SKKN: MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TỐT CUỘC VẬN ĐỘNG XÂY DỰNG “TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC”

14 2.4K 2
SKKN: MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TỐT CUỘC VẬN ĐỘNG  XÂY DỰNG “TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC”

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Trường tiểu học Thành Hải 2 đóng trên địa bàn vùng ven khá xa trung tâm thành phố Phan Rang; điều kiện kinh tế xã hội hết sức khó khăn: nền kinh tế thuần nông, có 50% đồng bào dân tộc Chăm sinh sống. Trình độ dân trí thấp, chất lượng và hiệu quả giáo dục những năm qua còn rất thấp so với mặt bằng chung của thành phố. Nhà trường thực hiện phong trào xây dựng “trường học thân thiện học sinh tích cực” trong một điều kiện hết sức khó khăn. Trách nhiệm của người hiệu trưởng đối với việc thực hiện phong trào thi đua này là rất quang trọng; nó quyết định đến việc thành công hay thất bại của phong trào. Chính vì vậy mà bản thân tôi đã rất trăn trở tìm mọi giải pháp để thực hiện các mục tiêu , nhiệm vụ, yêu cầu, nội dung mà cuộc vận động đề ra. Qua 2 năm thực hiện, tôi đã rút ra được những kinh nghiệm quý báu và đã mang lại hiệu quả thiết thực. Tôi chọn đề tài này nhằm góp 1 tiếng nói chung với toàn ngành trong việc thực hiện thắng lợi phong trào thi đua xây dựng “ trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Một số giải pháp thực hiên cuộc vận động xây dựng :trường học thân thiện  ĐỀ TÀI:   ! "#$%%&  ! "#$#%&'()*+$)+,+#& +-+./+-+0.+(1&.(2(3,#4)+#5(6&)3(+723+#&8 9(:;&5:<#5(! =(:;+>&+73(+?:2@+2+A +73((3,0"BCDDE.F+G=(32+HB(IJ(#3#K+/:2L( +30"BCDDM8(2CCNMNCDDOP#4@29Q+RL-SDNCDDON9T P:6:)+#5(+#&U%(+7I(/+%+./L+A0 +73(+7I()V+=((#3CDDOTCDWX8,+>&)3(+723+#&2 YB&#5(LKB+V(Z)IZ(+73(:2(322+7I(#[U% (B=+7I((3,+32.+%+.&1&*)Z):;#6& #R )IJ(.\+2.)+&+A#5(.+A.LL(+3/L+73( /+<):23+#5(U458 7I(+[&/2*C#!(+7>#R@2:(:] U+7&(+%B+2 )-^_(`#6&  +$U45$+LK ! "a6 +$+&G=(.! bDc#(@23%+59"BLL-(87\#5%+7A+H).H+IZ(:2&1&* (3,d("B1&e7H++H)L3:;Bf+@Y(&(+2)-82 +7I(+)3(+723U%(+7I(/+%+/L+A0+73( B5+#6& $+LK ! "87B(I&+7Ig(#-:;:+ )3(+723+#&227H+1&(+7/(`!1&$+#R#$:+2=( +H+@)3(+72389A:\:<B2@*+%+=#47H++7"+7g+\BB/(*)) Ph&-(&i =(T9jBkTP( TWT Một số giải pháp thực hiên cuộc vận động xây dựng :trường học thân thiện #[+B,+>&.B:,.>&G&.5&(B2&5:<#5(#678h&C "B+.+=#47l+7#IZd( (B1&m@&:2#4B(&1&* +$++8=/#6+22YB(!)W+$(!&(:;+32(2+73(: ++n(Z)3(+723+#&U%(+7I(/+%+./L+A 08 "'(& W8)*+, ,/01*,2/03*456789**:8;/*+./:.<=*>:*+& 9&5:<#5(2!>1&#$7H+6&#-+IZ(.3:<=(++&> +7&6)V@$5&(&5:<#5(#$#-+IZ(!>1&2$&+-7H+ 1&+7/(.1&$+#R#$:+2@:+8& (>K&Q +RSDN9TP(2CCNMNCDDO.+=#4U%(W $3+&>+7&675(74 5&(3#-+IZ(IL&a 1.1Về phía nhà trường:/)5#(LI)B+7[ Q+RSD:2 $3 +2+7I(893+*3&<+]3+V:6>&G&.B,+>&:25&( &5:<#5('(I(*))B22+7I(Lo+8pH#623I7q` :H#623e:I;(`(*1&$+:H#6r7B#-:;+V&>B=. @59=(#32.+V(),+7#5.P32+>5(L*.+$T9d+<)#s. @++7%%.5 &$/:2BF@59p+73(+7I(#-:;&5 :<#5(2I+$238B:,,+[+t(+VK:2%+73(: +5&(&5:<#5(`5+7\.+(+&5:<#5(89A L+*3&< k2(I:<>+VK:2%#4!B5+L<+K L%&Ln:6+GB1&+7/(.m(u;3&5:<#5(+73(:%(3H+ IZ((3,2+7I(8P%2+6#67H+1&+7/(#[+VK:2% 2#5(W+-+H+3:+ $32+7I(8 1.2 Về phía Đảng, chính quyền, ban ngành và các lực lượng có liên quan: (ONCDDO.+=#4@33:;P*(U4:6Q+RSDN9TP.:6 $ 32+7I(.:6+7IJ()- $+Z)(dP*(.A1&6:2 Ph&-(&i =(T9jBkTP( TCT Một số giải pháp thực hiên cuộc vận động xây dựng :trường học thân thiện IZ(!>1&g#R)IJ(#[++n(Z&5:<#5(8P*(#4#I :23(R1&$+1&mpCDDO5&(Q#3U%()3(+723+7I(/+% +./L+A089Q#3A1&6.9@5+=.@(2#32 +[.#Bv/L)-Z):;2+7I(+VK+5 &(&5:<#5(I;L+BBI&2+7I(8& !(R1&$+:2 +7IJ(P*(`%R) (*("B/CDDOTCDDw.+=#4B+H+*#- +IZ(+7>:6i (*(:2)+#5()3(+723+#&8&i (*(.+= #4BP*(.x.@(2U4.@5:2@1&*m+=.@# 9#[)V@$Q+R. $32+7I(.>&7q+7B BF+VK%+73(:)-Z):;2+7I(+5&(&5 :<#5(`+VK+*3&<:6+7BBF+VK%.(*#)d(+n Bn@" 3"+2:>8I;LQ#3#(A@A+IP*(@5.&5 /)2#4B(&1&*7H+7q7+8P(A@A+I#4+-(H+ $32 +7I(`Q#3.)%=(+7B3@(2U4.@5:2@1&* m+=)-Z):;2+7I(:2@#9+VKU%()3(+7238 P%2B5+$&+-$+LK+&<Z+73(:+&>+7&6)%=(B:,#$+H+ *#-+IZ(!>1&+73(:+)3(+723+#&8!!*Ig( +A#y&1&*+L&28 1.3 Về phía bản thân người hiệu trưởng: (I&+7Ig(!:+7e1&$+#R#$&1&*:+)3( +72389A<+K#IZ#6&#!.@*+%+=#4)*$+LK-(n(+73(: (>K&CB,+>&.b>&G&:2b5&(&5:<#5(8=#4+"(I(+\B [&+7>L@3.:23B(#[(>K&+=(+!>1&#$:+ )3(+723U%(+7I(/+%+./L+A0+73(* I;8=#f@+1&+%B:2(>K& k#$&-LV++7I(/+%+. /L+A0CDDOTCDWXP)+289&-L2+L2B5++2 &1&mB2@*+%+=#4/+<):2),(#IZ7H+6&#6&+73(:U%( Ph&-(&i =(T9jBkTP( TXT Một số giải pháp thực hiên cuộc vận động xây dựng :trường học thân thiện )3(+723+#&++7I(8P6&1&+7/(d2#G&"BCDDO.%&$+"B +7I(#(A(&iR(z>&.)!(B#-g3,{P23+3 &<.+=#4+7\@2d( ! "+73(:+)3(+7232g +7I(8P(A)!(B#-#4B+=#+"BWL-+7I(+73(+Q#[/s (B+73(:U%()3(+7238=#47H+23K(#:2+<Bn++H d(B=\./+<)#IZ7H+6&#6&8&&$#.+=#4:6)V@$2B +A#[B.%75(+73(+32+7I(.(ZmLL(+3+73(:+$)+&./+<) #J:R@89A:\:<B2&1&*B(27H+;.+3#IZ6B++73( @5(3:>. &$ A/"(+B(U%()3(+7238 ?@ +8A845-4,5B.58C* *:8;/*+.DE45F*+,2GF 2.1 Xây dựng trường, lớp xanh-sạch- đep- an toàn. (ONCDDO.+=#IZ#6&&[:6=(+++7I(+[&/2*C8 zl2.JLg:<+H+2+7I(e7H++$&+-a)e(/.@2($.?LV U&-(H)+7GB+7/(87BI.)e(5+.+$&L(:\@!(#|I.1&+I s(`#6& :L$+LK ! "8/L+%)+7&(23 (*()* (U&-(#H+:\ =(!($8I(.@2($@R/L:o7H+@j8=#4+\B[& :2> $3@VL&(JLg:<+H++]3+t((#38=2B++7\>)e( (3,UH) )A#[+&@V@!(#.1&++7G.+-(%B+89I#. +=#4#:<#5(+>B )AWL-3():22*3+%B#[B& LnB+>Bd(:<+,(G+$+),:,3L3+(3:>:2/L I($(.. "+7*@2.($#.($U3.1&++7]3+I(}L&JW"B@V L&(:<+H+.#$!+[!22+7I(#4! #+(),:,3L 3+(3:>:2/LB5++&<Z.+32:2&1&*8 5+5&(B2+=7H+l+7/(+73(&$#+"BWL-+7I(+73(+Q2 /+7(+7A;)/7H+#v).L?,(&1&*8=#4+73#V,+[+t(B=\. ,)\.(>K&./:2@VL&(.I;(~(3:>:+7(+7A;)/ +]3B=\+%+8PG&+>.+=#~/C;)!C(3:>! *"(+7(+7A Ph&-(&i =(T9jBkTP( TST Một số giải pháp thực hiên cuộc vận động xây dựng :trường học thân thiện #[++A#[B87I;$+2)*2B3;)/L#v)8=#4I;(~ (3:>3/L(UY(.G&+j$+:$+@j+7>@2($/L•+7I; #%/L+I((:$+U3:o@<>@2($7H+@j€.+j:$+@j+7> :+I(8p2B2+&#J(*I(!!+,(7H+;+73(:(3 ,m+K(\(d=(!ng]B)*!m+K(d3(=+7I( B\&=L#v)8=#4I;(~3C(3:>+7(+7A)e(/@3 (Ba j&&.Q+>&B2;))H#H&.(!/+<)•$(p+.3€.! (+&<+(#[+7]3d(L*)jB/L. &$ ALBB>. L(+3+73(/+<)8pI3#[BWD#[ &$ A]B(26&#[B +-+.@*(Bt(L<+((2L+t(/L#[;:2+VKL<+ 3]B8&2.(3:>e@VL&(+>B(!(3,+7&6+-(.#3#K #[LI&+GB\*+]3#6.(IJ((I+-+:+-+.@VL&(%L-(.+7* +73()e(/8=#4I;(~+•BQB~&B4L?,(.,#Am(u +t(L*)jB+7(+7A+73(;)8& C;)+7(+7A#[BU3(.+=B+H+* p9+73(+7I(#$+B1&.+VK+73#V.(*#)+nBn:2+7[  +#+728)A+7(+7A+$&.+=#4#:<#5(2*3+%B(5 3BF)e(/WDD8DDD#(.L-e+$&p9++7(+7*• =(+VK#!( (!)]B/L:\g#%]B7H+ ! "€8& 2BU3(.+=#4+V K@&VHB#[B+7(+7A;)I;\+K5++7(+7A;)!B^e( (3,+;+"B1&8P(A7Gp"(u.)!)e((3,#4#$:2#4 +H#IZ $+1&*B2(3:>l(+=#42B#IZ+73(/ •"B/CDDOT CDDw8&++$L?,( =((;)/#IZW"B.+=#4+VKB5+@&V5 +*3(dp9#[BF(3:>+7\@2 (BB\89&55+*3 2#4B(&1&*7H+!.(3:>/s~&:2!#4K(B7Y( L?,( =((;)/IB5+)IJ(+(3,.(3+$).!+,(+3 ;+73(:(3,#3#K. k"(L-('(I%(3H+IZ(/ (3:>:2/L8P-:; =(((32)e(/22(:2 Ph&-(&i =(T9jBkTP( TbT Một số giải pháp thực hiên cuộc vận động xây dựng :trường học thân thiện @3+7I;;)/.+=#4( )A&#5(#IZ#[B&%*.3/ L+7(3. ‚ j&&+&>+7&65&(&5:<#5(IaF(2 #6+7I(2B5+(2:&0.>/i.<&/:"0.F+G=(32B5++HB (IJ(#3#K.+/:2L(+30.H+*:Q/L+%>&0}B&%3+7( +7A:23R)i58H+*d(#6&2#4+3>32+7I(B5+B=+7I( UTLT#v).B+B‚. &(*+%+8#$+7I(#6&*B<#IZ B=+7I(LI)B7H++AZ)+73(:(3,/L8 2+7I(!B5+ &=:>7H+75(•MCWWB C €.#H+:Ie+7-(7H+6&8 =(+7=(:23H)+7>.+=#4>:;:IIJB&U(-(% +7(:6#[+7(:23#G&BBI"BCDDw8=#4&#5(#IZWb=(+t), &/L#[#23-+7-(%8GWDD%(BU2t.+7=B.)IZ(#4#IZ +7((2(+ƒ(-:2#IZ(33;)STb"BL!8F;)"BL! #6&#IZ(n@*(+>#[+#&8d(;)23!2(%+-+.]B23"B%+-+ H+Lo#IZ+&>IJ(. ]+Ig(8p2B2#4 &$ AL+#&(d ;):2]B/L:;&•!/L(2C+$+:~#$+7I(+I;%€8 $+1&*2WDDcL-%+7(L-(U+-+#4+33+7I(B5+B2&UB+B‚8 P[!B5+B=+7I(LLoIg+7I(+=2B5+:H#6 =( #J(*@g:\g#%&5L-(e ! ".+7\#5%+7A+H).!bDc/L %+5`m+K(d(\B=+7I(/LI38=#4)*+VK3 V(),+7#5.p9)+#5()3(+723+#&d3(=+7I( =(!708=#4@-+7A7H+6&(s7aF)e(/#6&!C(s.B5+g+73( ;):2Wg(322(89egL%+7I(+\@-+7A(s7gJ+&<+#[ /L!F@s78/L#sLo [B+7.(BL+f+o:H#628& (GB5+"B)+#5(.m+K]B/L+#V7q72(.G&$+]B =(U*7@t@48+H7.]Be+(f+@s:23(s78tL &[@$+A2B22+7I(&=LLo.+3(B+.]B/L! #IZB5+B=+7I(/+<).:&J7H++3*B8 Ph&-(&i =(T9jBkTP( TET Một số giải pháp thực hiên cuộc vận động xây dựng :trường học thân thiện 2.2 Tổ chức dạy học có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm tâm lý lứa tuổi của học sinh: zl+=B;><@2(3=(+&+7Ig(:23#G&"B/CDDOTCDDw.  [B+7H+IZ(#G&"B.+„/L$&CB=3.$(:+2+7>bDc. @+!d(;)ODTwDc.#f@+2/L%+58P%2B5+F+7"+7g; 3#-:;@*+%+=8=#4U&-(+<+V#[L3+&>B=:;(3 :>`3(3:>+7\@2(&>%+L3/L/$&I:<r(*)) n),#6&27L3rPL-(3:>#VF332* 1&a(#\ =(1&+%B.@*+%/L =(-(n(. =(B/`]B)*), (l)(#\2B:2> =(!+(/+<)`/L%+5 !e <).$(:+e$&}+H+*d($&+-+7>#6&#l(8I(+=#f+:H#6 2+7B2+7I(:2(3:>7L3r9l(+#42B(\:;^r p;]B/LrL3]B/.@s3r^*"((3:>I *+$)IJ())(*(+-+.I(G('/L.I@$BF(/+2 6B:&#[]B#…/.B/8=#4#6(R(3:>+A#VB; )IJ())(*(+]3I;()+&+A+A.#5(/L`+"( I(/+<)+]3!B.#I+7eJ:23+$+/8=#4/B5+L-(3:> (s#[U%(@2B~&8&)!&>B=:2+V+7Ig(+7+$)+I:H:6 )IJ())(*(.\+K+VK/Lo),(}L&#!+$2 3*+7I(U]B7+VK(!)m+*3&<@VL&(d(#IZ:2I #IZ8h&6&GI:<.(3:>#4/+<)#IZ7H+6&8=#4+VK3 (B&.+V+7Ig(.9=(#32#(+I(U&>#[(!)m3(3:> +73(:#VB;)IJ())/89A:\:<B2#L-(3:>#4nB :d()IJ())/B;.),(6&\+K+VK/)3()l. )+&#IZ+A#5(/L`+&l+]B+A+B(:231& +7\/89]B/L#4++J.>&+7I(.>&;)J`+\+7(/ L3.@s/#4(*Bƒ8Pf@++=e:<#5(#IZB5+2LIBg Ph&-(&i =(T9jBkTP( TMT Một số giải pháp thực hiên cuộc vận động xây dựng :trường học thân thiện #IZS;)/+\+IJ(>+,+73(C"B•CDDOTCDDw:2CDDwTCDWD€#[), #33L$&:23@&V+K8#%.+='(#6(R(3:>),()IJ( ))/B;.+&l+]B:23/+<)#[@VL&( $+KV(8:<B2 H+IZ(/+<)]B#IZ*+89]B =(eBf*B:\#/$& /+<)$&.H+2#-:;/L%+58 C@H6.5I.2J*K/0C*LM*N*+OP*+!.5F5Q.O8*5a P%2B5+5&($+LK ! " 2+7I(+&5:<#5( 289]B/Lg#%.#f@+2/L%+57H+$&:6 k"(L-(.H+ 2 k"((3+$)8=(:;V(),+7#4U#RB5+L- k"(B2/ Le$&I k"(K(U?(d/L:;/L.]B(/&B2. +30 |B+]3d(+$(!+,?+68h&(dB:2d'(  @+]BA+ J&(.(+$)Ul:;&8Pf@+2]B/L% +59"B:2e)%@+7H+7q72(8$&!LB%&+&~23#!(d]B /L9"B:2+\]B/LLo@>]B/L:2 (IZB2 =()%@+#l(L8k"(K(U?:;(3:>:2(I; +&V7H+$&.]B7H+@$+A++I(?*BJ:2UF!+(t(.+$& (d}tFU#Rd(#[B$&+7>B2+=#4Q#33V(),+7#5. p9+"(I(3+#5((3,#[7|& k"(L-(3]B8† +73(;)/.p9@-+7A3/LB:2d(@>&83:>+I( U&>((y)(3,m+K#32 $+Bd`+3B=+7I(+%++73(/ +<).)%!B/+<)!B:2d8+VK+7eJ:23(L3++<) +[.+[,.Bl+88#6&+3#6& #[]B/LB:2d(3+$):; &873(1&+7\(3+$).(3:>]BUI(=+%B<+./L B)*+=+7/(:2(l)#…/Ld. =(!+,?+6}9;)#6&U% (1&+n+K(U?(d/L:;&.$&!/L:)B+\+V +7Ig(ng.$&:)BG+73(+&G+\(LV#[@33p9/);) ng`$&:)B6&G+\ [B#[B.@33^}p2B2#4(l) Ph&-(&i =(T9jBkTP( TOT Một số giải pháp thực hiên cuộc vận động xây dựng :trường học thân thiện /L*+1&:;&89]B/L#4@$+L-(+%+:2(l)#… ~&8_>(1&(d/L:29"B.:23+$+23.(3 !. L3+;)+\&+7Ig(.V(),+7.(3:>B+I(U&>(3 ,+\#32 $+(d%+5T9"B8F+&GWG+VKL3++<)+[ :;1&B=+32+7I(.K;)9"B<)+VK(3+$)J+7eJ &(8zl#G&]Be7H+]|.I(L&2. #4+2+!1&].]B#4 B.++:2#-U?:;&7H++%+`+IZ( •+R:;&#4(*B ƒ8_>( k"(K(U?:;(I;+&V.#f@+2:;(3:>+\&+7Ig( >&G&(3:>B]B/L +7*%&s)*+I(?. !#G&!&-7q72(8$&/L!I#+.(3:>)*&-n(8 #(#f+:H#6(3, k"(K(U?/L:;(3:>2B5++>& A#(U$)3+$+83:>#4lmJ:2]B/L#4+$@5 6&+73((3+$):;(I;+&V#f@+2#-:;(3:>8(32:(3 ,p9+=(1&+$+.+=eQ#33+V(),+7#5+VK @&VL3+&(+32+7I(:;#6!08V(),+7+7\ I;(~/L(3+$)Is]B:6 k"(K(U?:;(I;7s B5+L-/L.>&G&]B+7*8& /L+7*#[3]B+< Uy+@\&<#l(L8VK3/L#!(:=(@2.Bv.l@U% (B5+L-+[&)jB#[]B+2}I:<2+t(3:>B&- n(3, k"(L-(+I(U&>+73((/.#$:+VK(3+$) 1&B=+32+7I(#4(l)3/L!#IZ k"((3+$)+-+. k"(K( U?)Z)}Pf@+"BCDDO1&B-1&.+=#4B#IZ2+ R^ 9:6+7I((3I&.+f(1&2:2@[&i:g R+$&7H+L#5(:2H) ~:6#6(d(\:LB=+7I(8&V(3I&:2@[&i(+&<+#4 (l)3]B!WL%J@VA89]B/L(:;Ri:> #32 R#4(&(3+$)8]B!d(!I&jR #4(l)]BHQL?L8/L2+7I(#4#IZIg(W@&V:&J Ph&-(&i =(T9jBkTP( TwT Một số giải pháp thực hiên cuộc vận động xây dựng :trường học thân thiện @VA:2H)~.#4/#IZ7H+6&#6&:6 k"(L-(8"B/CDDwTCDWD. %R)$+7&(&.2+7I()-Z):;WL-2*3+%B#4+$+ $W@&V +-7&(&:;d(+$+B, R!:6L+A9l9&5.9RY(.+$+B, :"(+7eJ%(}+H+*#4+3>WL%J@VA:t!+,( :&J(*+7A:!+,((3, k"(L-(Wv2(&1&*:2 +%+8 ?@R6.5I. 5FS,>:*+</8.5T8KG*5US*5,2F*+*5G,2VW*+& P%2W3+#5(!m(u7H+;+73(:+5&()3(+723 U%(+7I(/+%+/L+A08=#42BCB*(#[Q#3 :+VK#!2+VK:&J+;):2+VK1&B=+32+7I(8&CJ I('((W5&(3+#5(.Q &g)B:R:2+AH+8†;)+\ 1&B=s.+$+`g+7I(+\1&B=;:2B(+AH++V(Z)6&J8 X'/0U)KY4&3(3:>B+VK:;\+KL&a T?,( =((;)/#[+VK3]B/LLI&+GB.+7I(@2 L*)jB:6B=Bk+&<+.+=(%B} TVK+7eJ#J(*.Bl+lBt(L<++]3(2L+t( /L+73(;):23&-@&V/8 TVK+<):"(.+[,+[+3#[+B(@[&ig+7I(+B( =s]^PV(H)+7I(:2H)+2)-8 TVK+7eJ%(+73((L3++<)+[(J&- @&V+[,Ia*%.="1&.J&6.*ee.#G&.B+\B+V. *@3@-} ‡Z[/0U),2VW*+&3+#5(:&J+<)+[#IZ)%+2!B:&J +I(U&>:2#R • - Vui chơi thường xuyênaW+&GWG:23(J(2+K+I89;)+<)+7&( I;+%8V(),+7(p9I;(~]BJ&(+7e J+<)+[8P%2R)#[@VL&(+7eJB;(l);)!+>B $+K:6 Ph&-(&i =(T9jBkTP( TWDT [...]... sử là chưa đạt) - Năm học 2009-2010 Phòng giáo dục kiểm tra, đánh gía thì trường đã đạt loại Tốt với số điểm khá cao(89 điểm) Đinh Quốc Nguyễn TH Sông Nhạn - Cẩm Mỹ - Đồng Nai - 13 - Một số giải pháp thực hiên cuộc vận động xây dựng :trường học thân thiện IV/ KẾT LUẬN: Phong trào thi đua xây dựng “trường học thân thiện, học sinh tích cực” có tác dụng to lớn trong việc huy động các lực lượng trong... học sinh, 7 giáo viên với cờ, vòng hoa, hoa băng zon, chúng tôi đã đến viếng nghĩa trang liệt sĩ Ở đây, học sinh được nghe BQL nghĩa trang giới thiêu về quá trình Đinh Quốc Nguyễn TH Sông Nhạn - Cẩm Mỹ - Đồng Nai - 12 - Một số giải pháp thực hiên cuộc vận động xây dựng :trường học thân thiện hình thành nghĩa trang, số liệt sĩ đã yên nghỉ ở đây; lịch sử cách mạng của núi Cà Đú, sau đó các em học sinh. . .Một số giải pháp thực hiên cuộc vận động xây dựng :trường học thân thiện trò chơi Để có nhiều trò chơi mới, ban phụ trách đã phân công sưu tầm để chọn các trò chơi phù hợp với lứa tuổi học sinh tiểu học Bên cạnh đó còn tổ chức cho các em múa hát tập thể Để làm được điều này, tổng phụ trách hướng dẫn cho cán bộ lớp 1 số điệu múa tập thể sau đó các em này hướng dẫn lại cho lớp Khi các lớp đã học. .. Nguyễn TH Sông Nhạn - Cẩm Mỹ - Đồng Nai - 11 - Một số giải pháp thực hiên cuộc vận động xây dựng :trường học thân thiện biểu cho từng loại hình Đặc biệt đã chọn được các tiết mục múa của dân tộc Chăm rất đặc sắc Đêm biểu diễn văn nghệ đã để lại ấn tượng rất tốt đẹp trong giáo viên, học sinh, nhân dân 2 thôn Nó đã tạo ra 1 sân chơi đầy bổ ích cho học sinh, tạo điều kiện để giao lưu văn nghệ giữa 2... vậy mà trong năm học này, các em học sinh đã có được vốn kiến thức khá đầy đủ về một số di tích lịch sử của địa phương và của đất nước III/ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC: Sau hai năm kiên trì với những giải pháp trên đã đạt được kết quả sau: - Năm học 2008-2009 khi Phòng giáo dục kiểm tra, đánh giá việc thực hiện phong trào thì trường đã đạt 4/5 nội dung cuộc vận động( còn một nội dung chăm sóc di tích lịch sử là... thắng Lớp có học sinh thắng sẽ đạt các giải nhất, nhì, ba Sau khi tổ chức cuộc thi xong sẽ tổ chức các trò chơi dân gian, tạo điều kiện để các em giao lưu, vui chơi thoải mái 2.5 tổ chức cho học sinh tham gia tìm hiểu chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa địa phương: Đây là một nội dung rất khó khăn đối với nhà trường bởi vì ở địa phương không có các di tích lịch sử Các di tích lịch... lớn trong việc huy động các lực lượng trong và ngoài nhà trường tích cực tham gia vào công tác giáo dục góp phần nâng cao chất lượng giáo dục Việc tổ chức thành công phong trào này phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố chủ động của người hiệu trưởng Người hiệu trưởng phải nắm vững yêu cầu, nội dung của cuộc vận động, xây dựng kế hoạch thực hiện một cách chi tiết, cụ thể Công tác tuyên truyền, tham mưu, tranh... trọng Người hiệu trưởng còn phải biết năng động, sáng tạo, tích cực tìm hiểu thực tế, học hỏi ở mọi nơi, mọi lúc; biết phát huy sức mạnh tập thể, huy động các nguồn lực để xây dựng nhà trường, biết truyền cảm hứng sáng tạo trong đội ngũ giáo viên thì việc xây dựng phong trào sẽ rất hiệu quả Hiệu trưởng cần đi sâu đi sát, hướng dẫn cụ thể, tăng cường kiểm tra, động viên khuyến khích kịp thời phong trào... cho mọi người từ giáo viên, CNV đến các em học sinh hào hứng, tích cực tham gia thì phong trào sẽ được thực hiện một cách có hiệu quả Những việc làm này của bản thân tôi chỉ là những kinh nghiệm bước đầu áp dụng khá hiệu quả, rất mong được sự góp ý của cấp trên và đồng nghiệp, xin chân thành cám ơn ! ……………………………………………………………………… NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC ……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………... Tháp Chàm, 1 di tích lịch sử nổi tiếng của dân tộc Chăm để giới thiệu cho các em nhất là các em học sinh dân tộc Chăm Ngoài ra, chúng tôi còn giới thiệu cho học sinh về lịch sử Đề Bô Tháp Chàm; làng gốm Chăm Bầu Trúc, làng Thổ Cẩm Mỹ Nghiệp Tư liệu để giới thiệu chúng tôi đã liên hệ với các nơi này để xin tài liệu Chúng tôi còn lên mạng tải các tài liệu để giới thiệu cho các em học sinh Việc làm này . =(T9jBkTP( TET Một số giải pháp thực hiên cuộc vận động xây dựng :trường học thân thiện 2.2 Tổ chức dạy học có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm tâm lý lứa tuổi của học sinh: zl+=B;><@2(3=(+&+7Ig(:23#G&"B/CDDOTCDDw. . "87B(I&+7Ig(#-:;:+ )3(+723+#&227H+1&(+7/(`!1&$+#R#$:+2=( +H+@)3(+72389A::<B2@*+%+=#47H++7"+7g+BB/(*)) Ph&-(&i =(T9jBkTP( TWT Một số giải pháp thực hiên cuộc vận động xây dựng :trường học thân thiện #[+B,+>&.B:,.>&G&.5&(B2&5:<#5(#678h&C "B+.+=#47l+7#IZd(. $+Z)(dP*(.A1&6:2 Ph&-(&i =(T9jBkTP( TCT Một số giải pháp thực hiên cuộc vận động xây dựng :trường học thân thiện IZ(!>1&g#R)IJ(#[++n(Z&5:<#5(8P*(#4#I :23(R1&$+1&mpCDDO5&(Q#3U%()3(+723+7I(/+% +./L+A089Q#3A1&6.9@5+=.@(2#32 +[.#Bv/L)-Z):;2+7I(+VK+5 &(&5:<#5(I;L+BBI&2+7I(8&

Ngày đăng: 23/10/2014, 20:50

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan