0

biện pháp giáo dục học sinh ý thức tự học - tự rèn luyện thực hiện báo cáo tự học ở nhà học sinh

17 1,591 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2014, 07:07

O LÂM HUY PHONG (Trường THPTVõ Thò Sáu) Giải B I .ĐẶT VẤN ĐỀ : Xuất phát từ tình hình thực tế của học sinh – y ù thức tự học, tự rèn luyện chưa cao; năng lực lónh hội kiến thức còn hạn chế ,còn có biểu hiện thực hiện nội quy trường lớp chưa tốt ; kết quả học tập, rèn luyện tu dưỡng còn thấp. Là giáo viên chủ nhiệm lớp 12 cuối cấp học THPT, trong công tác chủ nhiệm lớp bản thân nhận thấy cần thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ có sự kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội nhằm giáo dục học sinh ý thức tự học, tự rèn luyện có tiến bộ, phấn đấu vươn lên đạt kết quả tốt trong học tập. Các giải pháp đó là: thực hiện đúng quy chế của ngành, hướng dẫn của Ban giám hiệu trường, Công đoàn, Đoàn thanh niên, phối hợp phụ huynh học sinh ( Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp ). Hướng dẫn cán bộ lớp tổ chức cách tính điểm thi đua học tập cá nhân, xếp loại hạnh kiểm ; tổ chức kèm cặp nhóm học sinh theo sơ đồ chỗ ngồi; tổ chức thực hiện và kiểm tra thường xuyên báo cáo tự học ơ û nhà , chuẩn bò bài của học sinh buối tối, ngày chủ nhật hàng tuần theo kế hoạch học tập chung và riêng của từng học sinh. Có sơ kết, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện hàng tuần thông qua xếp loại hạnh kiểm tuần, tháng, học kì báo cáo Ban giám hiệu (có biểu dương, phê bình , rút kinh nghiệm trong học sinh). Từ đó nâng cao được hiệu quả của sự kết hợp giữa nhà trường ( giáo viên chủ nhiệm ) với gia đình, xã hội ; nhất là phụ huynh học sinh thấy được trách nhiệm, quan tâm con em mình nhiều hơn, thường xuyên nhắc nhở, giám sát, có sự kiểm tra của GVCN lớp việc học ở nhà của học sinh để khắc phục dần và làm cho học sinh ngày có ý thức, thái độ học tập ơ û trường đạt kếp quả tốt hơn . II. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT : 1 ) Quá trình phát triển kinh nghiệm : Thực trạng ban đầu : Tình hình chung hiện nay một bộ phận không nhỏ học sinh thiếu y ù thức phấn 1 đấu vươn lên trong học tập và rèn luyện .Thực tế lớp chủ nhiệm 12A5 (năm học 2009- 2010 ) còn có nhiều học sinh lơ là trong học tập khi lực học còn yếu – chưa chú ý nghe thầy cô giảng bài, không chuẩn bò bài, không thuộc bài ; nề nếp học tập, y ù thức tổ chức 2 kỷ luật chưa cao. Kết quả học tập bước đầu thấp . Sự quan tâm của phụ huynh học sinh chưa nhiều ( như một số PHHS vắng họp đầu năm ) . Biện pháp và quá trình tổ chức tiến hành : * Đầu năm nhận bàn giao só số học sinh lớp 12A5 ( năm học 2009 -2010 ) của trường: 40 ( nữ 22 ); con thương binh 01; con dân tộc 01 ( nữ ); con gia đình nghèo 04; khó khăn 01 học sinh . Phân tích tình hình đặc điểm học sinh năm học cũ 11A5 (năm học 2008 -2009 ). Tiến hành chia tổ, sắp xếp chỗ ngồi, bầu cán bộ lớp, tổ chức v e ä sinh, lao động đầu năm chỉnh trang trường sở theo hướng dẫn của trường; họp cán bộ lớp, họp phụ huynh học sinh lần thứ nhất đầu năm học : bầu ban đại diện cha mẹ học sinh, thảo luận bàn giải pháp kết hợp giáo dục học sinh: như cách tính điểm xếp loại hạnh kiểm tuần tháng, học kì; tổ chức nhóm bạn học tập; đặc biệt là tổ chức giám sát, quản lí, nhắc học sinh học ở nhà buổi tối và ngày chủ nhật theo kế hoạch học tập của lớp giai đoạn I – được sự thống nhất của PHHS. * Quá trình tổ chức tiến hành: - T ổ chức lớp học : + bầu chọn cán bộ lớp là học sinh có năng lực quản lí lớp (có tham khảo y ù kiến của GVCN năm học trước ): Lớp trưởng, phó học tập, phó lao động, phó trật tự, phó văn thể . + Chia thành 4 tổ (mỗi tổ 10 học sinh). Sắp xếp chỗ ngồi theo nhóm (4 học sinh) : chia thành 20 nhóm học tập có học lực, hạnh kiểm tốt, khá, trung bình, yếu, kém (qua kết quả năm học cũ) để kèm cặp. + Tiến hành họp cán bộ lớp, tổ trưởng, ban chấp hành chi đoàn lớp tạm thời bàn biện pháp, cách thức quản lí lớp, tự quản của cán bộ lớp; tổ chức lao động vệ sinh lớp chặt chẽ có kế hoạch, bầu chọn cán sự bộ môn ( văn, toán, anh văn, lí, hóa ) ; thực hiện biểu điểm chấm thi đua ở lớp (mẫu số 1) 3 4 Xếp loại hạnh kiểm tuần : 5 đ x 6 buổi = 30 điểm . - Điểm trừ: 1 lần vi phạm trừ 5 điểm HK loại khá 2 lần vi phạm trừ 10 điểm HK loại TB - Hạnh kiểm tuần: + trên 25 điểm – 30 điểm : HK loại tốt ( A ) + trên 20 điểm – 25 điểm : HK loại khá ( B ) + từ 15 điểm – 20 điểm : HK loại TB ( C ) + dưới 15 điểm : HK loại yếu ( D ) - Điểm cộng : tích cực phát biểu và có điểm khá tốt ( 7 điểm trở lên ) : 0,25 điểm/ một lần - Hạnh kiểm tháng : điểm bình quân = to å n g đi ểm 4 (tính điểm lẻ) to ån g đi ểm - Hạnh kiểm học kì: điểm bình quân = - Điểm thi đua tổ: điểm bình quân = to ån g đi ểm số h.sinh (cộng mức độ lỗi vi phạm các mặt) (cộng điểm phát biểu xây dựng bài …) so á trang - Thực hiên hướng dẫn của Ban giám hiệu về việc tổ chức họp PHHS đầu năm học 2009– 2010 ( ngày 16 / 8 / 2009 ) : thông báo tình hình trường lớp đầu năm; bầu ban đại diện CMHS lớp; thảo luận bàn giải pháp phối hợp giáo dục học sinh: + GVCN gợi ý, đề nghò thực hiện báo cáo tự học ở nhà của học sinh nhằm làm cơ sở cho việc đánh giá ý thức, thái độ học tập, rèn luyện để có hướng khắc phục, uốn nắn sai lệch từ đầu năm ; thực hiện sổ sinh hoạt chủ nhiệm là sổ thông báo lỗi vi phạm, kết quả học tập hàng tuần của học sinh cho PHHS theo dõi, thông báo tình hình học tập và việc thực hiện báo cáo tự học ở nhà. + PHHS thảo luận và đồng y ù thống nhất thực hiện để cùng GVCN nhắc nhở các em tự học tập ở nhà và ở trường đạt kết quả tốt. - Tiến hành ở lớp : Thông báo tinh thần họp PHHS v ề việc tổ chức thi đua 5 học tập, rèn luyện: + Chấm điểm chéo giữa các tổ (tổ trưởng) thực hiện theo mẫu và sơ kết nộp báo cáo vào tiết sinh hoạt chủ nhiệm. + Lớp phó văn thể- thủ quỹ lớp ( phó bí thư chi đoàn lớp phụ trách học tập) chòu trách nhiệm phát mẫu báo cáo tự học ở nhà vào ngày thứ hai hàng tuần, (mẫu số 2). 6 IV ) PHỤ HUYNH HỌC SINH PHỐI HP VỚI GVCN LỚP: Nhắc nhở, đôn đốc, kiểm tra học sinh học bài tại nhà buổi tối và ngày chủ nhật. Chú y ù : 1: nhắc nhở các em bắt đầu học từ 19 giờ. 2: cuối buổi học tại nhà + ngày chủ nhật PHHS kí tên xác nhận kết quả học tập của các em. 3: GVCN kiểm tra hàng buổi học ( 15 phút truy bài ngày hôm sau ). Vì kết quả học tập và tương lai của con em mình Mong quý PHHS phối hợp, thực hiện thật tốt. Châu Đốc, ngày tháng năm Học sinh kí tên PHHS kí tên GVCN kí tên í * Học sinh lập kế hoạch học tập trong tuần – chủ yếu dựa vào thời khóa biểu chính khóa để xây dựng và học bài ,chuẩn bò bài ; học sinh mang theo hàng buổi học và nộp lại vào tiết SHCN . mẫu học sinh đã thực hiện ( số 3 )… - GVCN : + trong thời gian đầu thường xuyên kiểm tra báo cáo của học sinh vào 15 phút truy bài đầu buổi (theo kế hoạch của trường ) : xem kế hoạch, nội dung, mức độ đạt được, ký xác nhận của PHHS – chú y ù diện học sinh TB, yếu . có nhắc nhở, hướng dẫn học sinh bổ sung, tích cực thực hiện. + Khi sơ kết tuần tổng kết thi đua xếp loại hạnh kiểm thì kết quả thực hiện báo cáo tự học đưa vào mục thực hiện các quy đònh khác để tính điểm . + Theo dõi học sinh có thái độ học tập chưa tốt ( không chuẩn bò bài, làm bài tập, không thuộc bài) thực hiện tự kiểm, cam kết lần 1, 2 đến lần 3 mời PHHS thông báo tình hình học tập, rèn luyện của học sinh và đề nghò PHHS phối hợp tốt việc giám sát, nhắc nhở sinh học ở nhà ( ký tên xác nhận ) . - Qua kết quả học tập ơ û HKI, GVCN tiến hành họp PHHS sơ kết HKI theo hướng dẫn của Ban giám hiệu (ngày 3/01/2010): + Thông báo tình hình lớp, kết quả học tập, rèn luyện của học sinh và phân tích kết quả điểm thi 8 môn thi tốt nghiệp ( dự đoán học sinh diện thi đỗ tốt nghiệp, diện có khả năng, diện nguy cơ hỏng tốt nghiệp ) . + Bàn các giải pháp nâng kết quả học tập, chất lượng ở học kì II, trong đó phụ huynh đề xuất tiếp tục thực hiện báo cáo tự học ơ û nhà của học sinh giai đoạn 2 ( HKII) . Kết quả đạt được: - Đối với bản thân : nhờ thực hiện các giải pháp nêu trên bản thân có kế hoạch, đầu tư hoàn thành khá tốt công tác chủ nhiệm lớp thực hiện đẩy đủ hướng dẫn của Ban giám hiệu, của trường - bước đầu đạt được k ết quả khả quan .Trong công tác giáo dục học sinh ở học kì I có sự phối hợp tốt với PHHS ; PHHS có nhận thức, thấy được kết quả của việc thường xuyên quan tâm nhắc nhở con em mình học ơ û nhà, hạn chế đi chơi, la cà hàng quán, giám sát việc học bài ơ û nhà, làm bài, chuẩn bò bài ; nắm kế hoạch học tập, tiện theo dõi con em mình trong quá trình học tập . - Đối với học sinh : từ lúc đầu bở ngỡ,cảm thấy khó, mất thời gian thì các em quen dần và có ý thức thực hiện đều đặn, đầy đủ cáo báo cáo tự học ở nhà theo kế hoạch tuần,chuẩn bò kiểm tra, thi HKI, thi HKII, ôn thi tốt nghiệp. [...]... tình trạng học sinh ngồi nhằm lớp, học sinh hỏng nhiều kiến thức cơ bản do lơ là trong học tập - được nhà trường tổ chức, thầy cô giáo dạy bồi dưỡ n g học sinh yếu, thì việc tổ chức cho học sinh tự học, tự rèn luyện, tập thể lớp có tính tự quản trong đó việc thực hiện mẫu báo cáo tự học ở nhà có sự theo dõ i , nhắc nhở, giám sát của PHHS ( cha, mẹ, ông, bà ) là biện pháp có thể mang lại kết quả khá tốt... dần tình trạng học sinh thường xuyên mắc lỗi vi phạm về thái độ học tập và rèn luyện - Đối với trường : đã thực hiện khá tốt hướng dẫn của Ban giám hiệu thông báo được thời khóa biểu học tập của học sinh và thường xuyên kết hợp PHHS phối hợp giáo dục học sinh, cập nhật tình hình học tập của học sinh ở nhà, hàng tuần - Các thầy cô giáo chủ nhiệm các khối lớp : có thể tham khảo thực hiện ở lớp mình để... chức thực hiện lao động, vệ sinh lớp học đầu năm đến việc tổ chức thi đua, học tập … có kế hoạch Trong quá trình thực hiện có vấn đề nảy sinh thì tùy vào tình hình thực tế mỗi lớp học đòi hỏi GVCN kết hợp với PHHS linh hoạt và kiên trì thực hiện báo cáo tự học ở nhà của học sinh thì mới đạt được kết quả khả quan IV.KẾT LUẬN : Hiện nay, để duy trì só số, khắc phục tình trạng học sinh ngồi nhằm lớp, học. .. tốt nghiệp năm học 2008 – 2009 : tỉ lệ đỗ tốt nghiệ p 55,55% (dự đoán đỗ 60 % - lực học của học sinh yếu so với cá lớp khác trong khối 12 ) - Tiếp tục thực hiện cho lớp 12A5 ở HKI năm học 200 9- 2010 : Thống kê HKI ( 200 9- 2010 ) : Số học sinh đang học : 40 ( nữ : 22) ; HSTT : 9 ( 22,5% ) Phạm vi tác dụng của sáng kiến kinh nghiệm - Đối với học sinh : Từ bắt buộc thực hiện đến tập cho học sinh quen dần... việc thực hiện báo cáo tự học ở nhà của học sinh Sau đó tổ chức lớp thực hiện nghiêm túc đạt kết quả khả quan qua kết quả học tập, rèn luyện của lớp trong HKI Tuy nhiên, có thể có tình trạng học sinh không học mà vẫn báo cáo ( có chữ kí của cha hoặc mẹ ), hoặc báo cáo không thường xuyên ( thường rơi vào trường hợp học sinh yếu, cá biệt ) thì kết hợp với GVBM, điểm số, lỗi vi phạm ở sổ đầu bài : gắn... khảo ý kiến đồng nghiệp, PHHS thực hiện Đến thời điểm này ( tháng 3 – 2010 ) thì việc thực hiện báo cáo tự học của học sinh lớp 12A5 là rất tự giác và có ý thức tốt chuẩn bò cho ôn tập thi HKII và ôn thi tốt nghiệp THPT sắp tới Tuy có không ít khó khăn và có thể là hình thức - nhưng cũng có tác động đến học sinh, PHHS thường xuyên nhắc nhở con em mình tự học tập tốt Rất mong sự đóng góp của quý đồng... xuất ( lớp không có học sinh giỏi ở HKI ) Điều rất mừng là tất cả em học sinh đều có thái độ tích cực là tham gia thực hiện thường xuyên báo cáo tự học ở nhà - HKII và chuẩn bò giai đoạn ôn thi tốt nghiệp + Với ý thức như thế thì việc tổ chức quản lí các em tự học có kế hoạch trong giai đoạn ôn thi tốt nghiệp rất thuận lợi khi chỉ tập trung ôn thi 6 môn - Đối với trường : đã thực hiện chỉ đạo của Ban... việc học tập có kế hoạch và có ý thức tự học tốt Nguyên nhân thành công, tồn tại: Thấy được kết quả thực hiện vào giai đoạn cuối ôn thi tốt nghiệp THPT cho lớp 12A9 ( năm học 200 8- 2009 ), qua phân tích kết quả học tập của học sinh lớp 12A5 năm học trước ( 200 8- 2009 ) và thái độ học sinh đầu năm học Khi họp PHHS đầu năm học tôi đã đưa vào nội dung họp để PHHS bàn bạc, thống nhất về việc thực hiện báo. ..(Kết quả học tập và rèn luyện của lớp chủ nhiệm HK I) Bảng tổng hợp HKI (số 4 ) Thống kê HKI ( 200 9- 2010 ) : Số học sinh đang học : 40 ( nữ : 22) ; HSTT : 9 ( 22,5% ) + Ý thức tự học, rèn luyện, thái độ học tập trên lớp có chuyển biến khá tốt : như ở HKII việc thực hiện có thay đổi –là chỉ thực hiện cho 8 môn thi tốt nghiệp bắt buộc, kiểm tra thường xuyên diện học sinh yếu, trung bình... bài : gắn vào lỗi vi phạm việc thực hiện các quy đònh khác của lớp, trừ diểm thi đua tuần, tháng, xếp loại hạnh kiểm ; những trường hợp không tiến bộ thì mời PHHS làm việc : GVCN thông báo tình hình học tập, rèn luyện, việc thực hiện báo cáo tự học ở nhà để PHHS nắm phối hợp thực hiện ( đầu học kì I có 3 trường hợp - có chuyển biến khá tốt ) Bài học kinh nghiệm: Từ đầu năm học GVCN phải quản lí , tổ chức . bàn giải pháp phối hợp giáo dục học sinh: + GVCN gợi ý, đề nghò thực hiện báo cáo tự học ở nhà của học sinh nhằm làm cơ sở cho việc đánh giá ý thức, thái độ học tập, rèn luyện để. giữa nhà trường, gia đình và xã hội nhằm giáo dục học sinh ý thức tự học, tự rèn luyện có tiến bộ, phấn đấu vươn lên đạt kết quả tốt trong học tập. Các giải pháp đó là: thực hiện. nghiệm - Đối với học sinh : Từ bắt buộc thực hiện đến tập cho học sinh quen dần và coi việc thực báo cáo tự học là cần thiết vì có kế hoạch học tập cụ thể mà tự giác thực hiện
- Xem thêm -

Xem thêm: biện pháp giáo dục học sinh ý thức tự học - tự rèn luyện thực hiện báo cáo tự học ở nhà học sinh, biện pháp giáo dục học sinh ý thức tự học - tự rèn luyện thực hiện báo cáo tự học ở nhà học sinh,

Từ khóa liên quan