0

kinh nghiệm nâng cao chất lượng quản lý triển khai nhiều chương trình gdtx năm 2013

16 795 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/12/2014, 20:04

1. KINH NGHIỆM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ TRIỂN KHAI NHIỀU CHƯƠNG TRÌNH GDTX NĂM 2013 2. ĐẶT VẤN ĐỀ: 2.1. Tầm quan trọng của vấn đề - Quản lý nói chung được gọi là một "nghề " thì quả là một "nghề " khó. Quản lý giáo dục, với đặc thù và tính xã hội rộng lớn mà sản phẩm là CON NGƯỜI nên đã là rất khó thì quản lý giáo dục thường xuyên (GDTX) với những đặc trưng riêng của ngành học lại càng khó hơn. - Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, gần 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, giáo dục và đào tạo với vị trí "là quốc sách hàng đầu" đã và đang tích cực đổi mới, chủ động phấn đấu để hoàn thiện nền giáo dục nước nhà với chủ trương đổi mới toàn diện giáo dục phổ thông (trong đó có GDTX) những năm qua, tiếp tục đổi mới giáo dục mầm non, giáo dục chuyên nghiệp hiện nay nhằm đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của xã hội thời kỳ CNH.HĐH đất nước và hội nhập thế giới vì mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh. Nói GDTX "còn khó hơn" là bởi vì, bản thân GDTX- theo Luật giáo dục 2005- đã là một hệ thống giáo dục xuyên suốt các cấp học, bậc học (từ mẫu giáo đến đại học và cả thạc sĩ, tiến sĩ) bao gồm cả các chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) và các chương trình giáo dục nghề nghiệp, chuyên nghiệp trong hệ thống giáo dục quốc dân. Mặt khác, về tổ chức, biên chế và hoạt động của GDTX lại theo cơ chế "mở" nhằm đáp ứng yêu cầu của xã hội và nhu cầu học tập của mọi đối tượng: Những người muốn học, những người cần học và cả những người phải học vì công việc Nói cách khác, quản lý GDTX là quản lý một ngành học có tính độc lập tương đối, đòi hỏi tính chủ động, năng động, sáng tạo cao của mỗi người cán bộ quản lý và cả bộ máy quản lý của một cơ sở giáo dục. Nâng cao chất lượng là mục tiêu, là đích cuối cùng; Đổi mới toàn diện để có các điều kiện cần, đủ tối thiểu (vật chất) và tạo được động lực (tinh thần) cho đội ngũ nhà giáo, những người làm giáo dục đẩy mạnh phong trào thi đua "hai  1 tốt" thì đổi mới quản lý-từ quản lý nhà nước đến từng cơ sở giáo dục về chất lượng giáo dục là khâu đột phá. 2.2. Những thực trạng liên quan đến vấn đề đang nghiên cứu - Với GDTX, trong những năm qua mặc dù đã cố gắng cao nhưng do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan nên còn nhiều hạn chế. Trước yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của thời kỳ kinh tế hội nhập, trước sự phát triển như vũ bão của khoa học và công nghệ, nhu cầu đòi hỏi chất lượng nguồn lực con người cả về dân trí và năng lực nghề nghiệp. Bản thân GDTX cũng đã và đang đối mặt với nhiều thách thức trước xu thế xã hội hoá, hậu quá trình thực hiện mục tiêu quốc gia về phổ cập giáo dục các cấp, sự thay đổi cơ bản về đối tượng người học. Đồng thời cũng đang đứng trước thời cơ vận hội để thực hiện các đề án mới được Chính phủ và Bộ phê duyệt giai đoạn 2009-2015. Vấn đề đặt ra là liệu GDTX có đổi mới hoạt động, đón kịp thời cơ đến hay không ? 2.3. Lý do chọn đề tài Đổi mới quản lý, thực hiện nhiều chương trình và nâng cao chất lượng GDTX giai đoạn 2013-2015 và những năm tiếp theo là từ những nhận thức nêu trên nhằm góp phần giữ vững vai trò, vị trí hoạt động GDTX và mô hình Trung tâm HN&GDTX, đáp ứng được các yêu cầu: Góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu học tập đa dạng của nhân dân các dân tộc và tiếp tục duy trì, phát triển vững chắc cho một ngành học trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn Thành phố Uông Bí. 2.4. Giới hạn của đề tài - Giới hạn nghiên cứu của đề tài là Trung tâm Hướng nghiệp và Giáo dục thường xuyên Uông Bí 3. Cơ sở lý luận: - Gần 65 năm lãnh đạo cách mạng tiến hành công cuộc giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước theo định hướng XHCN dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta luôn xác định con người là nhân tố  2 quyết định, chiến lược con người là chiến lược hàng đầu và giáo dục phải trở thành quốc sách của mọi quốc sách. Đặc biệt, từ những năm đầu tiến hành công cuộc đổi mới (Đại hội VI) đến nay, Đảng ta liên tục thể hiện quan điểm nhất quán về giáo dục qua các kỳ Đại hội (VII-X) tập trung là Nghị quyết TW2 (khoá VIII) và Nghị quyết chuyên đề đánh giá tình hình và kết quả thực hiện NQTW2 (khoá IX-X). Từ Đại hội VII và Hội nghị BCH TW7 (khoá IX), Đảng ta đã phát động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng cả nước thành một xã hội học tập". Hơn 10 năm qua, cùng với cơ chế, chính sách đầu tư của nhà nước, phong trào đã đi vào cuộc sống một cách mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả. - Để thực hiện đường lối, các quan điểm của Đảng, Nhà nước đã ban hành Luật giáo dục 1998, sửa đổi Luật 2005 và tiếp tục điều chỉnh, bổ sung tại kỳ họp lần thứ VI- Quốc hội khoá 12. Chính phủ đã ban hành các quyết định phê duyệt "Chiến lược phát triển giáo dục 2001-2010", đề án xây dựng xã hội học tập 2005-2010, cụ thể chủ trương xã hội hoá các lĩnh vực phục vụ công ích (trong đó có giáo dục), đề án dạy và học Ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân, kế hoạch tổng thể phát triển nhân lực về CNTT đến 2015 định hướng đến 2020 Cùng với các chương trình, mục tiêu quốc gia về phổ cập giáo dục các cấp, đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn và đào tạo nghề, trung cấp, CĐ đến ĐH. - Trên cơ sở đó, Bộ giáo dục và đào tạo ban hành các quyết định: Tổ chức và hoạt động của các loại hình trường lớp trong và ngoài công lập cho cả hệ thống giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên. Riêng GDTX là: + Quyết định số 01/2007/QĐ.BGD&ĐT ngày 02/01/2007 ban hành "Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên". + Quyết định số 44/2008/QĐ.BGD&ĐT ngày 30/7/2008 ban hành "Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm kỹ thuật tổng hợp-Hướng nghiệp". (TTKTTH.HN) + Quyết định số 07/2002/QĐ.BGD&ĐT ngày 19/3/2002 "Quy định về hình thức tự học có hướng dẫn trong các Trung tâm GDTX".  3 + Quyết định 09/2008/QĐ.BGD&ĐT ban hành "Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng" (TTHTCĐ). + Quyết định số 42/2008/QĐ.BGD&ĐT ngày 28/7/2008 "Về liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học". + Quyết định số 30/2008/QĐ.BGD&ĐT ban hành quy định về "Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học" Như vậy, về cơ bản đến nay, ta nhận thấy chưa bao giờ GDTX lại có một hệ thống trung tâm từ tỉnh đến xã, phường (cụm xã) về số lượng. Đồng thời cũng thấy rõ sự bức thiết của việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho nhu cầu phát triển KT-XH thời kỳ CNH.HĐH và xây dựng một nền kinh tế hội nhập, đặt ra cho GDTX là phải đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng trên các lĩnh vực hoạt động để đáp ứng yêu cầu của xã hội, của phát triển kinh tế. 4. Cơ sở thực tiễn: - Thành phố Uông Bí nằm ở phía Tây tỉnh Quảng Ninh có diện tích 25.630,77 ha, gồm 11 xã , phường (9 phường, 2 xã) dân số 15,8 vạn người, giao thông (đường bộ, đường thuỷ, đường sắt) thuận tiện. Thành phố có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế- xã hội theo cơ cấu định hướng đến 2020 là: "Công nghiệp-Nông nghiệp-Ngư nghiệp, dịch vụ thương mại-du lịch- trọng tâm là Dịch vụ - thương mại - du lịch" ( NQĐH Đảng bộ Thị xã Uông Bí lần thứ XVII). Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cho chủ trương quyết tâm chỉ đạo thành phố Uông Bí phấn đấu xây dựng thành thành phố với 2 nhiệm vụ chủ yếu: Đẩy mạnh hoạt động của ngành kinh tế du lịch sinh thái- Tâm linh, phát triển sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh, trở thành trung tâm đào tạo Nghề, cao đẳng của vùng kinh tế Duyên hải Bắc bộ. Có thể nói, các chủ trương, định hướng nêu trên vừa là thời cơ, điều kiện vừa là thách thức đối với việc tổ chức, quản lý hoạt động mô hình Trung tâm HN&GDTX tại Uông Bí. - Trung tâm HN&GDTX Uông Bí là 1/4 Trung tâm đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh và là Trung tâm duy nhất trong 4 Trung tâm được giao nhiệm vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm GDTX (10/1993). Đầu năm 1996,  4 theo ch o ca tnh, Trung tõm lm ỏn chuyn Trung tõm GDTX thnh Trung tõm KTTH.HN.DN (Quyt nh s 564/Q.UB ngy 16/3/1996 ca UBND tnh). Vi chc nng, nhim v mi. Tuy vy, Trung tõm xỏc nh vn tip tc duy trỡ, phỏt trin cỏc chng trỡnh GDTX lm c s, iu kin v nn tng cho phỏt trin ng thi thc hin hot ng GDLHN. Tuy nhiờn, gn 20 nm qua vi s phỏt trin nhanh, mnh ca khoa hc v cụng ngh nht l cụng ngh thụng tin. Xu th hi nhp ton cu ũi hi ngun nhõn lc cht lng cao cho s nghip CNH.HH t nc. Nhng ch trng v xó hi hoỏ mt s lnh vc hot ng xó hi, trong ú cú GD&T. Theo hng a dng loi hỡnh trng lp theo nguyờn lý "Nh nc v nhõn dõn cựng lm", h thng trng chuyờn nghip c nõng cp hot ng theo phng chõm a ngnh, a ngh. Mt khỏc l, chng trỡnh quc gia v ph cp tiu hc (PCTH), ph cp THCS ỳng tui ang giai on nhng nm cui v ang thc hin chng trỡnh PCTrH. i tng cú nhu cu nõng cao trỡnh vn hoỏ ngy cng gim bi ch trng phõn lung v hiu qu ca hot ng GDL.HN. Thc trng trong nhng nm hc 2005-2013 v s lng GDTX (THPT). Năm học Tổng số học viên Hs THCS lên Ngời lao động So sánh % 2005-2006 1138 720 418 100 2006-2007 966 653 313 84,9 2007-2008 768 560 208 67,5 2008-2009 602 462 140 52,9 2009-2010 462 366 96 40,6 2010-2011 322 102 42 77 2011-2012 290 111 20 69,4 2012-2013 330 130 0 78,9 Trong khi yêu cầu tuyển dụng ngời lao động cao hơn nhiều là những lý do có cơ sở và là thách thức, đòi hỏi cấp thiết mô hình Trung tâm HN&GDTX phải nhanh chóng đổi mới quản lý, đa dạng hoá nội dung, chơng trình và phơng thức học tập thờng xuyên trên cơ sở tiếp tục triển khai đồng bộ và hiệu quả các giải pháp giữ ổn định và nâng chất lợng các hoạt động giáo dục là những điều kiện tiên quyết trong những năm tới để phát triển. Riêng ở Uông Bí với một hệ thống trờng 5 chuyên nghiệp từ TC đến ĐH khá dày với những ngành, nghề đã và đang tiếp tục đợc nâng cấp. Sự ra đời trờng đại học, phân hiệu đại học trong một vài năm gn õy càng phải coi đây là định hớng quan trọng có ý nghĩa sống còn của mô hình Trung tâm nói chung và ở Uông Bí, giai đoạn 2010-2015 và những năm tiếp theo. 5. Ni dung nghiờn cu 5.1 Vi bn thõn: Nh trờn ó nờu, qun lý l mt vic khú nhng khụng th khụng lm c. Do vy, phi t xỏc nh lp trng t tng vng vng, tip tc rốn luyn cú bn lnh trc khú khn, vt qua thỏch thc cựng vi tp th lónh o v CB.VC.L trong Trung tõm phn u hon thnh nhim v ca n v, ca ngi cỏn b qun lý, ca ngi ng viờn. Nghiờm tỳc thc hin s phõn cụng ph trỏch, nguyờn tc tp trung dõn ch trong lónh o, trong n v. Gng mu v rốn luyn phm cht o c, li sng. Tớch cc hc tp nõng cao trỡnh , nng lc v mi mt. Tng bc t hon thin hon thnh tt nhim v c giao. Khụng vi phm cỏc quy nh phỏp lut i vi CB.VC v nhng iu ng viờn khụng c lm. Luụn bit lng nghe, tip thu, hc tp v tớch lu kinh nghim cú phm cht, t cht cn thit ca ngi cỏn b qun lý. Tip tc rốn luyn v k nng lónh o, tp hp c sc mnh ca tp th s phm v cựng b mỏy qun lý trong Trung tõm vn hnh ng b, thng nht cao. Vi ý thc nõng cao trỏch nhim cỏ nhõn ph trỏch. Trờn c s thc hin nghiờm tỳc nguyờn tc tp trung dõn ch, nguyờn tc tp th lónh o, cỏ nhõn ph trỏch, bn thõn s phi nõng cao ý thc, tinh thn trỏch nhim cựng vi tp th qun lý, tp th lónh o Trung tõm trin khai thc hin nhng nhim v v gii phỏp ch yu sau: 5.2.1. Tng cng cụng tỏc giỏo dc chớnh tr, lónh o t tng: - Quỏn trit ng li, cỏc quan im, chớnh sỏch ca ng v phỏp lut ca nh nc v v trớ, vai trũ ca GD-T v GDTX núi riờng trong cụng cuc CNH.HH thi k hi nhp v yờu cu ca xó hi, mi cỏn b qun lý, cỏn b 6 lãnh đạo phải cùng với tập thể lãnh đạo làm cho tập thể sư phạm chuyển biến, có nhận thức đúng, đầy đủ yêu cầu về đổi mới toàn diện hoạt động GDTX trước sự vận động của trong và ngoài ngành là điều kiện quyết định sự tồn tại, ổn định, tiếp tục phát triển. Trọng tâm là đổi mới cơ chế quản lý tài chính, đầu tư các điều kiện dạy - học, thực hiện đa dạng nội dung, chương trình học tập theo tinh thần "dạy cái xã hội cần". Mặt khác, phải chú trọng tìm và áp dụng các giải pháp đảm bảo sự ổn định, từng bước nâng cao chất lượng dạy - học, là đổi mới phương pháp dạy - học, ứng dụng CNTT hợp lý, hiệu quả; đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá. - Tiếp tục làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền giáo dục, làm chuyển biến nhận thức về GDTX, lợi ích của hoạt động đồng thời thực hiện các chương trình GDPT và giáo dục nghề nghiệp, các chương trình nâng cao kỹ năng sống và hội nhập tạo được sự đồng thuận trong nhân dân trực tiếp là học sinh, học viên và cha mẹ học sinh. 5.2.2. Tăng cường công tác tham mưu và chủ động đầu tư các điều kiện dạy - học: Điều kiện dạy - học gồm nhiều yếu tố từ trong và ngoài trường học hợp thành. Nó không chỉ là điều kiện, phương tiện cho hoạt động giáo dục mà còn góp phần tạo động lực cho mỗi cán bộ, viên chức, lao động của đơn vị và người học nỗ lực phấn đấu. Trong phạm vi kinh nghiệm chỉ xin nêu 2 điều kiện có ý nghĩa quyết định: a. Về đội ngũ: Tư vấn cho tập thể lãnh đạo, cho giám đốc và cùng với giám đốc tham mưu với cấp trên bố trí số lượng tối thiểu, cơ cấu hợp lý với mô hình Trung tâm 2 chức năng, nhiều nhiệm vụ, cả CBQL và đội ngũ giáo viên bộ môn, nghề Tạo được thế chủ động cho cả giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp. Với đội ngũ hiện có, cần tập trung giữ vững sự ổn định, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ về mọi mặt. Chú trọng đổi mới phương pháp dạy - học phù hợp với đối tượng, ứng dụng hiệu quả CNTT, tiếp tục đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá và tự đánh giá. Trước mắt là có nhận thức đúng về những bất cập, khó khăn vướng mắc do cơ chế và thực  7 tiễn phát triển để có sự bình tĩnh cần thiết, đoàn kết và quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức phấn đấu thành thầy giỏi để có trò giỏi. b. Về cơ sở vật chất: Cùng với quan tâm xây dựng môi trường cảnh quan trường học xanh - sạch - đẹp, an ninh trật tự và an toàn, các mối quan hệ thân thiện, tích cực cần đầu tư chiều sâu cho CSVC.KT trực tiếp dạy - học và hoạt động giáo dục. Tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động của cả thầy: dạy và trò: học (giáo dục văn hoá và giáo dục nghề nghiệp). Tuy nhiên, trong điều kiện chung của đất nước, của ngành học, cần định hướng, đầu tư từng bước, từng phần đạt chuẩn đồng thời với quản lý, sử dụng hiệu quả. Trong đó cần xác định lấy tiết kiệm, chống lãng phí, hoạt động xã hội hoá, phát huy nội lực - chú trọng công tác LĐSX trường học của thầy và trò trong Trung tâm để tăng cường, cải thiện điều kiện về CSVC.KT dạy-học. 5.3. Đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục: Trước mắt, dễ nhận thấy là những khó khăn, thách thức, cản trở đối với GDTX còn nhiều cả khách quan và chủ quan, cả về lý luận và thực tiễn theo xu thế phát triển. Mặt khác, cũng cần thấy rõ thời cơ và điều kiện mới mà chỉ có GDTX để phát huy thế mạnh đó là: Nhu cầu nguồn nhân lực được đào tạo, qua đào tạo, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ để thực hiện các chương trình "thay thế", "bổ sung", nền kinh tế hội nhập đòi hỏi người lao động cần có trình độ giao tiếp quốc tế (phổ thông và kỹ thuật). Biết nắm bắt thời cơ, điều chỉnh định hướng cho phát triển trong những năm tới là điểm mấu chốt rất quan trọng. - Đổi mới tư duy về GDTX: Trên cơ sở tiếp tục duy trì ổn định và phát triển BTTH các cấp thực hiện mục tiêu "nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực " làm nền tảng. - Triển khai đồng bộ các giải pháp phối hợp trong và ngoài Trung tâm, giữ vững, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục là điều kiện để khẳng định thương hiệu, làm thay đổi nhận thức của dư luận xã hội; tạo động lực và niềm tin cho người học.  8 - Triển khai thực hiện đa dạng chương trình, nội dung, cách thức tổ chức học tập, tạo điều kiện, cơ hội học tập cho mọi đối tượng có nhu cầu theo phương châm "cần gì học nấy". Trong đó cần chú trọng vai trò của Trung tâm GDTX cấp huyện (thành phố) về nghiệp vụ tổ chức và hoạt động của Trung tâm HTCĐ (xã, phường) trên địa bàn nhằm khẳng định vai trò, vị trí và tác dụng của cả hệ thống GDTX. - Tăng cường mở rộng hợp tác, phối hợp với Phòng GD&ĐT, tranh thủ vai trò quản lý nhà nước về GDTX và các trường chuyên nghiệp trong và ngoài địa bàn phát triển đào tạo nghề, trung cấp chuyên nghiệp, đào tạo liên thông theo các quy định của pháp luật. Thực hiện chủ trương của tỉnh, Trung tâm khẩn trương hoàn thiện các điều kiện đào tạo nghề ngắn hạn để thực hiện từ 2013. Tóm lại: Đổi mới quản lý GDTX là đổi mới cả cơ chế quản lý làm cho cả bộ máy quản lý Trung tâm vận hành đáp ứng yêu cầu và xu thế phát triển. Trong đó, mỗi CBQL cần có những phẩm chất, tố chất và bản lĩnh cần thiết để chủ động và sáng tạo, dám chịu trách nhiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được phân công. 5.4. Các giải pháp để thực hiện đa dạng chương trình nội dung và cách thức học tập thường xuyên: Với định hướng như trên, để đạt hiệu quả cần phải: - Tiến hành điều tra xã hội học về nhu cầu học tập trên cơ sở chủ trương về phát triển kinh tế- xã hội của Thành phố đến 2015 và những năm sau. Nhất là về đối tượng học tập để có nội dung, hình thức tổ chức phù hợp, đem lại hiệu quả. - Sau các hoạt động liên kết với các trường chuyên nghiệp hiện có, cần thường xuyên rút kinh nghiệm, tiếp tục mở rộng hợp tác liên kết đào tạo với các trường CĐ, THCN trên địa bàn một số ngành nghề nhất định. Mặt khác, từ điều tra nhu cầu, xu thế phát triển KT-XH cần mở rộng liên kết đào tạo các ngành, nghề mà các trường chuyên nghiệp trên địa bàn Uông Bí chưa có (hoặc đã có nhưng bị mai một) như nghề truyền thống, thủ công mỹ nghệ, dịch vụ du lịch và lữ hành, nhà hàng ăn uống  9 - Phối hợp với Phòng đào tạo - Sở LĐ.TBXH, hoàn thành xây dựng đề án tổ chức và hoạt động đào tạo nghề ngắn hạn để có quyền và thế chủ động đa dạng chương trình, nội dung đào tạo nghề những năm tới. Trọng tâm là thực hiện đề án theo quyết định số 81/2006/QĐ.TTg cả ở cấp Trung tâm GDTX và Trung tâm HTCĐ. - Phát huy vai trò của Trung tâm GDTX về mặt nghiệp vụ tổ chức và hoạt động, phối hợp với Phòng GD-ĐT, hội khuyến học Thành phố, Trung tâm HTCĐ 11 xã, phường trên địa bàn hoạt động theo từng cấp độ đạt hiệu quả, làm cho đề án 112 của Chính phủ đi vào cuộc sống và khẳng định vai trò, vị trí của hệ thống GDTX. 5.5. Công tác quản lý người học: - GDTX là một ngành học phong phú, đa dạng về đối tượng, độ tuổi, nội dung, chương trình và hình thức học tập. Rõ ràng là hiện tại đã và đang thực hiện nhiều chương trình và đề án mới. Bởi vậy trước hết, những người làm GDTX, người học theo chương trình GDTX cần có sự chuyển biến rõ về nhận thức và hành động cụ thể. Tuyên truyền trong dư luận xã hội xoá đi nhận thức chưa đúng về BTVH, những mặc cảm, khoảng cách giữa GDCQ và GDTX để có động cơ, thái độ học tập đúng; Phấn đấu không ngừng để có kết quả học tập tốt cả về kiến thức, kỹ năng và thái độ, đáp ứng được các yêu cầu phát triển đất nước thời kỳ CNH.HĐH và hội nhập quốc tế. - Lấy chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục làm tiêu chí đánh giá hoạt động của cả thầy và trò. Bởi vậy, cần thiết phải xây dựng những quy định cụ thể tăng cường trật tự, kỷ cương hoạt động giáo dục trước hết là kỷ cương dạy - học. Đồng thời tiếp tục có nhiều hình thức, nội dung được tổ chức và có tổ chức trong phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" thông qua đổi mới hoạt động giáo dục ngoài giờ, xây dựng các mối quan hệ trong và ngoài Trung tâm thật tốt, làm cho môi trường sư phạm, môi trường học đường thực sự lành mạnh, phát huy vai trò chủ động, tích cực và sáng tạo của người học. Những hoạt động này vừa có ý nghĩa giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức, kỹ năng sống vừa có tác dụng hạn chế, đẩy lùi tiêu cực, tệ nạn XH xâm nhập vào  10 [...]... lãnh đạo, tìm cho được những giải pháp, biện pháp hiệu quả nhất trong quản lý, điều hành hoạt động của Trung tâm Như vậy, đổi mới quản lý bao gồm: Đổi mới cơ chế quản lý đồng thời với đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành Với phạm vi đề án, tôi xin trình bày những nội dung đổi mới quản lý tại Trung tâm HN &GDTX về GDTX - Về cơ chế quản lý: + Cùng với tập thể Ban giám đốc tham mưu cho lãnh đạo ngành, các... giữ ổn định chất lượng ở mức dư luận chấp nhận, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục Mặt khác, cần thường xuyên tổ chức rút kinh nghiệm thực hiện các chương trình nội dung mới và hoạt động liên kết đào tạo + Phân công và chỉ đạo thực hiện xây dựng "Đề án tổ chức đào tạo và cấp chứng nhận đào tạo nghề ngắn hạn" tạo thế chủ động, tính pháp lý trong thực hiện cho giai đoạn 2013- 2015 và những năm sau 6.2... nâng cao chất lượng GDTX" nhằm đưa ra những việc làm cụ thể vào quá trình thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm trong những năm tới, tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của GDTX trong hoàn cảnh điều kiện của những năm sau 2013 Tạo niềm tin và động lực cho mọi người, trước hết là đội ngũ những người làm GDTX kiên trì  15 phấn đấu, đồng lòng vượt qua những khó khăn, thách thức trước mắt, tiếp tục nâng cao trình. .. đại chúng, hoạt động của Trung tâm HTCĐ  13 - Duy trì hợp lý quy mô số lượng THPT (chương trình GDTX) tại Trung tâm đáp ứng nhu cầu học tập của mọi đối tượng (muốn, cần và phải học), coi đây vừa là nhiệm vụ của ngành học vừa là "nguồn lực" để triển khai thực hiện các chương trình: Ngoại ngữ, tin học, đào tạo nghề các cấp độ cho đa dạng chương trình, nội dung và lựa chọn hình thức tổ chức học tập phù... đơn vị và bộ phận) vừa nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, vừa phát huy cao năng lực, trí tuệ của cả tập thể sư phạm, tính năng động, sáng tạo của mỗi một thành viên trong Trung tâm - Về giải pháp quản lý: + Triển khai thực hiện đổi mới toàn diện công tác quản lý tạo bằng được mối quan hệ gắn bó, cùng có trách nhiệm giữa nhà trường, gia đình và xã hội Trong đó chú trọng quản lý hiệu quả hoạt động... triển KT-XH của một thành phố công nghiệp, du lịch tâm linh, du lịch sinh thái; Xây dựng Uông Bí thành Trung tâm đào tạo của tỉnh Quảng Ninh và tiểu vùng Duyên hải Bắc bộ theo chỉ đạo của tỉnh và kế hoạch của thị xã Những việc làm đó là phù hợp với hướng đổi mới tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động GDTX của Bộ GD&ĐT từ năm học 2009-2010 Đề án "Đổi mới quảnlý, thực hiện nhiều chương trình và nâng. .. cầu phát triển KT-XH, yêu cầu xây dựng đát nước thời kỳ CNH.HĐH, xu thế bùng nổ, phát triển của KH và CN, của nền kinh tế hội nhập quốc tế, thực tiễn phát triển, đổi mới sự nghiệp GD&ĐT trong những năm qua và thập niên 20 của thế kỷ XXI mà trước mắt là 3 năm 2013- 2015 Hoạt động GDTX và Trung tâm HN &GDTX Uông Bí nói riêng cần thiết phải có những điều chỉnh kịp thời cho hướng ổn định, phát triển, đồng... hội - Bằng các biện pháp quản lý và giáo dục, chú trọng nhiệm vụ công tác kiểm tra, đánh giá đảm bảo cho kết quả hoạt động giáo dục mang tính khách quan, công bằng, chính xác trên cơ sở thực hiện đúng quy trình dân chủ, công khai, minh bạch các nội dung, điều kiện thực hiện nhiệm vụ và kết quả giáo dục 6 Kết quả nghiên cứu: 6.1 Về đổi mới quản lý: Bản chất của đổi mới quản lý là từng bước hạn chế,... phổ thông) phấn đấu để có được từ 15-20% học sinh TN.THCS theo học chương trình GDTX- THPT hàng năm - Đầu tư có trọng điểm, tăng cường cải thiện CSVC.KT dạy học cho cả văn hoá, tin học, ngoại ngữ và đào tạo nghề các cấp độ (đồng thời với quá trình chuẩn hoá các phòng học nghề phổ thông) vừa là điều kiện, vừa là động lực cho nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo - Đến 2015: có từ 20 phòng học, trong đó... hạn /năm Mở rộng hình thức đào tạo nghề và học văn hóa (theo chương trình GDTX) 6.3 Về chất lượng: Trước mắt những bất cập, khó khăn về các điều kiện dạy - học đã được giải quyết tương đối tốt: Cơ sở vật chất đảm bảo cho công tác dạy và học, đội ngũ giáo viên văn hóa đến cuối năm học đủ mỗi môn quy định có 01 người Mặc dù cũng còn có những khó khăn giáo vièn nghề chưa đạt chuẩn đào tạo; giáo viên nhiều . 1. KINH NGHIỆM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ TRIỂN KHAI NHIỀU CHƯƠNG TRÌNH GDTX NĂM 2013 2. ĐẶT VẤN ĐỀ: 2.1. Tầm quan trọng của vấn đề - Quản lý nói chung được gọi là một. liệu GDTX có đổi mới hoạt động, đón kịp thời cơ đến hay không ? 2.3. Lý do chọn đề tài Đổi mới quản lý, thực hiện nhiều chương trình và nâng cao chất lượng GDTX giai đoạn 2013- 2015 và những năm. của Bộ GD&ĐT từ năm học 2009-2010. Đề án "Đổi mới quảnlý, thực hiện nhiều chương trình và nâng cao chất lượng GDTX& quot; nhằm đưa ra những việc làm cụ thể vào quá trình thực hiện nhiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: kinh nghiệm nâng cao chất lượng quản lý triển khai nhiều chương trình gdtx năm 2013, kinh nghiệm nâng cao chất lượng quản lý triển khai nhiều chương trình gdtx năm 2013,

Từ khóa liên quan