0

thực tập - tổng đài alcatel 1000 e10 (ocb283)

50 420 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2015, 16:16

Báo cáo thực tập Trần việt Hùng Mục lục Lời nói đầu 3 Phần I : Tổng quan về tổng đài alcatel 1000 e10 (ocb283) 4 4 1.1.Vị trí 4 1.2. Các ứng dụng của hệ thống 5 1.3. Mạng toàn cầu 5 1.4. Các thông số cơ bản của tổng đài ocb283 6 6 9 9 2.1. Cấu trúc chức năng tổng thể 9 2.2. Các giao tiếp chuẩn của phân hệ 10 2.3. Cấu trúc chức năng 11 !"#$%& 11 '()*+,-#'.& 11 /0+(01'#23'& 12 45678(#9%:& 12 ;/0+<=8>!?#1219& 12 @AB67C#'3& 12 ?4567 !"D6>E-= !"D6>F 8#%3& 13 G666=-HIC#%.& 13 J4567,()*+,#K.& 13 LE85#'M& 14 NOPQ#%R9S3TSK& 14 <U/==85V#R'& 14 !"#"$%!#! 15 3.1. Trạm điều khiển chính SM 15 3.2. Phần mềm trên trạm ML (đặt trên trạm) 15 3.3. Thông tin qua vòng thông tin (hay còn gọi là vòng chuyển dấu) tokenring 15 3.4. Hệ thống ma trận chuyển mạch kép 15 3.5. Điều hành và bảo dỡng cục bộ (tại đài) 17 &'(!)# *+!,-+!#! 17 %( Báo cáo thực tập Trần việt Hùng 4.1.Phần cứng 17 4.2.Phần mềm 17 .+!/#012 *+!,-+ 17 345'6,70)"#7"!8+ 18 6.1.Sơ đồ cuộc gọi nội hạt 18 6.2.Các bớc của quá trình xử lý cuộc gọi nội hạt 20 pHầN II: TRạM ĐIềU KHIểN CHíNH (SMC) 21 98%:";, !"<#!#!=1%> 21 1.1.Vị trí của trạm điều khiển chính 21 1.2.Vai trò của trạm điều khiển chính 21 1.3. Cấu trúc tổng quát của hệ thống điều khiển 23 ,!?#!+@#0+!<(%7++98%1% 30 8#0-+'6(+98%:";, !"<#!#! 31 3.1. Bảng ACUTR (bộ xử lý) 32 N(O 32 N(- 32 %W<W485 33 3.2. Bảng ACMCS (Bộ nhớ chung 16 MB) 33 N(O 33 N(- 33 %W< 34 3.3. Các bảng acata/acatb 34 N(O8I 34 N(-8I 34 %W<W48I 35 ABCD 36 %( Báo cáo thực tập Trần việt Hùng Lời nói đầu NXQ6= !"!Y(+AZI[Y(+\ !"XQ6=*4(C]^*/0(+_\E !AZI `=H!Y(+Q>XQHa=X QN>,b0Qc(+NH6d=Q >,H!B(I(ZH(+a/8> Z6ef=0(F,6HXQH %(_W=>B9L$Z:6g66=8>B!\F 6ef=0(F,XQN>,=U,JJLS* !0=Ia9L$Z<h->=05U< \/XQ0=6]_%*FaHI (+(0CQ>,=f8>6=(6iYQ >Q=Q6F6a>8\9L$Z8I6ID _j+0e*+,*a>,HLLL9L* OC6=R$Gk'I8H5*C/Q>=f-0l)aZk Z:6g6((=_<h, ,m%N>,acW=LLL9L\F6ef%c6F,k`= IU,JJ*Z_=W=LLL9L06ef= =I_>45(F0en=5H==*= <h--<_(F,XQN>, [Y)=m,+/W=:o:%9oLLL9La8 Y)g,p,\q Phần IqSF<W4(]a<UW=:6g6LLL9L #R$G& Phần IIqSF(,/0+-[' %(Y)=6=,8Y)g,Z(ea 0Q+(0hD!!_9,(,!Y_7an85 \*Q [rPg,8=*h6, E=H\*S*X j<%ea:oF.E%3Z)mn85]Vg,==/= Y),mSEE*g,AE=,6ZQ*aOW <a(E,*+,s(*/tZ)m]Vg,( Y)Q*j>%`=SI Em xin chân thành cám ơn. %( Báo cáo thực tập Trần việt Hùng Phần I : tổng quan về tổng đàI alcatel 1000.e10 (OCB283) 1. Vị trí và các ứng dụng của OCB283 : 1.1. Vị trí : k`>R$G6=>*+,==!(+\ E*cW=:6g69L#R$G&8"T%NH-U:6g6 LLL9L_+5, <UW==nacW= F86hHW=*+*Bu46 6H k%-H,C6m,)IE!a,Z8>=,Q(k 0-)a_(D6)5Q> qj>QaT[vSa>a>Q *8=#>I&=<,Q, kj0H(],"a_p,E><UI6)#6F 0H8"^&q a1E>(*)F8E*F8 Ya! a1E>/0+=_>,4567*+,0F Eg=<UAB67IC a1E>/==85V45675<UP /=>!B>=85V_g(mYQ> - k%(,wE><Ua*Fe 856=E<U D,Q\<=\,/,S*Fe=*(D)6 !q j<\/\(6ef8\a 1(+\U6YAB67=a %I=Ia SEQ>X==I6)H\0> kj6ef"/Ha9L_+E,)=,XQ(I 0e#,4=,4&q ,>q Y=xf!ap8I*0Qp8I ,8>!?T%%#E*6= !",Q,& '8W!(#_6=!B,= _05UAE,)4,N-q%>BaggA= Q8& ,!6> %( Báo cáo thực tập Trần việt Hùng ,/==85V 1.2 Các ứng dụng hệ thống : k(*)F8A#%W=>& k%W=I k%W=*+#p,5Ia(0*Bu4& k%W=Ix*+ k%W=4 k%)(F8 1.3 Mạng toàn cầu (Global Network) : [Y(+:6g66=m0+,"(,IX5/,= \'=\/)H5,=0=*F\(k 6 '=\:6g6p,,T[vSa,!6>=, 8W!(#jf8>(,8W!(6=,AB67U85= NggA&a,Q,a>QIa,/ ==85V=r6=,T[vS8U(I!B0l)(*/ t0Qp8I:%' Mô hình kết nối : %(; , 8WA( N! yg(gg 1z < (*/t) p$I8U(I :%' %'S '4567 XQ Alcatel 1000 E 10 ISDN *+, _ {(gg66 'g6 NggA :6g6LL :6g6 LL :6g6 LL 'Q , :6g6 LL :6g6 JLL j> I :6g6LLL Báo cáo thực tập Trần việt Hùng Hình 1: Tổng đài Alcatel 1000 E10 đặt tại trung tâm mạng toàn cầu Hình 2: Vị trí của A 1000 E100 trong mạng thoại. [ q $I)(F8A o q %W=I %3 q %W=*+ Tv q %W=4C( T: q %W=4 T% q %W=*+4 1.4. Các tham số cơ bản của tổng đài OCB 283. v6AB67Y>6=GL:x!#ICxE*&<6= LLLLLL$`:#ICx& v6Y,()*+,-LGìLG Pq k.B67;LLLg(6! k_+YLLLLLF8 k_+Y@LLLL(0 S=(>O!B0l)Y/n+(!Y04 5a0l)=*E8c,<>aY=!Y!6 IC_\=!6ICAB67 %(@ s s s l l t r t r t r t r l l s s s c i d c i a c i t Báo cáo thực tập Trần việt Hùng v6 F8#[Soa[Sv&Y6=;LLLF8 (F,I 1.4.1. Các dịch vụ đợc cung cấp của tổng đài OCB 283. :LLL9L>QO(,*+ ,0F N)*+!6>DF8!=*+85*+, _c,*+,_ ICp,CIaC(raC=aCEQa C0+, R$kGAB67IC>=(,*+,4 =4S_O(*/!6>DF8T[vS,=_4567b (*/!6>=(,*+,_ OCB - 283 có thể phục vụ cho : kICIqEaQI kIC(rq(a=a*+ kIC4q(a=a*+ kIC4q(a=a*+ kICQ4>F kICf8> kIC0+, I-F8q a. Các thuộc tính của thuê bao anlog. kvICa kvE*_ kvE*0Q-H kvE**< kv-HQ kv_,E*F8 |jC(aC=a/aF |j4*!=(Yvvo |j(FE(,I_, kvE*FNT1 kj6) kv8eDF kvC kvIIxH kv*+IC kv4*!e kv8< kvQ8e,f kvC6YI8) %(? B¸o c¸o thùc tËp TrÇn viÖt Hïng kv,,C( b. C¸c thuéc tÝnh thuª bao sè. F8!_+!B,CHF86a=( _O,I!I-!q kv,q |*+,0F#$%&@08x!DF8!#F8!C6= 2[93& |*+,0F(5\ !"#LLHLL&`} kvcAq |{!,6g#{A&_,= |{!,6g#{A&_,#@08x!& |:6,_Ng%gA |%g6ggAH'g,0F$f.;+H0F$#0F$ I@08x!& |@08x!:Ng%gA |@08x!:K(* k( |'W(0C |r |M*!=(Y~!!E>, |.H(F0Fv |%U=IC |*+, |o>0FIC0Q(56 |%*ICyg( |`+!C     %(G c s n l c s n l l r m ic C o n n e c t i n g W i c h b o a r d D i g i t a l S u b s c r i b e r D i g i t a l S u b s c r i b e r A n a l o g u e S u b s e r i b e r A n a l o g u e S u b s e r i b e r Báo cáo thực tập Trần việt Hùng Hình 3 : Vị trí của CSN đối với OCB - 283. 1.4.2. Các giao tiếp ngoại vi : Hình 4: Giao tiếp Alcatel E10 với các mạng ngoại vi. %F8IafE* %(*)T[vS !"I8x!#$|v& %(*)T[vSI 85LG'8x!#L$|v& a%*1'F^'8x!a0FaT%%K? a%*!6> Yf!@8x!f1'F^ j!6>@8x!#K<.;&f YHIJLL 8x! 2. Cấu trúc chức năng : 2.1 Cấu trúc chức năng tổng thể : :6g69Lp,0<U(F8>_6=q k1E>(*)F8qj+F8 Y=F 8! k1E>/0+=q%Y><U=AB67C %(J 1:$. N2 chân địa chỉ ce Bộ nhớ giải mã địa chỉ hàng Bộ giải m địa chỉ cộtã Bộ đếm dữ liệu Ngăn nhớ oe we Bộ tạo tín hiệu điều khiển Mã chứa dữ liệu '8>! ?T%% S% '/= =85zV '8W! :o:%9oLLL9L '!6> '> !B8> 0F(F B¸o c¸o thùc tËp TrÇn viÖt Hïng k1E>/==85Vq`w(,C<U\/ ==85V 'w0<U_\,/,(FrH<U,=_5, >, 2.2.C¸c giao tiÕp chuÈn cña c¸c ph©n hÖ : %(WQDE>(*)F8=E>/0+= !B8>!?T%%E>8", ()o3f1' ,()o36=*P0Fa0Q,Z`v$a =_r(]0*1'#%[o3p,@8-& 1E>/0+=HE>//=85V Q4OPQ'T[#%0g(& %(L  '8>!? T%% '> '8W! 1:$. S%  EF$ G-H I  EF$ JB;KB< J 2B HF$JB;  LMN '!6> '/ ==$5z V 1:$.q%W=YI(F#%W= 4& S%qj\, H×nh 5: Alcatel E10 vµ c¸c m¹ng th«ng tin. [...]... + Rom : - Rom đợc ghi nhớ bởi nhà chế tạo - Prom (Progammalle) ghi đợc một lần Trang 26 Trần việt Báo cáo thực tập Hùng - Eprom (Eraslle Prom) có thể xoá bằng tia cực tím - eeprom (Electrically eprom) có thể xoá bằng tín hiệu điện (xoá theo Byte) - Flash memory : giống eeprom nhng xoá theo từng khối - Rom - Bios (Basic - Input - Output - System) + RAM : - Static RAM (SRAM) dùng trong cache - Dynamic... Cấu trúc tổng thể của SM 1 trạm đa xử lý có thể gồm : - 1 hay nhiều hơn 1 bộ nối ghép - 1 hay nhiều hơn 1 đơn vị xử lý - 1 bộ nhớ chung, - Các bộ nối đặc biệt cho các chức năng chuyển mạch hoặc xử lý số liệu vào /ra a Bộ xử lý (CPU) Chức năng : - Điều khiển tòn bộ hệ thống Trang 23 Trần việt Báo cáo thực tập Hùng - Xử lý dữ liệu Nguyên tắc : - Hoạt động theo chơng trình phần mềm trong bộ nhớ - Các... tử nhớ P h ầ n tử nhớ Dm-2 Dm-3 P h ầ n tử nhớ S e le c t Dm-1 Dn Hình 16: Trang 27 Trần việt Báo cáo thực tập Hùng Tổ chức chíp nhớ dới dạng ma trận nhớ theo một chiều M a trậ n n h ớ A0 A1 An-1 N găn nhớ 0 Bộ nhớ g iả i m đ ịa ch ỉ N găn nhớ 1 Bộ đếm d Dữ1 liệ u N găn nhớ 2 D0 Dm-1 2n -1 B ộ tạ o tín h iệ u đ iề u k h iể n ce oe we Hinh 17: A0 ữ An-1 : n chân địa chỉ D0 ữ Dm-1 : m chân địa chỉ CE... lợng : 2n ì m bit Ma trận nhớ - Gồm 2n hàng - Mỗi hàng là một ngăn nhớ có độ dài m bit Nhận xét : Ta thấy khi n lớn thì bộ giải mã phức tạp Tổ chức bộ nhớ dạng ma trận nhớ theo kiểu hai chiều : Ma trận nhớ : - Gồm 2n2 hàng - Mỗi hàng có 2n1 ngăn nhớ Trang 28 Trần việt Báo cáo thực tập Hùng - Mỗi ngăn nhớ có độ dài m bit - Độ dài hàng = 2n 2x (2n x m) = 2n2+n1 x m = 2n x m - Công thức tính dung lợng... cáo thực tập Hùng Đối với các đấu nối cho các kênh báo hiệu 64Kb/s các đấu nối bán thờng trực đợc thành lập qua ma trận đấu nối đến thiết bị xử lý giao thức báo hiệu số 7(PUPE) PC thực hiện các chức năng sau : - Quản trị mạng (1 phần của mức 3) - Phòng vệ PUPE - Các trức năng quan trắc mà không liên quan trực tiếp đến báo hiệu số 7 của CCITT GS : Quản trị các dịch vụ , áp dụng SSP Trong tổng đài các... 16 (từ OCB ra trung kế PCM) 2.3.4.Khối quản lý thiết bị phụ trợ (ETA) : ETA trợ giúp các chức năng sau : - Tạo âm báo (GT) - Thu phát tín hiệu đa tần (RGF) - Thoại hội nghị (CCF) - Cung cấp đồng hồ cho tổng đài (CLOCK) LR GT E T A LR RGF LR CCF CLOCK Hình 7: Chức năng của ETA Trang 12 Báo cáo thực tập Hùng Trần việt 2.3.5.Khối điều khiển giao thức báo hiệu số 7 (PUPE) và khối quản lý báo hiệu số 7 (PC)... Ngoài ra, phân hệ điều hành và bảo dỡng thực hiện: - Nạp các phần mềm và số liệu cho các khối điều khiển và đấu nối và cho các khối truy nhập (Digital) thuê bao CSN - Dự phòng tạm thời các thông tin tạo lập hoá đơn cớc chi tiết Trang 14 Báo cáo thực tập Hùng Trần việt - Tập trung số liệu cảnh báo từ các trạm điều khiển và đấu nối thông qua các mạch vòng cảnh báo - Bảo vệ trung tâm của hệ thống Cuối cùng,... - Phần mềm ứng dụng của phân hệ đấu nối và điều khiển trớc đây của OCB 181 vẫn đợc duy trì Trang 17 Trần việt Báo cáo thực tập Hùng 5.Các thông số kỹ thuật : Các thông số kỹ thuật của bất kỳ tổng đài nào đều phụ thuộc rất lớn vào môi trờng hoạt động của nó Các thông số đa ra sau đây dựa trên môi trờng tham khảo trung bình : - Dung lợng xử lý cực đại của hệ thống là 220 CA / s tức là 10000 00 BHCA -. .. sẽ ghi lạI và cấp cho MR) - Dịch tiền tố hoặc chữ số đầu tiên nhận đợc từ chủ gọi - Dịch con số thuê bao chủ gọi thành số thiết bị - Quản lý các dịch vụ, cho biết thuê bao có dịch vụ nào - Giao tiếp với OM để thực hiện các thao tác quản lý, bảo dỡng - Mỗi một TR có dung lợng 800 file có 3Mbyte dùng bộ nhớ RAM và chứa tất cả các thông tin của thuê bao và trung kế của tổng đài TX ( tính cớc): Tính cớc... RING 3.3.3 Tổ chức tổng quát của bộ nối : Bộ nối gồm 2 bảng ACAJA và ACAJB Trang 35 Trần việt Báo cáo thực tập Hùng ACAJA đợc tổ chức trên cơ sở bộ vi xử lý 32 bit 68020 của Motorola hoạt động ở 15.6 Mhz Bộ vi xử lý 68020 có thể thâm nhập vào: - 128 Kbyte EPROM, - 4 Mbyte DRAM, - Các thanh ghi (ICMAT, ICLOG, ), - 1 giao tiếp bus trạm đa xử lý đợc cấp bởi một dãy cổng bus trạm đa xử lý - 1 vùng kết nối . Báo cáo thực tập Trần việt Hùng Mục lục Lời nói đầu 3 Phần I : Tổng quan về tổng đài alcatel 1000 e10 (ocb283) 4 4 1.1.Vị trí 4 1.2. Các ứng dụng của. E=H*S*X j<%ea:oF.E%3Z)mn85]Vg,==/= Y),mSEE*g,AE=,6ZQ*aOW <a(E,*+,s(*/tZ)m]Vg,( Y)Q*j>%`=SI Em xin chân thành cám ơn. %( Báo cáo thực tập Trần việt Hùng Phần I : tổng quan về tổng đàI alcatel 1000. e10 (OCB283) 1. Vị trí và các ứng dụng của OCB283 : 1.1. Vị. < (*/t) p$I8U(I :%' %'S '4567 XQ Alcatel 1000 E 10 ISDN *+, _ {(gg66 'g6 NggA :6g6LL :6g6 LL :6g6 LL 'Q , :6g6 LL :6g6 JLL j> I :6g6LLL Báo cáo thực tập Trần việt Hùng Hình 1: Tổng đài Alcatel 1000 E10
- Xem thêm -

Xem thêm: thực tập - tổng đài alcatel 1000 e10 (ocb283), thực tập - tổng đài alcatel 1000 e10 (ocb283), , 3 Mạng toàn cầu (Global Network) :, 1 Cấu trúc chức năng tổng thể :, 2 Phần mềm trên trạm ML (đặt trên trạm) :, Phần II : trạm điều khiển chính ( smc ), trạm điều khiển chính SMC :, 3 Các bảng ACAJA/ ACAJB :, Các từ viết tắt trong OCB283.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm