0

Học PowerPoint trong 2 giờ

13 495 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2014, 14:15

NHỮNG THAO TÁC CƠ BẢN MICROSOFT POWERPOINT1. Giới thiệu về Powerpoint: Bạn là một giáo viên, một cán bộ quản lý, một nhà khoa học, muốn trình bày báo cáo công việc, hoặc những ý tưởng, những công trình nghiên cứu của mình trước lãnh đạo cấp trên hoặc trước đồng nghiệp, trong những cuộc hội thảo, và nhiều hoàn cảnh khác,... Microsoft Powerrpoint sẽ giúp bạn làm những công việc đó một cách đơn giản mà hiệu quả rất cao, bạn có thể đưa được rất nhiều loại thông tin lên MH trình chiếu như: VB, hình ảnh, âm thanh, bảng tính, biểu đồ, tranh ảnh,... Làm cho nội dung trình bày của bạn sinh động hơn, dễ thuyết phục người nghe hơn,... Học MicrosoftI Powwerpoint trong 2 giờ NHỮNG THAO TÁC CƠ BẢN MICROSOFT POWERPOINT 1. Giới thiệu về Powerpoint: - Bạn là một giáo viên, một cán bộ quản lý, một nhà khoa học, muốn trình bày báo cáo công việc, hoặc những ý tưởng, những công trình nghiên cứu của mình trước lãnh đạo cấp trên hoặc trước đồng nghiệp, trong những cuộc hội thảo, và nhiều hoàn cảnh khác, Microsoft Powerrpoint sẽ giúp bạn làm những công việc đó một cách đơn giản mà hiệu quả rất cao, bạn có thể đưa được rất nhiều loại thông tin lên MH trình chiếu như: VB, hình ảnh, âm thanh, bảng tính, biểu đồ, tranh ảnh, Làm cho nội dung trình bày của bạn sinh động hơn, dễ thuyết phục người nghe hơn, - Chương trình soạn thảo Microsoft Powerrpoint có nhiều thao tác làm như Microsoft Word, phần nào trùng tôi không nêu ra trong tài liệu này. 1. Copy biểu tượng CT Microsoft Powerrpoint ra MH để mở CT cho nhanh: * Start * Programs * Microsoft Office @ Microsoft Office Powerrpoint 2003 * Sen To * Desktop (Create Shortcut) 2. Khởi động CT Powerrpoint: ** 3. Môi trường làm việc: Đặng Thị Bình - TH Hua La ĐTCQ 022 851 354; NR 022 855 902; DĐ 0903 278 260 1 1. Danh sách các Slide đã tạo 2. Nhập thông tin. 3. Ghi chú thích cho từng Slide 4. Chọn hình dáng Slide theo ý 5. Trình diễn Slide Học MicrosoftI Powwerpoint trong 2 giờ MH làm việc chính của Powerpoint thông thường gồm 5 thành phần: - Bản trình diễn (Slide): là nơi chế bản nội dung các bản trình diễn (có thể hiểu là các trang). - Các thực đơn: 10 thực đơn - Các thanh và nút công cụ trên MH. - Hộp ghi chú. - Danh sách các Slide đã tạo được. 4. Chọn Font chữ cố định cho tất cả các Slide: * Format * Replace Fonts Bôi đen chữ ở hộp thứ 2, gõ chữ Times * nút thả hộp 2 * dòng chữ Times New Roman * Replace * Close - Mỗi Slide 1 Font chữ: * Slide muốn đổi Font chữ * chọn loại chữ theo ý - Chọn cỡ chữ: * nút thả trên thanh CC định dạng chọn cữ chữ theo ý - Chú ý: Trong trình chiếu, cỡ chữ phải từ 24 trở lên mới nhìn được, khi nhập thông tin vào mỗi Slide, nếu thông tin có nhiều trong khung thì cỡ chữ tự động nhỏ lại cho vừa với khung). 5. Chọn kiểu dáng Slide theo ý: * vào nút thả bên phải dòng chữ Getting Started (bên phải MH) * Slide Layout, hiện mẫu Slide không mầu * chọn mẫu Slide theo ý. * Slide Design, hiện mẫu Slide có mầu và kiểu trình bày định sẵn * chọn Slide theo ý. * Slide Design Color Schemes, hiện mẫu Slide có mầu định sẵn * chọn Slide theo ý. - Nếu đã chọn mẫu Slide có mầu muốn huỷ màu * (nút CC trên thanh CC định dạng) * chọn Grayscale hoặc chọn Pure Black and white. (trong 1 tập tin có thể chọn nhiều Slide có bố cục trang trình bày khác nhau theo ý) - Ý nghĩa một số biểu tượng trên Slide mẫu: Chèn dòng VB Chèn danh sách dạng Bullet Chèn ảnh Chèn 1 biểu đồ Chèn sơ đồ tổ chức Chèn 1 bảng dữ liệu 6. Nhập thông tin vào các Slide: Thông thường 1 Slide có 2 khung để nhập dữ liệu, hãy * cho khung hiện 8 quai, đặt trỏ vào các quai của khung chỉnh to, nhỏ,… của khung theo ý, có thể xoá bớt đi 1 khung. Nhập thông tin vào khung (chọn loại, kiểu, cỡ của chữ theo ý, chèn hình ảnh, chữ nghệ thuật, …) như bên Worrd 7. Di chuyển đến các Slide: * nút thả thanh cuốn dọc (hoặc cuộn chuột) * vào Slide muốn hiện lên MH để xem hoặc chỉnh sửa. 8. Thêm 1 Slide ở cuối: * Slide cuối cùng hiện có * (nút CC trên thanh CC định dạng) - Chèn thêm Slide vào vị trí bất kì theo ý: * vào Slide liền trên của Slide muốn chèn vào - Cắt bỏ Slide theo ý: @ vào Slide muốn cắt bỏ ở danh sách các Slide hiện bên trái MH, ấn Delete Slide . 10. Tạo tiêu đề đầu, cuối cho các Slide: Đặng Thị Bình - TH Hua La ĐTCQ 022 851 354; NR 022 855 902; DĐ 0903 278 260 2 Học MicrosoftI Powwerpoint trong 2 giờ * View * Header and Footer * Slide - Tiêu đề cuối trang: - Tiêu đề đầu trang: 11. Màu sắc cho các thành phần trên Slide: - Cho tất cả các Slide trong tập tin: Đặng Thị Bình - TH Hua La ĐTCQ 022 851 354; NR 022 855 902; DĐ 0903 278 260 3 1. * , 2. * , 3 . * lập TĐ cuối. 4. * Thông tin ngày giờ tự động ghi lên TĐ cuối 5. * tự nhập ngày, giờ theo ý. 6. * tự động điền số thứ tự Slide lên TĐ 7. * Gõ dòng VB vào TĐ cuối 8. * áp dụng cho tất cả các Slide 9. * áp dụng cho Slide chọn 1. Ngày giờ, 2. Tiêu đề, 3. thứ tự trang Chèn trang vào tiêu đề cuối - Các mục còn lại làm tương tự như tiêu đề cuối trang ở trên. - Các thông tin về tiêu đề đầu, cuối trang chỉ hiển thị khi in ra giấy, Học MicrosoftI Powwerpoint trong 2 giờ - Cho mỗi Slide 1 màu theo ý: - Có thể chọn nhiều màu khác theo ý: Đặng Thị Bình - TH Hua La ĐTCQ 022 851 354; NR 022 855 902; DĐ 0903 278 260 4 1. * 2. * 3. * tìm màu 4. * Chọn màu they ý - Bước 1 & 2 làm như trên. 3. * vào Slide muốn có màu theo ý. 4. * 5. * Tìm ô màu 6. * chọn một trong các ô màu theo ý. 7. * 8. * chỉ có màu cho Slide đã chọn 9. * sẽ có màu cho tất cả các Slide trong tập tin 10. * nhìn kết quả màu Học MicrosoftI Powwerpoint trong 2 giờ 12. Thiết lập hiệu ứng trình diễn: - Cài đặt kiểu bay của các chữ, hình ảnh, đồ thị, : Đặng Thị Bình - TH Hua La ĐTCQ 022 851 354; NR 022 855 902; DĐ 0903 278 260 5 - Bước 1,2,3,4 làm như trên 5. * 6. * 7. * ấn chọn màu ở các hàng 8. nhìn màu đã chọn 9. * nếu đồng ý 10. * Chọn nhiều màu khác 11. * 12. * màu theo ý 13. nhìn 14. * 15. * 16. * trộn màu theo ý 17. nhìn 18.* OK Học MicrosoftI Powwerpoint trong 2 giờ - Chọn nhiều kiểu bay khác: Đặng Thị Bình - TH Hua La ĐTCQ 022 851 354; NR 022 855 902; DĐ 0903 278 260 6 1. * chọn Slide 2. * hiện 8 quai khung chữ 5. * chọn 1 trong các kiểu bay 6. * Xem thử 7. * Sẽ áp dụng kiểu bay này cho tất cả các Slide trong tập tin, không AD, 0 ấn. 3. * 4. * Học MicrosoftI Powwerpoint trong 2 giờ 13. Huỷ hiệu ứng trình diễn: 14. Chọn 1 đoạn nhạc khi trình diễn: Đặng Thị Bình - TH Hua La ĐTCQ 022 851 354; NR 022 855 902; DĐ 0903 278 260 7 - Bước 1 & 2 làm như trên 3. * 4. * 5. * 6. chọn 1 trong 4 dạng bay 7. * chọn kiểu bay theo ý 8. * Xem thử 9. * chọn nhiều kiểu bay khác 1. * Chọn Slide muốn huỷ trình diễn 2. Bôi đen số bên trái khung chữ (thứ tự bay) 3. * Học MicrosoftI Powwerpoint trong 2 giờ 15. Kỹ thuật trình diễn: - Ấn F5 trên bàn phím, ấn Enter để chuyển đến các Slide khác, kết thúc trình diễn ấn phím Esc. Đặng Thị Bình - TH Hua La ĐTCQ 022 851 354; NR 022 855 902; DĐ 0903 278 260 8 Sau khi đã áp dụng được kiểu bay cho đối tượng 1. * 2. * tìm 3. * chọn từ dòng thứ 3 xuống dưới 4. * 1. @ vào MH trình chiếu 2. * 3. * Dùng bút để vẽ trên MH trình chiếu 4. * chọn màu vẽ Học MicrosoftI Powwerpoint trong 2 giờ 16. In ấn: - Định dạng trang in: Đặng Thị Bình - TH Hua La ĐTCQ 022 851 354; NR 022 855 902; DĐ 0903 278 260 9 1. * 2. * 3. * chiều dài 4. * chiều rộng 5. * in ngang 6. in dọc (chú thích) 7. * - Trình chiếu trang bất kỳ theo ý: 1. Ấn F5 1. * @ MH 3. * 4. * chọn Slide muốn trình chiếu Học MicrosoftI Powwerpoint trong 2 giờ - In ấn: 1. Chỉ in Slide hiện tại 2. In trang theo ý 3. 1 Slide in trên 1 trang giấy 4. In nhiều Slide trên 1 trang giấy 5. Chỉ in ra những thông tin chú thích 6. Chỉ in ra những thông tin chính 7. In màu 8. In theo màu đã thiết kế trên Slide 9. Chỉ in màu đen trắng Đặng Thị Bình - TH Hua La ĐTCQ 022 851 354; NR 022 855 902; DĐ 0903 278 260 10 1 2 3 4 5 6 8 7 9 [...].. .Học MicrosoftI Powwerpoint trong 2 giờ 17 Sử dụng các mẫu Slide định dạng sẵn (Template): 1 Mở CT Powerpoint 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * chọn 7 * OK 8 * Mẫu # Nhìn để biết 11 Đặng Thị Bình - TH Hua La ĐTCQ 022 851 354; NR 022 855 9 02; DĐ 0903 27 8 26 0 Học MicrosoftI Powwerpoint trong 2 giờ 18 Thiết lập Slide Master (Slide chủ cho 1 tập tin trình diễn): 1 Mở tệp trình diễn cần thiết lập lại Slide Master 2. .. Slide trên tệp trình diễn đang soạn thảo, sẽ có định dạng hệt như Slide Master vừa tạo - Cửa sổ Sorter (quản lý các Slide trên tệp trình diễn): 12 Đặng Thị Bình - TH Hua La ĐTCQ 022 851 354; NR 022 855 9 02; DĐ 0903 27 8 26 0 Học MicrosoftI Powwerpoint trong 2 giờ 1 * 2 * 3 @ lên Slide cần làm việc 4 * xoá Slide 5 * sao chép Slide này 6 * dán Slide đã copy thành Slide mới 7 * ẩn Slide này (khi trình chiếu... Slide qua hộp thoại - Chọn âm thanh khi chuyển đến các Slide 1 kiểu hiệu ứng ở hộp thoại này - Tốc độ trình diễn 2 * chậm 3 Vừa phải 4 Nhanh 5 * để chuyển đến trình diễn Slide này 6 * tự động trình diễn sau thời gian 13 Đặng Thị Bình - TH Hua La ĐTCQ 022 851 354; NR 022 855 9 02; DĐ 0903 27 8 26 0 ... trình diễn): 1 Mở tệp trình diễn cần thiết lập lại Slide Master 2 * 3 Chỉ 4 * 1 Thêm Slide mới ( kiểu riêng) 2 Thêm Slide mới ( kiểu riêng) 3 Cắt 1 Slide 4 5 6 7 Trở về tệp trình diễn đang ST Thanh công cụ Master 1 2 3 4 5 6 7 - Có thể chọn 1 trong 3 kiểu Slide Master sau: 1 Chèn ngày, tháng, 2 Tiêu đề cuối, 3 thứ tự của Slide - Có thể chèn các hình ảnh, biểu bảng, hình vẽ, lên Slide Khi đó các thông . tại 2. In trang theo ý 3. 1 Slide in trên 1 trang giấy 4. In nhiều Slide trên 1 trang giấy 5. Chỉ in ra những thông tin chú thích 6. Chỉ in ra những thông tin chính 7. In màu 8. In theo màu đã thiết. Powwerpoint trong 2 giờ 16. In ấn: - Định dạng trang in: Đặng Thị Bình - TH Hua La ĐTCQ 022 851 354; NR 022 855 902; DĐ 0903 278 260 9 1. * 2. * 3. * chiều dài 4. * chiều rộng 5. * in ngang 6 ngang 6. in dọc (chú thích) 7. * - Trình chiếu trang bất kỳ theo ý: 1. Ấn F5 1. * @ MH 3. * 4. * chọn Slide muốn trình chiếu Học MicrosoftI Powwerpoint trong 2 giờ - In ấn: 1. Chỉ in Slide
- Xem thêm -

Xem thêm: Học PowerPoint trong 2 giờ, Học PowerPoint trong 2 giờ,

Từ khóa liên quan