379 Hoàn thiện và pháp triển hệ thống niêm yết chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam

154 516 0
379 Hoàn thiện và pháp triển hệ thống niêm yết chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

379 Hoàn thiện và pháp triển hệ thống niêm yết chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam

DANH MụC Ký HIệU CáC CHữ VIếT TắT 4 Mở ĐầU 5 CHƯƠNG I: Tổng quan về Hệ THốNG niêm yết trên thị trờng chứng khoán 1. Tổng quan về hệ thống niêm yết 7 1.1 Khái niệm 7 1.2 Mục tiêu niêm yết 8 1.3 Phân loại niêm yết 9 1.3.1 Phân theo thị trờng 9 1.3.2 Phân theo loại chứng khoán niêm yết: 10 1.4 Tiêu chuẩn niêm yết 14 1.5.1 Tiêu chuẩn định lợng 14 1.5.2 Tiêu chuẩn định tính 15 1.5 Những thuận lợi bất lợi của việc niêm yết 17 1.5.1 Thuận lợi 17 1.5.2 Bất lợi 19 1.6 Niêm yết trên thị trờng chứng khoán nớc ngoài niêm yết của tổ chức nớc ngoài trên thị trờng chứng khoán Việt Nam 20 1.6.1 Sự cần thiết 20 1.6.2 Điều kiện thực hiện hội nhập với thị trờng chứng khoán quốc tế22 1.6.3 Quản lý mã niêm yết theo tiêu chuẩn quốc tế ISIN 25 2. Hệ thống quản lý niêm yết 26 2.1 Nghiệp vụ niêm yết chứng khoán 27 2.1.1 Hồ sơ niêm yết 27 2.1.2 Quy trình xét duyệt cấp phép niêm yết 29 2.2 Nghiệp vụ quản lý sau niêm yết 31 2.2.1 Giám sát tình hình quản trị công ty 31 2.2.2 Giám sát việc duy trì tiêu chuẩn niêm yết 34 2.2.3 Giám sát việc thực hiện quy định về công bố thông tin 36 3. Hoạt động quản lý niêm yết tại một số thị trờng chứng khoán trong khu vực bài học kinh nghiệm cho thị trờng Việt Nam 40 3.1 Thị trờng chứng khoán Thái Lan 40 1 3.1.1 Cấu trúc thị trờng 40 3.1.2 Các quy định về niêm yết chứng khoán trên SET 41 3.1.3 Quy trình niêm yết cổ phiếu phổ thông trên SET 43 3.2 Thị trờng chứng khoán Hàn Quốc 44 3.2.1 Cấu trúc thị trờng 44 3.2.2 Các quy định về niêm yết chứng khoán 45 3.2.3 Quy trình niêm yết chứng khoán 47 3.3 Thị trờng chứng khoán Trung Quốc 50 3.3.1 Căn cứ pháp lý của việc quản lý, giám sát phát hành niêm yết chứng khoán 50 3.3.2 Tiêu chuẩn niêm yết 51 3.3.3 Hồ sơ niêm yết 51 3.3.4 Công tác thẩm định phát hành/ niêm yết chứng khoán 52 3.3.5 Quản lý, giám sát niêm yết tại SGDCK 54 3.4 Bài học kinh nghiệm 56 CHƯƠNG II: Thực trạng Hệ THốNG QUảN Lý niêm yết trên thị trờng chứng KHOáN việt nam 1. Tổng quan về thị trờng chứng khoán Việt Nam hệ thống quản lý niêm yết chứng khoán 59 1.1 Tổng quan về thị trờng chứng khoán Việt Nam 59 1.2 Tổng quan về hệ thống niêm yết 64 1.2.1 Khung pháp lý 64 1.2.2 Cấp phép niêm yết 66 1.2.3 Nghiệp vụ quản lý niêm yết 70 2. Đánh giá hệ thống quản lý niêm yết 93 1.1 Khung pháp lý điều chỉnh hệ thống niêm yết chứng khoán 93 1.2 Các qui định liên quan đến tiêu chuẩn niêm yết CBTT 96 1.3 Đánh giá công tác quản lý niêm yết trên TTGDCK Tp. HCM 103 2.3.1 Xây dựng áp dụng quy trình nghiệp vụ 103 2.3.2 Đánh giá việc thực hiện các nội dung quản lý niêm yết 104 1.4 Đánh giá thực trạng hoạt động của các tổ chức niêm yết 111 1.5 Vai trò của cơ quan quản lý nhà nớc 118 2 3. Bài học kinh nghiệm 120 CHƯƠNG III: GIảI PHáP HOàN THIệN PHáT TRIểN Hệ THốNG NIÊM YếT CHứNG KHOáN trên thị trờng GIAO DịCH TậP TRUNG 1. Định hớng phát triển của thị trờng chứng khoán Việt Nam 123 1.1 Về quy mô thị trờng chứng khoán 123 1.2 Về mô hình thị trờng chứng khoán 124 2. Những yêu cầu đặt ra đối với hệ thống quản lý niêm yết 125 2.1 Đối với Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TP.HCM 125 2.2 Đối với Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 126 3. Các giải pháp hoàn thiện hệ thống quản lý niêm yết trong giai đoạn trớc mắt 3.1 Đề xuất mô hình giám sát niêm yết trên TTGDCK Tp. HCM 126 3.2 Đề xuất mô hình hoạt động cho TTGDCK Hà Nội 130 3.3 Đề xuất hoàn thiện phát triển mô hình công bố thông tin 131 3.4 Các đề xuất nhằm hoàn thiện cơ chế quản trị công ty 133 3.5 Các đề xuất liên quan đến chính sách đối với công ty niêm yết 134 3.6 Đề xuất nhằm xây dựng hệ thống tiêu chí giám sát các công ty niêm yết nhằm cảnh báo thị trờng 136 3.7 Đề xuất thực hiện niêm yết chéo liên kết giao dịch 137 3.8 Các kiến nghị khác 139 4. Các giải pháp lâu dài (đến năm 2020) 140 4.1 Mô hình niêm yết 140 4.2 Tiêu chuẩn niêm yết 142 5. Điều kiện để thực thi các giải pháp 145 5.1 Hoàn chỉnh mô hình thị trờng 145 5.2 Hoàn chỉnh nâng cao hiệu lực của khung pháp lý về chứng khoán thị trờng chứng khoán 147 5.3 Công nghệ tin học trong quản lý niêm yết 148 5.4 Thành lập Trung tâm Lu ký độc lập 149 KếT LUậN 152 TàI LIệU THAM KHảO 153 PHụ LụC Error! Bookmark not defined. 3 DANH MụC Ký HIệU CáC CHữ VIếT TắT 1. Thị trờng chứng khoán TTCK 2. ủy ban Chứng khoán UBCK 3. ủy ban Chứng khoán Nhà nớc UBCKNN 4. Sở Giao dịch Chứng khoán SGDCK 5. Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TTGDCK 6. Thành phố Hồ Chí Minh Tp. HCM 7. Công ty chứng khoán CTCK 8. Doanh nghiệp nhà nớc DNNN 9. Công bố thông tin CBTT 10. Hội đồng quản trị HĐQT 11. Đại hội đồng cổ đông ĐHCĐ 12. Trung tâm lu ký TTLK 4 Mở ĐầU Thị trờng chứng khoán là một thị trờng tài chính bậc cao, là kênh huy động phân phối vốn hiệu quả cho nền kinh tế, góp phần tạo tính thanh khoản cho các loại chứng khoán niêm yết trên thị trờng. Trên thực tế, thị trờng chứng khoán Việt Nam mới ra đời đi vào hoạt động hơn 4 năm, qui mô thị trờng còn nhỏ hẹp, số lợng, chủng loại chứng khoán niêm yết vẫn cha có sự đột biến đáng kể, hệ thống các qui định liên quan đến hoạt động niêm yết chứng khoán vẫn cha đáp ứng đợc nhu cầu mở rộng phát triển thị trờng. Trong thời gian tới, để phục vụ cho các công ty cổ phần vừa nhỏ, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ chính thức mở cửa hoạt động theo sau sẽ là hàng loạt vấn đề liên quan đến hệ thống niêm yết/ đăng ký giao dịch giám sát sau niêm yết. Trớc những thách thức nhu cầu phát triển thị trờng, việc duy trì một hệ thống niêm yết với các tiêu chí qui định niêm yết chặt chẽ, đầy đủ giúp cho các công ty thực hiện nghĩa vụ trách nhiệm một cách nghiêm túc hơn đối với ngời đầu t, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý giám sát các tổ chức niêm yết/ công ty quản lý quỹ là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, có ý nghĩa then chốt trong việc củng cố lòng tin của ngời đầu t góp phần thúc đẩy thị trờng phát triển bền vững. Đây cũng là động lực cho chúng tôi tiến hành nghiên cứu, tổng kết các mặt hoạt động của hệ thống quản lý chứng khoán niêm yết trên thị trờng Việt Nam mô hình các nớc có thị trờng chứng khoán phát triển ổn định. Đây cũng là cơ sở để xây dựng luận cứ khoa học cho đề tài Hoàn thiện phát triển hệ thống niêm yết chứng khoán trên thị trờng chứng khoán Việt Nam. Nội dung đề tài tập trung vào 3 phần chính bao gồm: giới thiệu tổng quan về hệ thống niêm yết chứng khoán trên thị trờng giao dịch tập trung, thực trạng hệ thống quản lý chứng khoán niêm yết trên Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM hiện nay, từ đó đa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện phát triển hệ thống niêm yết chứng khoán cho thị trờng giao dịch tập trung trong thời gian tới. Bằng việc sử dụng các phơng pháp thống kê đối với các số liệu thực tế, phân tích tổng hợp các hoạt động cụ thể trên thị trờng từ khi mới đi 5 vào hoạt động đến hết tháng 11/2004, toàn bộ hiện trạng của hệ thống niêm yết sẽ đợc hệ thống hóa phân tích theo từng nội dung mảng nghiệp vụ. Trên cơ sở đó, chúng tôi đa ra các giải pháp chủ yếu tập trung vào những vấn đề sau: - Hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động của hệ thống quản lý niêm yết; - Hoàn thiện các nghiệp vụ niêm yết đang thực hiện xây dựng các quy trình thực hiện đối với các nghiệp vụ mới phát sinh; - Các giải pháp liên quan đến hoạt động thu hút hàng hóa niêm yết trên thị trờng. Với hệ thống các giải pháp nêu trên, chúng tôi hy vọng đề tài này sẽ đóng góp một số nội dung thiết thực cho việc hoàn thiện phát triển thị trờng chứng khoán Việt Nam trong thời gian sắp tới. 6 CHƯƠNG I Tổng quan về Hệ THốNG niêm yết trên thị trờng chứng khoán 1. Tổng quan về hệ thống niêm yết 1.1 Khái niệm Niêm yết chứng khoán là thủ tục cho phép một chứng khoán nhất định đợc phép giao dịch trên thị trờng giao dịch chứng khoán tập trung. Cụ thể, đây là quá trình mà SGDCK (hoặc UBCK) chấp thuận cho chứng khoán đợc phép niêm yết giao dịch trên SGDCK nếu tổ chức phát hành chứng khoán đó đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về định lợng cũng nh định tính mà SGDCK (hoặc UBCK) đề ra. Thông thờng, việc cấp phép niêm yết do SGDCK quyết định. Tuy nhiên, ở những thị trờng mới thành lập thì UBCK thờng là cơ quan có thẩm quyền cấp phép niêm yết. Nhìn chung, các loại chứng khoán đợc niêm yết gồm cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ đầu t, chứng quyền, quyền mua cổ phiếu các loại chứng khoán khác (chứng khoán có tài sản đảm bảo 1 , chứng khoán phái sinh .). Tại một số thị trờng, do khác biệt về cách thức giao dịch, trái phiếu các loại chứng khoán nợ khác có thể đợc tách ra giao dịch theo hệ thống riêng biệt so với cổ phiếu các chứng khoán vốn khác. Để tạo lòng tin bảo vệ quyền lợi cho ngời đầu t, các chứng khoán đăng ký niêm yết phải đáp ứng các điều kiện niêm yết đợc quy định cụ thể trong quy chế về niêm yết chứng khoán do SGDCK (hoặc UBCK) ban hành. Thông thờng các điều kiện này đợc đặt ra nhằm thỏa mãn hai yêu cầu về duy trì hoạt động liên tục của công ty niêm yết đảm bảo tính thanh khoản của chứng khoán. Yêu cầu về duy trì hoạt động liên tục của công ty niêm yết đợc thực hiện thông qua cơ chế công bố thông tin, đảm bảo công chúng đầu t có cơ hội ngang nhau trong việc nắm bắt thông tin. Yêu cầu về tính khả mại thể hiện 1 Chứng khoán có tài sản đảm bảo (ABS asset-backed securities): các chứng khoán là sản phẩm của quá trình chứng khoán hóa 7 qua việc chọn lọc các chứng khoán có số lợng lu hành cao do các công ty có quy mô hoạt động tốt để có thể đợc mua bán dễ dàng trên thị trờng. Nhằm bảo vệ quyền lợi cho các nhà đầu t, SGDCK có trách nhiệm quản lý các chứng khoán đợc niêm yết để tạo ra một thị trờng hoạt động có trật tự công bằng. Chức năng quản lý chứng khoán niêm yết đợc thể hiện trên các phơng diện: - Giám sát việc duy trì điều kiện niêm yết; - Giám sát việc thực hiện chế độ công bố thông tin, các quy định về chứng khoán thị trờng chứng khoán; - Giám sát việc thực hiện chế độ quản trị công ty. Tóm lại, niêm yết chứng khoán là một quá trình bắt đầu từ khâu thẩm định cấp phép niêm yết tiếp theo là quá trình giám sát chứng khoán niêm yết kéo dài liên tục cho đến khi chứng khoán không còn đợc niêm yết trên thị trờng. 1.2 Mục tiêu niêm yết Niêm yết là khâu chọn lọc hàng hoá cho thị trờng chứng khoán, là một phần quan trọng trong các quy định về chứng khoán thị trờng chứng khoán nhằm hỗ trợ thị trờng hoạt động ổn định xây dựng lòng tin trong công chúng đầu t đối với thị trờng chứng khoán. Hoạt động niêm yết nhằm những mục tiêu sau: - Lựa chọn hàng hoá có khả năng sinh lời ổn định: khả năng sinh lời là mục tiêu mà nhà đầu t hớng tới khi đầu t vào một loại chứng khoán. Khả năng sinh lời của công ty phản ánh qua hiệu quả hoạt động kinh doanh cao, cơ cấu tổ chức hợp lý, ban lãnh đạo quản trị tốt có tầm nhìn chiến lợc, đề ra kế hoạch kinh doanh phù hợp, đội ngũ nhân viên làm việc tích cực, sáng tạo, công ty có nhiều cơ hội phát triển trong tơng lai Những hàng hoá có khả năng sinh lời sẽ thu hút nhà đầu t đến với thị trờng tạo nên một thị trờng sôi động, chất lợng từ đó tác động trở lại công ty giúp công ty huy động vốn đầu t vào phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh. - Lựa chọn hàng hoá có tính thanh khoản: một loại hàng hoá có tính thanh khoản nghĩa là dễ dàng đ ợc giao dịch trên thị trờng. Tính thanh khoản của hàng hoá tạo sự an tâm cho ngời đầu t bởi vì khi muốn đầu t vào công ty 8 thì có thể mua khi cần rút vốn có thể bán hàng hoá đó đi nhanh chóng. Ngoài ra, hoạt động giao dịch của những hàng hoá có tính thanh khoản diễn ra thờng xuyên tạo điều kiện cho nhà đầu t kiếm đợc nhiều lợi nhuận từ sự chênh lệch giá. Chính điều này tạo nên u thế, sức hấp dẫn của thị trờng chứng khoán để thu hút đông đảo nhà đầu t đến với thị trờng. Tính thanh khoản của một loại hàng hoá phụ thuộc vào nhiều yếu tố nh khối lợng chứng khoán đang lu hành trên thị trờng, tỷ lệ nắm giữ của cổ đông đại chúng, các hạn chế giao dịch, khả năng sinh lời, quy mô quá trình phát triển lâu dài của công ty, triển vọng phát triển trong tơng lai, hoạt động công bố thông tin chính xác, kịp thời - Lựa chọn công ty có hoạt động minh bạch: minh bạch là một trong những yêu cầu hàng đầu của thị trờng chứng khoán. đối với công ty, hoạt động minh bạch giúp cho ban lãnh đạo đánh giá tình hình hoạt động một cách đúng đắn từ đó đề ra chiến lợc kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế có sự phân phối nguồn lực hợp lý cho mục tiêu phát triển của công ty. đối với thị trờng, hoạt động minh bạch đảm bảo công chúng đầu t nhận đợc những thông tin chính xác của công ty về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh, kế hoạch phát triển Đây chính là những cơ sở để ra quyết định đầu t. Tóm lại, hoạt động minh bạch tạo nên hình ảnh tốt đẹp cho công ty từ đó góp phần làm tăng giá trị nội tại khả năng thu hút vốn từ công chúng đầu t. Việc lựa chọn đợc những công ty có hoạt động minh bạch sẽ làm tăng chất lợng góp phần đảm bảo tính minh bạch cho thị trờng chứng khoán. 1.3 Phân loại niêm yết 1.3.1 Phân theo thị trờng - Thị trờng giao dịch tập trung: các chứng khoán niêm yết đợc giao dịch mua bán tại một địa điểm tập trung gọi là sàn giao dịch hoặc thông qua hệ thống máy tính của SGDCK. Các chứng khoán đ ợc niêm yết trên SGDCK thông thờngchứng khoán của những công ty lớn, có danh tiếng, hoạt động sản xuất kinh doanh tốt, uy tín, có tiềm lực về tài chính nhiều triển vọng phát triển trong tơng lai. Các công ty này phải đáp ứng đợc một số 9 tiêu chuẩn nhất định (định tính, định lợng) ví dụ nh tiêu chuẩn về vốn cổ phần, lợi nhuận, tình hình tài chính, số cổ đông bên ngoài phải vợt qua quá trình thẩm định niêm yết do các SGDCK/ UBCK tiến hành để đợc niêm yết trên thị trờng giao dịch tập trung. - Thị trờng giao dịch phi tập trung (thị trờng OTC- over-the-counter): là một thị trờng đợc tổ chức không dựa vào một mặt bằng giao dịch cố định nh thị trờng giao dịch tập trung mà dựa vào một hệ thống vận hành theo cơ chế chào giá cạnh tranh thơng lợng. Thị trờng này tồn tại ở nhiều địa điểm, tại bất kỳ nơi nào thuận lợi cho bên mua bên bán thơng lợng giá cả, giao dịch thông tin đợc dựa vào hệ thống điện thoại Internet với sự trợ giúp của các thiết bị đầu cuối. Tiêu chí để chứng khoán đợc giao dịch trên thị trờng này thờng chỉ cần đảm bảo tính thanh khoản tối thiểu tổ chức phát hành hoạt động nghiêm túc, không lừa đảo. Do vậy, chứng khoán giao dịch trên thị trờng OTC thờng có mức độ tín nhiệm thấp hơn, độ rủi ro cao hơn các chứng khoán đợc niêm yết trên thị trờng giao dịch tập trung. Các chứng khoán niêm yết trên thị trờng OTC chủ yếu là cổ phiếu của các công ty vừa nhỏ, công ty công nghệ cao, công ty mới thành lập nhng có tiềm năng phát triển tốt; trái phiếu doanh nghiệp trái phiếu chính phủ, các chứng khoán phái sinh, . . . Thông thờng các công ty có chứng khoán giao dịch trên thị trờng OTC là những công ty cha đủ điều kiện niêm yết trên thị trờng tập trung, tuy nhiên cũng có trờng hợp các công ty này đã đáp ứng đợc tiêu chuẩn niêm yết nh ng do nhiều lý do khác nhau nên họ vẫn muốn giao dịch trên thị trờng OTC. 1.3.2 Phân theo loại chứng khoán niêm yết: Cùng với sự phát triển của thị trờng chứng khoán, chứng khoán - hàng hóa của thị trờng - ngày càng phong phú, đa dạng cả về phơng diện chủng loại đặc tính chứng khoán. Nhìn chung, chứng khoán có thể đợc chia thành các nhóm gồm cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ đầu t, chứng khoán có thể chuyển đổi công cụ phái sinh. Mỗi loại chứng khoán sẽ có những quy định về tiêu chuẩn niêm yết cũng nh quy trình thẩm định cấp phép niêm yết riêng phù hợp với đặc tính chứng khoán. 10 [...]... diện thực hiện kết nối thị trờng chứng khoán Việt Nam với thị trờng chứng khoán các nớc trong khu vực trên thế giới Theo phơng án này, doanh nghiệp Việt Nam dù có niêm yếtthị trờng chứng khoán Việt Nam hay thị trờng chứng khoán nớc ngoài cũng không quan trọng, bởi khi đó nhà đầu t nớc ngoài nếu muốn cũng có thể mua đợc cổ phiếu của doanh nghiệp niêm yết trên thị trờng chứng khoán Việt Nam và. .. khi thị trờng chứng khoán đi vào hoạt động ổn định khẳng định vai trò không thể thay thế đợc trong nền kinh tế, các u thế của công ty niêm yết sẽ vợt qua mọi bất lợi lúc này phấn đấu để đợc niêm yết trên thị trờng chứng khoán lại là mục tiêu mà mọi công ty tiên tiến đều nhằm đến 1.6 Niêm yết trên thị trờng chứng khoán nớc ngoài niêm yết của tổ chức nớc ngoài trên thị trờng chứng khoán Việt Nam: ... cầu chính trong khâu cấp phép niêm yết nh điều kiện, thủ tục, quy trình thực hiện các nghiệp vụ niêm yết chứng khoán nghiệp vụ quản lý chứng khoán sau khi đợc cấp phép niêm yết 2.1 Nghiệp vụ niêm yết chứng khoán Nhìn chung, có 4 nghiệp vụ niêm yết cơ bản nh sau: niêm yết lần đầu, niêm yết bổ sung, thay đổi niêm yết niêm yết lại Mỗi nghiệp vụ có yêu cầu riêng về hồ sơ tùy theo tính chất phức tạp... sơ niêm yết quy trình xét duyệt niêm yết cụ thể nh sau: 2.1.1 Hồ sơ niêm yết 2.1.1.1 Niêm yết lần đầu Niêm yết lần đầu là việc niêm yết các chứng khoán cha từng đợc niêm yết trên SGDCK, chính vì đặc điểm này mà hồ sơ quy trình xét duyệt niêm yết khá phức tạp mất nhiều thời gian Các công ty cổ phần khi có ý định niêm yết cổ phiếu hay trái phiếu của công ty đáp ứng đợc các điều kiện niêm yết. .. tế thị trờng mặt bằng chung của các doanh nghiệp trong nớc Niêm yết chéo, áp dụng phơng pháp quản lý chứng khoán theo tiêu chuẩn quốc tế ISIN, chuẩn hóa qui trình giao dịch, thanh toán bù trừ lu ký chứng khoán là những bớc đi đầu tiên để thị trờng chứng khoán Việt Nam hòa nhập với thị trờng chứng khoán khu vực trên thế giới 2 Hệ thống quản lý niêm yết Mô hình thị trờng chứng khoán ở mỗi nớc... t Việt Nam cũng có thể mua đợc cổ phiếu của doanh nghiệp niêm yết trên thị trờng chứng khoán nớc ngoài Việc niêm yết cổ phiếu của những công ty cổ phần lớn, hoạt động có hiệu quả của Việt Nam trên thị trờng chứng khoán những quốc gia khác là một hình thức quảng bá hữu hiệu cho thị trờng chứng khoán Việt Nam Những công ty này sẽ tạo dựng một thơng hiệu, hình ảnh tốt cho thị trờng chứng khoán Việt Nam, ... có thị trờng chứng khoán phát triển hơn Việt Nam sẽ giúp giá các loại chứng khoán đợc niêm yết chéo gần gũi với giá trị thực của nó hơn chính sự ổn định của những loại chứng khoán hàng đầu này sẽ giúp thị trờng chứng khoán Việt Nam hoạt động chuyên nghiệp hơn Song song đó, chúng ta có thể cho phép các công ty nớc ngoài có hoạt động kinh doanh tốt đợc niêm yết trên thị trờng chứng khoán Việt Nam. .. không đóng cửa thị trờng chứng khoán nhng cũng cần có những quy định nghiêm túc chặt chẽ trớc khi hội nhập với nớc ngoài Hiện tại, các doanh nghiệp niêm yết trên thị trờng chứng khoán Việt Nam đang chịu sự quản lý của UBCKNN Do đó, nếu doanh nghiệp muốn niêm yết trên thị trờng chứng khoán nớc ngoài sẽ phải xin phép cả 2 nơi là UBCKNN SGDCK nớc ngoài để đợc niêm yết trên thị trờng chứng khoán nớc ngoài,... đang niêm yết trên thị trờng chứng khoán Việt Nam hiện nay cũng cha phải là những công ty hàng đầu trong nền kinh tế Sử dụng những nhân tố mới để kích thích sự hứng thú tin tởng của các nhà đầu t, điều này sẽ giúp thị trờng chứng khoán Việt Nam phát triển nhanh hơn 1.6.2 Điều kiện thực hiện hội nhập với thị trờng chứng khoán quốc tế: Việc niêm yết trên thị trờng chứng khoán nớc ngoài cho phép... với SGDCK Singapore, niêm yết các công ty của Việt Nam trên thị trờng chứng khoán Singapore Nh vậy về nguyên tắc, việc niêm yết chéo giữa các thị trờng mà trớc mắt là Việt Nam- Singapore chỉ còn là vấn đề thời gian Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều vấn đề cần giải quyết nh những quy định pháp lý cụ thể xung quanh việc một doanh nghiệp Việt Nam đa cổ phiếu ra niêm yết trên thị trờng chứng khoán nớc ngoài; bởi . Hệ THốNG QUảN Lý niêm yết trên thị trờng chứng KHOáN việt nam 1. Tổng quan về thị trờng chứng khoán Việt Nam và hệ thống quản lý niêm yết chứng khoán. GIảI PHáP HOàN THIệN Và PHáT TRIểN Hệ THốNG NIÊM YếT CHứNG KHOáN trên thị trờng GIAO DịCH TậP TRUNG 1. Định hớng phát triển của thị trờng chứng khoán Việt

Ngày đăng: 27/03/2013, 16:29

Hình ảnh liên quan

2.2.1 Giám sát tình hình quản trị công ty 31 2.2.2  Giám sát việc duy trì tiêu chuẩn niêm yết 34  2.2.3  Giám sát việc thực hiện quy định về công bố thông tin 36  3 - 379 Hoàn thiện và pháp triển hệ thống niêm yết chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam

2.2.1.

Giám sát tình hình quản trị công ty 31 2.2.2 Giám sát việc duy trì tiêu chuẩn niêm yết 34 2.2.3 Giám sát việc thực hiện quy định về công bố thông tin 36 3 Xem tại trang 1 của tài liệu.
1.1 Tổng quan về thị tr−ờng chứng khoán Việt Nam và tình hình niêm yết trên Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM trong thời gian qua  - 379 Hoàn thiện và pháp triển hệ thống niêm yết chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam

1.1.

Tổng quan về thị tr−ờng chứng khoán Việt Nam và tình hình niêm yết trên Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM trong thời gian qua Xem tại trang 59 của tài liệu.
Bảng 1: Tổng hợp tình hình niêm yết trên TTGDCK Tp.HCM từ 20/7/2000 đến 30/11/2004 - 379 Hoàn thiện và pháp triển hệ thống niêm yết chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Bảng 1.

Tổng hợp tình hình niêm yết trên TTGDCK Tp.HCM từ 20/7/2000 đến 30/11/2004 Xem tại trang 63 của tài liệu.
Bảng 2: Các cổ phiếu có khối l−ợng giao dịch thấp nhất và cao nhất trong năm 2003 và 11 tháng đầu năm 2004 - 379 Hoàn thiện và pháp triển hệ thống niêm yết chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Bảng 2.

Các cổ phiếu có khối l−ợng giao dịch thấp nhất và cao nhất trong năm 2003 và 11 tháng đầu năm 2004 Xem tại trang 98 của tài liệu.
Bảng 3: Quy mô của thị tr−ờng chứng khoán Việt Nam 2000- 2004 - 379 Hoàn thiện và pháp triển hệ thống niêm yết chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Bảng 3.

Quy mô của thị tr−ờng chứng khoán Việt Nam 2000- 2004 Xem tại trang 99 của tài liệu.
- Về tình hình thực hiện quyền cho chứng khoán niêm yết: đối với quy trình trả cổ tức, chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ tuy thủ tục đơn giản  nh−ng thời gian thực hiện vẫn còn khá dài, trung bình khoảng 20 ngày làm  việc kể từ ngày TTGDCK nhận đ−ợc côn - 379 Hoàn thiện và pháp triển hệ thống niêm yết chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam

t.

ình hình thực hiện quyền cho chứng khoán niêm yết: đối với quy trình trả cổ tức, chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ tuy thủ tục đơn giản nh−ng thời gian thực hiện vẫn còn khá dài, trung bình khoảng 20 ngày làm việc kể từ ngày TTGDCK nhận đ−ợc côn Xem tại trang 105 của tài liệu.
Bảng 5: Tình hình công bố thông tin trong năm 2003 – 2004 - 379 Hoàn thiện và pháp triển hệ thống niêm yết chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Bảng 5.

Tình hình công bố thông tin trong năm 2003 – 2004 Xem tại trang 108 của tài liệu.
Bảng 6: Tình hình giao dịch cổ phiếu quỹ 2000 – 2004 - 379 Hoàn thiện và pháp triển hệ thống niêm yết chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Bảng 6.

Tình hình giao dịch cổ phiếu quỹ 2000 – 2004 Xem tại trang 110 của tài liệu.
Bảng 7: Tình hình giao dịch nội bộ và giao dịch cổ đông lớn 2003 – 2004 - 379 Hoàn thiện và pháp triển hệ thống niêm yết chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Bảng 7.

Tình hình giao dịch nội bộ và giao dịch cổ đông lớn 2003 – 2004 Xem tại trang 110 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan