình chuyển hoá các hợp chất khoáng khó tan, cây không hấp thụ đợc thành dạng ion cây dễ hấp thụ là: A. Súc bùn phá váng khi đất bị úng B.Cày phơi ải, cày lật úp đất xuống C. Bón vôi D. Tất cả A, B, C - Vì sao trong mô thực vật diễn ra quá trình khử nitrat? A. Vì nitơ mà cây hấp thụ từ môi trờng có 2 dạng: NH4+ , NO3- B. Vì NO3- cây khó hấp thụ C. Vì NH4+ , NO3- là các ion Ký giỏo ỏn TUN Ngy ký / /2010 inh Th Mc TUN 9 NL ánh sáng Chất diệp lục Ngày soạn: 20/9/2010 Tiết TC3: QUANG HP v Hễ HP THC VT I.Mc tiờu -Vai trũ ca quan quang hp.Lỏ l c quan quang hp -PT hụ hp thc vt. -Con ng hụ hp thc vt. -Quan h gia hụ hp v mụi trng. II.Phng phỏp,phng tin -Phng phỏp: vn ỏp, tho lun nhúm -phng tin: sgk c bn,sgk tham kho,mỏy chiu. III.Tin trỡnh bi ging 1.n nh lp : Lp Ngy ging S s 11A7 11A 2.Cõu hi kim tra bi c :Quỏ trỡnh c nh nit thc vt din ra nh th no ? 3.Bi mi : A. Hệ thống kiến thức I. vai trò của quang hợp - Phơng tình tổng quát: CO 2 + 2 H 2 O 1. Tạo chất hữu cơ 2. Tích luỹ năng lợng 3. Quang hợp giữ trong sạch bầu khí quyển II. Bộ máy quang hợp 1. Lá - Cơ quan quang hợp Cấu tạo của lá - Cấu tạo ngoài : - Cấu tạo trong : 2. Lục lạp bào quan quang hợp Có 2 lớp màng bao bọc. Bên trong gồm Chất nền và Grana (có hệ thống túi dẹt gọi là tilacoit chứa nhiều chất diệp lục) 10 (CH 2 O)+O 2 [...]... cho khí khuếch tán vào và ra dễ dàng Lớp biểu Lớp biểu bì dới có Thuận lợi cho khí CO2 khuếch ttán vào dễ dàng bì dói nhiều khí khổng Lớp cutin Mỏng Lớp bào dậu ánh sáng xuyên qua dễ dàng tế Lớp tế bào mô dậu Nhận đợc nhiều ánh sáng mô xếp xít nhau chứa các hạt màu lục Lớptế Lớp tế bào mô khuyết Thuận lợi cho khí khuếch tán vào dễ dàng bào có nhiều khoảng trống môkhuyế t Hệ gân lá Phân nhánh đến tận Vận... nhóm thực vật đều tiếp tục cố định CO2 21 Điểm bù và điểm no ánh sáng ở cây trên đồi trọc và cây dới tán rừng khác nhau ở : A Cây trên đồi trọc có điểm bù và điểm no ánh sáng bằng cây dới tán rừng B Cây trên đồi trọc có điểm bù và điểm no ánh sáng nhỏ hơn cây dới tán rừng C Cây trên đồi trọc có điểm bù và điểm no ánh sáng cao hơn cây dới tán rừng D Tất cả đều sai 14 Trong quang hợp, tế bào nhân thực,... ở động vật nhai lại là: A Chứa thức ăn, tiêu hoá sinh học nhờ các vi sinh vật 17 B Tiêu hoá hoá học nhờ nớc bọt C Tiêu hoá hoá học nhờ nớc bọt, hấp thu bớt nớc *D Tiết ra pepxin và HCl tiêu hoá prôtêin -Chức năng của dạ múi khế ở động vật nhai lại là: A Chứa thức ăn, tiêu hoá sinh học nhờ các vi sinh vật B Tiêu hoá hoá học nhờ nớc bọt C Tiêu hoá hoá học nhờ nớc bọt, hấp thu bớt nớc *D Tiết ra pepxin... ngăn: + Dạ cỏ + Chứa thức ăn, tiêu hoá sinh học nhờ các vi sinh vật + Dạ tổ ong + Tiêu hoá hoá học nhờ nớc bọt + Dạ lá sách + Tiêu hoá hoá học nhờ nớc bọt, hấp thu bớt nớc + Dạ múi khế * Động ăn thực vật khác: + Dạ dày đơn + Tiết ra pepxin và HCl tiêu hoá prôtêin có trong cỏ và vi sinh vật + Chứa thức ăn, tiêu hoá cơ học và hoá học C Trắc nghiệm khách quan - Hãy chọn câu trả lời đúng: Chức năng của... hKhái niệm ớng động Tác nhân Hớng sáng Là sự phản ứng sinh trởng của thực vật đối với kích ánh sáng thích ánh sáng Hớng trọng lực Cơ chế Vai trò chung + Do tốc độ sinh trởng không đồng đều của các Tìm nguồn sáng để QH TB ở 2 Bảo đảm sự phát triển phía cơ của bộ rễ quan Thực hiện TĐ nớc, MK +Tác Cây leo lên theo vật tiếp nhân : xúc gây nên sự tái phân bố auxin Là phản ứng sinh trởng của cây đối với sự kích... chuyển nớc và muối khoáng đến tận từng tế bào các tế bào Bài 3 Hãy chọn đáp án đúng: 1 Sản phẩm của pha sáng là: A H2O, O2, ATP B H2O, ATP, NADPH *C O2, ATP, NADPH C ATP, NADPH, APG 2 Nguyên liệu đợc sử dụng trong pha tối là: A O2, ATP, NADPH *B ATP, NADPH, CO2 C H2O, ATP, NADPH D NADPH, APG, CO2 Bài 3 Chọn đáp án đúng: 1 ứng dụng sự thích nghi của cây trồng đối với nhân tố ánh sáng, ngời ta đã trồng... theo trình tự sau: A Cây a sáng trồng trớc, cây a bóng trồng sau B Cây a bong trồng trớc, cây a sáng trồng sau 12 C Trồng đồng thời nhiều loại cây D Không thể cùng trồng cả hai loại cây 2 Với cây lúa, ánh sáng có vai trò nhất ở giai đoạn nào: A Hạt nảy mầm B Mạ non C Trổ bông D Cả B và C 3 Điều nào là lợi thế của cây có quang hợp C4 so với cây có quang hợp C3: A Quang hợp C4 ít cần lợng tử ánh sáng hơn... ứng sáng Chất lỏng giữa màng trong của lục lạp và màng tilacôit đợc gọi là chất nền (stôma) - là nơi diễn ra phản ứng tối D Cả A, B, C đều đúng 13 ánh sáng nào có hiệu quả nhất đối với quang hợp: A Đỏ C Xanh lục B Xanh tím D vàng và da cam 14 ánh sáng nào ít có hiệu quả nhất đối với quang hợp: A Đỏ C Xanh lục B Xanh tím D vàng và da cam 15 Nguồn gốc của Ôxi trong quang hợp là: A Do phản ứng sáng C... Trọng lực thích từ 1 phía của trọng lực Là phản ứng sinh trởng của cây đối với các hợp Hoá chất chất hoá học Hớng hoá Hớng tiếp xúc Là phản ứng sinh trởng của cây đối với sự tiếp sự tiếp xúc xúc So sánh hớng động và ứng động 32 Loại ứng động Khái niệm Nguyên nhân Cơ chế Là vận động cảm ứng do sự khác biệt về tốc Ưng độ sinh trởng không Do biến đổi tác động sinh đồng đều của các TB nhân từ mọi trởng tại... phiến lá mỏng, lớp biểu bì có nhiều khí khổng B Diện tích bề mặt lớn, phiến đá dày, có lớp cutin C Rất nhiều lá xếp xen kẽ nhau D Tất cả đều đúng 11 Lá cây xanh có cấu tạo trong thích nghi với chức năng quang hợp nh sau : A Mô dậu chứa nhiều diệp lục phân bố ngay dới lớp biểu bì mặt trên của lá B Tế bào mô khuyết chứa ít diệp lục, có nhiều khoang rỗng tạo điều kiện cho khí dễ dàng khuếch tán đến tế bào . giỏo ỏn TUN Ngy ký / /2010 inh Th Mc TUN 9 NL ánh sáng Chất diệp lục Ngày soạn: 20/9/2010 Tiết TC3: QUANG HP v Hễ HP THC VT I.Mc tiờu -Vai trũ ca quan quang hp.Lỏ l c quan quang hp . có hiệu quả nhất đối với quang hợp: A. Đỏ B. Xanh tím C. Xanh lục D. vàng và da cam 14. ánh sáng nào ít có hiệu quả nhất đối với quang hợp: A. Đỏ B. Xanh tím C. Xanh lục D. vàng và da cam 15 hấp bằng mang + Cơ quan hô hấp là mang + Trao đổi khí diễn ra giữa các phiến mang với môi trờng nớc Cá Hô hấp bằng phổi + Cơ quan hô hấp là phổi + Trao đổi khí diễn ra ở các phế nang Động vât:

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan