Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 cấp tỉnh

72 5.6K 40
Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 cấp tỉnh

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2013– 2014 Môn: Hóa học Thời gian: 150 phút không kể thời gian giao đề (Đề thi có: 02 trang) Câu 2: (3,0 điểm) a) Chỉ dùng thêm PP đun nóng, hãy nêu cách phân biệt các dd mất nhãn chứa từng chất sau: NaHSO4, KHCO3, Mg(HCO3)2, Na2SO3, , Ba(HCO3)2 b) Từ tinh bột và các chất vô cơ cần thiết khác (đk thí nghiệm) có đủ, viết các PTHH điều chế: PE (poli etilen), PVC (poli vinyl clorua) Câu 3: (3,0 điểm) Đốt cháy hoàn toàn m gam FeS2 bằng một lượng oxi vừa đủ thu được khí X. Hấp thụ hết X vào 1 lít dd Ba(OH)2 0,2M và KOH 0,2M thu được dd Y và 32,55g kết tủa. Cho dd NaOH vào dd Y lại thấy xuất hiện thêm kết tủa. Viết các PTHH xảy ra và tính m.

    !" # $%&'()*+   ,- &.!/01234    !"#$  ! % !" % &  % !'&" % $ (  %  !)&"$ * ! +  , ( !)&"$ - ! . !/// *  !# % $   ( - !"#$ %!/// + * !" % &!& % $ ,  -  ! . !" % &$ + !/// "0010234 5  5 % 5 * 5 + 5  5 , 5 ( 5 - 5 . / 2 627""8 ) % 9& * !:;& + !)"9& + $) % 9& + !;9& + !: % 9& + !" % &  , "  <"=" % !:;& + $ , "  <&&:!: % & * !;& % !:&"!" % & ,-&.!/01234  >?@AB8C5DEA862F??B4DGH48 )"9& + 5:"& * 5;"& *  % 5) % 9& * 55'"& *  % 2 H2I1041J3KFBCL513""83 M#N#N5O#1E##P8 ,-!&.!/01234 QRE00BBSN9 % 27BI#TUV1HL8TUK /"4W3 10 #K??'&" % 5%;10:&"5%;8TU??X10*%53L/??)&"10??X#Y 4EV84FAB3L/O3""VZEP10KB/ ,-#&.#/01234  "[00,5++\U2I BSN V & E 10827??" % 9& + ]C?T/98 T8TU5+#KK9& % 9^?8E45_10??G,5,\UB8R 8`/O3VZEP10aBLVb/ 2 BB\U B810SN * & + 1H3P??"#%c58TU??X> G%B8R/O3""VZEP10KIJPdBL4P??8 TU/ ,-5&.!/01234 ZBI1A2baJ82Ke10B#??"#I;583T 4E2K1A2[#YBI^5381A2b[#Y0E10(5,??" % 9& + c R#TU??Ef5K2b3??" % 9& + CIBg#0 +c/  K2KeL1A2523R#TUPAL1A2b#0(5.hB * /OA22id B[NBjTg5 +5*= π / * * +  π = #0KaJ85#02K 2 K ; L??"# QKG ,-6&.#/01234  "\U B * " + 5 * " - 10 * " , C>R1gP#0%5%/QRE005. B 58C4W02IZkB102al#K??'&" % 5-;4ER#TU 2adBB10CVB3L/KB10V/ 2 30#ABN4B%B#??#NE#5(  8TU%B#??X/m4EB#??X ?W1g)?Ta8TU,5,+-#K" % KF884ZG#ABN4B/ '3   hnh-5 %% == / ):"=n;=%+n=%n&=,n=+n'P=-n'=*(n)=+n)=%*no#=%(n9=*%n:=*. n#=*5nSN=,n8=,+ ppppppppppppp"3ppppppppppppp   !"#$ %&'#((((((((((((((((((((((($$)*+((((((($ )73389:;<)=%(%)>19)(3?)>@%)A/+,-#?)$%B+)C(DE1  $%&'()*+ ,- F<F% 123  "" SN&*!%"#$SN#%!&%!"%&    % %SN#%!%)&"$SN&"%!%)#  * + *%SN#%!#%$%SN#*   ++SN&"%!%"%&!&%$+SN&"*  , &%!'&"%$'"&*%  ( ,'"&*%!%)&"$'&*!)%&*!%"%&  - . ('&*!%"#$'#%!&%!"%& -%SN#*!*)%&*!*"%&$%SN&"*!,)#!*&%  "" ) % 9& * !%:;& + !,)"9& + $+) % 9& + !%;9& + !: % 9& + !*" % & * , "  <"=" % !:;& + $* , "  <&&:!*: % & * !;& % !:&"!+" % & % <m4EBq8KFB/ <Q8CBq8KFBa4E !;IBq8>CKB08P#0:"& * / %:"& *  →  : % & * !& % r!" % & !"Bq81HCKP1HC3LPb#0?8?i ;"& *  % 5?8?i'"& *  % /)CBs ;"& *  %  →  ;& * t !& % r!" % & '"& *  %  →  '& *  t !& % r!" % & !"Bq8CFTUa#0?8?i)"9& + 5?8?i) % 9& * / )CBss <mJ#TU?8?i:"& * D2310%?8?i_CBss/ !u8?iCL2jK#0)"9& +  %)"9& + !%:"& *  → ) % 9& + !: % 9& + !& % r!%" % & !u8?iCFTU#0) % 9& * / <mJ#TU?8?i)"9& + 10%?8?i_CBs/ !u8?i1HCL2jK51HC3LPb#0'"& *  %  %)"9& + !'"& *  %  → '9& + t !) % 9& + !%& % r!%" % & !u8?i>CL2jK#0;"& *  % / %)"9& + !;"& *  %  → ;9& + !) % 9& + !%& % r!%" % & <)=%%)G%H1I9%JK+=%LM3DE1 [C Q8CBq8TU3v8Z8 <:FTUa#0)"9& + / < 84FKB085B@#0:"& * / < 84FKB085B@R#0) % 9& * < 84FKB08wB3LPb#0;"& *  % 10'"& *  % )CB <u@)"9& + 5) % 9& *  10CBs38V84F3LPb!K#0 '"& *  % /4[#Y#0;"& *  % 2""  , "  &    !" % &$ , " % & ,  , " % & , $% % "  &"!%& %  % "  &"$ % " + !" % & " % =" % $<" % <" % <  /M  % " + $ % " % !" % " ≡ "!"#  → %  "%="# " % ="#  → ,  5 <" % <"#</O/ * % % *   % ** * * % % % % % *  % *  *  % % * % * % % * % % * * %  % % 9& *    5* %   5     ) )  *) ) ) ) ) ) )  ) ) )   ) * *)    − − − − − − − − − − − + + → + + → + → = = = = = = = − * % % % % % % 5* 5 5  5+  =  = ! 5%% % % B 5%%/% %( ) ) ) ) )    = − = ⇒ = = = =  + SN * & + 2cSN#%=%5,.c c8#%=(5,.c  /TPaZG SN!"#=SN# % !" %  SN!" % 9& + =SN9& + !  " % % CB " % 9& +  2J8 =  ,5( , =5 B  " % 9& +  = 5  =5,B# :R#TU" % 9& + 8[J[#YL1A2 B " % 9& + =  +,5( , =+5(+B  " % 9& + = +5(+ =5+-B# H%C " % 9& +  =5,<5+-=5%B#  ⇒  SN ZG%=5%B# ;]C B SN2J8 = * +  π e * ? ⇒  SN2J8 = ,* //+ * ,  π :[P"#aeZBBI^/OxE2K[#Y#0 %  ⇒  SN [#YZG%=   , / %,* /+ *       π =   / -/,/* //+ * π =           / * / , /+ -  * π x4E8SN2i[P"#5J[#Y[P " % 9& + >27 -  1gRB#2J8 ⇒  SN2J8 =5%V-=5.,B# ⇒ B SN2J8 =5.,V,=5*(,B B0B=O/? ⇒ O=   = .5( *(,5 =5,-B *  10O= * + π e *  ⇒ e= * + * π  e= * * +5* ,-5 + *  ,  = * * ,%5  =5+B  2/ "# =% SN  =% SN2J8 < SN%  =%5.,<5%=5,-B#   "# = 5,- 5 =5**,B#h# , /y8Ef\U B*?P2PA0 C%?P2 * " + 10  * " - =z; =V/+!<V++=+%5+ =zV=5+ * + * - 5+ 5,         = = =zRB#LB\4P5.\U #0 * + * - 5 5%%         = =   * + % % % * - % % % + * %   * + %               + → + + → +  % % %% % %  % % */5*( /% %/5 +/5%% /%                  = + = = = + = + =  Oa % %   *    >  C % % * % * % % * %   *   + *   *   *    *  + → + + + →  :R#TU3L#0 =z * 5+(/.( .*5( *   = =  :R#TU2ad % % 5%/++ 5%/- (5        = + = + =  .+'9)2:NOP%BH>@9@J%%B-K7%9;02B1>1HJ1%JK4 3  Q/!R5S!S Q !/5BQT3  Q *5/++ +.5 % =  3  Q 5/U !/5Q/#BQT3  Q /S VQ /6B QT3 9W%B Q#/5X /6QR / B 2/ %      26J8 = %/5(  =5B#=z %      =5/5-=.5%B  %      2J8 =5%B# %    2J8 =%{5= 5B#=z %    2J8 =5+(B# |Z^CVB##2i8E5C  % "  &"!& %  → " * &&"!" % & VB#VB#VB# OxE8ZG?8?iXCVB#" * &&"n 5%<VB# % "  &"10 V!5+(B#" % &/ )?T10B#?8?iX " * &&" !) → " * &&) !h%" %   % "  &" !) →  % "  &) !h%" % % " % & !) → )&" !h%" % *  %   =}V!5%{V!5+(!V=}5,(!V  N20 %   =%5((B#=z}5,(!V=%5((=zV=5,B# " ZG = 5, Vc -c 5% =  YZ[ \] W3)*+& !U # ;~)"•o"€ #0B20 )0E%*dB%+ '/012345 ,-./01234 hBIBk8)10?8?iCGo# % 9& +  * 1089& + 8TUKo5?8?i'103L/ )83L3R#TUf8TU4Pbu/" % ?Tv8u8CTU4 PbMZ^F884ZGYc/"[MP?8?i"#?TaM>BIJ/ |ZKKFB27TPaZG/ %h\U B'n)n8&10SN % & * /Pa20ET8#4EHB#YH\ U 1013TPaZGVZEP/ ,-./01234 hO3TPaZGN8EC8108FZG38C oVVN →  ;NVN → % )PVN → * ;N -+ eTU8NE# ← ( #N ← , M#N ←  oVN#N %h4K& % 5 % " + 5 % " % 59& % 5" + lP2aPA2FB4D/>?@8R ^5Pa20ETCj62FB\2aPA1013TPaZGVZEP/ ?WWKFBCL/ ,-./01234 h(-5+B\U BSN&5SN % & * 0J88/JG4?W31g ?8?i"#?T58TU((5(B\UB8R/JG?W1H31gB#?8 ?iXB\U"#5" % 9& + #D58TU-*5.B\UB8R/ icR#TU LB\4P 10KIB#h#KL?8?iX/ %hQ8C\U B % " + 5" % CV)58BI8TU\UKX/'3>R L 1gKP#0(510>RLX1gKP#0%/KK_@8F FI1084/K0JJPdBNKKCP\U 10X/ ,-./01234 h:^00+5,BBIVB#Y;27*5*,#K&_FI0B#Y10 K />RL 1g" % #0-/)38#4E#TUB#Y;P0310?8?iGB B" % 9& +  c8Ca8TUK9& % ?8E410?8?iX/ iGLVB #Y10KPi•4LB/ %hBB\U|B:"& * 10& * ?W1g?8?i" % 9& + #D5?T/"4W02I #TUK& % P10%B#?8?iG\UB:&";10&" % 5(;8TU% B3L/KB/ ,-./01234 QRE00%B4‚8o>8TU\UK10B& % 5" % &/uq02IZ kBE102a?8?i&" % ?T4EC+B3LPb10R#TU?8?iZB 5%B1gR#TUL?8?i&" % 2J8/'3P7*Bo_CK27 KL5,BV_@8FFI1084/ h iG6^5G48YLo523oZGTU1g& * / %h"\U|B  % " % & + 5X/PC 10XCGCBiGTo/5*B#\U| ?W1g)"& * ?T8TU5%#KK/)38RE005*B#\U|J,5-#K ^_ & % 5>8TU%5,BTg10++B& % /O38jL 10X/'3XCBY 2ƒ5>GCBGCP10X?W1g)?Ta8TU 6  = % ZG/ 754754758497:4)7:47:1414;7:<47=4714 7184378=4>781$ <<<<<<<<<<<<<<"3<<<<<<<<<<<<<< "j10AKppppppppppppppp9R2?ppppppppppp/////////// |BiRppppppppp/|BiR%pppppppppppp////////////// Z`  a&bc (Hướng dẫn chấm gồm 05 trang) ,- d F<F% e12-0123 / )10??o# % 9& +  * 1089& + 5) )!" % &→)&"!h%" % ,)&"!o# % 9& +  * →%o#&" * !*) % 9& + 89& + !%)&"→8&" % !) % 9& + o#&" * !)&"→)o#& % !%" % &/ /5 Oa3L8TU88C8C^27" % ?T5P 4Pb8TU?W1g??"#4E4PbBIJG• 3LCo#&" * / /5 OxEKo#0" % 5??'G) % 9& + 5CC)o#& % /:3LG 8&" % 5o#&" * 54PbuC8&5o# % & * /4PbMB85o# % & * /5 8&" %  →   8&!" % & %o#&" * →   o# % & * !*" % & 8&!" % →   " % &!8 o# % & * !,"#→%o## * !*" % & /5  / \U 10Tg?T5#j8#4E\UoB8&5SN % & * 10??' uq" % ?T58Cv8\Uo8#4E810SN " % !8& →   8!" % & *" % !SN % & *  →   %SN!*" % &/ "0\U10?8?i"#?T5#j8#4E810?? SN!%"#→SN# % !" % /5 )•?8?i)&"?T10?8?i5#j3L8PK 3R#TUf5?q" % ?Tv88C/98ZG0 08TUSN SN# % !%)&"→%)#!SN&" % %SN&" % !h%& % →   SN % & * !%" % & SN % & * !*" %  →   %SN!*" % & /5 ) % & * ?T10??' '!%" % &→'&" % !" % )!" % &→)&"!h%" % ) % & * !'&" % →'& * !%)&" mj8#4E3L10??u53L10??"#?TnY#4E'# % n 8#4E' '& * !%"#→'# % !" % &!& % /5 '# %   → ?@ '!# % ?8?i"#?T10??u5Y8#4E)#58#4E) )&"!"# → )#!" % & ) % & * !%"# → %)#!" % &!& % %)#  → ?@ %)!# % /5  / %" * &&"!; → " * && % ;!" % %" * && % ;!%)&" → %" * &&)!;&" % /5 *" * &&)!)&" → " + !) % & * +%" +   → #5    % " % !*" % /5  % " % !" %   → *h AA  % " + , % " + !"# →  % "  # /5 ( % "  #!)&" →    % "  &"!)# - % "  &"!& %   → . " * &&"!" % & /5  / m4EB\KBIK?@#0BKFB uqHHHK10?8?i&" % ?T5Bq8C3LPb#0 & % 59& % CBs/ 9& % !&" %??  → 9& * !" % & & % !&" %??  → & * !" % & [#YCFTUa#0K" + 5 % " + 5 % " % CBss /5 uqHKCBs10?8?i2PB?T5K#0BYB08??2PBa C#09& %/ 9& % !%" % &!'P %??  → " % 9& +?? !%"'P ??   :K[#Y#0& %/ /5 uqHKCBss3?T102aTGG@BI#TU ?8?i2PBZ^B#'P % 5K#0BB4B08?8?i2PB #0" + 5K#0BB4B08?8?i2PBaC#0 % " + 5 % " % 5   % " + !'P %??  → " % 'P<" % 'P    % " % !%'P %??  → "'P % <"'P % % h% /5 6#Y%2a??2PB2iB4B08_PA/'a0]d%- BaK?q10#0N#N52a[#Yd„%,BaK?q10 #0VN#N/ /5 ! / ""SN&!%"# → SN# % !" % & SN % & * !,"# → %SN# * !*" % &% SN&!" % 9& +  → SN9& + !" % &* SN % & * !*" % 9& +  → SN % 9& +  * !*" % &+ /5 |jPB\JCVB#SN&10EB#SN % & * (-5+ (% , *.5% … % ⇒ + = = , / N %     ,  = = N% * % * % %     /  = = C /5 [...]... 19 Xác định CTPT và viết các CTCT có thể có của hiđrocacbon X? UBND TỈNH BẮC NINH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2012 – 2013 Môn thi: HÓA HỌC (dành cho thí sinh thi vào chuyên Hóa) Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 30 tháng 6 năm 2012 Câu I (2,5 điểm): 1 NaCl có lẫn tạp chất Ca(HCO3)2 Trình bày cách... trang – Thí sinh được sử dụng bảng hệ thống tuần hoàn) Họ và tên thí sinh: …………………………………………… Số báo danh: ………………… UBND TỈNH BẮC NINH SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH NĂM HỌC 2010-2011 MÔN THI : HÓA HỌC - LỚP 9 -THCS Thời gian làm bài: 150 phút (Không kể thời gian giao đề) Ngày thi 22 tháng 3 năm 2011 ============= ĐỀ CHÍNH THỨC Bài 1 (4 điểm) 1 Cho a mol CO2 hấp thụ vào dung dịch... - Học sinh làm cách khác đúng chấm điểm tương đương - Phương trình hóa học có chất viết sai không cho điểm, thi u điều kiện hoặc không cân bằng trừ 1/2 số điểm của pt đó Nếu tính toán liên quan đến pt không cân bằng thì không được tính điểm SỞ GD-ĐT QUẢNG BÌNH ĐỀ CHÍNH THỨC Số BD:…………… KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS Ngày 28 - 03 – 2013 Môn: Hóa Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) ... điểm tối đa dành cho ý đó, điểm chiết phải được tổ thống nhất; Điểm toàn bài chính xác đến 0,25 điểm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯNG YÊN ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH THCS NĂM HỌC 2013 - 2014 Môn thi: HÓA HỌC Thời gian: 150 phút, không kể thời gian phát đề Câu I: ( 4 điểm) 1 Nêu nguyên tắc điều chế khí clo trong phòng thí nghiệm, viết phương trình phản ứng điều chế khí clo trong phòng thí... thí sinh: ………………………… SBD:……………… Phòng thi: ………………… Chữ ký giám thi 1:………………………… ; Chữ ký giám thị 2: ……………………………… PHÒNG GD&ĐT CHƯƠNG ĐỀ CHÍNH THỨC THANH ĐỀ THI LÝ THUYẾT CHỌN GVDG HUYỆN CHU KỲ 2011-2013 MÔN THI: HÓA HỌC Thời gian:120 phút (Không kể thời gian giao đề) Câu 1.(2,0 điểm) Anh( chị) hãy cho biết những ưu điểm của bản đồ tư duy trong dạy học Từ đó xây dựng bản đồ tư duy và nêu ngắn gọn cách... 0,5 Vậy nHCl = 2.nO = 2.0,25 = 0,5 (mol) và CM = 0,1 = 5(M) HCl 3 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LAI ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN NĂM HỌC: 2011 - 2012 Môn thi: Hóa học ( Chuyên) Thời gian làm bài: 120 phút ( không kể thời gian phát đề) - Câu 1 ( 1,5 điểm): Hoàn thành các phương trình phản ứng: t a/ A + C  D → t b/ A + B  E → t c/ A + F  D + H2O →  A + H2O... được a gam kết tủa Viết các phương trình hóa học xảy ra và tính các giá trị a, m 3 Cho hỗn hợp A gôm MgO, Al2O3 Chia A làm hai phần bằng nhau mỗi phần có khối lượng 9, 94 gam Cho phần 1 tác dụng với 100 ml dung dịch HCl đun nóng và khuấy đều chế hóa sản phẩm được 23, 69 gam chất rắn khan Cho phần 2 tác dụng với 200 ml dung dịch HCl có nồng độ như trên đun nóng và khuấy đều chế hóa sản phẩm được 25,34... trang) CHU KỲ 2011-2013 MÔN THI: HÓA HỌC Thời gian:150 phút (Không kể thời gian giao đề) Câu Câu 1 2,0 điểm Nội dung *Ưu điểm của bản đồ tư duy - Dễ nhìn, dễ viết - Kích thích hứng thú học tập và khả năng sáng tạo của HS - Phát huy tối đa tiềm năng ghi nhớ của bộ não - Rèn luyện cách xác định chủ đề và phát triển ý chính, ý phụ một cách logic * Bản đồ tư duy bài " Rượu Etylic" - Từ khóa trung tâm: Rượu... Rượu Etylic ( có thể thêm hình ảnh) - Nhánh cấp 1: (1) Tính chất vật lý (2) Tính chất hóa học (3) Cấu tạo phân tử (4) Ứng dụng (5) Điều chế - Từ nhánh cấp 1 thực hiện nhánh cấp 2 * Cách sử dụng: Cách 1: Sau khi giới thi u bài mới, giáo viên giới thi u bản đồ tư duy chỉ có hình ảnh trung tâm và nhánh cấp 1 Yêu cầu hs tiếp tục xây dụng bản đồ tư duy từ nhánh cấp 1 qua tìm hiểu từng phần của bài mới Kết... đi qua các ống đã được đốt nóng mắc nối tiếp đựng các oxit sau: Ống 1 đựng 0,01 mol CaO, ống 2 đựng 0,02 mol CuO, ống 3 đựng 0,05 mol Al 2O3, ống 4 đựng 0,01 mol Fe2O3 và ống 5 đựng 0,05 mol Na2O Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, lấy các chất còn lại trong từng ống cho tác dụng với dung dịch HCl Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra 2 Viết phương trình hóa học xảy ra trong các quá . #Y →SN * & + /5 9RB#SN=5%B# %SN!," % 9& amp; +  ]    → SN % 9& amp; +  * ! *9& amp; % !," % & SN!SN % 9& amp; +  * →*SN9& + KB=5B/ /5 . &"<" %  * <"&"<&&"n /5 f%B / |- Học sinh làm cách khác đúng chấm điểm tương đương. - Phương trình hóa học có chất viết sai không cho điểm, thi u điều kiện hoặc không cân bằng trừ 1/2. SN * & + 2cSN#%=%5,.c c8#%=(5,.c  /TPaZG SN!"#=SN# % !" %  SN!" % 9& amp; + =SN9& + !  " % % CB " % 9& amp; +  2J8 =  ,5( , =5 B  " % 9& amp; +  = 5  =5,B# :R#TU" % 9& amp; + 8[J[#YL1A2 B " % 9& amp; + =  +,5(

Ngày đăng: 17/11/2014, 21:32

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • SỞ GD&ĐT NGHỆ AN

  • KỲ THI CHỌN GIÁO VIÊN DẠY GIỎI TỈNH CẤP THCS

  • SỞ GD&ĐT NGHỆ AN

   • KÌ THI CHỌN GIÁO VIÊN DẠY GIỎI TỈNH CẤP THCS

   • SỞ GD&ĐT NGHỆ AN

    • KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10

    • TRƯỜNG THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU

    • Môn thi: HÓA HỌC

     • SỞ GD&ĐT NGHỆ AN

     • KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10

     • TRƯỜNG THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU

     • (Hướng dẫn và biểu điểm chấm gồm 05 trang)

     • Môn: HÓA

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan