0

Cân đối ngân sách nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

71 972 8

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2013, 16:05

Tiểu luận môn Ngân sách nhà nước [...]... hoạt động kinh tế – xã hội nhằm đảm bảo thực hiện đúng pháp luật và đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế tầm vĩ mô 1.2.2 Vai trò của Cân đối NSNN trong nền kinh tế thị trường Cân đối NSNN được bắt đầu từ việc quyết định vai trò của nhà nước, và nó là công cụ để can thiệp vào hoạt động kinh tế – xã hội Trong nền kinh tế thị trường, cân đối NSNN có các vai trò sau đây: Cân đối ngân sách nhà nước góp... ngân sách nhà nước góp phần ổn định kinh tế vĩ mô Kinh tế học vĩ mô chỉ ra rằng, cân đối NSNN là một trong ba cân đối quan trọng của nền kinh tế Để ổn định kinh tế vĩ mô, ba cân đối này phải đảm bảo: (S-I) + (T-G) = (X-M) => (G - T) = (S-I) + (M-X) Nhóm 5 10 (1) Cao học Tài chính Ngân hàng K10 Tiểu luận Cân đối Ngân sách nhà nước trong nền kinh tế thị trường Việt Nam Trong đó: S là tiết kiệm của khu... luận Cân đối Ngân sách nhà nước trong nền kinh tế thị trường Việt Nam Nhận xét: Mỗi quan điểm về cân đối ngân sách có những khía cạnh, góc độ và thời điểm khác nhau nhưng đều cùng hướng tới vấn đề là làm sao cho ngân sách được cân bằng và được quản lý một cách hiệu quả Trong nền kinh tế thị trường ngày nay thì thuyết cổ điển về ngân sách cân bằng không còn phù hợp nữa vì quá tuyệt đối, chỉ đúng trong. .. cho nền kinh tế sau này như: Kinh tế tăng Nhóm 5 18 Cao học Tài chính Ngân hàng K10 Tiểu luận Cân đối Ngân sách nhà nước trong nền kinh tế thị trường Việt Nam trưởng nóng, không cân đối với khả năng tài chính hiện tại của đất nước, … Nhưng nếu phát hành tiền mức hợp lý, phù hợp với diễn biến của nền kinh tế và sử dụng tiền đó có hiệu quả thì sẽ không làm tăng lạm phát, không gây tác động xấu đến nền. .. sách Nhóm 5 21 Cao học Tài chính Ngân hàng K10 Tiểu luận Cân đối Ngân sách nhà nước trong nền kinh tế thị trường Việt Nam CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2001-2010 2.1 Thực trạng Cân đối NSNN của VN trong giai đoạn 2001-2010 2.1.1 Thực trạng thu Khai thác nguồn thu hợp lý là công việc quan trọng hàng đầu của cân đối NSNN Chính sách thu NSNN được coi là hợp lý... Tài chính Ngân hàng K10 Tiểu luận Cân đối Ngân sách nhà nước trong nền kinh tế thị trường Việt Nam Qua đó ta thấy có sự tương thích giữa cơ cấu thu và chi ngân sách nhà nước đã góp phần quan trọng cho ngân sách nhà nước được cân đối Nhà nước có thể điều phối hoạt động chi dựa trên nguồn thu vào của một tài khóa, phân định những nguồn thu nào quan trọngcần thiết, từ đó có những chính sách chi tiêu... sản xuất kinh doanh, ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế 1.4.2 Quan điểm ngân sách chu kỳ Theo quan điểm này, thì NSNN không nhất thiết phải cân bằng hàng nămnên cân bằng Nhóm 5 19 Cao học Tài chính Ngân hàng K10 Tiểu luận Cân đối Ngân sách nhà nước trong nền kinh tế thị trường Việt Nam theo chu kỳ, vì nền kinh tế phát triển theo chu kỳ, chịu sự tác động của quy luật tự nhiên có tăng trưởng thì...Tiểu luận Cân đối Ngân sách nhà nước trong nền kinh tế thị trường Việt Nam tiền tệ của các thành phần kinh tế; còn cân đối NSNN phản ánh nguồn lực tài chính mà Nhà nước có thể chi phối trực tiếp • Cân đối thu chi tài chính phản ánh sự tập trung và phân phối vốn tiền tệ toàn xã hội, là sự cân đối tổng hợp nguồn lực tài chính tầm vĩ mô; còn cân đối NSNN thể hiện nguồn lực tài... thiện cơ cấu kinh tế và hướng tới sự tăng trưởng Nhóm 5 17 Cao học Tài chính Ngân hàng K10 Tiểu luận Cân đối Ngân sách nhà nước trong nền kinh tế thị trường Việt Nam Tuy nhiên, bội chi NSNN không phải hoàn toàn tiêu cực Theo kinh nghiệm thực tiễn kinh tế thế giới cho thấy nếu bội NSNN mức độ nhất định (dưới 5% so với tổng chi ngân sách nhà nước/ năm) là có tác dụng kích thích sản xuất Những nước có trình... 11 Cao học Tài chính Ngân hàng K10 Tiểu luận Cân đối Ngân sách nhà nước trong nền kinh tế thị trường Việt Nam thịnh được dành cho dự trữ, trả nợ – nhất là nợ nước ngoài, hoặc thực hiện những chương trình, dự án dài hạn, đảm bảo nền kinh tế tăng trưởng bền vững, ổn định Kế đến là tạo lập ngân sách bổ sung Trong giai đoạn suy thoái của chu kỳ, bên cạnh việc sử dụng quỹ dự trữ, nhà nước có thể phát hành 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Cân đối ngân sách nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam, Cân đối ngân sách nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam, , Khái quát về Cân đối NSNN .1 Khái niệm và đặc điểm của Cân đối NSNN, Các chỉ tiêu cấu thành Cân đối NSNN .1 Thu NSNN, Khái niệm NSNN Chi NSNN, Thực trạng Cân đối NSNN của VN trong giai đoạn 2001-2010 .1 Thực trạng thu, 5.65 4.58 6.90 5.80 Thực trạng chi, Quan điểm ngân sách chu kỳ Quan điểm ngân sách thâm hụt Ưu điểm:, Định hướng thu NSNN giai đoạn 2011 - 2015:, Kiến nghị về cân đối NSNN trong giai đoạn 2011 – 2015 Để, 51.29 51.67 54.77 52.49 52.03 55.2 55.8 25.49 22.23 18.29 16.7 15.32 19.1 21.82 23.8 20.6 1.95 1.66 1.35 1.47 Trong điều kiện bình thường .1 Về phía thu

Hình ảnh liên quan

Bảng 2: Cơ cấu chi ngân sách giai đoạn 2006-2010 - Cân đối ngân sách nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

Bảng 2.

Cơ cấu chi ngân sách giai đoạn 2006-2010 Xem tại trang 32 của tài liệu.
PHỤ LỤC 1: BẢNG 1: CƠ CẤU THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC - Cân đối ngân sách nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

1.

BẢNG 1: CƠ CẤU THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Xem tại trang 65 của tài liệu.
BẢNG 04: CÂN ĐỐI NGUỒN THU CHI DỰ TOÁN NSTW VÀ NSĐP NĂM 2011 - Cân đối ngân sách nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

BẢNG 04.

CÂN ĐỐI NGUỒN THU CHI DỰ TOÁN NSTW VÀ NSĐP NĂM 2011 Xem tại trang 66 của tài liệu.
BẢNG 05: DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2011 - Cân đối ngân sách nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

BẢNG 05.

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2011 Xem tại trang 67 của tài liệu.
BẢNG 05: DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2011 - Cân đối ngân sách nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

BẢNG 05.

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2011 Xem tại trang 67 của tài liệu.
BẢNG 06: DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, CHI NSTW, CHI NSĐP THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2011 THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2011  - Cân đối ngân sách nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

BẢNG 06.

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, CHI NSTW, CHI NSĐP THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2011 THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2011 Xem tại trang 68 của tài liệu.
BẢNG 06: DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, CHI NSTW, CHI NSĐP THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2011 THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2011  - Cân đối ngân sách nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

BẢNG 06.

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, CHI NSTW, CHI NSĐP THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2011 THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2011 Xem tại trang 68 của tài liệu.
BẢNG 07: CÁC KHOẢN THU QUẢN LÝ QUA NSNN NĂM 2011 - Cân đối ngân sách nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

BẢNG 07.

CÁC KHOẢN THU QUẢN LÝ QUA NSNN NĂM 2011 Xem tại trang 69 của tài liệu.
BẢNG 08: DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM - Cân đối ngân sách nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

BẢNG 08.

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM Xem tại trang 69 của tài liệu.
6 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn 940 - Cân đối ngân sách nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

6.

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn 940 Xem tại trang 70 của tài liệu.

Từ khóa liên quan