0

Báo cáo ngành kiến trúc xây dựng: Thực tập ngoài công trình

10 444 0
  • Báo cáo ngành kiến trúc xây dựng: Thực tập ngoài công trình

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/10/2014, 08:59

Mục tiêu: Giúp cho sinh viên có được cái nhìn tổng quát về công trình trong quá trình xây dựng, bổ sung các kiến thức đã học được trong nhà trường. Nắm vững công tác giám sát, tổ chức thi công, quá trình, phương pháp tổ chức tiến hành các công đoạn thi công công trình và vấn đề an toàn lao động tại công trình. L I C M N!Ờ Ả Ơ Là m t kĩ s kinh t xây d ng t ng lai c n ph i năm v ng nh ng yêu tôộ ư ế ự ươ ầ ả ́ ừ ữ ́ ́ v kĩ thu t thi công va kinh tê. Đê có đ c đi u này thì chúng ta ph i bi t nh ng côngề ậ ̀ ́ ̉ ượ ề ả ế ữ đo n đ làm nên m t công trình hoàn chinh là nh thê nào? Đó là nhi m v c a “Th cạ ể ộ ̉ ư ́ ệ ụ ủ ự t p công nhân”.ậ “H c đi đôi v i hành, ly thuy t phai k t h p v i th c ti n” là m t ph ng châmọ ớ ́ ế ̉ ế ợ ớ ự ễ ộ ươ giáo d c b t bu c nhăm cho m i sinh viên chúng ta đi t lý thuy t áp d ng vào th c têụ ắ ộ ̀ ỗ ừ ế ụ ự ́ công vi c. Ch qua th c tiên chúng ta m i hiêu đ c m t cách sâu s c v lý thuy t. N uệ ỉ ự ̃ ớ ̉ ượ ộ ắ ề ế ế không qua th c tê thì v i nh ng ki n th c đa h c trong lý thuy t nhà tr ng chúng taự ́ ớ ữ ế ứ ̃ ọ ế ườ không th x lý m t cách linh hoat trong thi công sau này. Qua đ t th c t p công nhânể ử ộ ̣ ợ ự ậ lân này đã giúp em hi u đ c phân nào công viêc cua ng i công nhân, giup em có đ c̀ ể ượ ̀ ̣ ̉ ườ ́ ượ c h i đâu tiên tiêp xúc v i th c t công vi c trong ngành nh : công tác đóng c ppa, bêơ ộ ̀ ́ ớ ự ế ệ ư ố tông, côt thép và v n đ an toàn lao đ ng trong ngành. T đó tích lu cho b n thâń ấ ề ộ ừ ỹ ả nh ng ki n th c nh t đ nh cho công vi c th c tê sau này c a mìnhữ ế ứ ấ ị ệ ự ́ ủ M c dù th i gian th c không ph i là nhi u nh ng cũng đu cho em hi u đ c ítặ ờ ự ả ề ư ̉ ể ượ nhi u công vi c xây d ng, c m thây yêu ngh mà minh đa l a ch n, th y đ c nh ngề ệ ự ả ́ ề ̀ ̃ ự ọ ấ ượ ữ khó khăn mà mình có th g p ph i sau nay.ể ặ ả ̀ Qua đ t th c t p này em xin chân thành c m n nhà tr ng đã t o điêu ki n t tợ ự ậ ả ơ ườ ạ ̀ ệ ố cho chúng em th c t p. C m n các Th y Cô đa t n tinh h ng dân chung em rât nhiêuự ậ ả ơ ầ ̃ ậ ̀ ướ ̃ ́ ́ ̀ k t khi m i b t đ u cho đ n khi kêt thúc đ t th c t p. Em cũng xin g i l i c m nể ừ ớ ắ ầ ế ́ ợ ự ậ ử ờ ả ơ đ n các chú và các anh t i công tr ng đã t n tâm h ng d n, truy n đ t kinh nghi mế ạ ườ ậ ướ ẫ ề ạ ệ quý bau c a minh giúp em hoàn thành tôt đ t th c t p này.́ ủ ̀ ́ ợ ự ậ SV Lê Quang Luân SVTH : Lê Quang Luân - 12KX TH C T P NGOÀI CÔNG TRÌNHỰ Ậ I. NHI M V TH C T PỆ Ụ Ự Ậ : 1. M c tiêuụ : Giúp cho sinh viên có đ c cái nhìn t ng quát v công trình trong quá trình xâyượ ổ ề d ng , b sung các ki n th c đã h c đ c trong nhà tr ng. N m v ng công tác giámự ổ ế ứ ọ ượ ườ ắ ữ sát , t ch c thi công , quá trình ,ph ng pháp t ch c ti n hành các công đo n thi côngổ ứ ươ ổ ứ ế ạ công trình và v n đ an toàn lao đ ng t i công trình.ấ ề ộ ạ 2. Ph ng phápươ : Sinh viên đ c quan sát , h ng d n t ng phân đo n c a công trình , tùy theo đ cượ ướ ẫ ừ ạ ủ ặ đi m c a công trình mà sinh viên có th bi t v các công tác nh l p ráp dàn giáo , vánể ủ ể ế ề ư ắ khuôn , công tác n i c t thép , đ bêtông , các bi n pháp h tr thi công và các ph ngố ố ổ ệ ỗ ợ ươ ti n kĩ thu t khi s d ng xây d ng công trình. ệ ậ ử ụ ự II. S L C V CÔNG TRÌNH TH C T PƠ ƯỢ Ề Ự Ậ : 1. Tên, Ch đ u t , Đ n v thi t k và giám sátủ ầ ư ơ ị ế ế : - Công trình : Nhà đ bán NO – VP2ở ể - Ch đ u t : HUD ủ ầ ư - T ng di n tích : 4499 mổ ệ 2 - Di n tích xây d ng : 1047 mệ ự 2 - T ng cao : 25 t ngầ ầ - T ng di n tích sàn : 24858,9 mổ ệ 2 - T ng di n tích t ng h m : 8428.9 mổ ệ ầ ầ 2 - Thi t k : Công ty C ph n đ u t và Xây d ng HUD – CCế ế ổ ầ ầ ư ự - T v n giám sát : Công ty TNHH t v n Đ i h c Xây d ngư ấ ư ấ ạ ọ ự - V trí : Xây d ng trên lô đ t NO – VP2 và NO – VP4, khu đô th Linh Đàmị ự ấ ị 2. Đ c đi mặ ể - Công trình k t n i thu n ti n v i trung tâm TP Hà N i , và các huy t m ch giaoế ố ậ ệ ớ ộ ế ạ thông c a c a ngõ phía nam Th đô : đ ng vành đai 3 , đ ng gi i phóng …ủ ử ủ ườ ườ ả - H thông c p đi n , c p n c trong khu v c đã hoàn thi n đáp ng t t các yêu c uệ ấ ệ ấ ướ ự ệ ứ ố ầ cho công tác xây d ng.ự SVTH : Lê Quang Luân - 12KX - Công trình có 2 t ng h m và 25 t ng n i , kèm theo h th ng các công trình d chầ ầ ầ ổ ệ ố ị v công c ng hoàn ch nh , đ c thi t k h ng t i t ng l p có thu nh p cao và n đ nhụ ộ ỉ ượ ế ế ướ ớ ầ ớ ậ ổ ị v i các d ch v cao c p , m i căn h có di n tích t 90 – 150 mớ ị ụ ấ ỗ ộ ệ ừ 2 v i không gian ng tớ ủ ừ 2 – 3 phòng ng . Đi m m nh thi t k c a công trình là các căn h penthouse các v tríủ ể ạ ế ế ủ ộ ở ị cao nh t c a công trình v i t m nhìn t t , đây th c s là m t bi t th trên không , m iấ ủ ớ ầ ố ự ự ộ ệ ự ỗ căn penthouse có di n tích t 200 – 396 mệ ừ 2 v i các thi t k chu n Châu Âu sang tr ngớ ế ế ẩ ọ tinh t có sân v n trên không , cây xanh , m i căn h có 1 thang b đ đi lên t ng trên .ế ườ ỗ ộ ộ ể ầ 3. Ti n đ thi công công trìnhế ộ - Công trình đ c kh i công t tháng 6 / 2009 . Tính đ n 6 / 2013 kh i tháp căn hượ ở ừ ế ố ộ đã thi công xong ph n thô và đã bàn giao vào đ u năm 2014 . Hi n tr ng công trình đangầ ầ ệ ạ thi công ph n hoàn thi n .ầ ệ 4. M t b ng b trí công trìnhặ ằ ố : - T ng đ i r ng và b ng ph ng , thu n ti n cho các xe ch v t li u vào thi công ươ ố ộ ằ ẳ ậ ệ ở ậ ệ - Các phòng , ban Ch huy b trí ngay c nh công trình đ ti n cho vi c qu n lí và chỉ ố ạ ể ệ ệ ả ỉ huy xây d ng, các thi t b kĩ thu t c n thi t đ u đ c b trí ngay c nh công tr ng đự ế ị ậ ầ ế ề ượ ố ạ ườ ể thu n ti n cho công vi c.ậ ệ ệ III. N I QUY, K LU T.Ộ Ỷ Ậ N i quy:ộ o Nhân viên ph i đ i nón b o hi m khi vào công tr ng.ả ộ ả ể ườ o Ăn m c ch nh t , xe ra vào đúng n i quy đ nh.ặ ỉ ề ơ ị o X p g n gàng các thi t b , d ng c , v t t .ế ọ ế ị ụ ụ ậ ư o D n d p v sinh công tr ng sau khi thi công.ọ ẹ ệ ườ o Nghiêm c m phóng u b a bãi trong công tr ng.ấ ế ừ ườ o Nghiêm c m nhân viên vi ph m quy trình thao tác khi s d ng thi t bấ ạ ử ụ ế ị c gi i.ơ ớ o Không đ c đ u n i dây di n và s d ng thi t b đi n n u không có sượ ấ ố ệ ử ụ ế ị ệ ế ự cho phép c a cán b k thu t.ủ ộ ỹ ậ o Nghiêm c m s d ng r u bia, các ch t c m tr c và trong quá trìnhấ ử ụ ượ ấ ấ ướ làm vi c.ệ o Không leo trèo nguy hi m, khi làm vi c trên cao ph i đeo dây b o hi mể ệ ả ả ể c n th n.ẩ ậ o Nghiêm c m ném, đ v t d ng, d ng c b a bãi.ấ ể ậ ụ ụ ụ ừ o Thi công theo đúng b n v và k thu t theo s ch huy c a cán b kả ẽ ỹ ậ ự ỉ ủ ộ ỹ thu t.ậ SVTH : Lê Quang Luân - 12KX IV. CÁC H NG M C Đ C THI CÔNG VÀ THEO DÕI THI CÔNGẠ Ụ ƯỢ A)Ngh N ề ề 1) Các lo i v a:ạ ữ Th ng thì khi xây d ng d a theo thành ph n công trình , lo i công trình và s tác đ ngườ ự ự ầ ạ ự ộ môi tr ng . Căn c vào đó mà ng i ta phân chia ra các lo i v a xây cho phù h p . thìườ ứ ườ ạ ữ ợ v a đ c phân ra hai l i c b n theo thành ph n c t li u: ữ ượ ạ ơ ả ầ ố ệ -Th nh t là v a ba ta: Bao g m xi măng,cát, vôi đ c tr n theo 1 t l nh t đ nh dùngứ ấ ữ ồ ượ ộ ỷ ệ ấ ị làm v a xây ho c v a trát cho nhà c p 4( c ng đ ch u l c kém, không ch u đ cữ ặ ữ ấ ườ ộ ị ự ị ượ n c và đ m th ng dùng đ xây t m th i).ướ ộ ẩ ườ ể ạ ờ - Th hai là v a xi măng cát: xi măng, cát và n c đ c tr n theo 1 t l thích h p tuỳứ ữ ướ ượ ộ ỷ ệ ợ theo là v a trát hay là v a xây(có đ d o cao nh ng có đ m kém dùng đ xây n i khôữ ữ ộ ẻ ư ộ ẩ ể ơ ráo). Cách pha tr n: v a đ c phân ra các lo i mác sau:ộ ữ ượ ạ mác 50: ximăng 213 kg cát tính theo m3 là1,15 mác75: m t bao ximăng 12 thùng cát thùng dung tích 18 lít.ộ mác100,150 và 200: t l gi a cát và xi măng là 2,24 tính theo đ n v kg. ỉ ệ ữ ơ ị S khác nhau gi a v a xây và v a trát là:v a xây có modun c a cát l n h n v a trát.ự ữ ữ ữ ữ ủ ớ ơ ữ v a trát yêu c u cát có d m n h n v a xây và tùy theo đi u ki n công trình mà ng i taữ ầ ộ ị ơ ữ ề ệ ườ l a ch n mác xây và trát sao cho phù h p . do đăc thù c a công trình là tu s a l i cho nênự ọ ợ ủ ử ạ ph n n đ c s d ng không m y ph c t p l m . so v i lý thuy t đ c h c thì nhìnầ ề ượ ử ụ ấ ứ ạ ắ ớ ế ượ ọ chung cũng có s sê d ch nh ng không đáng k ự ị ư ể 2) v g ch xây :ề ạ G ch xây đ c chia ra r t nhi u lo i theo t ng m c và đ c thù c aạ ượ ấ ề ạ ừ ụ ặ ủ công trình khác nhau, trên công tr ng th c t p thì đ c phân ra hai lo i gach đ c vàườ ự ậ ượ ạ ặ g ch ng .ạ ố V ph n đá thì không đ c s d ng nhi u l m, ch y u là lo i đá răm đ c dùng làmề ầ ượ ử ụ ề ắ ủ ế ạ ượ c t li u bê tong trong đ mái. Th c t ngày nay đá là thành ph n đ c s dung trongố ệ ổ ư ế ầ ượ ử xây d ng r t nhi u làm c t li u bê tong nh đã nói trên và gach p láp , c u thanh ,vàự ấ ề ố ệ ư ở ố ầ trong trang tri ti u c nh .ể ả 2.1 ph ng pháp xây ươ a) Ph ng pháp g t v a:ươ ạ ữ dùng dao xây g t b ng m ch v a c a các viên g ch vùa xây,ạ ằ ạ ữ ủ ạ đ ng th i xúc v a d i lên ch đ nh xây. Dùng dao xây g t b ng l p v a và d n ép v aồ ờ ữ ả ỗ ị ạ ằ ớ ữ ồ ữ lên mép viên g ch v a xây xong làm thành m ch đ ng . Dùng 1 tay khác l y g ch đ tạ ừ ạ ứ ấ ạ ặ lên ch v a san v a cho sát v i thân dao, n g ch và rút dao lên, r i l y cán dao gõ nhỗ ừ ữ ớ ấ ạ ồ ấ ẹ vào m t g ch đ g ch dính ch t v i v a. ặ ạ ể ạ ặ ớ ữ SVTH : Lê Quang Luân - 12KX b) Ph ng pháp đ y v a:ươ ẩ ữ R i v a nh ph ng pháp trên. B t đ u t ch viên g chả ữ ư ươ ắ ầ ừ ỗ ạ v a xây xong ch ng 5_6 cm dùng viên g ch đ y v a h ng v phía đ ng tr c thànhừ ừ ạ ẩ ữ ướ ề ằ ướ m ch đ ng, l y tay n viên g ch xu ng cho dính v i v a. ạ ứ ấ ấ ạ ố ớ ữ c) Ph ng pháp chèn v a:ươ ữ đ c áp d ng khi xây các hàng g ch trong ru t t ng dày ượ ụ ạ ộ ườ *Các lo i t ng xây:ạ ườ -T ng m i(110 mm)ườ ườ : Đ t d c 1 hàng g ch . Hàng g ch trên và hàng d i ph i so leặ ọ ạ ạ ướ ả nhau đ tránh trùng m ch v a. ể ạ ữ -T ng 220 mmườ : Cách xây cũng khá đ n gi n nh ng viên g ch đ c đ t n m êm trênơ ả ữ ạ ượ ặ ằ m t l p v a m ng theo yêu câu kĩ thu t m t có di n tích l n nh t ti p xúc l p v a d iộ ớ ữ ỏ ậ ặ ệ ớ ấ ế ớ ữ ả r i . Kho ng cách dãnh gi a t 0,8 đ n 1,2cm .Các yêu c u khác nh v i t ngở ướ ả ở ữ ừ ế ấ ư ớ ườ 110mm .ngoài ra t ng xây cao 8 đ n 10 hàng thì quay ngang g ch m t l n đ t o lienườ ế ạ ộ ầ ể ạ k t cho t ng them ch c ch n yêu câu g ch đăc n u ph n t ng đó ti p xúc tr c ti pế ườ ắ ắ ạ ế ầ ườ ế ự ế v i môi tr ng ngoài tr i . ớ ườ ờ -Nh ng lo i t ng >=330mmữ ạ ườ th ng đ c xây là nh ng v trí ch u l c chính c a côngườ ượ ữ ị ị ự ủ trình và nh ng ph n r b tác đ ng gây phong hóa ho c b th m cho công trình cách xâyữ ầ ể ị ộ ặ ị ấ gi ng nh t ng 220 . yêu câu các m ch đ ng ph i kin v a và v a mac ph i tr n đ u . ố ư ườ ạ ứ ả ữ ữ ả ộ ề * Các lo i m trong xây t ng:ạ ỏ ườ m t ng có th đ gi a t ng, hai đ u t ng… vìỏ ườ ẻ ể ữ ườ ầ ườ v y có các lo i m sau:ậ ạ ỏ - M h c:ỏ ộ dùng đ n i đ u t ng ngang và t ng d c v i nhau không t n di n tích để ố ầ ườ ườ ọ ớ ố ệ ể m nh ng khó chát v a.ỏ ư ữ - M lanh:ỏ Đ n i gi a hai đ u đo n t ng, không t n di n tích b m t nh ng chinể ố ữ ầ ạ ườ ố ệ ề ặ ư v a vao b m t khó, mach v a không đ uữ ề ặ ữ ề - M gi t c p:ỏ ậ ấ Dùng cho t ng c u thang, cho kh i xây có chi u cao th p nh ng dài,ườ ầ ố ề ấ ư ki u này thu n ti n cho vi c xây d ng hàng g ch ti p theo không kó khăn cho vi c chènể ậ ệ ệ ự ạ ế ệ v a. ữ * Các lo i g ch s d ng trong công tr ng.ạ ạ ử ụ ườ - G ch 6 l ạ ỗ - G ch đ c: gach đăc nung, g ch bêtong b t siêu nh . ạ ặ ạ ọ ẹ - G ch 2 l ạ ỗ * Kĩ thu t xây các lo i t ng:ậ ạ ườ - Cách căng dây: + Căng dây đ ng:t ng có ch c năng chia không gian các phòng v i nhau do v y màứ ườ ứ ớ ậ kh năng ch u l c c a t ng thay b ng các c t tr . ả ị ự ủ ườ ằ ộ ụ Khi xây t ng thì ph i ph ng và th ng.Trên công tr ng dùng máy kinh vĩ l y tim c aườ ả ẳ ẳ ườ ấ ủ b c t ng và đ c đánh d u lên các c t b ng m c, dùng th c l y đ u ra hai bên c aứ ườ ượ ấ ộ ằ ự ướ ấ ề ủ tim c t kho ng cách là 110mm cho t ng 220mm,đánh d u chân c t, đ nh c t, trênộ ả ườ ấ ở ộ ỉ ộ ở đ u c t ta căng hai dây thép nh đi qua các c t và các đi m ta v a đánh d u trên c t. ầ ộ ỏ ộ ể ừ ấ ộ SVTH : Lê Quang Luân - 12KX +Căng dây ngang: đ căng ch ngang c a hàng g ch ti p theo, ng i công nhân ph Iể ỉ ủ ạ ế ườ ả đ t hai viên g ch hai đ u b c t ng sau đó căng dây d a vào hai viên g ch này.Khiặ ạ ở ầ ứ ườ ự ạ t i ph n đ c a s và lanh tô c a c a s thì ng i th ph I ki m tra l i đ đ m b oớ ầ ể ử ổ ủ ử ổ ườ ợ ả ể ạ ể ả ả đ ngang b ng c a kh i xây,đ sau này công tác l p c a đ c thu n ti n h n. ộ ằ ủ ố ể ắ ử ượ ậ ệ ơ T ng gi a các c a và c t ph i b t đ u và k t thúc b ng hàng g ch xây m ườ ữ ử ộ ả ắ ầ ế ằ ạ ỏ K t c u c a ngôi nhà ch u l c l n nh t là c t và t ng gi a hai c a chi u dày ít h n 2,5ế ấ ủ ị ự ớ ấ ộ ườ ữ ử ề ơ viên g ch, vì v y ph i xây chúng b ng g ch nguyên ch n l a. Đ i v i t ng 110 thì chạ ậ ả ằ ạ ọ ự ố ớ ườ ỉ đ ng c n căng hai dây,ch ngang c n căng 1 dây và n m phía ngoài.Đ i v i t ng 220ứ ầ ỉ ầ ằ ở ố ớ ườ thì c n dùng 4 ch đ ng và 2 ch ngang và căng c hai bên ch t ng. nh ng b c t ngầ ỉ ứ ỉ ả ỉ ườ ở ữ ứ ườ có b t góc thì ph i căng t t c các chi đ ng c n thi t đ vi c b góc đ c chính xác. ắ ả ấ ả ứ ầ ế ể ệ ẻ ượ - Chuy n g ch và x p g ch: ể ạ ế ạ tr c khi xây g ch ph i đ c t i no n c vì n u g chướ ạ ả ượ ướ ướ ế ạ khô thì khi xây g ch s hút n c c a v a làm v a chóng khô.ạ ẽ ướ ủ ữ ữ - R i v a:ả ữ dùng dao xây ho c bay đ o qua v a sau đó d i lên m t g ch, các mép ngoàiặ ả ữ ả ặ ạ c a viên g ch, d i thành m t l p đ d xây m t viên g ch. Các l p v a ph i đ c d iủ ạ ả ộ ớ ủ ể ộ ạ ớ ữ ả ượ ả đ u các hàng g ch. ề ở ạ - Đ t g ch:ặ ạ Các viên g ch c a hàng ngoài cùng đ c xây tr c sau đó đ n viên g ch ạ ủ ượ ướ ế ạ ở phía trong. Sau khi d i v a vào viên g ch c n xây ng i th c m viên g ch ép vào l pả ữ ạ ầ ườ ợ ầ ạ ớ v a đã tr i cách ch viên g ch 5-6 cm. Đ u tiên ng i th c m nghiêng viên g ch r iữ ả ỗ ạ ầ ườ ợ ầ ạ ồ v a đi u ch nh v a đ t sát vào viên g ch đã xây tr c, thao tác này có tác d ng t o nênừ ề ỉ ừ ặ ạ ướ ụ ạ m ch v a đ ng th i v a đ c ch y vào các ph n r ng c a viên g ch.Sau đó ép viênạ ữ ồ ờ ữ ượ ả ầ ỗ ủ ạ g ch xu ng lúc này v a s ch y ra hai bên, ng i th xây ph I dùng bay mi t v a vàoạ ố ữ ẽ ả ườ ợ ả ế ữ m ch xây đ không cho v a ch y ra xung quanh. ạ ể ữ ả Sau khi hoàn thành kh i xây ng i th dùng ch i quét qua b c t ng v a xây đ tránhố ườ ợ ổ ứ ườ ừ ể l ng v a còn sót l i bám thành c c trên m t t ng. ượ ữ ạ ụ ặ ườ * Kh i xây đúng kĩ thu t: ố ậ - M ch v a ph i đông đ c, và kín các m ch v a.Theo quy ph m mach v a th ng dàyạ ữ ả ặ ạ ữ ạ ữ ườ t 0,8 -1,2 cm.M t khác các l p v a cũng không nên qua dày s làm y u kh i xây.ừ ặ ớ ữ ẽ ế ố -L p xây ph i b ng nhau, trong hàng xây ph i ngang nhau trên m i m t ph ng vì v yớ ả ằ ả ỗ ặ ẳ ậ m i kh i xây ph i ki m tra đ ngang b ng theo chi u cao ít nh t 2 l n. ỗ ố ả ể ộ ằ ề ấ ầ - Kh i xây ph i th ng đ ng: đ ki m tra đ th ng đ ng c a b c t ng ng i ta dùngố ả ẳ ứ ể ể ộ ẳ ứ ủ ứ ườ ườ qu d i thép. ả ọ - M t kh i xây ph i th ng ng i ta dùng thanh th c g th ng dài t 2-2,5 m đ ki mặ ố ả ẳ ườ ướ ỗ ẳ ừ ể ể tra đ ph ng c a kh i xây. ộ ẳ ủ ố - Góc xây: ph i vuông và th ng đ ng.Kh i xây không đ c trùng m ch mà ph i ng tả ẳ ứ ố ượ ạ ả ắ quãng gi a các m ch đ ng c a hai hàng trên d i cách nhau 1/4 viên g ch, trong hàngữ ạ ứ ủ ướ ạ ngang là 1/2 viên g ch.ạ 3) S khác nhau các v t li u xây c b n:ự ậ ệ ơ ả - G ch làm b ng đ t sét nung nhi t đ cao. ạ ằ ấ ở ệ ộ SVTH : Lê Quang Luân - 12KX Kích th c G ch đ c và g ch 2 l : dài 220 mm, r ng 105 mm, dày 60 mm ướ ạ ặ ạ ỗ ộ Kích th c G ch r ng: ướ ạ ỗ m u 1: dài 220 mm, r ng 105 mm, dày 60 mmẫ ộ m u 2: dài 220 mm, r ng 110 mm, dày 110 mm ẫ ộ m u 3: dài 220 mm, r ng 150 mm, dày 80mm ẫ ộ m u 4: dài 220 mm, r ng 220 mm, dày 60 mmẫ ộ Đá t nhiên ự Đá h c :ộ Đá ph i r n ch c không n t d n, không có gân, không b hà, búa gõ vào đáả ắ ắ ứ ạ ị ph i kêu ti ng trong. đá đ t đ c c ng đ ch u nén t i thi u là 850 kg/cm2 và tr ngả ế ạ ượ ườ ộ ị ố ể ọ l ng riêng t i thi u là 2400kg/m3ượ ố ể -Đá đ o: ẽ có t t c ph m ch t c a đá h c và đ c gia công đ cho m t ngoài nh n vàấ ả ẩ ấ ủ ộ ượ ể ặ ẵ vuông v n. ắ - Đá đ ( đá ki u) ồ ể 4) Hoàn thi n kh i xây: ệ ố Trát t ng: ki m tra đ ph ng c a t ng t tr n đ n sàn và đánh các trong m i liênườ ể ộ ẳ ủ ườ ừ ầ ế ố quan v i các b c t ng, tr và tr n.Tr c khi trát t ng ph i t i n c. T i v trí cóớ ứ ườ ụ ầ ướ ườ ả ướ ướ ạ ị c a s hay c a đi ch a có khuôn ph i chú ý đ th ng và ph ng.Đ ki m tra công tác trátử ổ ử ư ả ộ ẳ ẳ ể ể đ c t t và hoàn thi n, ta ph i đ c bi t chú ý đ n đ dính k t gi a l p trát và m t k tượ ố ệ ả ặ ệ ế ộ ế ữ ớ ặ ế c u. C ng đ dính k t gi a các l p, cũng nh dính k t gi a toàn b l p trát v i m tấ ườ ộ ế ữ ớ ư ế ữ ộ ớ ớ ặ trát đ c ki m tra b ng cách gõ búa vào l p trát đó, ch nào có ti ng kêu đ c ch ng tượ ể ằ ớ ỗ ế ụ ứ ỏ dính k t kém, ph i đ p b l p trát đó và trát l i.ế ả ậ ỏ ớ ạ * S n vôi:ơ khi t ng xây xong thì ch cho t ng đ t đ c đ khô t ng đôi rôi ti nườ ờ ườ ạ ượ ộ ươ ế hành s n. Vi c s n đ c ti n hành nh sauơ ệ ơ ượ ế ư - M t trát ph i ph ng và khô .n u ch a ph ng và khô thì ph i là ph ng và ch khô m iặ ả ẳ ế ư ẳ ả ẳ ờ ớ lăn s n ơ - C o mài ho c đánh gi y giáp.ạ ặ ấ - N u t ng không b thì lăn s n 2 ho c 3 l p.ế ườ ả ơ ặ ớ - N u t ng có b thi đ i b m t khô thì lăn s n 2 ho c 3 l p.ế ườ ả ợ ề ặ ơ ặ ớ - S n vôi b ngoài nhà đ t o đ ng phân v màu theo ph ng th ng đ ng hay ph ngơ ề ể ạ ườ ị ươ ẳ ứ ươ ngang dùng băng dính đ dán,sau khi màu n n đã hoàn ch nh thì lăn màu và l t băng dínhể ề ỉ ộ đi. - Đ tránh hi n t ng ng ng t n c và phá ho i m t s n, không cho phép s thay đ iể ệ ượ ư ụ ướ ạ ặ ơ ự ổ nhi u v nhi t đ , nhi t đ c a s n không đ c th p h n 150C.ề ề ệ ộ ệ ộ ủ ơ ượ ấ ơ B. Ngh M c ề ộ SVTH : Lê Quang Luân - 12KX Ngh m c có vai trò r t quan tr ng trong xây d ng c b n. No phuc v tr c ti p trongề ộ ấ ọ ự ơ ả ụ ự ế quá trình thi công và hoàn thi n công trình . gia công g thì không th thi u nh ng d ngệ ỗ ể ế ữ ụ c ụ 1) M t s d ng c thông th ng c a ngh m c: ộ ố ụ ụ ư ờ ủ ề ộ - C a: ư +c a tay ư +c a máyư Công d ng:ụ dùng đ x g t o nh ng m u theo kích th c cho s nể ẻ ỗ ạ ữ ẫ ướ ẵ - Bào: +bào tay + bào máy Công d ng:ụ làm nh n b m t c a g ẵ ề ặ ủ ỗ - Đ c: dùng đ t o ra nh ng m ng dùng liên k t gụ ể ạ ữ ộ ế ỗ - Khoan: + khoan tay - khoan máy Công d ng:ụ khoan sâu vào trong g ỗ 2) Các lo i g thông th ng dùng trong xây d ng: ạ ỗ ườ ự G dùng trong xây d ng t nhóm 2 d n nhóm 6 trong đó ỗ ự ừ ế -G nhóm 2 - 5:ỗ đ c dùng ch y u làm đ dùng n i th t, trang trí, c u thang, …cácượ ủ ế ồ ộ ấ ầ lo i g này đ c b o qu n tùy thu c vào m c đích và yêu c u khi đem đi c t ph i.ạ ỗ ượ ả ả ộ ụ ầ ắ ố th ng thì đ c đ cách ly v i m t đ t , và đ c tre đ y c n th n , duy trì nhi t đ nườ ượ ể ớ ặ ấ ượ ậ ẩ ậ ệ ộ ổ đ nh th ng nhi t đ b o qu n giao đ ng trong kho ng t 18 đ n 35 đ .Và đ ngị ườ ệ ộ ả ả ộ ả ủ ế ộ ươ nhiên là ph i phun ch t ch ng m c, n m, m i m t.ả ấ ố ụ ấ ố ọ - G nhóm 5- 6:ỗ đ c dùng làm c p pha trong xây d ng.ượ ố ự Nh ng lo i này thì th ng đ c phân lo i s p s p theo t ng lo i r i che đ y cho c nữ ạ ườ ượ ạ ắ ế ừ ạ ồ ậ ẩ th n sao cho khô giáo và chánh ti p xúc v i nhi t đ thay đ i v t quá m c gi i h n. ậ ế ớ ệ ộ ổ ượ ứ ớ ạ * Yêu c u c a g c p pha:ầ ủ ỗ ố Là các lo i g thu c nhóm 5 - 6 có c ng đ t t, không m c nát, không b xo n thân,ạ ỗ ộ ườ ộ ố ụ ị ắ không cong ,…đ m b o đ c ng, b n, chi u dày t 2-3 cm, đúng kích th c hình dángả ả ộ ứ ề ề ừ ướ thi t k d tháo l p không nh h ng đ n bê tông khi tháo,sau khi ghép thành khuônế ế ễ ắ ả ưở ế ph i khít, đ m b o khi đ và đàm bê tông không b đ ra ngoàiả ả ả ổ ị ổ C u t o c p pha: ấ ạ ố -Ván m t: ghép m t ti p giáp v i bê tongặ ặ ế ớ - N p d c ẹ ọ SVTH : Lê Quang Luân - 12KX - N p ngangẹ - Thanh ch ng ố 3) Cách ghép c p pha: ố * C p pha móng: ố a.Ván khuôn móng c t: Lo i này th ¬ ng có d ng b c thang, ván khuôn m t b cộ ạ ư ờ ạ ậ ộ ậ th ¬ ng có b n m nh ghép l i v i nhau thành m t h p không đáy thành t ng b c. Cácư ờ ố ả ạ ớ ộ ộ ừ ậ h p th ¬ ng đ t ch ng lên nhau v i hai thanh gánh hai bên, gác lên thành ván khuônộ ư ờ ặ ồ ớ ở b c d ¬ i, r i dùng văng , thanh ch ng, c c g và gông đ c đ nh, khuôn trong luônậ ư ớ ồ ố ộ ỗ ể ố ị cao h n m t bê tông kho ng 5 đ n 10 cm: ơ ặ ả ế - Ph ng pháp l p đ t: ươ ắ ặ + Căng dây kéo tr c tim c a c t. Ghép ván khuôn thành h p theo kích th ¬ c t ng b cụ ủ ộ ộ ư ớ ừ ậ thang. + Xác đ nh trung đi m c a các c nh c a ván khung, qua hai đi m đó đóng hai th¬ cị ể ủ ạ ủ ể ớ vuông góc v i nhau. - L p đ t ván khuôn, th dây d i theo dây căng x c đ nh đi m saoớ ắ ặ ả ọ ắ ị ể cho c ch th đi qua trung đi m đó trùng v i đ ¬ ng dóng c a dây d i.ạ ớ ể ớ ư ờ ủ ọ b. Ván khuôn móng băng: - Ván khuôn móng băng th ¬ ng có chi u dài 1m các n p chúng dùng g 4x6 cm và cáchư ờ ề ẹ ỗ nhau 0,4 đ n 0,6 m dóng theo chi u dày c a ván thành và chi u cao c a móng.ế ề ủ ề ủ - Chi u r ng lòng khuôn đ¬ c c đ nh b ng gông trên m t và d¬óng thanh ngang t mề ộ ượ ố ị ằ ặ ạ trong lòng khuôn. phía ngoài dùng thanh ch ng và c t dóng xu ng đ t. ở ố ộ ố ấ * C p pha c t : ố ộ - G m hai ph n:ồ ầ +Ch y u là ph n khuôn đ t o c t có hình dáng và kích th ¬ c c t theo thi t k . ủ ế ầ ể ạ ộ ư ớ ộ ế ế + Ph n gông gi khuôn n đ nh và ch c.(Gông có th làm b ng thép ho c b ng g ,ầ ữ ổ ị ắ ể ằ ặ ằ ỗ kho ng cách gi a các gông t 0,4 đ n 0,6 m) ả ữ ừ ế + Chân ván khuôn ch a m t c a nh đ làm v sinh tr c khi đ bê tông, kích th cứ ộ ử ỏ ể ệ ướ ổ ướ c a kho ng 30x40 cm,có n p đ y đ c gia công. ử ả ắ ậ ượ + Ph ng pháp l p đ t ván khuôn c t:ươ ắ ặ ộ 1. Móng bêtông 2. V ch tim ạ 3. Thép ch ờ 4. Đ m g đ t s n trong bê tông m ng ệ ỗ ặ ẵ ố 5. Khung g làm c a ỗ ử 6. Cao đ thép chộ ờ Tr c h t xác đ nh tim ngang và d c c a c t, c nh m t c t c t lên sàn. ướ ế ị ọ ủ ộ ạ ặ ắ ộ SVTH : Lê Quang Luân - 12KX -Gim khung: c đ nh chân c t v i nh ng đ m g đã đ t s n trong khung móng đ làmố ị ộ ớ ữ ệ ỗ ặ ẵ ể c d ng ván khuôn c t. ữ ự ộ - D ng l n l t các móng phía trong đ t phía ngoài r i đóng đinh liên k t 4 móng v iự ầ ượ ấ ồ ế ớ nhau, l p các gông , nêm ch t. ắ ặ - Dùng dây ki m tra tim và đ th ng đ ng c a c t ể ộ ẳ ứ ủ ộ - N p gi ch ng cho c t th ng đ ng.ẹ ữ ố ộ ẳ ứ *C p pha d m : ố ầ Ván khuôn có d ng h p d m đ c ghép b i hai m nh ván thành và 1 m nh ván đáy, vánạ ộ ầ ượ ở ả ả đáy đ t gi a 2 ván thành , chi u dày ván đáy 3 đ n 4 cm,m t bên ván thành b ng m tặ ữ ề ế ặ ằ ặ ti p giáp v i m t r i c a l p đ bê tông và đ c bào th ng c nh. Có th ch ng giế ớ ặ ướ ủ ớ ổ ượ ẳ ạ ể ố ữ ván khuôn d m b ng gông m t, thanh ch ng xiên bên ngoài ho c kéo b ng dây thép k tầ ằ ặ ố ặ ằ ế h p v i thanh văng ch ng t m bên trong tuỳ thu c vào đ cao c a d m. ợ ớ ố ạ ộ ộ ủ ầ * Ph ng pháp xác đ nh khuôn d m chính: ươ ị ầ -Xác đ nh tim d m chính. ị ầ - D i ván lót đ đ t chân c t. ả ể ặ ộ - Đ t c t ch ng ch T: Đ t 2 c t ch ng sát t ng hay sát c t, c đ nh 2 c t ch ng. Đ tặ ộ ố ữ ặ ộ ố ườ ộ ố ị ộ ố ặ khuôn m t s c t ch ng chính theo đ ng tim d m, đ t nêm và c đ nh t m th i các c tộ ố ộ ố ườ ầ ặ ố ị ạ ờ ộ ch ng. ố - R i ván d m lên xà đ c t ch ng ch T, và c đ nh 2 đ u b ng các gi ng. ả ầ ể ộ ố ữ ố ị ầ ằ ằ - Đ t ti p c t ch ng ch T theo thi t k . ặ ế ộ ố ữ ế ế - Ki m tra tim d m và đi u ch nh đáy d m cho đúng cao đ . ể ầ ề ỉ ầ ộ * C p pha sàn: ố - Ván khuôn sàn g m nh ng t m có kích th c r ng 250 – 300 mm, dài 2600 – 2900mmồ ữ ấ ướ ộ loai này th ng đ c s d ng ph bi n . dày 20 -25mm đ t tr c ti p lên d m đ . ườ ượ ử ụ ổ ế ặ ự ế ầ ỡ - Đ d tháo ván khuôn sàn , chu vi sàn ph i có ván d m , ván d m liên k t vào thanh,ể ễ ả ầ ầ ế ván khuôn d m và ván đ khuôn sàn. ầ ỡ * Ván khuôn c u thang: ầ Ph ng pháp l p: ươ ắ -Tr c tiên ta đ t ván đáy và h th ng ch ng đ .ướ ặ ệ ố ố ỡ - L p đ t c t thép r i ghép ván thành c u thang. ắ ặ ố ồ ầ - C đ nh ván khuôn b ng thanh gông , thanh ch ng xiên, thanh văng t m. ố ị ằ ố ạ * Ván khuôn làm ô văng: Ph ng pháp l p: ươ ắ - Gác ván đáy lên các xà ngang, nh ng cây ch ng th ng ho c cây ch ng ki u công so đữ ố ẳ ặ ố ể ể vào t ng. ườ SVTH : Lê Quang Luân - 12KX . v công c ng hoàn ch nh , đ c thi t k h ng t i t ng l p có thu nh p cao và n đ nhụ ộ ỉ ượ ế ế ướ ớ ầ ớ ậ ổ ị v i các d ch v cao c p , m i căn h có di n tích t 90 – 150 mớ ị ụ ấ ỗ ộ ệ ừ 2 v i. đ d o cao nh ng có đ m kém dùng đ xây n i khôữ ữ ộ ẻ ư ộ ẩ ể ơ ráo). Cách pha tr n: v a đ c phân ra các lo i mác sau:ộ ữ ượ ạ mác 50: ximăng 213 kg cát tính theo m3 là1,15 mác75: m t bao ximăng. phòng ng . Đi m m nh thi t k c a công trình là các căn h penthouse các v tríủ ể ạ ế ế ủ ộ ở ị cao nh t c a công trình v i t m nhìn t t , đây th c s là m t bi t th trên không , m iấ ủ ớ ầ ố ự
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo ngành kiến trúc xây dựng: Thực tập ngoài công trình, Báo cáo ngành kiến trúc xây dựng: Thực tập ngoài công trình, Báo cáo ngành kiến trúc xây dựng: Thực tập ngoài công trình

Từ khóa liên quan