0

Tuyển tập các đề thi HSG môn Vật lí lớp 9

25 7,992 21
  • Tuyển tập các đề thi HSG môn Vật lí lớp 9

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/11/2014, 15:40

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 CHUYÊNMôn: VẬT LÝ Năm học 20102011Thời gian làm bài: 150 phútBài 1: (3,0 điểm)Một ô tô xuất phát từ A đi đến đích B, trên nửa quãng đường đầu đi với vận tốc v1 và trên nửa quãng đường sau đi với vận tốc v2. Một ô tô thứ hai xuất phát từ B đi đến đích A, trong nửa thời gian đầu đi với vận tốc v1 và trong nửa thời gian sau đi với vận tốc v2. Biết v1 = 20kmh và v2 = 60kmh. Nếu xe đi từ B xuất phát muộn hơn 30 phút so với xe đi từ A thì hai xe đến đích cùng lúc. Tính chiều dài quãng đường AB.Bài 2: (2,75 điểm) Người ta bỏ một miếng hợp kim chì và kẽm có khối lượng 50g ở nhiệt độ 136oC vào một nhiệt lượng kế chứa 50g nước ở 14oC. Hỏi có bao nhiêu gam chì và bao nhiêu gam kẽm trong miếng hợp kim trên? Biết rằng nhiệt độ khi có cân bằng nhiệt là 18oC và muốn cho riêng nhiệt lượng kế nóng thêm lên 1oC thì cần 65,1J; nhiệt dung riêng của nước, chì và kẽm lần lượt là 4190J(kg.K), 130J(kg.K) và 210J(kg.K). Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường bên ngoài. K THI TUYN SINH LP 10 CHUYấN Mụn: VT Lí - Nm hc 2010-2011 Thi gian lm bi: 150 phỳt Bi 1: (3,0 im) Mt ụ tụ xut phỏt t A i n ớch B, trờn na quóng ng u i vi vn tc v 1 v trờn na quóng ng sau i vi vn tc v 2 . Mt ụ tụ th hai xut phỏt t B i n ớch A, trong na thi gian u i vi vn tc v 1 v trong na thi gian sau i vi vn tc v 2 . Bit v 1 = 20km/h v v 2 = 60km/h. Nu xe i t B xut phỏt mun hn 30 phỳt so vi xe i t A thỡ hai xe n ớch cựng lỳc. Tớnh chiu di quóng ng AB. Bi 2: (2,75 im) Ngi ta b mt ming hp kim chỡ v km cú khi lng 50g nhit 136 o C vo mt nhit lng k cha 50g nc 14 o C. Hi cú bao nhiờu gam chỡ v bao nhiờu gam km trong ming hp kim trờn? Bit rng nhit khi cú cõn bng nhit l 18 o C v mun cho riờng nhit lng k núng thờm lờn 1 o C thỡ cn 65,1J; nhit dung riờng ca nc, chỡ v km ln lt l 4190J/(kg.K), 130J/(kg.K) v 210J/(kg.K). B qua s trao i nhit vi mụi trng bờn ngoi. Bi 3: (2,0 im) Cho mch in cú s nh hỡnh v. Bit: U = 10V, R 1 = 2 , R 2 = 9 , R 3 = 3 , R 4 = 7 , in tr ca vụn k l R V = 150 . Tỡm s ch ca vụn k. Bi 4: ( 1,25 im) Mt vt sỏng AB t ti mt v trớ trc mt thu kớnh hi t, sao cho AB vuụng gúc vi trc chớnh ca thu kớnh v A nm trờn trc chớnh, ta thu c mt nh tht ln gp 2 ln vt. Sau ú, gi nguyờn v trớ vt AB v dch chuyn thu kớnh dc theo trc chớnh, theo chiu ra xa vt mt on 15cm, thỡ thy nh ca nú cng dch chuyn i mt on 15cm so vi v trớ nh ban u. Tớnh tiờu c f ca thu kớnh (khụng s dng trc tip cụng thc ca thu kớnh). Bi 5: ( 1,0 im) Nờu mt phng ỏn thc nghim xỏc nh in tr ca mt ampe k. Dng c gm: mt ngun in cú hiu in th khụng i, mt ampe k cn xỏc nh in tr, mt in tr R 0 ó bit giỏ tr, mt bin tr con chy R b cú in tr ton phn ln hn R 0 , hai cụng tc in K 1 v K 2 , mt s dõy dn dựng. Cỏc cụng tc in v dõy dn cú in tr khụng ỏng k. Chỳ ý: Khụng mc ampe k trc tip vo ngun. Ht Đề kiểm tra chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9 Môn Vật lí Thời gian làm bài : 120 phút Câu 1 : 1 R R R R + _ U V 1 2 3 4 Một thuyền máy và một thuyền chèo cùng xuất phát xuôi dòng từ bến A đến bến B dọc theo chiều dài của một con sông, khoảng cách giữa 2 bến sông A, B là S = 14 km. Thuyền máy chuyển động với vận tốc 24km/h so với nớc, nớc chảy với vận tốc 4km/h so với bờ. Khi thuyền máy tới B lập tức quay trở lại A, đến A nó lại tiếp tục quay về B và đến B cùng lúc với thuyền chèo. Hỏi: a/ Vận tốc của thuyền chèo so với nớc ? b/ Trên đờng từ A đến B thuyền chèo gặp thuyền máy ở vị trí cách A bao nhiêu ? Câu 2 : Một thanh đồng chất, tiết diện đều, một đầu nhúng vào nớc, đầu kia tựa vào thành chậu tại C sao cho CB = 2 CA (hình H-1). Khi thanh nằm cân bằng, mực nớc ở chính giữa thanh. Xác định trọng lợng riêng của thanh? Biết trọng lợng riêng của nớc là d 0 = 10 000 N/m 3 (H-1) Câu 3 : a/ Hai cuộn dây đồng tiết diện đều, khối lợng bằng nhau, chiều dài cuộn dây thứ nhất gấp 5 lần chiều dài cuộn dây thứ 2. So sánh điện trở hai cuộn dây đó ? b/ Từ các điện trở cùng loại r = 5 ôm. Hỏi phải dùng ít nhất bao nhiêu điện trở và mắc nh thế nào để mạch điện có điện trở tơng là 8 ôm ? Câu 4 : Cho đoạn mạch điện nh hình vẽ (H-2). (H- 2) Biết: R 1 = R 2 = 16 , R 3 = 4 , R 4 = 12 . Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch AB không đổi U = 12V, am pe kế và dây nối có điện trở không đáng kể. a/ Tìm số chỉ của ampe kế ? b/ Thay am pe kế bằng một vôn kế có điện trở rất lớn. Hỏi vôn kế chỉ bao nhiêu ? Kè THI CHN HC SINH GII TNH LP 9 NM HC 2009 2010 Mụn thi: VT Lí LP 9 - BNG A Thi gian lm bi: 150 phỳt Cõu 1. (4,0 im): Hai bn A v B dc theo mt con sụng cỏch nhau 9 km cú hai ca nụ xut phỏt cựng lỳc chuyn ng ngc chiu nhau vi cựng vn tc so vi nc ng yờn l V. Ti khi gp nhau trao cho nhau mt thụng tin nh vi thi gian khụng ỏng k ri lp tc quay tr li bn xut phỏt ban u thỡ tng thi gian c i v v ca ca nụ ny nhiu hn ca nụ kia l 1,5 gi. Cũn nu vn tc so vi nc ca hai ca nụ l 2V thỡ tng thi gian i v v ca hai ca nụ hn kộm nhau 18 phỳt. Hóy xỏc nh V v vn tc u ca nc. Cõu 2. (4,0 im): Mt bỡnh hỡnh tr cú chiu cao h 1 = 20cm, din tớch ỏy trong l S 1 = 100cm 2 t trờn mt bn nm ngang. vo bỡnh 1 lớt nc nhit t 1 = 80 0 C. Sau ú th vo bỡnh mt khi tr ng cht cú din tớch ỏy l S 2 = 60cm 2 , chiu cao h 2 = 25 cm nhit t 2 . Khi ó cõn bng nhit thỡ ỏy di ca khi tr song 2 A A B C D 1 R 2 R 3 R 4 R B A C song và cách đáy trong của bình là x = 2cm. Nhiệt độ của nước trong bình khi cân bằng nhiệt là t = 65 0 C. Bỏ qua sự nở vì nhiệt của các chất và sự trao đổi nhiệt với bình và môi trường xung quanh. Biết khối lượng riêng của nước là D = 1000kg/m 3 , nhiệt dung riêng của nước là C 1 = 4200J/kg.k, của chất làm khối trụ là C 2 = 2000J/kg.k. a.Tính khối lượng của khối trụ và nhiệt độ t 2 . b. Phải đặt thêm lên khối trụ một vật có khối lượng tối thiểu bằng bao nhiêu, để khối trụ chạm đáy bình. Câu 3. (4,0 điểm): Cho mạch điện như hình vẽ (Hình 1). Biết:U = 60V, R 1 = 10 Ω , R 2 =R 5 = 20 Ω , R 3 =R 4 = 40 Ω , vôn kế lý tưởng, điện trở các dây nối không đáng kể. 1. Hãy tính số chỉ của vôn kế. 2. Nếu thay vôn kế bằng một bóng đèn có dòng điện định mức là I d = 0,4A thì đèn sáng bình thường. Tính điện trở của đèn. (Hình1) Câu 4. (4,0 điểm): Cho mạch điện như hình vẽ (Hình 2). Biết r = 3 Ω , R 1 , R 2 là một biến trở. 1. Điều chỉnh biến trở R 2 để cho công suất trên nó là lớn nhất, khi đó công suất trên R 2 bằng 3 lần công suất trên R 1 . Tìm R 1 ? 2. Thay R 2 bằng một bóng đèn thì đèn sáng bình thường, khi đó công suất trên đoạn mạch AB là lớn nhất. Tính công suất và hiệu điện thế định mức của đèn? Biết U =12V. (Hình 2) Câu 5. (4,0 điểm): Mặt phản xạ của hai gương phẳng hợp với nhau một góc α . Một tia sáng SI tới gương thứ nhất, phản xạ theo phương II’ đến gương thứ hai rồi phản xạ tiếp theo phương I’R. Tìm góc β hợp bởi hai tia SI và I’R.Chỉ xét trường hợp SI nằm trong mặt phẳng vuông góc với giao tuyến của hai gương. - - - Hết - - - ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9THCS NĂM HỌC 2009-2010 Môn: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 150 phút (không kể giao đề) (Đề thi gồm 5 câu trong 1trang) Câu 1(4điểm) Các bạn Duy,Tân và Trường đi xe đạp chuyển động thẳng đều xuất phát từ A về phía B.Duy xuất phát trước với vận tốc là v 1 =8km/h.Sau đo 15’thì tân xuất phát vói vận tốc v 2 =12km/h.Trường xuất phát sau Tân 30’.Sau khi gặp Duy , Trường đi thêm 30’ nữa thì cách đều Duy và Tân.Tim vận tốc của Trường. Câu 2(4 điểm) 1.Có hai bình cách nhiệt.Bình I chứa m 1 =2kg nước ở nhiệt độ t 1 =40 0 C,bình II chứa m 2 =1kg nước ở nhiệt độ t 2 =20 0 C. Đổ từ bình sang binh II một lượng nước m(kg),khi nhiệt độ binh II cân bằng,lại dổ một lượng nước như vậy từ bình II sang bình I . Nhiệt độ cân bằng ở bình I lúc này là 38 0 C.Tính khối lượng nước m đã đổ mỗi lần và nhiệt độ cân bằng ở bình II? 2.Thả một cục nước đá khối lượng m 1 =200g ở 0 0 C vào một cái cốc chứa m 2 =800g nước ở nhiệt độ 40 0 C.Cục nước đá có tan hết không ?Tại sao?Tính nhiệt độ cuối cùng của nước trong cốc .Cho nhiệt dung riêng của nước là c=4180J/kg.K;nhiệt nóng chảy của nước đá =335kJ/kg.(Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với cốc và với môi trường.). 3 U P R 2 R 4 R 3 R 5 Q R 1 V +U- r R 2 R 1 A B Cõu 3(3.5 im) 1.Hai bong ốn cú cựng hiu in th nh mc nhng cú cụng sut nh mc khỏc nhau:P 1 =40W v P 2 - =60W.Nu mc ni tip hai bong ốn ny ri mc vo ngun cú hiu in th bng hiu in th nh mc ca mi bong ốnú l bao nhiờu?Coi in tr cỏc ốn khụng thay i ;b qua in tr v dõy ni. 2.Hai in tr R 1 =5k v R 2 =10k mc ni tip nhau ri mc vo ngun cú hiu in th khụng i.Dựng mt vụn k o hiu in th gia hai u R 2 . in tr vụn k phi tho món iu kin no sai s ca phộp o khụng vt quỏ 2%?B qua in tr ca dõy ni. Cõu 4(4.5 im) Cho mch i n nh hỡnh v:U AB =4,2V;R 1 =1 ; R 2 =2 ;R 3 =3 ;R 4 l mt bin tr.Vụn k cú in tr vụ cựng ln . 1)Tỡm giỏ tr R 4 cng dũng qua nú l 0,4A. Tỡm s ch vụnk khi ú. 2.Thay vnk bng ampe k cú in tr ko ỏng k. iu chnh R 4 cụng sut to nhit ca nú t giỏ tr cc i.Tỡm R 4 v s ch ca ampe k khi ú. Cõu 5(4,0 im) Mt vt phng nh AB t vuụng gúc vi trc chớnh ca mt thuu kớnh, im A nm trờn trc chớnh v cỏch quang tõm mt khong AO=a.Nhn thy rng,nu dch chuyn vt dc theo truc chớnh li gn hoc ra xa thu kớnh mt khong b=5cm thỡ u thu c nh cú cao bng ba ln vt,trong ú mt nh cựng chiu mt nh ngc chiu vi vt. 1.Thu kớnh ó cho l thu kớnh hi t hay phõn kỡ?V nh ca vt trong hai trng hp trờn cựng mt hỡnh v(khụng cn v ỳng t l v khụng cn nờu cỏch v). 2.T hỡnh v xỏc nh khong cỏch a v tiờu c ca thu kớnh. Sở GD&ĐT Nghệ An Kì thi TUYểN sinh VàO lớp 10 trờng thpt chuyên phan bội châu Năm học 2009-2010 Môn thi: vật lý Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Cõu 1: (2 im) Cú hai vt c cú th tớch V 1 = 3V 2 v trng lng riờng tng ng d 1 = d 2 /2. Treo hai vt ú vo hai vo im A, B ca mt thanh cng cú trc quay O (Hỡnh 1) sao cho nú nm ngang. B qua ma sỏt, khi lng thanh v dõy treo. a) Bit AB = 20cm. Hóy xỏc nh OB? b) Cho mt bỡnh nha b bin dng ch b lt c vt th hai m khụng chm vo thnh bỡnh, ng gn y mt cht lng cú trng lng riờng d x < d 2 . Ch c dựng thờm mt thc o cú chia nh nht n mm. Nờu phng ỏn xỏc nh trng lng riờng d x ca cht lng theo d 1 hoc d 2 . 4 chớnh thc A O B 2 Hỡnh 1 1 2 Cõu 2: (2 im) a) Ly 1 lớt nc t 1 = 25 0 C v 1lớt nc t 2 = 30 0 C ri vo mt bỡnh ó cha sn 10 lớt nc t 3 = 14 0 C, ng thi cho mt dõy t hot ng vi cụng sut 100W vo bỡnh nc trong thi gian 2 phỳt. Xỏc nh nhit ca nc trong bỡnh khi ó cõn bng nhit ? Bit rng bỡnh cú nhit dung khụng ỏng k v c bc cỏch nhit hon ton vi mụi trng, nc cú nhit dung riờng l c = 4200J/kg., khi lng riờng D = 1000kg/m 3 . b) Thỏo bc cỏch nhit quanh bỡnh, thay mt lng nc khỏc vo bỡnh. Cho dõy t vo bỡnh hot ng vi cụng sut 100W thỡ nhit ca nc trong bỡnh n nh t 1 = 25 0 C. Khi cụng sut dõy t l 200W thỡ nhit ca nc n nh t 2 = 30 0 C. Khụng dựng dõy t, duy trỡ nc trong bỡnh nhit t 3 = 14 0 C, ngi ta t mt ng ng di xuyờn qua bỡnh v cho nc nhit t 4 = 10 0 C chy vo ng vi lu lng khụng i. Nhit nc chy ra khi ng ng bng nhit nc trong bỡnh. Bit rng cụng sut truyn nhit gia bỡnh v mụi trng t l thun vi hiu nhit gia chỳng. Xỏc nh lu lng nc chy qua ng ng ? Cõu 3: (2,5 im) Cho mch in nh hỡnh 2. Bit R 1 = R 2 = 3 , R 3 = 2 , R 4 l bin tr, ampe k v vụn k u lý tng, cỏc dõy ni v khúa K cú in tr khụng ỏng k. 1. iu chnh R 4 = 4 . a) t U BD = 6V, úng khúa K. Tỡm s ch ampe k v vụn k ? b) M khúa K, thay i U BD n giỏ tr no thỡ vụn k ch 2V ? 2. Gi U BD = 6V. úng khúa K v di chuyn con chy C ca bin tr R 4 t u bờn trỏi sang u bờn phi thỡ s ch ca ampe k I A thay i nh th no? Cõu 4: (1,5 im) Cho mch in nh hỡnh 3. Bit hiu in th U khụng i, R l bin tr. Khi cng dũng in chy trong mch l I 1 = 2A thỡ cụng sut to nhit trờn bin tr l P 1 = 48W, khi cng dũng in l I 2 = 5A thỡ cụng sut to nhit trờn bin tr l P 2 = 30W. B qua in tr dõy ni. a) Tỡm hiu in th U v in tr r? b) Mc in tr R 0 = 12 vo hai im A v B mch trờn. Cn thay i bin tr R n giỏ tr bao nhiờu cụng sut to nhit trờn b R 0 v R bng cụng sut to nhit trờn R 0 sau khi thỏo b R khi mch? Cõu 5 : (2 im) a) t vt sỏng AB vuụng gúc vi trc chớnh xy ca mt thu kớnh, B nm trờn trc chớnh thỡ to ra nh o A B cao gp 3 ln AB v cỏch AB mt khong 20cm. Xỏc nh loi thu kớnh. Bng phộp v, hóy xỏc nh quang tõm v tiờu im, t ú tớnh tiờu c ca thu kớnh. b) t sau thu kớnh mt gng phng vuụng gúc vi trc chớnh ti v trớ no khi di chuyn vt AB dc theo trc chớnh thỡ nh cui cựng qua h cú ln khụng i? c) C nh vt AB, di chuyn thu kớnh i xung theo phng vuụng gúc vi trc chớnh xy vi vn tc khụng i v = 10cm/s thỡ nh ca im A qua thu kớnh s di chuyn vi vn tc l bao nhiờu? Môn thi: vật lý Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Câu 1: (2,0 điểm) Một thuyền chuyển động xuôi dòng khi đi qua một chiếc cầu tại A thì đánh rơi một chiếc sào xuống sông. Thuyền chạy đợc 40 phút tới một điểm B, cách cầu 1,2 km thì phát hiện ra sào bị mất nên quay lại tìm sào với vận tốc so với nớc gấp đôi vận tốc của nó so với nớc trớc đó. Sau khi vớt đợc sào, thuyền chạy với vận tốc so với nớc giống nh trớc lúc mất sào và quay lại đi xuôi dòng mất 30 phút (kể từ lúc vớt đợc sào) mới tới đợc điểm B. Tìm vận tốc của nớc chảy và vân tốc của thuyền đối với nớc? Câu 2: (2,0 đ) Một lò sởi đợc giữ cho phòng ở nhiệt độ t 0 = 18 o C, khi nhiệt độ ngoài trời là t 1 = -20 o C. Nếu nhiệt ngoài trời giảm xuống t 2 = - 22 0 C thì phải dùng thêm một lò sởi phụ công suất bằng 1kw để trong phòng giữ đợc nhiệt độ t 0 không đổi. Hỏi công suất nhiệt của lò sởi là bao nhiêu? Câu 3: (2,0 đ) Có 144 bóng đèn loại 6V-3W đợc mắc hỗn hợp gồm x hàng song song mỗi hàng có y bóng mắc nối tiếp. Mắc hệ thống trên nối tiếp với điện trở r = 2 tiếp đó mắc với nguồn điện có hiệu điện thế U = 60V. Hỏi có bao nhiêu cách mắc số bóng đèn trên để chúng sáng bình thờng. 5 Hỡnh 2 V A + r - R U o o Hỡnh 3 A B C A B L F F G Câu 4: (2,5 điểm) Cho điện trở đã biết giá trị R 0 , điện trở R x cha biết. Hãy xác định công suất tiêu thụ trên R x, với dụng cụ: a, Vôn kế, nguồn điện, dây nối. b, Ampe kế, nguồn điện, dây nối Câu 5: (2,5 điểm) Một gơng phẳng G đặt vuông góc với trục chính thấu kính hội tụ L tại tiêu điểm chính F , . Một vật sáng AB = 1cm đặt trớc thấu kính, vuông góc với trục chính sao cho A nằm trên trục chính cách O một khoảng 1,5.OF. Biết ảnh qua hệ cách thấu kính 15cm. a, Vẽ ảnh của AB qua hệ thấu kính và gơng. b, Xác định tiêu cự của thấu kính và độ cao của ảnh qua hệ? Hết Mụn: Vt lớ Thi gian lm bi: 150 phỳt ( thi gm 01 trang) Bi I (3 im) 1. cú 15 lớt 40 0 C, ta ly 5 lớt nc 85 0 C pha vi nc 25 0 C. Lng nc 85 0 C cú dựng hay khụng ? Nu khụng thỡ tha hoc thiu bao nhiờu lớt ? 2. Nu dựng 5 lớt nc 100 0 C pha vi nc 25 0 C thỡ thu c bao nhiờu lớt nc 40 0 C? Bi II (4 im) Mt ng c in lm vic bỡnh thng vi hiu in th hai u ng c l 220V cho cụng sut c hc l 379,8W. Bit ng c cú in tr R = 5 . Tỡm hiu sut ca ng c. Bi III (4 im) Mt ngi i xe p vi vn tc khụng i 14,4 km/h trờn ng nm ngang sn ra cụng sut trung bỡnh l 40W. 1. Tớnh lc cn chuyn ng ca xe. 2. Ngi ny p xe lờn mt on dc 3% (c i quóng ng 100m thỡ lờn cao 3m). Mun duy trỡ vn tc nh c thỡ ngi ny phi sn ra cụng sut l bao nhiờu? Cho bit khi lng ca ngi l 48kg, khi lng xe p l 12kg, lc cn chuyn ng ca xe khụng i. Bi IV (5 im) Cho mch in nh hỡnh v: ốn 1 ghi 12V - 12W; ốn 2 ghi 3V - l,5W; U AB = 19,2V c gi khụng i; Rx l bin tr; b qua in tr dõy ni. 1. Chnh Rx n giỏ tr thớch hp cỏc ốn sỏng bỡnh thng. a. Tỡm giỏ tr thớch hp ú ca Rx b. Tớnh nhit lng ta ra trờn in tr R trong 10 phỳt theo 1 n v Calo. M N 2. Chnh Rx = Ro cụng sut tiờu th trờn on mch MN bng cụng sut tiờu th trờn R. R x 2 a. Tỡm R 0 . b. Bỡnh lun v sỏng ca ốn 1 v ốn 2. R A B Bi V (4 im) 6 0 Đặt vật sáng nhỏ AB vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ ta thu được ảnh thật A 1 B 1 . Giữ thấu kính cố định, dịch chuyển vật AB một đoạn 2 cm dọc theo trục chính thì thu được ảnh thật A 2 B 2 với A 2 B 2 = 1,5 A 1 B 1 . Biết ảnh A 2 B 2 dịch đi 12 cm so với ảnh A 1 B 1 . Tìm tiêu cự của thấu kính. Hết KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 CHUYÊN Môn: VẬT LÝ - Năm học 2010-2011 Thời gian làm bài: 150 phót Bài 1: (3,0 điểm) Một ô tô xuất phát từ A đi đến đích B, trên nửa quãng đường đầu đi với vận tốc v 1 và trên nửa quãng đường sau đi với vận tốc v 2 . Một ô tô thứ hai xuất phát từ B đi đến đích A, trong nửa thời gian đầu đi với vận tốc v 1 và trong nửa thời gian sau đi với vận tốc v 2 . Biết v 1 = 20km/h và v 2 = 60km/h. Nếu xe đi từ B xuất phát muộn hơn 30 phút so với xe đi từ A thì hai xe đến đích cùng lúc. Tính chiều dài quãng đường AB. Bài 2: (2,75 điểm) Người ta bỏ một miếng hợp kim chì và kẽm có khối lượng 50g ở nhiệt độ 136 o C vào một nhiệt lượng kế chứa 50g nước ở 14 o C. Hỏi có bao nhiêu gam chì và bao nhiêu gam kẽm trong miếng hợp kim trên? Biết rằng nhiệt độ khi có cân bằng nhiệt là 18 o C và muốn cho riêng nhiệt lượng kế nóng thêm lên 1 o C thì cần 65,1J; nhiệt dung riêng của nước, chì và kẽm 7 lần lượt là 4190J/(kg.K), 130J/(kg.K) và 210J/(kg.K). Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường bên ngoài. Bài 3: (2,0 điểm) Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ. Biết: U = 10V, R 1 = 2 Ω , R 2 = 9 Ω , R 3 = 3 Ω , R 4 = 7 Ω , điện trở của vôn kế là R V = 150 Ω . Tìm số chỉ của vôn kế. Bài 4: ( 1,25 điểm) Một vật sáng AB đặt tại một vị trí trước một thấu kính hội tụ, sao cho AB vuông góc với trục chính của thấu kính và A nằm trên trục chính, ta thu được một ảnh thật lớn gấp 2 lần vật. Sau đó, giữ nguyên vị trí vật AB và dịch chuyển thấu kính dọc theo trục chính, theo chiều ra xa vật một đoạn 15cm, thì thấy ảnh của nó cũng dịch chuyển đi một đoạn 15cm so với vị trí ảnh ban đầu. Tính tiêu cự f của thấu kính (không sử dụng trực tiếp công thức của thấu kính). Bài 5: ( 1,0 điểm) Nêu một phương án thực nghiệm xác định điện trở của một ampe kế. Dụng cụ gồm: một nguồn điện có hiệu điện thế không đổi, một ampe kế cần xác định điện trở, một điện trở R 0 đã biết giá trị, một biến trở con chạy R b có điện trở toàn phần lớn hơn R 0 , hai công tắc điện K 1 và K 2 , một số dây dẫn đủ dùng. Các công tắc điện và dây dẫn có điện trở không đáng kể. Chú ý: Không mắc ampe kế trực tiếp vào nguồn. Hết KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 2010-2011 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN VẬT LÝ Câu Nội dung – Yêu cầu Điểm 1 3,0đ Ký hiệu AB = s. Thời gian đi từ A đến B của ô tô thứ nhất là: 1 2 1 1 2 1 2 ( ) 2 2 2 s v vs s t v v v v + = + = . - Vận tốc trung bình trên quãng đường AB của xe thứ nhất là: 1 2 1 1 2 2 A v vs v t v v = = = + 30 (km/h). - Gọi thời gian đi từ B đến A của xe thứ 2 là t 2 . Theo đề ra: 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 t t v v s v v t +   = + =  ÷   . - Vận tốc trung bình trên quãng đường BA của xe thứ hai là: 1 2 2 2 B v vs v t + = = = 40 (km/h). 0,50 0,50 0,50 0,50 8 R R R R + _ U V 1 2 3 4 - Theo bài ra: A B s s v v − = 0,5 (h). Thay giá trị của A v , B v vào ta có: s = 60 (km). 0,50 0,50 2 2,75 đ - Gọi khối lượng của chì và kẽm lần lượt là m c và m k , ta có: m c + m k = 0,05(kg). (1) - Nhiệt lượng do chì và kẽm toả ra: 1 c c c Q = m c (136 - 18) = 15340m ; 2 k k k Q = m c (136 - 18) = 24780m . - Nước và nhiệt lượng kế thu nhiệt lượng là: 3 n n Q = m c (18 - 14) = 0,05 4190 4 = 838(J)× × ; 4 Q = 65,1 (18 - 14) = 260,4(J)× . - Phương trình cân bằng nhiệt: 1 2 3 4 Q + Q = Q + Q ⇒ 15340m c + 24780m k = 1098,4 (2) - Giải hệ phương trình (1) và (2) ta có: m c ≈ 0,015kg; m k ≈ 0,035kg. Đổi ra đơn vị gam: m c ≈ 15g; m k ≈ 35g. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,50 0,25 0,50 0,25 3 2đ - Ta có các phương trình: AB AC CD DB 1 2 1 2 1 2 U = U + U + U = 2I + 150I + 7(I - I + I ) = - 5I + 157I + 7I = 10 (1) AB AC CB 1 1 2 1 2 U = U + U = 2I + 9(I - I ) = 11I - 9I = 10 (2) AB AD DB 1 1 2 1 2 U = U + U = 3(I - I ) + 7(I - I + I ) = - 10I + 7I + 10I = 10 (3) - Giải ba hệ phương trình trên ta có: I 1 ≈ 0,915A; I 2 ≈ 0,008A; I ≈ 1,910A. - Số chỉ của vôn kế: V 2 V U = I R = 0,008 150 = 1,2(V)× . 0,50 0,50 0,50 0,25 0,25 4 1,25 đ - Gọi khoảng cách từ vật đến thấu kính là d, khoảng cách từ ảnh đến thấu kính là d’. Ta tìm mối quan hệ giữa d, d’ và f: ∆ AOB ~ ∆ A'OB' ⇒ A B OA d = = AB OA d ′ ′ ′ ′ ; ∆ OIF' ~ ∆ A'B'F' ⇒ A B A F A B = = OI OF AB ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ; hay d - f = f ′ d d ′ ⇒ d(d' - f) = fd' ⇒ dd' - df = fd' ⇒ dd' = fd' + fd ; Chia hai vế cho dd'f ta được: 1 1 1 = + f d d ′ (*) - Ở vị trí ban đầu (Hình A): A B d = = 2 AB d ′ ′ ′ ⇒ d’ = 2d Ta có: 1 1 1 3 = + = f d 2d 2d (1) 0,50 0,25 9 R R R R + _ U V 1 2 3 4 I I - I I - I + I I 1 2 1 2 1 2 I I - I 1 A B C D A B A ' ' B ' ' O 'F F ' I ' d d ' 2 2 Hình A Hình B A B A ' B ' OF F ' I - v trớ 2 (Hỡnh B): Ta cú: 2 d = d + 15 . Ta nhn thy nh A B khụng th di chuyn ra xa thu kớnh, vỡ nu di chuyn ra xa thỡ lỳc ú 2 d = d , khụng tho món cụng thc (*). nh A B s dch chuyn v phớa gn vt, v ta cú: OA = OA - 15 - 15 = OA - 30 hay: 2 d = d - 30 = 2d - 30 . Ta cú phng trỡnh: 2 2 1 1 1 1 1 = + = + f d d d + 15 2d - 30 (2) - Gii h phng trỡnh (1) v (2) ta tỡm c: f = 30(cm). 0,25 0,25 5 1 - B trớ mch in nh hỡnh v (hoc mụ t ỳng cỏch mc). - Bc 1: Ch úng K 1 : s ch ampe k l I 1 . Ta cú: U = I 1 (R A + R 0 ) (1) - Bc 2: Ch úng K 2 v dch chuyn con chy ampe k ch I 1 . Khi ú phn bin tr tham gia vo mch in cú giỏ tr bng R 0 . - Bc 3: Gi nguyờn v trớ con chy ca bin tr bc 2 ri úng c K 1 v K 2 , s ch ampe k l I 2 . Ta cú: U = I 2 (R A + R 0 /2) (2) - Gii h phng trỡnh (1) v (2) ta tỡm c: 1 2 0 2 1 (2 ) 2( ) A I I R R I I = . 0,25 0,50 0,25 Đề kiểm tra chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9 Môn Vật lí Thời gian làm bài : 120 phút Câu 1 : Một thuyền máy và một thuyền chèo cùng xuất phát xuôi dòng từ bến A đến bến B dọc theo chiều dài của một con sông, khoảng cách giữa 2 bến sông A, B là S = 14 km. Thuyền máy chuyển động với vận tốc 24km/h so với nớc, nớc chảy với vận tốc 4km/h so với bờ. Khi thuyền máy tới B lập tức quay trở lại A, đến A nó lại tiếp tục quay về B và đến B cùng lúc với thuyền chèo. Hỏi: a/ Vận tốc của thuyền chèo so với nớc ? b/ Trên đờng từ A đến B thuyền chèo gặp thuyền máy ở vị trí cách A bao nhiêu ? A Câu 2 : Một thanh đồng chất, tiết diện đều, một đầu C nhúng vào nớc, đầu kia tựa vào thành chậu tại C sao cho CB = 2 CA (hình H-1). Khi thanh nằm cân bằng, - - - - - - - mực nớc ở chính giữa thanh. Xác định trọng lợng riêng - - - - - - - của thanh? Biết trọng lợng riêng của nớc là d 0 = 10 000 N/m 3 - - - - - - B (H-1) - - - - - - - Câu 3 : a/ Hai cuộn dây đồng tiết diện đều, khối lợng bằng nhau, chiều dài cuộn dây thứ nhất gấp 5 lần chiều dài cuộn dây thứ 2. So sánh điện trở hai cuộn dây đó ? 10 + _ A R R U K K 1 2 0 b [...]... định thì trao đổi trong tổ giám khảo để thống nhất cho điểm 24 Kì thi TUYểN sinh VàO lớp 10 Năm học 2008-20 09 Môn thi: vật lý Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Câu 1: (2,0 điểm) Một thuyền chuyển động xuôi dòng khi đi qua một chiếc cầu tại A thì đánh rơi một chiếc sào xuống sông Thuyền chạy đợc 40 phút tới một điểm B, cách cầu 1,2 km thì phát hiện ra sào bị mất nên quay lại tìm sào với... hay phõn kỡ?V nh ca vt trong hai trng hp trờn cựng mt hỡnh v(khụng cn v ỳng t l v khụng cn nờu cỏch v) 2.T hỡnh v xỏc nh khong cỏch a v tiờu c ca thu kớnh Kì thi TUYểN sinh VàO lớp 10 Môn thi: vật lý Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Cõu 1: (2 im) Cú hai vt c cú th tớch V1 = 3V2 v trng lng riờng A O B tng ng d1 = d2/2 Treo hai vt ú vo hai vo im A, B ca mt thanh cng cú trc quay O (Hỡnh... Kè THI máy đi từ B SINH GII TNH LP 0,25 tại D là : NM HC 20 09 2010 0,25 BD = S3 = (v1- v2).t2 = (24 - 4).0,35 = 7 (km) Không kể hai bến A và B , hai thuyền gặp nhau tại D cách Mụn thi: VT B 7 km , cũng cách A 7 km Lí LP 9 - BNG A Thi gian lm bi: 150 phỳt Gọi chiều dài của thanh là l A tiết diện là S , trọng lợng riêng Câu 2: 2,5 đ là d C - Vẽ hình - Trọng lợng P của thanh đặt vào O I O đúng 0,25 đ... G2 G1 R R G2 G2 S i' S i G1 G1 O Hỡnh c Hỡnh d Lu ý: Mi hỡnh v ỳng cho 0,50 im Chỳ ý: Nu thớ sinh gii theo cỏch khỏc ỳng vn cho im ti a - - - Ht - - THI CHN HC SINH GII LP 9THCS NM HC 20 09- 2010 Mụn: VT L Thi gian lm bi: 150 phỳt (khụng k giao ) ( thi gm 5 cõu trong 1trang) Cõu 1(4im) Cỏc bn Duy,Tõn v Trng i xe p chuyn ng thng u xut phỏt t A v phớa B.Duy xut phỏt trc vi vn tc l v1=8km/h.Sau o 15thỡ... quảng đờng CB là: CB = S2= S - S1= 14 - 4,12 =9, 88 (km) Trên quảng đờng S2 hai thuyền gặp nhau tại D , Thời gian đi tiếp để hai thuyền gặp nhau tại D là : 0,25 0,25 0,25 S2 9, 88 = ; 0,35 (h) t2= (v 2 + v3 ) + (v1 - v 2 ) (4, 24 + 4) + (24 - 4) Câu 2 Quảng đờng để thuyềnCHN HC về A gặp thuyền chèo 9 Kè THI máy đi từ B SINH GII TNH LP 0,25 tại D là : NM HC 20 09 2010 0,25 BD = S3 = (v1- v2).t2 = (24 -... tờn thớ sinh: S bỏo danh: Kè THI CHN HC SINH GII TNH LP 9 NM HC 20 09 2010 HNG DN V BIU IM CHM CHNH THC 13 (Hng dn v biu im chm gm 04 trang ) Mụn: VT Lí - BNG A Cõu í ỏp ỏn Gi s nc sụng chy u theo hng t A n B vi vn túc u * Trng hp vn tc ca nụ so vi nc l V, ta cú: Vn tc ca ca nụ khi xuụi dũng l: V1= V+ u Vn tc ca ca nụ khi ngc dũng l: V2= V- u -Thi gian tớnh t lỳc xut phỏt cho ti khi gp... gp nhau ti C l t, gi qung ng AC = S1, BC= S2, ta cú: t= S1 S = 2 V +u V u S1 V u S - Thi gian ca nụ t C tr v B l: t2= 2 V +u - Thi gian ca nụ t C tr v A l: t1= (1) im 0,25 0,50 (2) 0,25 (3) 0,25 - T (1) v (2) ta cú thi gian i v v ca ca nụ i t A l: 1, (4,0) TA= t+ t1= S V u 0,50 S V +u 0,50 (4) - T (1) v (3) ta cú thi gian i v v ca ca nụ i t B l: TB= t+ t2= (5) 2uS - Theo bi ra ta cú: TA- TB= V 2 ... khong thi gian t nờn : v y v= OO' = 10cm / s t JJ ' 2 FF1 2.OO ' = = = 2.v = 2.10 = 20cm / s t t t * Nu hc sinh chng minh cụng thc thu kớnh ri s dng gii cõu 5 thỡ t giỏm kho cn xem xột k lp lun v cõn nhc cho im hp lý Nếu học sinh giải theo cách khác đúng đáp số và cách giải tối u thì giám khảo vẫn cho điểm tối đa Trờng hợp khó quyết định thì trao đổi trong tổ giám khảo để thống nhất cho điểm 24 Kì thi. .. dây nối có điện trở không đáng kể a/ Tìm số chỉ của ampe kế ? b/ Thay am pe kế bằng một vôn kế có điện trở rất lớn Hỏi vôn kế chỉ bao nhiêu ? C A0 U B0 R1 R3 (H- 2) Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm Hớng dẫn chấm môn vật lý 9 11 R2 D R4 Câu Câu 1 Đáp án Gọi v1 là vận tốc thuyền máy so với nớc , v2là vận tốc nớc so với bờ , v3 là vận tốc thuyền chèo so với nớc , S là chiều dài quảng đờng AB a, Thuyền... thỡ dung tớch cũn li ca bỡnh (phn cha): V' = x.S1 + (h1 - x)(S1 - S2) = 92 0cm3 < Vnc suy ra cú mt lng nc tro ra - Lng nc cũn li trong bỡnh: m = 92 0g a) Khi khi tr ng cõn bng ta cú: P = FA (2,5) 10M = dn.V = dn.S2(h1 - x) M = 1,08kg 2, - Phng trỡnh cõn bng nhit gia nc trong bỡnh v khi tr: (4,0) Cn.m(t1 - t) = C.M(t - t2) 4200.0 ,92 (80 - 65) = 2000.1,08(65-t2) t2 = 38,20C Khi chm ỏy bỡnh thỡ phn vt . - - - Hết - - - ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9THCS NĂM HỌC 20 09- 2010 Môn: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 150 phút (không kể giao đề) (Đề thi gồm 5 câu trong 1trang) Câu 1(4điểm) Các bạn Duy,Tân. giải theo cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa - - - Hết - - - - ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9THCS NĂM HỌC 20 09- 2010 Môn: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 150 phút (không kể giao đề) (Đề thi gồm 5. tr khụng ỏng k. Chỳ ý: Khụng mc ampe k trc tip vo ngun. Ht Đề kiểm tra chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9 Môn Vật lí Thời gian làm bài : 120 phút Câu 1 : 1 R R R R + _ U V 1 2 3 4 Một
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển tập các đề thi HSG môn Vật lí lớp 9, Tuyển tập các đề thi HSG môn Vật lí lớp 9,