22 Nâng cao hiệu quả nghiệp vụ tín dụng xuất khẩu của nhà nước tại Ngân hàng phát triển Việt Nam - Sở giao dịch II giai đoạn 2006 - 2010

71 482 3
22 Nâng cao hiệu quả nghiệp vụ tín dụng xuất khẩu của nhà nước tại Ngân hàng phát triển Việt Nam - Sở giao dịch II giai đoạn 2006 - 2010

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

22 Nâng cao hiệu quả nghiệp vụ tín dụng xuất khẩu của nhà nước tại Ngân hàng phát triển Việt Nam - Sở giao dịch II giai đoạn 2006 - 2010

1 CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG XUẤT KHẨU CỦA NHÀ NƯỚC & 1.1 TÍN DỤNG XUẤT KHẨU CỦA NHÀ NƯỚC 1.1.1 Khái niệm tín dụng xuất tổ chức thực tín dụng xuất Nhà Nước 1.1.1.1 Khái niệm tín dụng xuất Nhà nước Phát triển xuất mục tiêu quan trọng nhằm thúc đẩy tăng trưởng phát triển kinh tế Phát triển xuất góp phần tăng trưởng GDP tạo nguồn thu ngoại tệ, cải thiện cán cân toán, tạo công ăn việc làm cho ngườ i lao động….Chính vậy, Chính phủ quốc gia xây dựng riêng chiến lược, sách hỗ trợ cho xuất như: tín dụng xuất Nhà nước, thưởng xuất khẩu, giảm thuế… Tín dụng xuất Nhà nước, hiểu theo nghóa rộng biện pháp hỗ trợ mặt tài hoạt động xuất Nếu hiểu theo nghóa hẹp, tín dụng xuất Nhà nước hỗ trợ mặt tài nhà xuất khẩu, nhà nhập Tín dụng xuất Nhà nước nhánh tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước Đây biện pháp hỗ trợ Nhà nước dành cho doanh nghiệp có hoạt động xuất nhằm mục tiêu tăng khả cạnh tranh hàng hoá nội địa thị trường giới Tín dụng xuất Nhà nước bao gồm hình thức: Thứ nhất, Bảo lãnh tín dụng xuất bảo hiểm tín dụng xuất khẩu; Thứ hai, Hỗ trợ tài chính: cho vay, tài trợ, tài trợ trực tiếp, hỗ trợ lãi suất, kết hợp hình thức 1.1.1.2 Tổ chức thực tín dụng xuất Nhà Nước Một tổ chức cung cấp tất phần dịch vụ nói gọi Cơ quan tín dụng xuất (ECA: Export Credit Agency) Tổ chức thuộc sở hữu Chính Phủ Chính phủ kiểm soát Cơ quan tín dụng xuất thức hoạt động dựa nguồn ngân sách Chính Phủ ECA thực nhiều sách tín dụng xuất lónh vực mậu dịch thương mại, tài chính, công nghiệp… Ngoài ECA coi trung tâm cung cấp thông tin, trì cập nhật thông tin liên quan đến thương mại mậu dịch tổ chức xuất khẩu; tổ chức tư vấn cho nhà xuất ngân hàng nhiều khía cạnh xuất tình hình thực tế tài quốc tế Các ECA chia làm loại bản: ECA cung cấp dịch vụ tài bảo hiểm, ECA khác cung cấp dịch vụ theo quan tách biệt Các mô hình ECA Mô hình hợp Mỹ Canada Anh Mô hình tách biệt EXIM: cho vay, bảo Hàn Quốc KEXIM: cho vay, bảo lãnh hiểm, bảo lãnh KEIC: bảo hiểm EDC: cho vay, bảo Nhật Bản JBIC: cho vay, bảo lãnh hiểm, bảo lãnh NEXI: bảo hiểm ECGD: hỗ trợ lãi suất, Pháp NATEXIS: cho vay, bảo lãnh, hỗ bảo hiểm, bảo lãnh trợ lãi suất COFACE: bảo hiểm c Đài Loan EFIC: cho vay, bảo Đức KFW: cho vay, bảo lãnh hiểm, bảo lãnh HERMES: bảo hiểm, bảo lãnh EIBT: cho vay, bảo Trung Quốc EIBC: cho vay, bảo lãnh hiểm, bảo lãnh SINOSURE: bảo hiểm Riêng Việt Nam hoạt động tín dụng xuất Nhà Nước triển khai hình thức cho vay, bảo lãnh Trong chủ yếu hoạt động cho vay, Ngân hàng Phát triển Việt Nam tổ chức thuộc sở hữu Chính Phủ giao thực nhiệm vụ 1.1.2 Vai trò tín dụng xuất Nhà nước: Tín dụng xuất Nhà nước hình thức tín dụng Nhà nước Do mang đặc thù hỗ trợ vốn để tăng cường sức cạnh tranh hàng hoá xuất nên tín dụng xuất Nhà nước có vai trò chủ yếu sau: + Thúc đẩy tăng trưởng kim ngạch xuất nước: Các doanh nghiệp xuất có hội tiếp cận nguồn vốn sản xuất với ưu đãi chi phí sử dụng vốn, thời hạn vay, tài sản bảo đảm thấp…do họ yên tâm sản xuất, tập trung vào nghiên cứu phát triển sản phẩm (hàng hóa xuất khẩu) Sản phẩm làm chất lượng cải thiện, khả cạnh tranh cao hội thị trường nước chấp nhận nhiều Nhờ đó, kim ngạch xuất doanh nghiệp tăng trưởng cao qua góp phần thúc đẩy tăng trưởng kim ngạch xuất nước + Cải thiện cán cân thương mại, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế: Hiện cán cân thương mại nước ta tình trạng thâm hụt, nhập nhiều xuất ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng GDP nước Do tăng trưởng kim ngạch xuất cao tăng trưởng nhập hạn chế thâm hụt cán cân thương mại góp phần cải thiện tốc độ tăng trưởng GDP nước + Góp phần giải công ăn việc làm cho người lao động: cách cung ứng vốn kịp thời cho hoạt động sản xuất, hàng trăm nghìn lao động giải quyế t công ăn việc làm, sống ổn định , an ninh xã hội đảm bảo 1.1.3 Một số điểm khác biệt tín dụng xuất Nhà nước hình thức tín dụng xuất khác Tín dụng xuất Nhà nước - Tín dụng nhà nước Tín dụng xuất khác - Tín dụng ngân hàng - Đối tượng: doanh nghiệp, tổ chức - Đối tượng: doanh nghiệp, tổ chức kinh tế xuất mặt hàng thuộc danh có hoạt động xuất mục khuyến khích phát triển Nhà nước giai đoạn phát triển kinh tế - Lãi suất: lãi suất trái phiếu Chính - Lãi suất: lãi suất huy động thị trường + phủ + phí quản lý phí huy động, phí quản lý + lợi nhuận - Tài sản đảm bảo: tỷ lệ tài sản đảm - Tài sản đảm bảo: thường lớn mức bảo thấp vốn vay 1.1.4 Quy định quốc tế tín dụng xuất Nhà nước 1.1.4.1 Khuôn khổ pháp lý quốc tế Tín dụng xuất Nhà nước đóng vai trò quan trọng trao đổi thương mại quốc tế, công cụ sách thương mại quốc gia, cấp phát cách thiếu điều tiết, thiếu hài hòa tạo tác động làm sai lệch cạnh tranh thị trường Năm 2005 giá trị trao đổi thương mại hưởng hỗ trợ Nhà nước dạng đạt mức 65 tỷ USD Ngoài nước thuộc liên minh châu u, khuôn khổ pháp lý quốc tế áp dụng cho tín dụng xuất chủ yếu bao gồm Quy định WTO nhấn mạnh đến khía cạnh trợ cấp quy định Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế OECD nhấn mạnh đến mục tiêu đảm bảo cạnh tranh bình đẳng Hai nhóm quy định hai tổ chức tương thích với Ngoài quy định tuý pháp lý nêu trên, phải kể đến quy định khác có giá trị pháp lý thấp xây dựng khuôn khổ Liên minh Bern Liên minh có quy chế hiệp hội thẩm quyền ban hành quy định, chủ yếu nơi để thành viên thường xuyên gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm cam kết tuân thủ nguyên tắc hoạt động chung 1.1.4.2 Tín dụng xuất khuôn khổ WTO Các văn WTO không trực tiếp quy định vấn đề tín dụng xuất khẩu; vai trò tổ chức xử lý rào cản thương mại; vấn đề tín dụng xuất nêu ví dụ nội dung Hiệp định trợ cấp biện pháp bù trừ (Hiệp định SMC) Điều 1, Hiệp định SMC đưa định nghóa khái niệm trợ cấp Điều đưa định nghóa khái niệm hình thức trợ cấp cho xuất bị cấm Ngoài định nghóa chung ra, Hiệp định SMC Phụ lục 1, liệt kê trường hợp trợ cấp cho xuất bị cấm Trong danh mục hình thức trợ cấp cho xuất bị cấm này, hình thức tín dụng xuất có hỗ trợ Nhà nước đề cập đến điểm: Điểm (j): Đó trường hợp trợ cấp thể hình thức “chương trình bảo lãnh, bảo hiểm tín dụng xuất khẩu, chương trình bảo lãnh, bảo hiểm nhằm đối phó với tình hình tăng chi phí sản xuất sản phẩm xuất khẩu, chương trình đối phó với rủi ro hối đoái Nhà nước (hoặc tổ chức chịu kiểm soát Nhà nước) xây dựng áp dụng với mức lãi suất thấp không đủ để bù đắp chi phí bỏ để thực chương trình Điểm (j) Quy định chương trình bảo lãnh tín dụng xuất Nhà nước xây dựng, quản lý thực giao cho quan, tổ chức khác quản lý (như trường hợp Coface Pháp) Các chương trình phải quản lý thực sở đảm bảo cân tài chính, tức lãi suất thu không thấp chi phí quản lý khoản chi phí khác dài hạn Điểm (k) “Nhà nước (hoặc quan, tổ chức chịu kiểm soát Nhà nước và/hoặc hoạt động đạo Nhà nước) cấp Tín dụng xuất với lãi suất cho vay thấp lãi suất tiền gửi áp dụng để huy động vốn dùng cho việc cấp Tín dụng xuất (hoặc lãi suất mà Nhà nước quan, tổ chức phải trả vay vốn thị trường quốc tế với thời han điều kiện vay sử dụng đồng tiền Tín dụng xuất khẩu), chịu phần toàn chi phí mà nhà xuất tổ chức tài phải chịu để huy động vốn tín dụng, trường hợp hoạt động nhằm phục vụ cho việc đảm bảo lợi quan trọng xét bình diện điều kiện cấp Tín dụng xuất khẩu” Điểm (k) đoạn 1, quy định vấn đề tín dụng xuất có hỗ trợ (trực tiếp gián tiếp) Nhà nước mà tỷ lệ lãi suất không thấp chi phí vốn mà tổ chức tín dụng phải bỏ ra, không thấp tỷ lệ lãi suất áp dụng thị trường vốn hình thức tín dụng tương đương Bên cạnh đó, đoạn điểm (k) quy định trường hợp tín dụng xuất tuân thủ theo quy định lãi suất thoả thuận OECD không bị coi hình thức trợ cấp cho xuất bị cấm 1.1.4.3 Tín dụng xuất khuôn khổ OECD OECD thành lập 14/12/1960 với 20 nước thành viên ban đầu mở rộng 30 nước thành viên OECD theo nguyên tắc dân chủ kinh tế thị trường nhằm: Hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững; Phát triển việc làm; Nâng cao mức sống; Duy trì ổn định tài chính; Trợ giúp nước khác việc phát triển kinh tế; Đóng góp vào tăng trưởng thương mại giới OECD hoạt động hình thức y ban với ban Thư ký thường trực chuyên giúp việc cho y ban Qua trình thương lượng, trao đổi, nước thành viên thông qua thoả thuận, thể Hiệp định, Hiệp ước, Khuyến nghị hội đồng OECD, Tuyên bố hành động hình thức khác (Ví dụ: Thỏa thuận Tín dụng xuất khẩu, thỏa thuận không lập thành văn bản) Dù tính chất pháp lý hiệu lực ràng buộc văn có mức độ khác nhau, văn thoả thuận liên Chính Phủ, đánh dấu cam kết mạnh mẽ Chính Phủ thành viên việc tuân thủ quy định Thoả thuận Các nội dung thảo luận tín dung xuất chủ yếu thuộc thẩm quyền Vụ Thương mại Nông nghiệp Vụ giữ chức thư ký cho Nhóm công tác tín dụng bảo lãnh tín dụng xuất có hỗ trợ Nhà nước (ECG) nhóm nước thành viên Thỏa thuận tín dụng xuất Nhà nước Nhóm công tác tín dụng bảo lãnh tín dụ ng xuất có hỗ trợ Nhà nước (ECG) có mục tiêu: - Phân tích sách áp dụng lónh vực tín dụng bảo lãnh tín dụng xuất - Xác định vấn đề nảy sinh - Giải quyế t hạn chế vấn đề dựa trao đổi đa phương Nhóm nước thành viên tham gia thỏa thuận nhằm thực mục tiêu chung khuyến khích cạnh tranh nhà xuất dựa sở chất lượng giá hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, không dựa ưu đãi tín dụng xuất có hỗ trợ Nhà Nước 1.1.4.4 Tín dụng xuất khuôn khổ Liên minh Bern Liên minh Bern có 52 thành viên đại diện cho 43 nước, tổ chức quốc tế có tham gia định chế Nhà nước tư nhân cung cấp tín dụng xuất khẩu, bảo hiểm tín dụng bảo hiểm đầu tư nhằm tạo thuận lợi cho phát triển thương mại quốc tế đầu tư nước Để thực mục tiêu này, Liên minh tập trung xây dựng nguyên tắc thống cấp tín dụng xuất khẩu, bảo lãnh tín dụng xuất khẩu, bảo lãnh đầu tư phạm vi quốc tế 1.2 CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG XUẤT KHẨ U CỦA NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HIỆN NAY 1.2.1 Khái quát Ngân hàng Phát triển Việt Nam Ngân hàng Phát triển Việt Nam thành lập theo Quyết định 108/2006/QĐTTg ngày 19/05/2006 Thủ tướng Chính Phủ sở xếp lại Quỹ hỗ trợ phát triển, tên giao dịch quốc tế The VietNam Development Bank (viết tắt VDB) Ngân hàng Phát triển Việt Nam có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, có dấu, mở tài khoản Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại nước, tham gia hệ thống toán với ngân hàng cung cấp dịch vụ toán theo quy định pháp luật Ngân hàng Phát triển thừa kế quyền lợi, trách nhiệm từ Quỹ hỗ trợ phát triển Hoạt động Ngân hàng Phát triển không mục đích lợi nhuận, tỷ lệ dự trữ bắt buộc 0%, tham gia bảo hiểm tiền gửi, Chính phủ bảo đảm khả toán, miễn nộp thuế khoản nộp Ngân sách nhà 10 nước theo quy định pháp luật Tính đến thời điểm nay, vốn điều lệ Ngân hàng Phát triển Việt Nam 10.000 tỷ đồng Ngân hàng Phát triển Việt Nam thực nhiệm vụ như: - Huy động, tiếp nhận vốn tổ chức nước để thực sách tín dụng đầu tư phát triển tín dụng xuất Nhà nước theo quy định Chính Phủ - Thực sách tín dụng đầu tư phát triển gồm: cho vay đầu tư phát triển, hỗ trợ sau đầu tư, bảo lãnh tín dụng đầu tư - Thực sách tín dụng xuất gồm: cho vay xuất khẩu,bảo lãnh tín dụng xuất khẩu, bảo lãnh dự thầu bảo lãnh thực hợp đồng xuất - Nhận uỷ thác quản lý nguồn vốn ODA Chính phủ cho vay lại; nhận uỷ thác, cấp phát cho vay đầu tư thu hồi nợ khách hàng từ tổ chức nước thông qua hợp đồng nhận uỷ thác - Cung cấp dịch vụ toán cho khách hàng tham gia hệ thống toán nước quốc tế phục vụ hoạt động Ngân hàng Phát triển - Thực nhiệm vụ hợp tác quốc tế lónh vực tín dụng đầu tư phát triển quốc tế tín dụng xuất 1.2.2 Nội dung sách tín dụng xuất Quá trình phát triển sách tín dụng hỗ trợ xuất Việt Nam đến chia thành hai giai đoạn sau: 1.2.2.1 Giai đoạn trước gia nhập WTO: 2001 - 2006 Chính sách tín dụng hỗ trợ xuất giai đoạn thực theo Quyết định 133/2001/QĐ-TTg ngày 10/09/2001 Thủ tướng quy chế tín dụng hỗ trợ xuất có hiệu lực từ ngày 25/09/2001 ...2 1.1 TÍN DỤNG XUẤT KHẨU CỦA NHÀ NƯỚC 1.1.1 Khái niệm tín dụng xuất tổ chức thực tín dụng xuất Nhà Nước 1.1.1.1 Khái niệm tín dụng xuất Nhà nước Phát triển xuất mục tiêu quan trọng... nhiệm vụ 1.1.2 Vai trò tín dụng xuất Nhà nước: Tín dụng xuất Nhà nước hình thức tín dụng Nhà nước Do mang đặc thù hỗ trợ vốn để tăng cường sức cạnh tranh hàng hoá xuất nên tín dụng xuất Nhà nước. .. xuất Nhà nước - Tín dụng nhà nước Tín dụng xuất khác - Tín dụng ngân hàng - Đối tượng: doanh nghiệp, tổ chức - Đối tượng: doanh nghiệp, tổ chức kinh tế xuất mặt hàng thuộc danh có hoạt động xuất

Ngày đăng: 27/03/2013, 16:20

Hình ảnh liên quan

Các mô hình ECA - 22 Nâng cao hiệu quả nghiệp vụ tín dụng xuất khẩu của nhà nước tại Ngân hàng phát triển Việt Nam - Sở giao dịch II giai đoạn 2006 - 2010

c.

mô hình ECA Xem tại trang 3 của tài liệu.
1. Hình thức tín dụng: - 22 Nâng cao hiệu quả nghiệp vụ tín dụng xuất khẩu của nhà nước tại Ngân hàng phát triển Việt Nam - Sở giao dịch II giai đoạn 2006 - 2010

1..

Hình thức tín dụng: Xem tại trang 11 của tài liệu.
tư được dùng tài sản hình thành từ vốn vay để bảo đảm tiền vay. Khi chưa trả hết nợ, chủ đầu tư không được chuyển nhượng, bán, cho, tặng, thế chấp, cầm cố, hoặc bảo đảm cho bảo lãnh để vay vốn nơi khác - 22 Nâng cao hiệu quả nghiệp vụ tín dụng xuất khẩu của nhà nước tại Ngân hàng phát triển Việt Nam - Sở giao dịch II giai đoạn 2006 - 2010

t.

ư được dùng tài sản hình thành từ vốn vay để bảo đảm tiền vay. Khi chưa trả hết nợ, chủ đầu tư không được chuyển nhượng, bán, cho, tặng, thế chấp, cầm cố, hoặc bảo đảm cho bảo lãnh để vay vốn nơi khác Xem tại trang 13 của tài liệu.
Bảng 1: Tình hình cho vay ngắn hạn HTXK giai đoạn trước khi gia nhập WTO - 22 Nâng cao hiệu quả nghiệp vụ tín dụng xuất khẩu của nhà nước tại Ngân hàng phát triển Việt Nam - Sở giao dịch II giai đoạn 2006 - 2010

Bảng 1.

Tình hình cho vay ngắn hạn HTXK giai đoạn trước khi gia nhập WTO Xem tại trang 35 của tài liệu.
Bảng 2: Tỷ lệ cho vay ngắn hạn HTXK Sở Giao Dịch II trong hệ thống NHPT - 22 Nâng cao hiệu quả nghiệp vụ tín dụng xuất khẩu của nhà nước tại Ngân hàng phát triển Việt Nam - Sở giao dịch II giai đoạn 2006 - 2010

Bảng 2.

Tỷ lệ cho vay ngắn hạn HTXK Sở Giao Dịch II trong hệ thống NHPT Xem tại trang 35 của tài liệu.
Biểu 1: Tình hình cho vay ngắn hạn HTXK tại Sở Giao Dịch II      giai đoạn trước khi gia nhập WTO - 22 Nâng cao hiệu quả nghiệp vụ tín dụng xuất khẩu của nhà nước tại Ngân hàng phát triển Việt Nam - Sở giao dịch II giai đoạn 2006 - 2010

i.

ểu 1: Tình hình cho vay ngắn hạn HTXK tại Sở Giao Dịch II giai đoạn trước khi gia nhập WTO Xem tại trang 36 của tài liệu.
Bảng 4: So sánh tình hình thực hiện TDXK của Nhà nước hai giai đoạn - 22 Nâng cao hiệu quả nghiệp vụ tín dụng xuất khẩu của nhà nước tại Ngân hàng phát triển Việt Nam - Sở giao dịch II giai đoạn 2006 - 2010

Bảng 4.

So sánh tình hình thực hiện TDXK của Nhà nước hai giai đoạn Xem tại trang 44 của tài liệu.
Bảng 3: Tình hình thực hiện TDXK của Nhà nước sau khi gia nhập WTO - 22 Nâng cao hiệu quả nghiệp vụ tín dụng xuất khẩu của nhà nước tại Ngân hàng phát triển Việt Nam - Sở giao dịch II giai đoạn 2006 - 2010

Bảng 3.

Tình hình thực hiện TDXK của Nhà nước sau khi gia nhập WTO Xem tại trang 44 của tài liệu.
Bảng 6: Chỉ tiêu cơ cấu xuất khẩu giai đoạn 2006-2010 Đvt: triệu USD,% Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Giai đoạn - 22 Nâng cao hiệu quả nghiệp vụ tín dụng xuất khẩu của nhà nước tại Ngân hàng phát triển Việt Nam - Sở giao dịch II giai đoạn 2006 - 2010

Bảng 6.

Chỉ tiêu cơ cấu xuất khẩu giai đoạn 2006-2010 Đvt: triệu USD,% Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Giai đoạn Xem tại trang 55 của tài liệu.
3.1.2.2 Cơ cấu hàng xuất khẩu: - 22 Nâng cao hiệu quả nghiệp vụ tín dụng xuất khẩu của nhà nước tại Ngân hàng phát triển Việt Nam - Sở giao dịch II giai đoạn 2006 - 2010

3.1.2.2.

Cơ cấu hàng xuất khẩu: Xem tại trang 56 của tài liệu.
Bảng 7: Cơ cấu thị trường xuất khẩu giai đoạn 2006–2010 - 22 Nâng cao hiệu quả nghiệp vụ tín dụng xuất khẩu của nhà nước tại Ngân hàng phát triển Việt Nam - Sở giao dịch II giai đoạn 2006 - 2010

Bảng 7.

Cơ cấu thị trường xuất khẩu giai đoạn 2006–2010 Xem tại trang 56 của tài liệu.
Bảng 8: Chủ thể tham gia xuất khẩu giai đoạn 2006–2010 - 22 Nâng cao hiệu quả nghiệp vụ tín dụng xuất khẩu của nhà nước tại Ngân hàng phát triển Việt Nam - Sở giao dịch II giai đoạn 2006 - 2010

Bảng 8.

Chủ thể tham gia xuất khẩu giai đoạn 2006–2010 Xem tại trang 58 của tài liệu.
3.1.2.5 Lộ trình giảm nhập siêu - 22 Nâng cao hiệu quả nghiệp vụ tín dụng xuất khẩu của nhà nước tại Ngân hàng phát triển Việt Nam - Sở giao dịch II giai đoạn 2006 - 2010

3.1.2.5.

Lộ trình giảm nhập siêu Xem tại trang 58 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan