nâng cao chất lượng quản lý bán trú và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường tiểu học

20 2.4K 21
nâng cao chất lượng quản lý bán trú và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường tiểu học

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

MỤC LỤC I. ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lý do chọn sáng kiến kinh nghiệm 2. Đối tượng nghiên cứu: Học sinh - Cán bộ giáo viên – CNV Trường TH Gia Cẩm II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 1. Cơ sở lý luận 2. Thực trạng của vấn đề. 3. Các biện pháp: 4. Hiệu quả đạt được từ công tác bán trú III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1. Kết luận 2. Những ý kiến đề xuất. 1 I. Đặt vấn đề Mục tiêu giáo dục Tiểu học nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản để tiếp tục học lên các cấp học trên. Muốn có cơ sở vững chắc cho sự hình thành nhân cách và sự phát triển con ngời toàn diện thì cần phải có sự kết hợp hài hoà giữa nuôi dỡng chăm sóc sức khoẻ với các hoạt động giáo dục . Ngày nay cùng với sự phát triển chung của xã hội, mỗi gia đình đều có cuộc sống đầy đủ, trình độ dân trí cũng ngày đợc nâng cao. Chính vì vậy cụng tỏc bỏn trỳ trng hc ó v ang c cả xó hi đặc biệt quan tõm. Vậy quan tâm nh thế nào để cho các em thật sự có một cơ thể khoẻ mạnh, phát triển cân đối. õy l mt trong nhng nhim v quan trng ca ngnh giỏo dc, nhm ỏp ng nhu cu ca ụng o ph huynh hc sinh, gúp phn thc hin tt cụng tỏc xó hi húa giỏo dc. c bit, gúp phn to ln trong vic nõng cao cht lng giỏo dc ton din cho hc sinh. Hiện nay vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm đang là mối quan tâm lớn nhất của toàn xã hội , chất lợng vệ sinh an toàn thực phẩm liên quan từ khâu sản xuất đến khâu tiêu dùng , nên công việc này đòi hỏi phải có tính liên ngành của các cấp có thẩm quyền và là trách nhiệm của toàn dân. Đối với các trờng học có bếp ăn bán trú thì vệ sinh an toàn thực phẩm cng l vn quan tõm ca cỏc trng tiu hc . Vỡ nu thc n, nc ung khụng an ton thỡ sc khe ca hc sinh s khụng c m bo, ng thi cú th nh hung n nim tin ca ph huynh i vi nh trng. Vì sc kho l vn quý nht ca con ngi. Có một câu danh ngôn "Khụng th cú mt trớ tu minh mn trong mt c th gy cũm " Nm hc ny, tụi tiếp tục c Hiu trng phõn cụng trc tip ch o cụng tỏc quản lý bỏn trỳ. Vi nhng kinh nghim tớch ly c trong nhiều nm tham gia quản lý bỏn trỳ v s tỡm tũi, nghiờn cu, hc hi ca bn thõn, tụi chn sáng kiến kinh nghiệm "Nâng cao chất lợng quản lý bỏn trỳ và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong trờng tiểu học. " vi mong mun nõng cao cht lng hot ng bỏn trỳ, m bo tt cỏc iu kin v n, , v sinh an ton thc phm, an ton chỏy n, bo m sc khe v an ton tuyt i cho hc sinh, to 2 môi trường học tập, ăn ngủ, vui chơi an toàn, lành mạnh cho học sinh bán trú, tạo niềm tin lâu dài trong phụ huynh. Đề tài này được thực hiện trong phạm vi Trường Tiểu học Gia CÈm trong năm học 2013-2014. II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 1- Cơ sở lý luận: Căn cứ vào mục tiêu giáo dục tiểu học không chỉ giúp cho học sinh phát triển kỹ năng học tập (nghe, nói, đọc, viết). Mà còn hình thành một số kỹ năng sống như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng ứng sử, kỹ năng tự phục vụ Căn cứ vào pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2003 của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Căn cứ vào thông tư liên tịch số 08/2008/TTLT/BYT-BGD&ĐT ngày 08/7/2008 về hướng dẫn công tác đảm bảo VSATTP trong các cơ sở giáo dục. Theo kế hoạch của Trường Tiều học Gia CÈm đối với công tác bán trú cần tập trung: Thực hiện công tác bán trú đảm bảo theo đúng quy định, đáp ứng nhu cầu đông đảo các bậc cha mẹ học sinh và phù hợp với điều kiện của nhà trường. Tổ chức bán trú đảm bảo an toàn tuyệt đối về vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn cháy nổ, an toàn tính mạng cho học sinh và CB-GV-NV. Xây dựng kế hoạch cụ thể cho tất cả các hoạt động bán trú. Tăng cường khâu kiểm tra giám sát việc thực hiện công tác bán trú. Thiết lập và lưu trữ đầy đủ hồ sơ công tác bán trú. Thành lập tổ kiểm tra giám sát công tác bán trú trường học. Các văn bản trên đã hướng dẫn, quy định cụ thể các yêu cầu để đảm bảo n©ng cao chÊt lîng qu¶n lý bán trú vµ ®¶m b¶o vÖ sinh an toµn thùc phÈm trong nhà trường. Sức khỏe tốt là một mục tiêu quan trọng của giáo dục toàn diện học sinh. Chăm sóc, bảo vệ và giáo dục sức khỏe cho thế hệ trẻ ở các trường học không 3 ch l mi quan tõm ca ng, nh nc m cũn l mi quan tõm ca gia ỡnh, nh trng v xó hi. Nhân cách, kỹ năng sống của học sinh không chỉ có kỹ năng học tập cơ bản nh nghe, nói, đọc, viết và tính toán mà học sinh tiểu học đợc dạy từ kỹ năng nhỏ nhất nh tha gửi, đi đứng, ăn mặc cho đến kỹ năng tự phục vụ, tự bảo vệ và các kỹ năng trong giao tiếp Mt ba n hc ng cõn i cho tt c tr em l s u t tt nht m chỳng ta cú th lm c vỡ sc khe, s giỏo dc v phỏt trin xó hi ton cu trong tng lai. (George Mc Govern). Nhiều nghiên cứu khác nhau trên thế giới trong các thập kỷ qua và kinh nghiệm thực tiễn ở những quốc gia tiên tiến có triển khai bữa ăn nhà trờng, cho thấy bữa ăn học đờng là yếu tố quan trọng tác động đến tốc độ tăng trởng cũng nh khả năng học tập sáng tạo của trẻ thơ. Học sinh tiểu học là lứa tuổi chuyển tiếp, phát triển nhanh về thể lực lẫn trí tuệ nên việc tổ chức bữa ăn bán trú phải đợc chú ý và quan tâm đúng mức. 2. Thc trng ca vn : Nm hc 2013- 2014 100% lớp học bán trú vi s lng hc sinh bỏn trỳ ụng. Mt khỏc, tỡnh hỡnh giỏ c th trng cú nhiu bin ng do nh hng bi thiờn tai, dch bnh kộo di, thc n khan him lm bin ng giỏ c th trng ó gõy khú khn cho nh trng trong vic la chn thc phm, lờn thc n, t chc cỏc ba n m bo dinh dng v duy trỡ u n cỏc hot ng bỏn trỳ. Khú khn na l: ngay t u nm, tỡnh hỡnh dch chân tay miệng ở trẻ em honh hnh ở nhiều nơi trên các tỉnh thành trong cả nớc, gõy nh hng n cỏc trng hc, nht l i vi cỏc trng bỏn trỳ. Vỡ vy, vic m bo sc khỏe v an ton tuyt i cho hc sinh l nhim v trng tõm v cp bỏch ũi hi phi ra nhiu bin phỏp tớch cc duy trỡ và nâng cao cỏc hot ng bỏn trỳ, to mụi trng giỏo dc an ton, lnh mnh. T c s lý lun v thc tin trờn, tụi ngh rng t chc tt và nâng cao cỏc hot ng bỏn trỳ, ỏp ng c nguyn vng ca cỏc bc cha m hc sinh ũi hi phi cú k hoch t chc cỏc hot ng bỏn trỳ phự hp vi tỡnh hỡnh thc t ca nh trng, chn ngun cung cp thc phm sch, an ton, trang b 4 y c s vt cht phc v bỏn trỳ, phõn cụng cụng vic c th cho nhng ngi tham gia cụng tỏc bỏn trỳ, cú k hoch kim tra giỏm sỏt mi hot ng bỏn trỳ v ra ni quy, nhng quy nh i vi ngi tham gia phc v bỏn trỳ. Thng xuyờn theo dừi, nm bt tỡnh hỡnh hot ng bỏn trỳ cú bin phỏp iu chnh, rỳt kinh nghim kp thi. i vi cỏc b phn tham gia phc v cụng tỏc bỏn trỳ nh: lờn thc n, lu mu thc n, s ch, ch bin thc phm, t chc ba n cho hc sinh, phi nhit tỡnh, trỏch nhim trong cụng vic c giao, cú s phi hp nhp nhng, ng b gia cỏc b phn hon thnh tt nhim v. Vic t chc v qun lý bỏn trỳ vụ cựng quan trng, quyt nh cht lng mi hot ng chm súc v nuụi dng hc sinh ti trung. Chớnh vỡ th, tụi ó suy ngh tỡm v t chc thc hin nhiu bin phỏp nâng cao chất lợng cụng tỏc bỏn trỳ ca nh trng ngy cng phỏt trin mt cỏch bn vng. 3. Cỏc bin phỏp ó tin hnh thc hin sỏng kin ny, tụi ó tin hnh cỏc bin phỏp sau : a) Bin phỏp 1: Lập k hoch thc hin nâng cao chất lợng quản lý bỏn trỳ và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong trờng tiểu học. Trc tiờn, đ thc hin cú hiu qu vic chm súc sc khe cho hc sinh tụi ó lập mt k hoch thc hin nâng cao chất lợng cụng tỏc bỏn trỳ nm hc 2013-2014 c th. Trong k hoch th hin rừ mc ớch, yờu cu nụ dung ca cụng tỏc bỏn trỳ. T k hoch ú mi xỏc nh cỏc ni dung tp trung cần phải thực hiện. Bp n tp th cú v trớ quan trng trong trng hc bỏn trỳ. Ngay t u nm, tụi ó ch o cỏc b phn r soỏt li cỏc iu kin, c s vt cht, cỏc trang thit b phc v bỏn trỳ ti bp n v cỏc phũng hc. Trờn c s ú, ó tham mu mua sm b sung v sa cha kp thi cỏc trang thit b phc v bỏn trỳ. 5 Hiện nay bếp ăn của trường được bố trí sắp xếp theo quy trình bếp ăn một chiều, có khu vực tiếp nhận, sơ chế thực phẩm riêng, khu chế biến, phân chia thức ăn riêng. Cung cấp nước sạch để sử dụng chế biến, vệ sinh dụng cụ ăn uống, trang bị toàn bộ các dụng cụ phục vụ ăn uống cho líp mét bằng inox. Bếp ăn được lắp đặt hệ thống ga, điện đảm bảo an toàn. Trang bị đầy đủ các loại bảng biểu theo quy định của nhà bếp như: bảng thực đơn hằng ngày, bảng phân công nhiệm vụ, nội quy phòng cháy chữa cháy, b×nh ch÷a ch¸y, hướng dẫn vận hành tủ cơm, vận hành hệ thống ga Ngoài ra tôi chỉ đạo tổ nuôi thiết lập đầy đủ các loại hồ sơ của bếp ăn bán trú như: sổ giao nhận thực phẩm, sổ phân chia thức ăn, sổ xuất, nhập kho, sổ theo dõi xuất ăn, báo giá thực phẩm theo tuần, sổ chấm công, sổ theo dõi học sinh vắng, sổ lưu mẫu thức ăn, thực đơn hằng tuần, sæ kiÓm thùc. Các phòng học bán trú đều trang bị đầy đủ các trang thiết bị phục vụ cho học sinh ăn, ngủ, nghỉ, sinh hoạt tại lớp như: bàn ăn, bàn ngủ, giá treo quần áo, giá treo khăn, ti vi, đầu đĩa phục vụ học tập và giải trí, ch¨n gèi Để đảm bảo tốt công tác bán trú, tôi xây dựng kế hoạch thực hiện công tác bán trú cả năm học, hằng tháng, hằng tuần, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận. Cuối mỗi tuần, mỗi tháng đều họp đánh giá rút kinh nghiệm kịp thời trong quá trình tổ chức thực hiện. Thật vậy, việc trang bị đầy đủ cơ sở vật chất sẽ giúp cho công tác bán trú thuận lợi và đem lại hiệu quả cao. b) Biện pháp 2: Nâng cao chất lượng bữa ăn v à VSATTP cho học sinh: Đối với BGH: Lên kế hoạch chỉ đạo sâu sát, phân công theo dõi kiểm tra chế độ ăn của học sinh hằng ngày, hằng tuần, hằng tháng . Phó hiệu trưởng phụ trách bán trú lên thực đơn hằng ngày để đảm bảo cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho HS đảm bảo an toàn về vệ sinh thực phẩm. 6 T chc cỏc chuyờn v v sinh n ung,v cỏch phũng chng cỏc bnh v ng tiờu húa, v an ton v sinh thc phm , phũng chng ng c thc n. ph huynh an tõm lm vic, tin tng gi con em vo trng, nhim v hng u ca nh trng l to iu kin tht tt v cụng tỏc bỏn trỳ cỏc em y sc khe hc tt. Do ú nhim v ca cụng tỏc bỏn trỳ c ra c th nh sau: Sut n HS y về số lợng và cht lng. ( Theo thi giỏ) m bo v sinh an ton thc phm. Vi khon tin 12 000/1 ba n, nh trng giao cho b phn nhà bếp tớnh toỏn v lờn thc n khu phn n cho hc sinh hng ngy. Nh trng thng xuyờn kim tra, i chiu thc n v s lng, cht lng. Tuyt i khụng xy ra tỡnh trng bt xộn khu phn, hoc khụng m bo cht lng, v sinh an ton thc phm. Cõn o khi lng cỏc loi thc phm, lng thc v kim tra ti, mi ca thc phm; khu phn n ca hc sinh phi cú c 3 mún chớnh (Tht/ cỏ + trng chiờn/ rau xo, tht + canh), c thay i hng ngy, cho hc sinh n no v ngon ming. Hợp đồng với các đơn vị bộ đội làm kinh tế cung cấp rau xanh. Mời khách hàng về ký hợp đồng cung cấp thực phẩm nh thịt, rau, gạo và gia vị. Nguồn thực phẩm phải rõ nguồn gốc, đảm bảo tơi sống, nguồn cung cấp phải thờng xuyên và có trách nhiệm trớc pháp luật về chất lợng và vệ sinh an toàn thực phẩm, giá cả phải hợp lý, ổn định theo thị trờng. Tuân thủ nghiêm ngặt chế độ kiểm thực theo ba bớc. Gia vị phải có nhãn mác, có hạn sử dụng, có đăng kiểm của cơ sở y tế. Cú t lnh lu mu thc n hng ngy theo quy nh . Mu thc n hng ngy c lu vo t lnh. Tuy nhiờn, vic lu mu thc phm sau khi ch bin mt s trng cú bp n cha phn ỏnh ỳng ý ngha ca nú. Cỏc thc phm lu mu thng c t trong ngn mỏt ca t lnh, iu kin nhit nh vy s giỳp cho vi khun phỏt trin. Vy nờn lu mu nh th no? Thc n sau khi ch bin, trc khi phc v, tt c cỏc mún n phi c ly mu gi trong cỏc dng c bo qun ó c tit trựng (100C trong 15 phỳt) ri t ngay vo t ụng (t 0C tr xung õm ). Vi iu kin bo qun nh vy, 7 mẫu thức ăn sẽ được giữ nguyên hiện trạng nhằm phục vụ cho việc kiểm tra mặt vệ sinh an toàn thực phẩm, ngoài ra còn giúp cơ quan chức năng điều tra tìm ra nguyên nhân ngộ độc nếu có xảy ra. Phải lưu mẫu thức ăn trong tủ lạnh sau 24 giờ mới hết thời gian lưu trữ và được ghi ngày tháng , tên người lưu. Thức ăn phải được bảo quản nóng sốt đến giờ học sinh ăn; có lồng bàn che đậy. Phòng tránh tối đa việc ngộ độc thực phẩm do công tác chế biến hoặc do mất vệ sinh của nhà bếp gây nên. Trong những năm qua, nhà trường chưa có vụ ngộ độc thức ăn nào xẩy ra. Phân phối cân đo đong theo đúng lượng và chất của thực phẩm, bảo đảm chất lượng khẩu phần ăn của học sinh. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và nước uống trong nhà trường . Có nước uống sạch đủ đáp ứng cho nhu cầu tất cả HS bán trú. Hợp đồng với người nấu ăn có đủ tư cách pháp nhân. Nhân viên cấp dưỡng đã được tập huấn qua lớp kỹ thuật nấu ăn và qua khóa học VSAT thực phẩm do TTYTDP tổ chức . Tổ chức tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành các quy định về đảm bảo chất lượng VSATTP cho học sinh và giáo viên, cán bộ nhân viên nhà trường Đối với nhân viên cấp dưỡng: Đối với người phục vụ nhà bếp, phải ®îc khám sức khoẻ định kì , nếu trường hợp người nào bị các loại bệnh truyền nhiễm, thì yêu cầu nghỉ để điều trị khỏi mới được tiếp tục phục vụ hậu cần cho học sinh bán trú. Nhân viên cấp dưỡng chịu trách nhiệm chế biến thực phẩm, an toàn vệ sinh cho học sinh, thực hiện đúng qui chế khi chế biến thức ăn: Mặc đồng phục, tạp dề, mũ, khẩu trang, bao tay. Đội ngũ nhân viên phục vụ phải có sức khoẻ tốt, không mắc bệnh truyền nhiễm, có kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm. Nhân viên cần khám sức khỏe theo quy định để phát hiện kịp thời những nhân viên đang mắc bệnh truyền nhiễm thì tạm thời nghỉ việc hoặc bố trí công việc khác để không tiếp xúc với học sinh, phòng tránh sự lây nhiễm. 8 Nhân viên cấp dưỡng ph¶i cã thói quen khi làm việc phải mặc trang phục đúng quy định, tóc chải gọn gàng, tránh rơi tóc vào thức ăn, móng tay cắt ngắn, không đeo nữ trang, thói quen tự giác rửa tay bằng xà phòng trước khi chế biến thực phẩm, sau khi đi vệ sinh, khi tay bẩn, khi làm việc phải đeo khẩu trang, mặc trang phục, mang găng tay, mũ, Mọi tư trang đều để ở phòng kho của bếp ngăn nắp gọn gàng. Không mang những vật dễ cháy næ, dễ lây lan dịch bệnh vào khu vực bếp ăn, phòng ăn. Trong quá trình làm việc không mang theo thực phẩm, hàng hoá riêng đến bếp cũng như lúc ra về. Ngoài giờ làm việc nếu không có phận sự thì không được mở cửa vào khu vực bếp ăn bán trú. Nhân viên cấp dưỡng thực hiện công việc chế biến thức ăn đảm bảo dinh dưỡng; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; an toàn cháy nổ; thực hiện tốt vệ sinh các lớp theo phân công. Nhân viên cấp dưỡng thực hiện phân chia, vận chuyển thức ăn đảm bảo thời gian, hợp vệ sinh. Nhân viên cấp dưỡng thực hiện đúng theo phân công, có tinh thần trách nhiệm trong công việc, trung thực thẳng thắn giữ đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, thương yêu học sinh. Hằng ngày giám sát nguồn thực phẩm nhận vào đúng nơi đã hợp đồng hay không. Giám sát thực phẩm có tươi hay không, đảm bảo chất lượng không, nếu thực phẩm đóng gói thì xem còn hạn sử dụng không. Để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng và chăm sóc học sinh bán trú, đối với nhân viên trực tiếp làm công tác chế biến thức ăn phải thường xuyên trau dồi kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong năm học này, tôi đã tổ chức cho các cô tổ nuôi được bồi dưỡng kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm. 9 i vi Giỏo viờn: Hng ngy, mi ba n ca hc sinh, 100% giỏo viờn ch nhim u phi cú mt theo dừi khu phn, qun lớ v giỳp hc sinh n. Hng dn cỏc em hc sinh thc hin n chớn, ung sụi v ra tay trc khi n, n phi m bo no, đ cht. i vi ph huynh: Ngay từ đầu năm học nhà trờng đã quy định với phụ huynh nếu gia đình nào có điều kiện đón con về không ở lại bán trú thì phải viết giấy xin phép với giáo viên chủ nhiệm . Có nh vậy mới quản lý đợc học sinh một cách chặt chẽ, hạn chế đợc các tệ nạn xã hội nh chơi game, chơi các trò chơi không lành mạnh khác Ph huynh c trc tip kim tra khu phn, cỏch thc t chc cho hc sinh n, ngh. c bit l cụng tỏc v sinh, an ton thc phm bỏn trỳ. i vi Qun lớ ti chính : Thu chi ỳng qui nh, ỳng nh mc, chng t s sỏch rừ rng y , cp nht hng ngy v kt toỏn hng tun . m bo ỳng , ch nh mc khu phn n ca hc sinh. Cụng khai thc n ti chớnh hng ngy thc hin bng bng thụng tin Thanh quyt toỏn ch kinh phớ y , chi tr tin ỳng thi hn cho ngi nu n hp ng . Theo dừi giỏ c th trng vic thu chi phự hp tng xng Bin phỏp 3: Qun lý hc sinh bỏn trỳ Trc ht nh trng phi to ra mt mụi trng thõn thin, an ton v nn np cho HS bỏn trỳ, qun lý c s vt cht bỏn trỳ hiu qu, an ton, tit kim. GVCN trc tip qun lý gi n, gi ng tra ca hc sinh, v theo dừi hot ng ca hc sinh lp mỡnh ph trỏch nm c tớnh cỏch, s thớch v khu phn n ca hc sinh cú bin phỏp chm súc chu ỏo v phự hp vi 10 [...]... nõng cao cht lng dy v hc trong nh trng Vi s u t nghiờn cu thc hin sỏng kin kinh nghim " Nâng cao chất lợng quản lý bán trú và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm" trong thi gian qua, tụi nhn thy kin thc v v sinh y t ca CBGVNV v hc sinh trng tiu hc Gia Cm ó cú nhng chuyn bin rừ rt Vic chm súc sc khe cho cỏc em ngy cng t kt qu tt hn, Cỏc dch bnh ó c ngn chn kp thi t chc tt cụng tỏc bỏn trỳ trng hc, Đảm bảo. .. ca ung nc ca hc sinh Xử lý chất thải: Đối với trờng bán trú có rất nhiều loại chất thải khác nhau: nớc thải từ nhà bếp, khu vệ sinh tự hoại, rác thải từ rau, củ, quả, rác từ thiên nhiên nh lá cây, các loại ni lông, giấy lộn, vỏ hộp sữa nếu không có biện pháp xử lý tốt sẽ làm ô nhiễm môi trờng Gây hậu quả khó lờng nh dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm trong nhà trờng.Các chất thải phải cho vào thựng rỏc cú... cú np y, khụng rũ r, c x lý hng ngy Vì vậy khuôn viên trờng lớp không có rác thải tồn đọng, hệ thống cống, rãnh ngầm để không có mùi hôi Khu vệ sinh luôn đợc nhân viên vệ sinh thờng xuyên cọ rửa sạch sẽ Tạo ra một không gian Xanh- Sạch - Đẹp là môi tr ờng thuận lợi cho sự phát triển thể chất, tạo môi trờngvật chất và tinh thần thân thiện cho sự phát triển toàn diện của học sinh 14 Bin phỏp 6: Tng cng... chiu m bo an ton v cụng tỏc phũng chỏy cha chỏy, lm tt cụng tỏc dit rui, giỏn chut Luụn v sinh bp sch s Nguồn nớc: Có đủ nguồn nớc sạch phục vụ cho ăn uống vì nớc là nguồn nguyên liệu không thể thiếu đợc trong chế biến thực phẩm và vệ sinh, sinh hoạt hàng ngày Có hệ thống năng lợng mặt trời đủ cung cấp nớc ấm cho học sinh rửa chân tay Nớc uống luôn đợc đun sôi, đựng vào bình inốc có nắp đậy V sinh hng... cho hc sinh chi trũ chi dõn gian nh: ụ n quan, nhy dõy, chi mt s trũ chi nh: c vua, ỏ cu, Khuụn viờn nh trng v cỏc lp hc luụn c hc sinh gi gỡn sch s Cỏc khu v sinh ca nh trng luụn sch s, phc v cho hn 1000 hc sinh v CBGVNV nh trng Bp n bỏn trỳ ca Trng Tiu hc Gia Cm, thnh ph Vit Trỡ trong thi gian qua vn tip tc Núi khụng vi ng c thc phm. Tỡnh trng hc sinh mc bnh hc ng gim Theo kt qu khỏm sc khe hc sinh. .. hc sinh trong vic to iu kin tt nht cho cỏc em hc tp, giỏo dc ý thc gi gỡn v sinh mụi trng, gi gỡn sc khe cho hc sinh Tng cng kim tra vic m bo ATVSTP ti bp n bỏn trỳ, VSMT Kt hp vi ban thanh tra nh trng kim tra thng xuyờn v t xut mi hot ng ca cụng tỏc bỏn trỳ Kim tra t xut khi chia cm v chia thc n Kim tra khõu v sinh cỏ nhõn HS, n np Bỏn trỳ mi k hoch ra thc hin cú hiu qu V xõy dng mt trng hc Xanh-... phũng trng các dịch bnh cho hc sinh 4 Hiu qu t c t cụng tỏc bỏn trỳ a Gúp phn nõng cao cht lng dy v hc trong nh trng: Hc sinh c bỏn trỳ, cỏc em c phc v n ung v ngh tra iu ; m bo tt cho sc kho, nờn cht lng hc tp bui chiu s tt hn Không có học sinh đi học muộn ở buổi hai b.í ngha xó hi trờn a bn phng núi riờng v trờn ton thnh ph núi chung: Khng nh v cụng tỏc giỏo dc, nuụi dng hc sinh bỏn trỳ ca nh trng l... thi GV dy tit cui khi ra v phi kim tra hc sinh, phi úng ca, tt in, qut Giáo dục cho học sinh không ăn quà, không nên ăn những loại có phẩm màu Hng dn cho hc sinh bit gi gỡn v sinh chung, khụng vt rỏc ra nn lp, sau lp, trc ca m cho vo thựng rỏc To dng c mụi trng hc tp n np, k cng v cú cht lng Giỏo dc hc sinh tớnh nng ng, sỏng to, t ch, sng bit chia s v hũa nhp tt trong cng ng, cú kh nng gii quyt vn vt...tng hc sinh To iu kin tht tt cho hc sinh cú sc kho tt hc tp v vui chi Rốn cho hc sinh n np khi n ung n ung chm rói, thong th nhai k, khụng ựa gin trong khi n, v n ht khu phn n ca mỡnh c bit chỳ ý n nhng em n chm nhng em tng cõn nhanh d dn n bộo phỡ Rốn cho hc sinh cú ý thc bit ra tay trc v sau khi n Bit gi gỡn dựng cỏ nhõn nh khn, cc chộn, bn chi ỏnh rng Bit gi v sinh chung, v sinh cỏ nhõn... nng sng cho hc sinh, cỏc em bit cỏch bo v bn thõn mỡnh, khụng tham gia cỏc trũ chi nguy him, bit t sinh hot, vui chi, gii trớ an ton, b ớch c Kt qu c th : Sau mt thi gian thc hin sỏng kin kinh nghim vi 6 bin phỏp nờu trờn, bc u tụi ó thu hoch c mt s kt qu: To mụi trng hc tp, sinh hot vui chi an ton, lnh mnh cho cỏc em, t chc nhiu hot ng gii trớ phong phỳ nhm gim thiu nguy c gõy TNTT trong nh trng nh: . bậc cha mẹ học sinh và phù hợp với điều kiện của nhà trường. Tổ chức bán trú đảm bảo an toàn tuyệt đối về vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn cháy nổ, an toàn tính mạng cho học sinh và CB-GV-NV ra. Phân phối cân đo đong theo đúng lượng và chất của thực phẩm, bảo đảm chất lượng khẩu phần ăn của học sinh. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và nước uống trong nhà trường . Có nước uống sạch đủ. hin nâng cao chất lợng quản lý bỏn trỳ và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong trờng tiểu học. Trc tiờn, đ thc hin cú hiu qu vic chm súc sc khe cho hc sinh tụi ó lập mt k hoch thc hin nâng cao

Ngày đăng: 25/12/2014, 23:27

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan