0

Cách thức viết báo cáo khoa học đặc biệt là báo cáo ngành xã hội học

73 662 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/02/2015, 20:45

Cách th c vi t báo cáo ứ ế Cách th c vi t báo cáo ứ ế nghiên c u khoa h cứ ọ nghiên c u khoa h cứ ọ Các m c tiêu c a bài h cụ ủ ọ Các m c tiêu c a bài h cụ ủ ọ  Sau b i h c, sinh viên có th hi u v th c h nh c cách à ọ ể ể à ự à đượ Sau b i h c, sinh viên có th hi u v th c h nh c cách à ọ ể ể à ự à đượ th c báo cáo khoa h c, c th :ứ ọ ụ ể th c báo cáo khoa h c, c th :ứ ọ ụ ể  Xác đ nh và th c hành các phong cách vi t và các c u trúc ị ự ế ấ Xác đ nh và th c hành các phong cách vi t và các c u trúc ị ự ế ấ t ng ng đ c s d ng ph bi n trong các bài vi t nghiên ươ ứ ượ ử ụ ổ ế ế t ng ng đ c s d ng ph bi n trong các bài vi t nghiên ươ ứ ượ ử ụ ổ ế ế c uứ c uứ  Bi t cách hình thành m t lu n đế ộ ậ ề Bi t cách hình thành m t lu n đế ộ ậ ề  Bi t cách xây d ng đ c ng m t bài vi tế ự ề ươ ộ ế Bi t cách xây d ng đ c ng m t bài vi tế ự ề ươ ộ ế  Bi t cách vi t ph n gi i thi uế ế ầ ớ ệ Bi t cách vi t ph n gi i thi uế ế ầ ớ ệ  Bi t cách vi t t ng quanế ế ổ Bi t cách vi t t ng quanế ế ổ  Bi t cách vi t ph n ph ng phápế ế ầ ươ Bi t cách vi t ph n ph ng phápế ế ầ ươ  Bi t cách vi t k t qu ế ế ế ả Bi t cách vi t k t qu ế ế ế ả  Bi t cách vi t k t lu nế ế ế ậ Bi t cách vi t k t lu nế ế ế ậ  Bi t cách trích d n tài li u và quy n tác giế ẫ ệ ề ả Bi t cách trích d n tài li u và quy n tác giế ẫ ệ ề ả 1. Làm cách nào đ vi t báo cáo khoa h c ể ế ọ 1. Làm cách nào đ vi t báo cáo khoa h c ể ế ọ m t cách có hi u qu ?ộ ệ ả m t cách có hi u qu ?ộ ệ ả  Tìm ra ph ng th c sáng t o riêng ươ ứ ạ Tìm ra ph ng th c sáng t o riêng ươ ứ ạ c a tác giủ ả c a tác giủ ả  Phát tri n các k n ng qu n lý th i ể ỹ ă ả ờ Phát tri n các k n ng qu n lý th i ể ỹ ă ả ờ gian t tố gian t tố  Ch n không gian suy ngh cho mìnhọ ĩ Ch n không gian suy ngh cho mìnhọ ĩ Đ b t đ uể ắ ầ Đ b t đ uể ắ ầ  Tìm ra các yêu c u v nh d ng cho b i vi t ầ ề đị ạ à ế Tìm ra các yêu c u v nh d ng cho b i vi t ầ ề đị ạ à ế  Phát tri n m t c u trúc logic cho b i vi tể ộ ấ à ế Phát tri n m t c u trúc logic cho b i vi tể ộ ấ à ế  Vi t t u tránh c t, dánế ừ đầ – ” ắ ” Vi t t u tránh c t, dánế ừ đầ – ” ắ ” L u ý!ư L u ý!ư  B n nháp u tiên ch l b n s th o (m i ch ả đầ ỉ à ả ơ ả ớ ỉ B n nháp u tiên ch l b n s th o (m i ch ả đầ ỉ à ả ơ ả ớ ỉ b t u t bút vi t)ắ đầ đặ ế b t u t bút vi t)ắ đầ đặ ế  B n th o th hai l b n th o có i u ch nh ả ả ứ à ả ả đ ề ỉ B n th o th hai l b n th o có i u ch nh ả ả ứ à ả ả đ ề ỉ (b n ch nh s a nó)ạ ỉ ử (b n ch nh s a nó)ạ ỉ ử  Không th có các b n th o công phu ngay t ể ả ả ừ Không th có các b n th o công phu ngay t ể ả ả ừ u!đầ u!đầ C n có ph n gi i thi u t t!ầ ầ ớ ệ ố C n có ph n gi i thi u t t!ầ ầ ớ ệ ố  Ph n gi i thi u t t gây c chú ý t ng i ầ ớ ệ ố đượ ừ ườ Ph n gi i thi u t t gây c chú ý t ng i ầ ớ ệ ố đượ ừ ườ c,đọ c,đọ  Ph n gi i thi u lôi cu n c gi c to n b ầ ớ ệ ố độ ả đọ à ộ Ph n gi i thi u lôi cu n c gi c to n b ầ ớ ệ ố độ ả đọ à ộ b i vi tà ế b i vi tà ế T o s trôi ch yạ ự ả T o s trôi ch yạ ự ả  S rõ r ng, m ch l c c a b i vi t ph ự à ạ ạ ủ à ế ụ S rõ r ng, m ch l c c a b i vi t ph ự à ạ ạ ủ à ế ụ thu c s trôi ch y c a dòng các ý ộ ự ả ủ thu c s trôi ch y c a dòng các ý ộ ự ả ủ t ng,ưở t ng,ưở  S chuy n ti p trôi ch y, nhu n nhuy n ự ể ế ả ầ ễ S chuy n ti p trôi ch y, nhu n nhuy n ự ể ế ả ầ ễ gi a các o n s giúp c gi theo dõi ữ đ ạ ẽ độ ả gi a các o n s giúp c gi theo dõi ữ đ ạ ẽ độ ả suy ngh c a mình t t h n.ĩ ủ ố ơ suy ngh c a mình t t h n.ĩ ủ ố ơ 2. Nh ng thành t c b n c a ữ ố ơ ả ủ 2. Nh ng thành t c b n c a ữ ố ơ ả ủ m t bài vi t hi u qu ộ ế ệ ả m t bài vi t hi u qu ộ ế ệ ả  Ý t ng/lu n i m:các ý t ng m i v h p d nưở ậ đ ể ưở ớ à ấ ẫ Ý t ng/lu n i m:các ý t ng m i v h p d nưở ậ đ ể ưở ớ à ấ ẫ  C u trúc:s p x p thông tin m t cách phù h pấ ắ ế ộ ợ C u trúc:s p x p thông tin m t cách phù h pấ ắ ế ộ ợ  Phong cách vi t: ng n g n, súc tích, h p d n v ế ắ ọ ấ ẫ à Phong cách vi t: ng n g n, súc tích, h p d n v ế ắ ọ ấ ẫ à úng ng pháp đ ữ úng ng pháp đ ữ ( ( Peat, Jennifer 2002, theo Peat, Jennifer 2002, theo ENCOURAGES ENCOURAGES workshop workshop ) )  S d ng ngôn t h p lýử ụ ừ ợ S d ng ngôn t h p lýử ụ ừ ợ 2.1. Xây d ng lu n đi m ự ậ ể 2.1. Xây d ng lu n đi m ự ậ ể  Lu n i m l gì?ậ để à Lu n i m l gì?ậ để à  M t tuyên b v i u gì ó trong cu c s ng/th gi i m ộ ố ềđề đ ộ ố ế ớ à M t tuyên b v i u gì ó trong cu c s ng/th gi i m ộ ố ềđề đ ộ ố ế ớ à b n có th xây d ng nên d a trên nghiên c u c a b n.ạ ể ự ự ứ ủ ạ b n có th xây d ng nên d a trên nghiên c u c a b n.ạ ể ự ự ứ ủ ạ  M t lu n i m m t gi nh a ra cách nhìn nh n ộ ” ậ để ”– ộ ảđị đư ậ M t lu n i m m t gi nh a ra cách nhìn nh n ộ ” ậ để ”– ộ ảđị đư ậ m i v o nh ng ch ho c các m i quan h trong th ớ à ữ ủđề ặ ố ệ ế m i v o nh ng ch ho c các m i quan h trong th ớ à ữ ủđề ặ ố ệ ế gi i.ớ gi i.ớ   Vì v y:ậ Vì v y:ậ   C n nói v m t đi u gì đó m i và quan tr ng,ầ ề ộ ề ớ ọ C n nói v m t đi u gì đó m i và quan tr ng,ầ ề ộ ề ớ ọ   C n tính đ n nh ng ki n th c đã có trong lĩnh ầ ế ữ ế ứ C n tính đ n nh ng ki n th c đã có trong lĩnh ầ ế ữ ế ứ v c mà mình nghiên c uự ứ v c mà mình nghiên c uự ứ Khi vi t bài ế Khi vi t bài ế  Ch trình b y nh ng t i li u c n thi t v phù ỉ à ữ à ệ ầ ế à Ch trình b y nh ng t i li u c n thi t v phù ỉ à ữ à ệ ầ ế à h p nh m l m rõ các lu n i m chính v h ợ ằ à ậ đ ể à ỗ h p nh m l m rõ các lu n i m chính v h ợ ằ à ậ đ ể à ỗ tr cho các k t lu n ợ ế ậ tr cho các k t lu n ợ ế ậ  Tránh t t c nh ng thông tin không liên quanấ ả ữ Tránh t t c nh ng thông tin không liên quanấ ả ữ  Tr c khi b t tay v o vi t, c n phác th o d n ướ ắ à ế ầ ả à Tr c khi b t tay v o vi t, c n phác th o d n ướ ắ à ế ầ ả à b i các b c m mình s d n d t ng i c à – ướ à ẽ ẫ ắ ườ đọ b i các b c m mình s d n d t ng i c à – ướ à ẽ ẫ ắ ườ đọ i t câu h i nghiên c u n k t lu nđể đ ừ ỏ ứ đế ế ậ i t câu h i nghiên c u n k t lu nđể đ ừ ỏ ứ đế ế ậ [...]... cỏch th ng song hnh vi nhau! Cỏc loi phong cỏch vit theo ch: lai cu trỳc cỏc Loi cu trỳccht Cỏc bi vit khoa hc trong khoa hc xó h i,nh m t c tớnh khỏch quan v tin cy nht nh Ting núi ca tỏc gi: thng b bqua, luụn trỡnh by dng quan im ca ngi th3 Loi khụng cu trỳc (tdo): Cỏc b vi trong v h khoa h nhõn v v ng i t n c, c n y cng c sdng rng rói trong nhõn chng hc Nh thuy ph v cụng nh m t c c n Hỡnh . li u và quy n tác giế ẫ ệ ề ả 1. Làm cách nào đ vi t báo cáo khoa h c ể ế ọ 1. Làm cách nào đ vi t báo cáo khoa h c ể ế ọ m t cách có hi u qu ?ộ ệ ả m t cách có hi u qu ?ộ ệ ả  Tìm ra ph ng. có th hi u v th c h nh c cách à ọ ể ể à ự à đượ Sau b i h c, sinh viên có th hi u v th c h nh c cách à ọ ể ể à ự à đượ th c báo cáo khoa h c, c th :ứ ọ ụ ể th c báo cáo khoa h c, c th :ứ ọ ụ ể  Xác. Cách th c vi t báo cáo ứ ế Cách th c vi t báo cáo ứ ế nghiên c u khoa h cứ ọ nghiên c u khoa h cứ ọ Các m c tiêu c a bài h cụ ủ ọ Các m
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách thức viết báo cáo khoa học đặc biệt là báo cáo ngành xã hội học, Cách thức viết báo cáo khoa học đặc biệt là báo cáo ngành xã hội học, , Làm cách nào để viết báo cáo khoa học một cách có hiệu quả?, Những thành tố cơ bản của một bài viết hiệu quả, Viết phần giới thiệu, Tổng quan tài liệu nghiên cứu, Cách viết phần phương pháp, Trình bày các phát hiện và bình luận kết quả nghiên cứu, Viết tài liệu tham khảo

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Trích đoạn