Đề tài Công nghệ tổng hợp hợp chất trung gian: Tổng hợp etylen oxit và sản xuất etylen glycol

10 796 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/10/2014, 22:21

Đề tài Công nghệ tổng hợp hợp chất trung gian: Tổng hợp etylen oxit và sản xuất etylen glycol trình bày tổng quan về etylen oxit và etylen glycol, các phương pháp sản xuất etylen oxit và etylen glycol và phần kết luận. Mời bạn đọc cùng tham khảo. CÔNG NGH T NG H P Ệ Ổ Ợ H P CH T TRUNG GIANỢ Ấ T NG H P ETYLEN OXIT Ổ Ợ VÀ S N XU T ETYLEN GLYCOLẢ Ấ GVHD: PGS.TS Nguy n H ng Liênễ ồ SVTH: Nguy n Tùng Lâmễ N I DUNGỘ Ø T NG QUAN V ETYLEN OXIT VÀ Ổ Ề ETYLEN GLYCOL Ø CÁC PH NG PHÁP S N XU T ƯƠ Ả Ấ ETYLEN OXIT VÀ ETYLEN GLYCOL Ø K T LU NẾ Ậ T NG QUAN VỔ Ề ETYLEN OXIT NGU N G C – C U T O Ồ Ố Ấ Ạ PHÂN TỬ TÍNH CH T V T LÝẤ Ậ TÍNH CH T HÓA H CẤ Ọ  Ph n ng t phân h yả ứ ự ủ  Ph n ng v i h p ch t ch a Hydro ả ứ ớ ợ ấ ứ linh đ ngộ  Ph n ng v i n cả ứ ớ ướ  Ph n ng t o Etylen Glycol Etherả ứ ạ  Ph n ng t o Ethanolamineả ứ ạ Ph n ng t phân h yả ứ ự ủ Ø T phân h y kho ng 400oC ự ủ ở ả t o s n ph m chính CO, CH4 ạ ả ẩ cùng C2H6, C2H4, H2, C, CH3CHO Ph n ng v i h p ch tả ứ ớ ợ ấ ch a Hydro linh đ ng ứ ộ Ph n ng v i n cả ứ ớ ướ  (CH2CH2)O + H2O → HO–CH2CH2–OH  2 (CH2CH2)O + H2O → HO–CH2CH2–O–CH2CH2– OH  3 (CH2CH2)O + H2O → HO–CH2CH2–O–CH2CH2– O–CH2CH2–OH  n (CH2CH2)O + H2O → HO–(CH2CH2–O–)nH Ph n ng t o Ethylene ả ứ ạ Glycol Ether (EGE) (CH2CH2)O + ROH → HOCH2CH2OR (CH2CH2)O + HOCH2CH2OR → HOCH2CH2OCH2CH2OR (CH2CH2)O + HOCH2CH2OCH2CH2OR→ HOCH2CH2OCH2CH2OCH2CH2OR . HO–CH2CH2–O–CH2CH2– O–CH2CH2–OH  n (CH2CH2)O + H2O → HO–(CH2CH2–O–)nH Ph n ng t o Ethylene ả ứ ạ Glycol Ether (EGE) (CH2CH2)O + ROH → HOCH2CH2OR (CH2CH2)O + HOCH2CH2OR → HOCH2CH2OCH2CH2OR (CH2CH2)O + HOCH2CH2OCH2CH2OR→

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan