0

skkn-thực trạng và một số biện pháp thực hiện phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực

13 1,283 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2014, 14:58

Sở giáo dục & đào tạo Lào cai Trờng THPT số 1 văn bàn _____***_____ Chuyên đề sáng kiến kinh nghiệm Thực trạng và một số biện pháp trong phong trào thi đua Xây dựng trờng học thân thiện, học sinh tích cực Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Huế Chức vụ: Phó hiệu trởng Đơn vị: Trờng THPT số 1 Văn Bàn văn bàn, tháng 4 năm 2011 1 A- PHN M U 1. Lí do chn đ tài: Trong vài nm tr li đây, cùng vi vic đy mnh phng pháp dy hc, B Giáo dc và ào to đã nhn mnh đn vic yêu cu hc sinh phát huy tính ch đng tham gia trong các hot đng ging dy ca giáo viên. Vì th B Giáo dc và ào to đã trin khai phong trào thi đua “ Xây dng trng hc thân thin, hc sinh tích cc” trong các trng ph thông giai đon 2008- 2013. Phong trào này đã đc trin khai rng khp t nm hc 2008- 2009 đn nay và đc s ng h đông đo ca hc sinh, giáo viên, các bc ph huynh và các đn v trng tham gia. ây thc s là mô hình ci thin linh hot các hot đng thng ngày ca nhà trng nhm làm cho các hot đng giáo dc tr nên nh nhàng, vui ti, nâng cao hiu qu và cht lng giáo dc. Tri qua hai nm thc hin, phong trào đã th hin rõ tính u vit, thu hút s quan tâm ca các lc lng giáo dc to s chuyn bin rõ nét v cht trong công tác giáo dc và đào to. Cn c vào ch th s 3399/ CT- BGD&T ngày 16/8/2010 ca b trng B Giáo dc và ào to v nhng nhim v trng tâm ca giáo dc nm hc 2010- 2011. Trong đó có nhng nhim v trong tâm là tip tc trin khai các phong trào thi đua, các cuc vn đng, phong trào thi đua “ Xây dng trng hc thân thin, hc sinh tích cc” Trong chin lc giáo dc đào to 2001 - 2010 cng ch rõ: "Mc tiêu và nhim v ca GD và T là đào to con ngi đáp ng yêu cu xây dng và bo v t quc. Con ngi là ngun nhân lc, là nhân t quyt đnh s phát trin ca đt nc trong thi k công nghip hoá, hin đi hoá đt nc. Mc tiêu giáo dc và đào to là thc hin giáo dc toàn din: c - Trí - Th - M, cung cp hc vn ph thông c bn, h thng và hng nghip cho hc sinh. Giúp hc sinh tip cn vi trình đ ca các nc trong khu vc và trên toàn th gii. Xây dng thái đ hc tp đúng đn, phng pháp hc tp tích cc, sáng to, lòng ham hc hi, ham hiu bit, nng lc t hc, nng lc vn dng kin thc vào cuc sng". Vi nhng đc đim trên vic trin khai phong trào “ Xây dng trng hc thân thin, hc sinh tích cc” đc coi là mt trong nhng nhim v trng tâm ca nm hc 2010- 2011 chc chn s có nhiu thun li, khi các trng hc đã và đang hng đn 1 tham vng ln hn: Xây dng mt môi trng s phm thc s lành mnh, trong đó hc sinh bit bo v danh d ca nhà trng, ca tp th lp và ca chính bn thân mình, bit bo v cái đúng, phê phán cái sai và đ làm đc điu này cn phi có s chung tay ca c gia đình và cng đng. Xét v tng th, đây là mt phong trào có ý ngha ln, nu thc hin đy đ các ni dung ca phong trào chc chn s góp phn h tr tích cc vic thc hin tt nhim v nm hc và bi dng nng lc cá nhân ca mi hc sinh. Chính vì vy, trong k hoch nm hc cng nh thc hin nhim v Trng THPT s 1 Vn Bàn luôn đnh hng và chú trng trong các phong trào thi đua đc bit là phong trào “ xây dng trng hc thân thiên, hc sinh tích cc”. Vì nu thc hin tt phong trào này s góp phn quan trng trong vic nâng cao cht lng dy và hc ca thy và trò, góp phn thc hin thng li nhim v nm hc. Qua thc t hai nm trin khai và thc hin phong trào, trng THPT s 1 Vn Bàn cng đã đa ra đc nhng bin pháp và thu đc mt s kt qu nht đnh. Vì 2 vy tôi mun la chn đ tài “ Thc trng và mt s bin pháp thc hin phong trào thi đua “ Xây dng trng hc thân thin , hc sinh tích cc” đ mong mun có s đóng góp ca các các đn v trng, t đó hi vng s tìm ra đc nhng gii pháp tích cc hn nhm ch đo thc hin tt phong trào này trong nhng nm hc sau, góp phn nâng cao hiu qa, cht lng giáo dc toàn din. 2. Mc đích nghiên cu Thc trng và mt s bin pháp thc hin phong trào thi đua “ xây dng trng hc thân thin, hc sinh tích cc” . 3. i tng nghiên cu: Thc trng và mt s bin pháp thc hin phong trào thi đua “ xây dng trng hc thân thin, hc sinh tích cc” ca trng THPT s 1 Vn Bàn. 4. Nhim v nghiên cu : 4.1 Nghiên cu c s lí lun ca phong trào thi đua “ xây dng trng hc thân thin, hc sinh tích cc” 4.2. Phân tích thc trng vic thc hin phong trào thi đua “ xây dng trng hc thân thin, hc sinh tích cc” ca trng THPT s 1 Vn Bàn. 4.3. Mt s bin pháp nhm nâng cao cht lng phong trào thi đua“ xây dng trng hc thân thin, hc sinh tích cc” 3 B - PHN NI DUNG CHNG 1 C S LÍ LUN CA PHONG TRÀO THI UA “ XÂY DNG TRNG HC THÂN THIN, HC SINH TÍCH CC” I. Th nào là trng hc thân thin, hc sinh tích cc: 1. Trng hc thân thin: Trng hc thân thin là mt mô hình trng hc do Qu Nhi đng Liên hp quc (UNICEF) đ xng, xây dng và trin khai t vài thp k qua  nhiu nc trên th gii và đã thu đc nhng kt qu tt đp.  Vit Nam, B GD-T đã phi hp vi UNICEF t chc thí đim xây dng mô hình trng hc thân thin ti nhiu trng Tiu hc và THCS, nm hc 2008- 2009 B GD-T quyt đnh tin hành m rng mô hình này  tt c các cp hc ph thông (có c THPT). Trng hc thân thin, trc ht là ni tip nhn tt c tr em trong đ tui quy đnh, đn trng. Nhà trng phi to điu kin đ thc hin bình đng v quyn hc tp cho thanh, thiu niên. Trng hc thân thin là trng hc có cht lng giáo dc toàn din và hiu qu giáo dc không ngng đc nâng cao. Các thy, cô giáo phi thân thin trong dy hc, thân thin trong đánh giá kt qu rèn luyn, hc tp ca hc sinh, đánh giá công bng, khách quan vi lng tâm và trách nhim ca nhà giáo. Các thy, cô giáo trong quá trình dy hc phi thân thin vi mi nng lc thc t ca mi đi tng hc sinh, đ các em t tin bc vào đi. Trng hc thân thin là trng hc có môi trng sng lành mnh, an toàn, tránh đc nhng bt trc, nguy him đe da hc sinh. Trng hc thân thin là trng hc có c s vt cht đm bo các quyn t nhiên thit yu con ngi: đ nc sch, ánh sáng, phòng y t, nhà v sinh, sân chi, bãi tp v.v… Trng hc thân thin là trng to lp s bình đng gii, xây dng thái đ và giáo dc hành vi ng x tôn trng bình đng nam n. Trng hc thân thin phi chú trng giáo dc k nng sng, giáo dc cho hc sinh bit rèn luyn thân th, bit t bo v sc khe, bit sng khe mnh, an toàn. Trng hc thân thin là ni huy đng có hiu qu s tham gia ca hc sinh, thy cô giáo, cha m hc sinh, ca chính quyn, các t chc đoàn th, các đn v kinh t và nhân dân đa phng ni trng đóng cùng đng lòng, đng sc xây dng nhà trng. 2. Hc sinh tích cc: Ch đng, sáng to trong hc tp; xây dng và nâng cao dn thói quen t hc, ý thc tìm tòi, t đ xut và gii quyt vn đ nhm đt đc kt qu hc tp cao nht. Hng hái nhn phn vic c th, có tinh thn trách nhim cao trong vic chm sóc và phát huy giá tr các di tích lch s, vn hoá, cách mng  đi phng. Tham gia vic bo v và làm sch đp thêm cnh quan, môi trng  nhà trng và ni công cng; gi gìn v sinh cá nhân, v sinh trng lp. Nhit tình tham gia các hot đng vn ngh, th thao nht là các hot đng vn ngh, trò chi dân gian. óng góp tích cc cho các hot đng tp th ca oàn thanh niên cng sn H Chí Minh, ca Nhà trng và ca cng đng  đa phng. II. Mc đích, ý ngha ca phong trào “Xây dng trng hc thân thin, hc sinh tích cc” 4 Trong môi trng trng hc thân thin, tr em s cm nhn đc s thoi mái khi vic hc ca mình va gn vi kin thc trong sách v, va thông qua s thâm nhp, tri nghim ca chính bn thân trong các hot đng ngoi khóa, trong các trò chi dân gian, các hot đng tp th vui mà hc. Nh th, mi ngày tr em đn trng là mt ngày vui. Trng hc thân thin gn bó cht ch vi vic phát huy tính tích cc ca hc sinh. Trong môi trng phát trin toàn din đó, hc sinh hc tp hng thú, ch đng tìm hiu kin thc di s dìu dt ca thy cô giáo, gn cht gia hc và hành, bit th giãn khoa hc, rèn luyn k nng và phng pháp hc tp, trong đó nhng yu t ht sc quan trng là kh nng t tìm hiu, khám phá, sáng to. Trong cuc vn đng “xây dng trng hc thân thin, hc sinh tích cc”, vai trò các thy cô giáo có ý ngha ht sc quan trng. Thc hin k hoch này, chúng ta tng bc xây dng đi ng giáo viên có phm cht đo đc, nng lc qun lý, đáp ng yêu cu ca giáo dc trong thi k phát trin mi. Theo đó, các th h hc sinh nng đng, tích cc di s dy d ca các thy cô giáo đc hc tp trong môi trng thân thin, s là nhân t quyt đnh s phát trin bn vng ca đt nc. III. Yêu cu và ni dung phong trào “Xây dng trng hc thân thin, hc sinh tích cc” 1. Yêu cu: Tp trung các ngun lc đ gii quyt dt đim nhng yu kém v c s vt cht, thiét b trng hc, to điu kin cho hc sinh đn trng đc an toàn, thân thin, vui v. Tng cng s tham gia mt cách hng thú ca hc sinh trong các hot đng giáo dc trong nhà trng và ti cng đng, vi thái đ t giác, ch đng và ý thc sáng to. Phát huy s ch đng, sáng to ca thy, cô giáo đ đáp ng yêu cu đi mi phng pháp giáo dc trong điu kin hi nhp quc t. Huy đng và to điu kin đ có s tham gia hot đng đa dng và phong phú ca các t chc, cá nhân trong vic giáo dc vn hoá, truyn thng lich s cách mng cho hc sinh. Phong trào thi đua phi đm bo tính t giác, không gây áp lc quá ti trong công vic ca nhà trng, sát vi điu kin c s. Ni dung c th ca phong trào là do c s t chn phù hp vi điu kin nhà trng, làm cho cht lng giáo dc đc nâng lên và có du n ca đa phng mt cách mnh m. 2. Ni dung: Phong trào thi đua “Xây dng trng hc thân thin, hc sinh tích cc” xác đnh 5 ni dung gm: 1- Xây dng trng, lp xanh, sch, đp, an toàn; 2- Dy và hc có hiu qu, phù hp vi đc đim la tui ca hc sinh  mi đa phng, giúp các em t tin trong hc tp; 3- Rèn luyn k nng sng cho hc sinh; 4- T chc các hot đng tp th, vui ti, lành mnh; 5- Hc sinh tham gia tìm hiu, chm sóc và phát huy giá tr các di tích lch s, vn hóa, cách mng  đa phng 5 CHNG 2 THC TRNG VIC CH O PHONG TRÀO THI UA “ XÂY DNG TRNG HC THÂN THIN, HC SINH TÍCH CC” CA TRNG THPT S 1 VN BÀN 1. Nhn thc chung v phong trào thi đua “ Xây dng trng hc thân thin, hc sinh tích cc”: 1.1. Nhn thc v phong trào thi đua: Ngay t nm hc 2008- 2009, khi phong trào bt đàu trin khai, Ban giám hiu nhà trng cng nh toàn th cán b giáo viên, nhân viên đã nhn thc rõ đây là mt phong trào có ý ngha và tm quan trng đc bit. Các phong trào nu đc trin khai đng b, s thu đc kt qu tích cc, to nên nhng chuyn bin mi ca giáo dc- đào to. Trên c s đó chúng tôi đã trin khai đy đ ti toàn th cán b, giáo viên, nhân viên và hc sinh. Phong trào thi đua đc gn lin vi k hoch nm hc, có đánh giá tình hình thc hin trong tng tháng, tng kì, cui nm có đánh giá, khen thng, ph bin nhng cá nhân đin hình đ nm hc sau cht lng phong trào đt chiu sâu hn so vi nm hc trc. Phong trào đã thu hút đc s tham gia, ng h nhit tình ca cc t chc qun chúng nh: Công đoàn, đoàn thanh niên, hi cha m hc sinh, chính quyn, nhân dân đa phng đ đt c chiu sâu và chiu rng v cht lng. 1.2. Mc tiêu ca phong trào: Xây dng môi trng hc tp thân thin, an toàn, hc sinh đc to điu kin đ phát huy tim nng và ý thc ch đng, sáng to trong hc tp. Hng ti mc tiêu nâng cao cht lng giáo dc toàn din, xây dng môi trng s phm lành mnh, an toàn, to c s vng chc cho vic nâng cao cht lng giáo dc. Phát huy s phi kt hp hiu qu ca các t chc chính tr - xã hi trong và ngoài nhà trng nhm to nhng điu kin cn thit đ trin khai phong trào. Trng cu ý kin, s ng h v vt cht và tinh thn ca cp chính quyn, các c quan ban ngành, các doanh nghip, hi cha m hc sinh và các t chc cá nhân khác. 2. Thc trng và kt qu đt đc trong phong trào thi đua “ Xây dng trng hc thân thin, hc sinh tích cc”: 2.1. Công tác ch đo, trin khai thc hin phong trào: Ngay t đu nm hc nhà trng đã tin hành tham mu vi ng U, UBND huyn thành lp Ban ch đo “Trng chun Quc gia, Xây dng trng hc thân thin, hc sinh tích cc”. Nhà trng đã thành lp Ban ch đo “ Xây dng trng hc thân thin, hc sinh tích cc”. Trin khai đy đ các vn bn ch đo ca các cp các ngành v vic thc hin phong trào xây dng trng hc thân thin, hc sinh tích cc nm hc 2010-2011. Nhà trng đã tin hành công tác tuyên truyn ti toàn th cán b, giáo viên, hc sinh, ph huynh hc sinh trong nhà trng. c ph huynh hc sinh đng tình ng h. Tin hành đánh giá theo tiêu chí, rà soát li các ni dung các tiêu chí cha đt, đ ra gii pháp thc hin. 6 Nhà trng đã phát đng phong trào “Xây dng trng thân thin, hc sinh tích cc”, đc toàn th cán b, giáo viên hng ng sôi ni. Có tng kt đánh giá trao thng cho các tp th lp tham gia tích cc và có hiu qu. 2. 2. Kt qu: ¦ Xây dng trng lp xanh, sch, đp, an toàn. - Ci thin môi trng v sinh: + Làm tt công tác xã hi hoá giáo dc, phi hp vi Hi cha m hc sinh xây mi 01 công trình v sinh cho hc sinh, phân công c th cho tng khi lp thng xuyên dn dp làm sch các công trình v sinh chung. + Xây dng không gian xanh trong nhà trng: Trng mi 50 cây xanh, 2 thm c xanh đng cng trng to cm giác gn gi, thân thin vi môi trng; xây dng vn rau sch ci thin sinh hot cho cán b giáo viên, nhân viên và hc sinh kí túc xá; giao cho Ban lao đng có k hoch c th trng mi, chm sóc các bn hoa cây cnh ci thin cnh quan nhà trng. +Trong tháng 10/2009 nhà trng phi hp vi Ban đi din cha m hc sinh tu sa 300m 2 sân chi cho hc trò và sn mi 700m 2 nhà hiu b. Bo qun tt tài sn chung ca nhà trng: + Bo v, gi gìn tài sn đã trang b  các lp hc. T chc mt cuc thi “Trang trí lp hc thân thin” t tháng 8 nm 2010 đn ht tháng 2 nm 2011 chn mi khi 3 lp trang trí đp nht đ trao gii nhân ngày 26/3. + Giao cho oàn thanh niên giám sát công tác bo v, gi gìn tài sn đã trang b cho các lp, có hình thc x lí nghiêm minh các hin tng vi phm và khen thng đi vi các tp th, cá nhân làm tt công tác bo qun, gi gìn tài sn chung. + Giao trách nhim cho 03 giáo viên Tin hc, 01 nhân viên thit b qun lí, bo v các phòng chc nng; sp xp li trt t các phòng chc nng mt cách khoa hc, phc v hiu qu cho hot đng dy và hc ca nhà trng. Tng cng giáo dc ý thc hc sinh: Tuyên truyn, khuyn khích hc sinh tích cc, t giác tham gia bo v cnh quan môi trng, gi gìn các công trình công cng, nhà trng, lp hc, v sinh cá nhân, đm bo an toàn thc phm…có hình thc x lí nghiêm minh đi vi các hin tng vi phm và khen thng đi vi các tp th, cá nhân thc hin tt.  Dy và hc có hiu qu. Qun lý chuyên môn: + Tng cng chc nng ca Ban chuyên môn, các t chuyên môn trong nhà trng; nâng cao vai trò, trách nhim, hiu qu qun lý ca t trng chuyên môn. + T chc kim tra kin thc 03 ln/nm và trình đ vi tính ca giáo viên, qua đó có k hoch c th giúp đ các giáo viên còn hn ch v nng lc chuyên môn và trình đ vi tính đ nâng cao cht lng đi ng. Ging dy và hc tp: + Trong quá trình ging dy, yêu cu giáo viên cn chú ý ti các vn đ nhy cm ca đa phng nh dân tc, tôn giáo, tp quán vn hoá, xã hi…đ đt vn đ và gii quyt vn đ ca bài hc phù hp vi thc tin đa phng và phù hp vi nng lc ca tng nhóm hc sinh. 7 + Quán trit giáo viên t chc dy hc theo phng pháp tích cc, chú ý hot đng nhóm, khuyn khích hc sinh nêu câu hi, rèn luyn t duy sáng to và t tin khi trình bày quan đim cá nhân. + ánh giá hc sinh toàn din v các mt: Kin thc, k nng, thái đ và đm bo tính công bng. + Phân loi hc sinh và có k hoch bi dng, ph đo bi dng phù hp vi các đi tng, quan tâm trit đ đn đi tng hc sinh yu kém đ nâng dn cht lng vn hoá cp vi tiêu chí ca trng chun Quc gia. S chuyn bin trong nhn thc và kt qu hc tp ca hc sinh: Cht lng 2 mt giáo dc và hnh kim đc nâng lên rõ rt: Bng th hin s liu v cht lng giáo dc Hnh kim (%) Hc lc (%) Nm hc Tt, Khá TB Yu Gii Khá TB Yu T l lu ban 2008-2009 91.5 5,5. 3,0 1.2 38 54 5.5 0.5 2009-2010 92.54 6.04 1.42 3.2 40 52.31 4.5 0.35 HK1 2010- 2011 93.5 5.5 1.0 3.5 42 51.0 3.5 Bng th hin s liu HSG các cp Nm hc Tng s HS d thi S gii HS gii cp trng S gii HS gii cp tnh S hc sinh tham gia đi tuyn HSG quc gia 2008- 2009 40 18 10 2 2009- 2010 46 26 19 3 Phng tin phc v dy và hc: + Ci to sân, vn trng Xanh- Sch. Phát đng phong trào đóng góp sách tham kho và t liu cho th vin ti toàn th cán b giáo viên, nhân viên và hc sinh 02 ln vi 300 bn sách. y mnh công tác xã hi hoá giáo dc, tranh th s ng h ca các c quan ban ngành, đoàn th, tham mu vi U ban nhân dân v cp đt xây dng bãi tp th dc th thao theo tiêu chí chun Quc gia. + S dng trit đ các trang thit b hin có và tip tc mua sm các trang thit b cn thit phc v cho ging dy và hc tp . ¡ Rèn luyn k nng sng cho hc sinh. Giáo dc k nng sng cho hc sinh thông qua các hot đng ngoi khoá, hot đng giáo dc ngoài gi lên lp và gi hc b môn GDCD gn vi các ch đ đã đc quy đnh và b sung mt s ch đ phù hp vi đi tng hc sinh và tình hình đa phng nh: + Tuyên truyn lut An toàn giao thông đng b và các vn bn Lut theo quy đnh. + Nâng cao nhn thc v sc kho và an toàn thc phm. + Tuyên truyn v sc kho sinh sn v thành niên và nguy c xâm hi tình dc. 8 + Tng cng công tác giáo dc pháp lut v bình đng gii, tuyên truyn nâng cao nhn thc v vai trò ca ngi ph n trong nhà trng, gia đình và xã hi. Tuyên truyn, nâng cao nhn thc v phòng chng ma tuý, mi dâm, HIV- AIDS và các t nn xã hi khác thông qua hot đng ngoi khoá, hot đng giáo dc ngoài gi lên lp và gi hc b môn GDCD, gi sinh hot lp và gi chào c. i mi phng pháp ging dy, HGDNGLL nhm trang b cho hc sinh k nng hc tp, làm vic theo nhóm, k nng giao tip, ng x hp lý vi các tình hung trong cuc sng, hc tp. Có k hoch thc hin, x lí nghiêm minh, có tính giáo dc, hng thin vi nhng hc sinh vi phm ni quy, điu l trng hc. Phi hp vi Hi ch thp đ nhà trng có k hoch trin khai, h tr hc sinh có hoàn cnh khó khn, hoàn cnh đc bit vi tng s tin là 5.360.000đ. ¢ T chc các hot đng vui ti lành mnh. a các chng trình vn hoá, vn ngh b ích vào trong nhà trng: + Hát đu gi, hát trong các bui sinh hot lp các bài hát truyn thng + Hot đng tp th gia gi: Tp th dc nhp điu, phát các bn tin b ích v vn hoá, vn ngh, gng ngi tt vic tt vào th 5 hàng tun, các bài hát truyn thng + a các trò chi dân gian vào các HGDNGLL, các hot đng vn hoá vn ngh- th thao chào mng các ngày l ln ca dân tc (ném còn, đá cu, kéo co,…). + T chc các hot đng k nim các ngày l ln mt cách thit thc, hiu qu, phù hp vi tình hình thc t ca nhà trng và gn vi các đc đim tâm sinh lí ca hc sinh, các đc đim vn hoá- xã hi ca đa phng. T chc các cuc thi tuyên truyn, phòng chng các t nn xã hi, thi tuyên truyn v sc kho sinh sn v thành niên. £ Tham gia tìm hiu, chm sóc và phát huy giá tr các di tích lch s, vn hoá, cách mng  đa phng. Lng ghép vào các HGDNGLL các ni dung v truyn thng vn hoá tt đp, phát huy bn sc dân tc  đa phng. Tham quan thc t các di tích lch s, vn hoá, cách mng ca huyn: khu di tích Pú Gia Lan, Hang Thm Sáng, đn Ching Ken (Khánh H)…hàng tháng t chc dâng hng, chm sóc, tu b ngha trang lit s ca huyn. Trong nm hc đã phát đng ti hc sinh trong trng vi trên 2.000 công lao đng đ tu sa, ct c quanh khu vc công viên, lao đng giúp trng Mm non Hoa Sen, trng TH Th trn Khánh Yên chun b đón chun quc gia, khi thông dòng chy ca sui Bn Coóc, tu sa đng Lê Quý ôn…. 3. Nhng tn ti: Do thành viên ít, đa s là kiêm nghim nên k hoch đ ra đôi khi cha tht s khoa hc, công vic còn chng chéo. ã t chc đc nhiu trò chi, hình thc hot đng nhng hiu qu ca mt s hot đng cha cao, mt s hot đng còn mang tính hình thc. 9 Công tác tham mu vi các cp lãnh đo cha thc s thng xuyên và hiu qu. 3. Nhng sáng to trong quá trình thc hin phong trào: Thc t trong quá trình thc hin phong trào cng không mt quá nhiu thi gian và công sc khi đc nhà trng tin hành lng ghép vào các bui ngoi khoá, chào c đu tun, sinh hot lp…nh k chuyn v tm gng các doanh nhân, nhà lãnh đo, anh hùng lit s tiêu biu, tuyên truyn giáo dc truyn thng lch s, vn hoá đa phng…. Nhà trng đã trin khai phong trào ‘ Xây dng THTT- HSTC’ ti toàn th cán b giáo viên, nhân viên và hc sinh trong toàn trng bng cách không áp đt hình thc thc hin mà ngay t đu nm hc đã giao cho oàn thanh niên phi hp vi giáo viên ch nhim lp nghiên cu đc đim, tình hình ca tng lp hc đ xác đnh thun li khó khn, sau đó giao ch tiêu c th theo tng lp. Vì vy c cán b, giáo viên hc sinh trong trng đu không có cm giác b áp lc quá nng n mà t nguyn thc hin mc tiêu nhim v đc phân công mt cách tích cc, hiu qu. Gn vi hot đng xây dng trng hc xanh, sch đp, an toàn, nhà trng không ch chú ý xây dng, bo v môi trng mà còn chú ý c đn tính nng ng dng bng cách ngoài vic trng mi thêm cây xanh to bóng mát mà còn phát đng trng rau an toàn trên din tích đt phù hp đ ci thin sinh hot cho cán b, giáo viên, nhân viên. Vì vy luôn to đc cm giác an toàn, sch, đp cho mi cán b giáo viên và hc sinh khi bc chân đn trng. 4. Phng hng, nhim v thc hin phong trào trong nm hc 2011 – 2012: Nhà trng tip tc duy trì các ni dung trong k hoch nm 2010 – 2011 đng thi t chc nhiu hot đng hn na; c bit trong phong trào dy và hc đ phát huy ti đa hiu qu dy và hc, ch đo tng cng đi mi phng pháp dy hc phù hp vi tng đi tng hc sinh, đy mnh ng dng công ngh thông tin trong dy hc. Lng ghép nhiu hot đng b ích phong phú trong hot đng ngoài gi lên lp, t chc nhiu trò chi dân gian và các hot đng ngoi khóa. Tng cng giáo dc đo đc, k nng ng x và giáo dc truyn thng cho hc sinh. Gn kt phong trào vi cuc vn đng "Hc tp và làm theo tm gng Bác H" và cuc vn đng "Hai không" làm chuyn bin rõ nét nhn thc ca giáo viên và hc sinh trong vic hc vn hóa cng nh hc các ng x. CHNG 3 MT S BIN PHÁP NHM NÂNG CAO CHT LNG PHONG TRÀO THI UA “ XÂY DNG TRNG HC THÂN THIN, HC SINH TÍCH CC” CA TRNG THPT S 1 VN BÀN  trin khai phong trào thi đua “Xây dng trng hc thân thin, hc sinh tích cc” BGH nhà trng kin toàn ban ch đo, t chc hc tp nghiêm túc Ch th 40/2008/CT-BGD&T ngày 22/7/2008 ca B GD&T và k hoch s 307/KH- BGD&T ngày 22/7/2008 ca BGD&T v vic trin khai phong trào thi đua “Xây dng trng hc thân thin, hc sinh tích cc” trong các trng ph thông giai đon 2008-2013. BGH nhà trng phát đng phong trào thi đua xây dng trng lp “Xanh – sch - đp”. Có nhà v sinh, sân chi, bãi tp cho hc sinh. Lên k hoch, thành lp 10 [...]... n thái thân thi n và tinh th n dân ch Nh v y có m t ngôi tr ng thân thi n th c s n u ngoài vi c a các ho t ng vui ch i, gi i trí, tìm hi u và ch m sóc di tích l ch s hay các ho t ng ngo i khoá thì m i nhà tr ng ph i c n thi t t o môi tr ng h c t p thân thi n, ph ng pháp h c t p và ph ng pháp gi ng d y thân thi n, các m i quan h thân thi n và s ph c v thân thi n c a nhà tr ng t i các em h c sinh Có... trình t ch c các phong trào thi ua nói chung tôi th y c n có s ph i k t h p ng b c a các ban, ngành trong và ngoài nhà tr ng, c n nâng cao nh n th c, vai trò c a ng i qu n lí trong vi c ch o t ch c các ho t ng thi ua Và có th kh ng nh r ng i v i phong trào thi ua “ Xây d ng tr ng h c thân thi n, h c sinh tích c c” tr ng THPT s 1 V n Bàn ã làm t t vi c ch o c ng nh t ch c phong trào thi ua i u ó c th... (H5N1), ch ng tích c c phòng ch ng d ch (phát t r i cho HS, phun thu c v sinh các phòng h c) Xây d ng môi tr ng giáo d c lành m nh, an toàn cho h c sinh, m b o CSVC cho nhà tr ng, áp ng các tiêu chí tr ng h c thân thi n, h c sinh tích c c Xây d ng CSVC, m b o 21 l p u có trang thi t b theo h ng chu n Có khu v sinh riêng c a giáo viên và h c sinh m b o v sinh môi tr ng Th ng xuyên quét d n làm v sinh L ng... trong quá trình d y h c và là m t trong nh ng y u t b tr giáo d c tòan di n h c sinh V i ý ngh a ó vi c phát ng phong trào “ Xây d ng tr ng h c thân thi n, h c sinh tích c c” c a B Giáo d c và ào t o th c s là m t phong trào có ý ngh a quan tr ng nh t là t o nên m t môi tr ng giáo d c an toàn, bình ng, t o h ng thú cho h c 11 sinh trong h c t p, góp ph n m b o quy n c i h c c a h c sinh, nâng cao ch t... các bu i giao l u cho h c sinh tham gia tìm hi u truy n th ng cách m ng c a dân t c Thành l p i xung kích nh n ch m sóc khu ngh a trang li t s huy n V n Bàn hàng tháng và h c sinh con gia ình chính sách có hoàn c nh khó kh n Th ng xuyên ki m tra ôn c, có ch khen th ng tích c c nh ng t p th và cá nhân th c hi n t t phong trào thi ua Xây d ng tr ng h c thân thi n, h c sinh tích c c” C- PH N K T LU N... sinh tích c c” trong các tr ng ph thông giai o n 2008- 2013 2 S tay “ Tr ng h c thân thi n, h c sinh tích c c” n m 2008- 2013 3 Các báo cáo t ng k t, s k t, k ho ch th c hi n phong trào “ Xây d ng tr ng h c thân thi n, h c sinh tích c c” c a tr ng THPT s 1 V n Bàn 4 T p chí Qu n lí giáo d c c a H c vi n qu n lí giáo d c và ào t o s 14, 15, 20, 21 13 ... trình làm vi c t i tr ng, các ho t ng phong trào c t ch c t t, khoa h c, nh p nhàng s t o i u ki n t t trong vi c nâng cao ch t l ng giáo d c toàn di n cho h c sinh V n Bàn, ngày 14/ 4/ 2011 Ng i vi t Nguy n Th Minh Hu 12 TÀI LI U THAM KH O 1 Ch th s 40/ 2008/ CT- BGD& T ngày 22 tháng 7 n m 2008 v vi c phát ng phong trào thi ua “ Xây d ng tr ng h c thân thi n, h c sinh tích c c” trong các tr ng ph thông... các em h c sinh Có nh v y h c sinh m i th y th t s tho i mái và yêu m n ngôi tr ng nh nhà c a mình, g n bó v i nhà tr ng, th y cô, b n bè, “m i ngày n tr ng là m t ngày vui” c a c th y và trò Xu t phát t c s lí lu n, c s pháp lí, tài ã i sâu vào phân tích, nêu lên th c tr ng, qua ó rút ra c nh ng bi n pháp t ng ng gi i quy t các v n nh m nâng cao ch t l ng ch o phong trào trong nh ng n m ti p theo... u ó c th hi n th c tr ng và k t qu t c trong nh ng n m h c 2009- 2010 tr ng THPT s 1 V n Bàn ã c s Giáo d c và ào t o Lào Cai c p gi y ch ng nh n công nh n tr ng THPT t tiêu chu n tr ng h c thân thi n h c sinh tích c c Qua nghiên c u tài, b n thân tôi c ng c kh c sâu h n n a nh ng ki n th c v lí lu n, m c ích, ý ngh a, n i dung và cách th c t ch c ó là i u ki n t t v n d ng vào công tác ch o c a mình... trình giáo d c v sinh môi tr ng trong các gi h c và các ho t ng ngo i khoá nâng cao ý th c gi gìn, b o v c nh quan môi tr ng, v sinh công c ng m b o an ninh, an toàn tr ng h c, không có b o l c, t n n XH xâm nh p h c ng Giáo viên ph i tích c c i m i ph ng pháp d y h c g n li n v i th c ti n, áp d ng hình th c sinh ho t chuyên môn tích h p nh ng ki n th c liên quan Khuy n khích s chuyên c n, tích c c ch . THPT số 1 văn bàn _____***_____ Chuyên đề sáng kiến kinh nghiệm Thực trạng và một số biện pháp trong phong trào thi đua Xây dựng trờng học thân thi n, học sinh tích cực. s bin pháp thc hin phong trào thi đua “ xây dng trng hc thân thi n, hc sinh tích cc” . 3. i tng nghiên cu: Thc trng và mt s bin pháp thc hin phong trào thi đua “ xây dng. LNG PHONG TRÀO THI UA “ XÂY DNG TRNG HC THÂN THI N, HC SINH TÍCH CC” CA TRNG THPT S 1 VN BÀN  trin khai phong trào thi đua Xây dng trng hc thân thi n, hc sinh tích cc”
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn-thực trạng và một số biện pháp thực hiện phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, skkn-thực trạng và một số biện pháp thực hiện phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực,

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN

Từ khóa liên quan