0

thực tập tại công ty cổ phần xây dựng – tư vấn – đầu tư bình dương (biconsi)

46 868 1
  • thực tập tại công ty cổ phần xây dựng – tư vấn – đầu tư bình dương (biconsi)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2015, 09:33

Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD : NGUYỄN BÁ HOÀNG SVTT : LÊ HOÀNG GIANG Trang 1 CHƯƠNG I PHẦN MƠ ÛĐẦU A.GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG – TƯ VẤN – ĐẦU TƯ BÌNH DƯƠNG (BICONSI) I.LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY Tiền thân của công ty Cổ Phần Xây Dựng – Tư Vấn – Đầu Tư Bình Dương là đội công trình của sở Giáo Dục và Đào Tạo của tỉnh Sông Bé (nay là tỉnh Bình Dương). Với nhiệm vụ là thi công tu sửa các công trình thuộc sở giáo dục như trường học, nhà ở, nhà làm việc của giáo viên ngành giáo dục. Đến năm 1993 được sự quan tâm của UBND tỉnh Bình Dương và sự giúp đỡ của các ngành chức năng, công ty được thành lập theo quyết đònh số 583/QĐ- UB ngày 30/6/1993 của UBND tỉnh Bình Dương với tên gọi là “ Xí Nghiệp Xây Dựng và Thiết Bò Trường Học”. Trải qua một thời gian công ty hoạt động ngày càng có hiệu quả kinh tế, đến ngày 17/6/2002, UBND tỉnh đã có quyết đònh số 81/2002/QĐ- UB kể từ ngày 01/7/2002 đổi tên xí nghiệp thành tên “ Công Ty Xây Dựng – Tư Vấn – Đầu Tư Bình Dương”.Ngày 20/2/2006UBND Tỉnh đã có quyết đònh số 699/ QĐ UBND về việc phê duyệt phương án và chuyển đổi công ty Xây dựng Tư Vấn Đầu Tư Bình Dương thành công ty cổ phần. Hiện nay công ty là một đơn vò chuyên về xây dựng, có tư cách pháp nhân có con dấu riêng , có tài khoản riêng tại ngân hàng. Tổng Giám đốc công ty chòu trách nhiệm trước cổ đông về toàn bộ hoạt động kinh doanh, sự phát triển của công ty và sử dụng các tài sản được giao để sản xuất kinh doanh, đồng thời quản lý công ty theo đúng quy đònh của pháp luật nhà nước, đảm bảo đời sống tinh thần vật, vật chất cho cán bộ công nhân viên trong công ty.  Đòa điểm trụ sở của công ty: - Tên doanh ngiệp: Công Ty Cổ Phần Xây Dựng – Tư Vấn – Đầu Tư Bình Dương . - Tên giao dòch: BICONSI. - Đòa điểm trụ sở chính: Số 02, Đường Trần Văn Ơn, phường Phú Hoà, TX.TDM, Bình Dương. - Điện thoại: (0650)822098 – 822936 - Fax (0650)822936 - Email: Biconsibl@.vnn.vn - Hình thức sở hữu : Công ty cổ phần nhà nước sở hữu cổ phần chi phối (51%). - Số tài khoản: 65010000000017 tại Ngân Hàng Đầu Tư và Phát Triển chi nhánh tỉnh Bình Dương. - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4603000231 do sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Bình Dương cấp ngày 10/5/2006. - Vốn điều lệ : 17 tỷ đồng. Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD : NGUYỄN BÁ HOÀNG SVTT : LÊ HOÀNG GIANG Trang 2 Quy mô của phân xưởng sản xuất: - Phân xưởng: 2.828 m 2 - Nhà làm việc:1.200 m 2 - Gồm có 09 đội thi công, 01 xưởng sản xuất và 02 công ty do công ty làm chủ sở hữu: + Đội 1,2,4,7,9,10,11,02 tổ chuyên, Đội thi công cầu đường và 01 xưởng sản xuất. + Công ty TNHH 1 thành viên Tư Vấn Thiết Kế Biconsi. + Công ty TNHH 1 thành viên Xây dựng số 1. II.CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY 1 Chức năng của công ty - Xây dựng các công trình giáo dục và sản xuất các thiết bò dạy và học. Thi công các công trình dân dụng , đầu tư kinh doanh các cơ sở hạ tầng và nhà ở. - Thi công xây dựng công trình giao thông, các công trình cấp thoát nước sinh hoạt, công nghiệp. -Thi công xây dựng,lắp đặt đường dây điện, trạm biến điện, hệ thống chiếu sáng, sản xuất thiết bò dạy và học, sản xuất vật liệu xây dựng. - Sản xuất cửa sắt, cửa nhôm. - Khai thác khoáng sản phi kim loại,san lắp mặt bằng và thực hiện các dòch vụ sau xây lắp. - Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng, thiết kế kiến trúc các công trình dân dụng và công nghiệp. - Thiết kế xây dụng công trình giao thông, cầu đường. - Quản lý khai thác và kinh doanh các loại tài sản và quỹ đất do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, tài sản và quỹ đất công được UBND tỉnh giao theo chương trình đề án cụ thể nhằm phục vụ các chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. - Quản lý và kinh doanh nhà thuộc sở hữu Nhà Nước . - Tư vấn thiết kế, lập thiết kế kỹ thuật tổng dự án các công trình và dự án đầu tư nhóm C. - Lập dự án đầu tư, quản lý các dự án đầu tư, giám sát và quản lý toàn bộ quá trình thực hiện dự án. - Thi công xây lấp các công trình nhà ở, dân dụng, công nghiệp, văn hoá, thể thao, thương mại, công sở. - Đền bù giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất phục vụ xây dựng khu công nghiệp, khu dân cư trong tương lai. - Đầu tư xây dựng các khu công nghiệp, khu dân cư. Kinh doanh bất động sản ( Công ty phải thực hiện đúng qui đònh của pháp luật về đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường và điều kiện kinh doanh đối với nghành nghề kinh danh có điều kiện) 2 Nhiệm vụ của công ty - Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch khác có liên quan . Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD : NGUYỄN BÁ HOÀNG SVTT : LÊ HOÀNG GIANG Trang 3 - Quản lý sử dụng các nguồn vốn, tài sản của công ty đúng mục đích. - Công ty có trách nhiệm bảo toàn các nguồn vốn được giao, thực hiện đầy đủ chính sách, chế độ của Nhà Nước về quản lý tài sản, tài chính của doanh nghiệp. III.TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY Công BICONSI đã tạo được một bộ máy quản trò đồng nhất, hoạt động một cách tinh gọn, có sự phối hợp nhòp nhàng giữa các bộ phận với nhau. Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức của công ty bao gồm : HĐQT, Chủ tòch HĐQT, Tổng Giám Đốc, hai Phó Tổng Giám Đốc , các phòng chuyên môn, các phòng nghiệp vụ, các đội xây dựng, các tổ chuyên mônvà xưởng sản xuất, cụ thể là : + Hội đồng quản trò. + Tổng Giám đốc. + Phó Tổng Giám Đốc. + Phòng Hành Chánh – Quản Trò. + Phòng Kế toán – Tài vụ. + Phòng kỹ thuật – Quản lý thi công. + Phòng kế hoạch đầu tư. + Trung Tâm Giao Dòch Bất Động Sản. + Công ty TNHH 01 thành viên Xây Dựng số 1. + Công ty TNHH 01 thành viên Tư Vấn Khảo Sát Thiết Kế Bình Dương. + Xưởng sản Xuất . + Tổ Điện + Tổ Nước. + 6 đội xây dựng, Đội thi công cầu đường, Đội sơn số 4. IV.VAI TRÒ CỦA TỪNG PHÒNG TRONG DOANH NGHIỆP 1. Hội Đồng Quản Trò: - Là cơ quan quản lý cao nhất của công ty giữa hai kỳ Đại Hội Đồng Cổ Đông, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết đònh mọi vấn đề có liên quan đến mục đích, quyền hạn của công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông. - Thông qua quyết đònh bằng biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấ ý kiến bằng văn bản. Mỗi thành viên Hội Đồng Quản Trò có một phiếubiểu quyết. - Hội Đồng Quản Trò gồm có 5 thành viên, do ĐHĐCĐ bầu hoặc miễn nhiệm bằng hình thức trực tiếp bỏ phiếu kín. Thành viên của Hội Đồng Quản Trò được trúng cử với đa số phiếu tính theo số cổ phần có quyền biểu quyết, nhưng phải đạt tín nhiệm của các cổ đông đại diện cho ít nhất cho 51% số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện tán thành. Các thành viên HĐQT, kể cả Chủ Tòch HĐQT điều có thể kim Tổng Giám Đốc Công ty . 2. Chủ Tòch Hội Đồng Quản Trò: - Lập chương trình kế hoạch hoạt động của HĐQT Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD : NGUYỄN BÁ HOÀNG SVTT : LÊ HOÀNG GIANG Trang 4 - Chuẩn bò chương trình nội dung, các tài liệu phục vụ cuộc họp, triệu tập và chủ toạ các phiên hợp thường kỳ hoặc bất thường của HĐQT . - Tổ chức việc thông qua quyết đònh của HĐQT về các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT – dưới những hình thức khác ngoài hình thức cuộc họp. - Theo dõi quá trình tổ chức thực hiện các quyết đònh của HĐQT. - Chủ toạ họp ĐHĐCĐ. - Trường họp chủ tòchHĐQT vắng mặt thì chủ tòch có thể uỷ quyền cho Phó chủ tòch hoặc thành viên ĐHĐCĐ thực hiện các quyền và nhiệm vụ của chủ tòch HĐQT . 3. Tổng Giám Đốc - Là người điều hành hoạt động hằng ngày của công ty, trực tiếp chòu trách nhiệm trước HĐQT về việc tổ chức, quản lý, điều hành các hoạt động tác nghiệp hàng ngày, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của công ty và thi hành các quyết đònh, quyết đònh của HĐQT theo nhiệm vụ và quyền hạn được giao. 4. Phó Tổng Giám Đốc - Là người giúp việc cho Tổng Giám Đốc, Được Tổng Giám Đốc phân công và uỷ nhiệm điều hành một hoặc một số lónh vực hoạt động của công ty. Chòu trách nhiệm trực tiếp trước Tổng Giám đốc và cùng chòu trách nhiệm liên đới với tổng Giám Đốc trước HĐQT về các phần việc được phân công hoặc uỷ nhiệm. 5. Phòng Hành Chánh – Quản Trò - Quản lý hồ sơ, lý lòch nhân viên toàn công ty, giải quyết các thủ tục về chế độ tuyển dụng, thôi việc bổ nhiệm, kỷ luật, khen thưởng… theo đúng quy đònh hiện hành của Nhà Nước. - Kết hợp phòng kế toán tài vụ xây dựng tổng quỹ lương và xét duyệt phân bổ quỹ tiền lương, kinh phí hành chính công ty và các đơn vò trực thuộc. - Quản lý công văn, giấy tờ, sổ sách hành chính và con dấu, lưu trữ các tài liệu thường và các tài liệu quan trọng . 6. Phòng kế toán tài vụ - Là phòng chòu trách nhiệm tổ chức quản lý, đầu tư tài sản, nguồn vốn, nắm đầy chính xác đủ kòp thời số liệu kiểm tra, kiểm soát ngăn ngừa tiêu cực, thực hiện tích cực để tăng tích luỹ cải thiện đời sống. - Tổ chức bảo quản, lưu trử các tàiliệu kế toán, giữ bí mật các tài liệu và số liệu kế toán của công ty. - Tính toán ghi chép, phản ảnh chính xác kòp thời số liệu và tình hình tài chính của công ty, thực hiện các chế độ thuế cho nhà nước. 7. Phòng kỹ thuật quản lý thi công - Quản lý, điều hành các gói thầu xây lắp, cung cấp các thiết bò khi công ty được chỉ đònh thầu hoặc trúng thầu(đối với các công trính có vốn ngân sách)… - Nghiên cứu đề xuất giao khoán cho từng công trình thường xuyên kiểm tra thực hiện đònh mức vật tư, chủng loại vật tư, nhân công. - Nghiên cứu cải tiến kỹ thuật từng công đoạn trong công tác thi công nhằm tiết kiệm thời gian, nhân lực sao cho không trái với những tiêu chuẩn xây dựng. Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD : NGUYỄN BÁ HOÀNG SVTT : LÊ HOÀNG GIANG Trang 5 - Phối hợp với các phòng chức năng và các đội thi công làm hồ sơ đấu thầu và làm tốt công tác quyết toán tài chính công trình. - Theo dõi kiểm tra xác nhận khối lượng và chất lượng các công trình trong quá trình thi công theo qui đònh quản lý chất lượng công trình xây dựng cơ bản theo nghò đònh số 18/2003/QĐ – BXD. - Kiểm tra tiến độ thực hiện công trình, báo cáo kết quả kiểm tra với Ban Giám đốc, đề xuất hướng giải quyết, nghiệm thu và bàn giao công trình . - Tham mưu với ban giám đốc đưa ra các biện pháp xử lý từng giai đoạn để công trình đạt tiến độ chất lượng. Đánh giá thưởng phạt tiến độ, chất lượng các công trình khi công trình bàn giao đưa vào sử dụng. 8. Phòng Kế Hoạch Đầu Tư Công tác kế hoạch: - Tham mưu cho lãnh đạo công ty về phương án kinh doanh và cùng với phòng giao dòch đòa ốc, xây dựng giá chuyển nhượng nhà đất trình lãnh đạo công ty phê duyệt và điều hành dự án. - Tham mưu cho ban Giám đốc về các thủ tục pháp lý đầu tư - xây dựng sao cho phù hợp với chính sách của nhà nước. - Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của công ty, giao kế hoạch cho các đơn vò thực hiện. - Theo dõi đánh giá việc thực hiện các dự án, đề xuất các giải pháp cần thiết cho việc đảm bảo kế hoạch được thực hiện đúng tiến độ. Công tác đầu tư: - Thực hiện các công việc của giai đoạn chuẩn bò đầu tư: khảo sát, nghiên cứu, chọn đòa điểm qui hoạch… - Phối hợp với các ban kiểm kê để giải quyết việc đền bù cho những vùng đất năm trong vùng quy hoạch của từng dự án. - Tham mưu cho Tổng Giám đốc công ty về việc thành lập các ban quản lý dự án theo đúng quy đònh của pháp luật. 9. Trung Tâm Giao Dòch Bất Động Sản Nhiệm vụ: - Đề xuất việc chọn đòa điểm mở văn phòng giao dòch đòa ốc để tạo điều kiện thuận lợi trong công tác tham mưu kế hoạch và biện pháp cụ thể để xây dựng những sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng . - Phối hợp cùng ban quản lý dự án của công ty Xây dựng đồng bộ các mặt kế hoạch : Kế hoạch bán hàng , kế hoạch thu hồi vốn , doanh thu, chi phí bán hàng . - Liên hệ giao dòch , đàm phán trực tiếp với khách hàng để đi đến ký kết hợp đồng chuyển nhượng nhà ở, đất ở, hợp đồng xây dựng nhà ở … hổ trợ khách hàng vay vốn trả góp. - Phối hợp với phòng Hành Chánh – Quản trò thực hiện việc lập và theo dõi các hợp đồng xây dựng nhà ở trong các khu dân cư. Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD : NGUYỄN BÁ HOÀNG SVTT : LÊ HOÀNG GIANG Trang 6 - Báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện công việc giao dòch đòa ốc theo từng tháng, quý , năm trước Ban Giám đốc công ty … Quyền hạn: - Đề xuất việc đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nhân sự. Được quyền mua sắm các công cụ – dụng cụ, hỗ trợ công tác giao dòch đòa ốc: máy tính… - Đề xuất và tổ chức cho nhân viên tham gia hội chợ, quảng cáo, tiếp thò đến khách hàng tiềm năng. 10. Công ty TNHH 01 thành viên Tư Vấn Khảo Sát Thiết Kế Bình Dương : - Có trách nhiệm cung cấp thông tin bằng văn bản quy phạm pháp luật về cơ chế chính sách đầu tư và xây dựng, lập các dự án đầu tư,… - Chòu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về việc thực hiện đúng thủ tục và xây dựng, về chất lượng sản phẩm tư vấn của mình trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, hồ sơ khảo sát và những nội dung tư vấn khác. - Thiết kế xây dựng công trình, thiết kế kỹ thuật cấp thiết, cấp thoát nước, thông gió , âm thanh,… - Quản lý các hợp đồng ký kết với khách hàng. Chòu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về việc thực hiện thiết kế và chi phí thiết kế cho các phần công việc mà phòng thực hiện. 11. Công ty TNHH 01 thành viên xây dựng số 1 Thực hiện các hoạt động kinh doanh trong lónh vực xây dựng và các hoạt động kinh doanh khác theo quy đònh của điều lệ và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. V. NHỮNG THUẬN LI VÀ KHÓ KHĂN TRONG KINH DOANH 1. Thuận lợi: - Sau hơn 10 năm thành lập, tình hình hoạt động của công ty ngày càng đi lên vững chắc với đội ngũ cán bộ quản lý có trình độ chuyên môn vững mạnh và có nhiều năm kinh nghiệm trong lónh vực kinh doanh. - Ổn đònh trụ sở văn phòng làm việc với quy mô lớn, mặc bằng sản xuất được mở rộng, phát triển lónh vực kinh doanh mới, giữ tốt các mối quan hệ, tạo uy tín cho đơn vò và được sự hỗ trợ của các đối tác, đảm bảo việc làm cho người lao động . - Công ty ngày càng phát triển, ngày càng được mở rộng qui mô sản xuất nhờ có lực lượng công nhân có tay nghề cao, tổ chức công tác ngày càng hoàn thiện, hợp lý. Được thay thế dần các máy móc các thiết bò đã cũ, lạc hậu, từng bứơc hiện đại và được đầu tư đồng bộ các thiết bò phục vụ cho công trình hoạt động có hiệu quả, đạt chất lượng cao, tiến độ thi công tăng nhanh hơn. - Bên cạnh đó có sự chỉ đạo quan tâm của UBNN tỉnh Bình Dương, sở Giáo Dục Đào Tạo, các nghành chức năng , đòa phương giúp đỡ tạo điều kiện cho công ty thực hiện tốt nhiệm vụ, mục tiêu cơ bản là đem lạihiệu quả kinh tế cao, phục vụ chiến lược Công Nghiệp Hoá - Hiện Đại Hoá, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh,xã hội công bằng, dân chủ, văn minh của tình nhà. 2. Khó khăn Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD : NGUYỄN BÁ HOÀNG SVTT : LÊ HOÀNG GIANG Trang 7 Bên cạnh những thuận lợi đã đạt được, hiện tại công ty còn gặp phải không ít khó khăn như sau: - Nguồn vốn kinh doanh còn nhỏ bé so với quy mô đầu tư hiện tại của công ty. - Trong lónh vực sản xuất kinh doanh luôn có sự cạnh tranh quyết liệt về giá cả và chất lượng sản phẩm, mẫu mã, nhất là sự dòi hỏi về trình độ tay nghề của người lao động và công nghệ kỹ thuật. -Việc sát nhập đội sản xuất để xây dựng thành những đội vững mạnh là bước đi đúng hướng nhưng trong quá trình thực hiện chưa tạo được sự thống nhất, nội lực chưa được phát huy, năng lực của các đội trưởng đội thi công sau khi sáp nhập chưa theo kòp tiến độ phát triển chung của công ty. - Công tác tham mưu cho ban giám đốc của các phòng, ban, tổ, đội, trong giải quyết công việc vẫn còn nhiều lúng túng, bất cập, điều này đã gây rất nhiều khó khăn cho ban giám đốc trong chỉ đạo điều hành thu nhận và xử lý thông tin phản hồi. - Do mở rộng sản xuất kinh doanh đòi hỏi phải đầu tư xây dựng nhiều công trình nhưng nhiệm vụ của công ty chỉ cân đối đạt khoảng 50% nguồn vốn cho các công trình dự án. Do đó, việc tạo vốn để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các khu dân cư thi công, xây dựng các công trình luôn là áp lực đối với công tác điều hành nhiệm vụ của công ty. - Công tác tiếp thò sản phẩm nhà đất chưa nhanh mặc dù công ty có tiềm năng, lợi thế trong lónh vực này. VI. MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦACÔNG TY Mục tiêu chung: - Tiếp tục giữ vững và phát huy những lónh vực kinh doanh truyền thống của công ty như:Xây dựng các công trình giáo dục và thi công các công trình giáo dục khác, sản phẩm cho thiết bò dạy và học, khai thác các dự án đầu tư các khu công nghiệp và khu dân cư… căn cứ vào nhu cầu sản phẩm của thò trường công ty điều chỉnh lại cơ cấu đầu tư vào từng ngành nghề cho hợp lý. - Công ty sẽ phát huy quyền tự chủ, lựa chọn các hình thức kinh doanh thích hợp tiến tới mở rộng phạm vi lành nghề kinh doanh trên nguyên tắc tuân thủ pháp luật và các chế độ chính sách khuyến khích đầu tư của nhà nước. Về quản trò nguồn nhân lực: - Thực hòên đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động. Cải thiện điều kiện làm việc cho CB. CNV để phòng tránh tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, nâng cao các thiết bò dùng trong sản xuất, vệ sinh môi trường. - Xây dựng tổ chức đảng và các tổ chức đoàn thể vững mạnh dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững kỹ cương bằng biện pháp phê bình và tự phê bình. - Xây dựng ổn đònh bộ máy tổ chức quản lý của công ty khi chuyển sang công ty cổ phần, thực hiện đầu tư chiều sâu cho các bộ phận quản lý trung gian theo hướng chuyên môn hoá. Sắp xếp, bố trí lại cán bộ quản lý cho phù hợp nhu cầu và phát triển của công ty. Điều chỉnh quy hoạch cán bộ và các qui chế đã ban hành không còn phù hợp. Hướng tới thực hiện công tác quản lý chất lượng công trình theo ISO. Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD : NGUYỄN BÁ HOÀNG SVTT : LÊ HOÀNG GIANG Trang 8 - Tạo điều kiện cho toàn thể CB.CNV công ty được học tập nâng cao trình độ văn hoá, chuyên môn nghiệp vụ, mở các lớp thi tay nghề, nâng bậc thợ cho công nhân. - Đẩy mạnh công tác huy động và thu hút nguồn vốn nhằm đảm bảo nguồn vốn cho sản xuất bằng các hình thức:huy động vốn trong CB.CNV, huy động vốn từ khách hàng, góp vốn đầu tư từ khách hàng và các đối tác liên danh… - Việc đầu tư xây dựng ở các khu dân cư sẽ tập trung, không đầu tư dàn trãi, tránh phân tán dẫn đến hiệu quả không cao và thực hiện nghiêm chỉnh các qui đònh của pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản. - Tăng cường quan hệ phối hợp với chính quyền đòa phương đặc biệt là trong công tác bảo vệ an toàn xã hội và bảo vệ tài sản ở các công trình. B. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TRƯỜNG THI CÔNG Tên công trình: KHU ĐÔ THỊ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BÀU BÀNG Đòa điểm: XÃ LAI UYÊN – HUYỆN BẾN CÁT - TỈNH BÌNH DƯƠNG I.CHỦ ĐẦU TƯ: Tên chủ dự án: Công ty đầu tư và phát triển công nghiệp (BECAMEX – IDC - CORP) Trụ sở: Thò xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Điện thoại: Fax: II. NHỮNG CĂN CỨ: 1.Các căn cứ pháp lý: Căn cứ hợp đồng kinh tế số 47/07-HĐXD ngày 20/08/2007 giữa Công ty đầu tư và phát triển công nghiệp (BECAMEX – IDC - CORP) và Công ty Tư vấn Xây dựng miền Nam v/v khảo sát, thiết kế công trình: KHU ĐÔ THỊ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BÀU BÀNG. 2. Nguồn gốc các tài liệu sử dụng: a.Tài liệu tham khỏa: - mặt bằng quy hoạch chi tiết xây dựng KCN&ĐT Bầu Bàng. - Bình đồ đòa hình do chủ đầu tư cung cấp. b.quy trình, quy phạm áp dụng: - quy trình khảo sát đường ô tô 22TCN 263-2000 - tham khỏa quy trình thiết kế đường ô tô TCVN 4054-2005. - quy trình thiết kế đường thành phố, quảng trường, đường đô thò 20TCN 104- 2007. - Quy trình thi công va nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa nóng 22TCN 249-98. - Quy trình thiết kế áo đường mềm 22 TCN 211-2006. - quy trình thiết kế đừơng giao thông nông thôn 22TCN 210-92. Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD : NGUYỄN BÁ HOÀNG SVTT : LÊ HOÀNG GIANG Trang 9 - Công tác đất-quy phạm thi công và nghiệm thu TCVN 4447-87. - quy trình thi công và nghiệm thu cấp phối đá dăm 22 TCN 334-06. - tiêu chuẩn thiết kế mạng lưới thoát nước bên ngoài và công trình TCVN-51- 1984. - tài liệu khảo sát đòa hình, đòa chất và thủy văn công trình do công ty tư vấn xây dựng miền Nam lập. III. hiện trạng khu đất: 1. Vò trí khu đất: khu quy đô thò và phát triển công nghiệp bàu bàng, có vò trí như sau: • Phía bắc giáp: đường NB 16 khu dân cư ấp 5B. • Phía Nam giáp: công ty chế biến gỗ Malaysia Funiture. • Phía Đông giáp: quốc lộ 13. • Phía Tây giáp: xã Long Uyên. Tổng diện tích toàn khu đất là 2100ha. 2. Hiện trạng khu đất: Quy hoạch chủ yếu là đất sản xuất nông nghiệp của nhân dân trồng cao su, hoa màu. Hiện trạng giao thông trong khu hiện là các đường đát chia cắt các thửa đất nông nghiệp. Chiều rộng các đương này từ 3 đến 9m. Một số đường trong các rừng cao su khá thẳng và vuông góc với nhau với chiểu rộng khoảng 9m. Khu đất có đòa hình tương đối bằng phẳng, có vài vò trí trũng cục bộ, độ dốc tự nhiên tương đối nhỏ, đòa hình cao ở khu vực gần quốc lộ 13 và thấp dần về phía tây, dốc đòa hình theo hướng Tây Bắc-Đông Nam, cao độ tự nhiên thay đổi nhỏ(từ +40.2 đến + 45). Khu vực này chưa có công trình thoát nước nào, nước thóat chảy tràn theo đòa hình từ nơi cao đến nơi thấp hơn(suối Bến Ván và hồ Cầu Sắc) hoặc thấm xuống đất. IV. ĐỐI TƯNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU: Khu đô thò và phát triển công nghiệp bàu bàng được quy hoạch hoàn chỉnh bao gồm: hệ thống đường giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, nhà máy xử lý nùc thải, cấp nước, phòng cháy chữa cháy, hệ thống điện, các công trình công cộng, công viên cây xanh. V. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN: 1. khí tượng thủy văn: Khu đô thò và phát triển công nghiệp bàu bàng thuộc tỉnh bình dương, có các đặc trưng sau: Nhiệt độ: - Nhiệt độ trung bình: 26,5 0 C/năm. - Nhiệt độ tháng cao nhất: 29,0 0 C (tháng 4). - Nhiệt độ tháng thấp nhất: 24,0 0 C (tháng 1). Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD : NGUYỄN BÁ HOÀNG SVTT : LÊ HOÀNG GIANG Trang 10 - Nhiệt độ cao tuyệt đối: 39,0 0 C. - Nhiệt độ thấp tuyệt đối: 12,0 0 C. Độ ẩm không khí: - Độ ẩm trung bình năm: 76,6%. - Độ ẩm tháng thấp nhất: 65,2% (tháng 2) - Độ ẩm tháng cao nhất: 83.0% (tháng 9) Mưa: - Lượng mưa trung bình: 1882mm/năm. - Các tháng mùa mưa 5, 6, 7, 8, 9 và 10 chiếm 92% lượng mưa cả năm. - Tháng 9 có lượng mưa cao nhất trên 400mm. - Tháng 1 và 2 hầu như không có mưa. Nắng: - Số giờ nắng trung bình trong năm: 2400giờ. - Khu vựa không có sương mù. Gió: - Mỗi năm có hai mùa gió theo hai mùa khô và mưa. Về mùa mưa, gió thònh hành Tây – Nam. Về mùa khô, gió thònh hành Đông – Bắc. - Tốc độ gió trung bình đạt khoảng 0,7m/s, lớn nhất 12,0m/s (43.2km/h). Khu vực này không chòu ảnh hưởng của gió bão. 2.đòa hình, đòa mạo: Khu đất có đòa hình tương đối bằng phẳng, có vài vò trí trũng cục bộ, độ dốc tự nhiên tương đối nhỏ, đòa hình cao ở khu vực gần quốc lộ 13 và thấp nhất về phía Tây, đòa hình dốc theo hướng tây bắc đông nam, cao độ tự nhiên thay đổi nhỏ (từ +40.20 đến 45.0). Khu vực này chưa có công trình thóat nước nào, nước chảy tràn theo đòa hình tự nhiên từ nơi cao xuống đòa hình thấp hơn (suối Bến Ván và hồ Cầu Sắc) hoặc thấm xuống đất. 3.đòa chất, đòa chất thủy văn: Kết quả khảo sát đòa chất thấy rằng trong khu vực đòa tầng bao gồm các lớp sau: Lớp (1a): Á sét màu xám trắng nâu đỏ, trạng thái dẻo mềm. Lớp này bắt gặp ngay trên bề mặt, bề dày lớp thay đổi từ 2.0m - 4.0m. lớp có khả năng chòu lực thấp. Lớp (1b): Á sét màu xám trắng, nâu vàng, nâu đỏ, trạng thái cứng dẻo cứng đến nửa cứng. Bắt gặp ngay trên bề mặt hoặc ngay bên dưới lớp 1a, độ sâu bắt gặp thay đổi. Đây là lớp đất có khả năng chòu lực trung bình. Lớp (2): Á sét lẫn sỏi sạn màu nâu đỏ, xám trắng lẫn ít sỏi sạn, trạng thái cứng dẻo cứng đến nửa cứng. Bắt gặp ngay trên bề mặt hoặc bên dưới lớp (1a) và (1b), đọ sâu bắt gặp thay đổi. Đây là lớp đất có khả năng chòu lực trung bình. [...]... hoàn chỉnh qui trình và dây chuyền công nghệ trên thực tế ở tất cả các khâu : Chuẩn bò rải và đầm nén CPĐD, kiểm tra chất lượng, kiểm tra khả năng thực hiện của các phương tiện, xe máy, bảo dưỡng CPĐD sau thi công Việc rải thử phải có sự chứng kiến của chủ đầu tư và tư vấn giám sát - Vận chuyển CPĐD đến hiện trường thi công SVTT : LÊ HOÀNG GIANG Trang 33 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD : NGUYỄN BÁ HOÀNG... TCN 263 – 2000 - Tiêu chuẩn nghành 96 TCN – 90 của Cục Bản Đồ Nhà Nước 2.Thiết kế: - Tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4054 – 1998 - Qui phạm khảo sát thiết kế nền đường ô tô đắp trên đất yếu 22 TCN 262 – 2000 - Qui phạm kỹ thuật thiết kế đường phố, đường, quảng trường đô thò – bộ Xây Dựng 20TCN 104 – 83 - Qui trình thiết kế áo đường mềm 22 TCN 211 – 93 - Qui trình thi công. .. xuất tại nhà máy và được vận chuyển đến công trường bằng ô tô Chú ý khi đổ phải kết hợp với đầm để đạt được độ chặt 2.5 Cấp phối đá dăm lớp 2 dày 15cm Khi bó vỉa đã hoàn thành thì bắt đầu làm tiếp đến lớp cấp phối đá dăm lớp 2 - Công tác chuẩn bò thi công: Tư ng tự như lớp cấp đá dăm lớp 1 - Chuẩn bò các thiết bò thi công: Tư ng tự như lớp cấp đá dăm lớp 1 - Phải tổ chức thi công một đoạn rải thử 50 –. .. được được đổ sẵn tại bãi gia công vật liệu công trường) SVTT : LÊ HOÀNG GIANG Trang 20 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD : NGUYỄN BÁ HOÀNG Cuối cùng là bước hoàn thiện hố ga, tiến hành đặt lưới chắn rác và nắp đậy Nắp đậy được đổ sẵn tại bãi gia công vật liệu gần công trường, sau khi hoàn thiện các nắp đậy sẽ được vận chuyển đến vò trí lắp đặt SVTT : LÊ HOÀNG GIANG Trang 21 Báo cáo thực tập tốt nghiệp... xe máy, bảo dưỡng CPĐD sau thi công Việc rải thử phải có sự chứng kiến của chủ đầu tư và tư vấn giám sát - Vận chuyển CPĐD đến hiện trường thi công + Phải kiểm tra các chỉ tiêu của CPĐD trước khi tiếp nhận.Vật liệu CPĐD phải được phía tư vấn giám sát chấp nhận tại cơ sở gia công hoặc bãi chứa + Không được dùng thủ công xúc CPĐD hất lên xe, phải dùng máy xúc gâù ngoạm hoặc máy xúc gầu bánh lốp + Đến... Việc đào đất không được bắt đầu ở bất cứ nơi nào nếu giám sát chưa xác nhận là đã tập kết đủ vật tư, vật liệu và được kiểm tra bằng biên bản cho các công tác tiếp theo để đảm bảo công tác thi công không bò gián đoạn Đơn vò thi công phải đảm bảo rằng trên mọi tuyến đào phải có biển báo, rào bảo vệ dọc tuyến đào, chiếu sáng ban đêm…… SVTT : LÊ HOÀNG GIANG Trang 15 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD : NGUYỄN... thực tập tốt nghiệp GVHD : NGUYỄN BÁ HOÀNG - Phải tổ chức thi công một đoạn rải thử 50 – 100m trước khi triển khai đại trà để rút kinh nghiệm hoàn chỉnh qui trình và dây chuyền công nghệ trên thực tế ở tất cả các khâu : Chuẩn bò rải và đầm nén CPĐD, kiểm tra chất lượng, kiểm tra khả năng thực hiện của các phương tiện, xe máy, bảo dưỡng CPĐD sau thi công Việc rải thử phải có sự chứng kiến của chủ đầu. .. phối mới Cấm không được bù các cỡ hạt và trộn lại tại chỗ, nếu có hiện tư ng kém bằng phẳng cục bộ thì phải khắc phục ngay - Lu lèn chặt: SVTT : LÊ HOÀNG GIANG Trang 31 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD : NGUYỄN BÁ HOÀNG 2.4 Thi công bó vỉa Sau khi lớp Đá lớp 1 được hoàn thiện thì bắt đầu lắp đặt ván khuôn đổ bó vỉa Như thế sẽ thuận lợi hơn cho công tác thi công lớp đá 0×4 sau này Vì có cao độ thành bó... 249 – 98 - Qui trình thi công và nghiệm thu lớp cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô 22TCN 252 – 98 - Qui trình thi công và nghiệm thu các lớp kết cấu áo đường bằng cấp phối thiên nhiên 22 T-CN 304 – 03 II CẤP HẠNG KỸ THUẬT CỦA ĐƯỜNG - Đường thiết kế loại đường phố – Cấp A1, đòa hình cấp 4 - Vận tốc thiết kế V= 40km/h III.THIẾT KẾ BÌNH ĐỒ TUYẾN - Cao độ đo đạc lầy theo cao độ mốc quốc gia - Bình. .. Hệ số đầm lèn K>=0.98( cối đầm nén cải tiến AASHTO – T – 180 trong phòng thí nghiệm) - Xác đònh dung trọng thục tế hiện trường bằng phương pháp rót cát(22TCN 13 – 79 hoặc AASHTO T 191 – 93(1996)) - Thành phần cấp phối: Lấy mẫu sàng kiểm tra tỉ lệ phần trăm của các hạt phải nằm trong phạm vi đường bao cấp phối của qui trình - Trong quá trình thi công (tại hiện trướng ) + Kiểm tra kích thước hình học ( . tên “ Công Ty Xây Dựng – Tư Vấn – Đầu Tư Bình Dương .Ngày 20/2/2006UBND Tỉnh đã có quyết đònh số 699/ QĐ UBND về việc phê duyệt phương án và chuyển đổi công ty Xây dựng Tư Vấn Đầu Tư Bình Dương. CỦA CÔNG TY Tiền thân của công ty Cổ Phần Xây Dựng – Tư Vấn – Đầu Tư Bình Dương là đội công trình của sở Giáo Dục và Đào Tạo của tỉnh Sông Bé (nay là tỉnh Bình Dương) . Với nhiệm vụ là thi công. Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD : NGUYỄN BÁ HOÀNG SVTT : LÊ HOÀNG GIANG Trang 1 CHƯƠNG I PHẦN MƠ ÛĐẦU A.GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG – TƯ VẤN – ĐẦU TƯ BÌNH DƯƠNG (BICONSI)
- Xem thêm -

Xem thêm: thực tập tại công ty cổ phần xây dựng – tư vấn – đầu tư bình dương (biconsi), thực tập tại công ty cổ phần xây dựng – tư vấn – đầu tư bình dương (biconsi), thực tập tại công ty cổ phần xây dựng – tư vấn – đầu tư bình dương (biconsi)

Từ khóa liên quan