Tiểu luận Tổng hợp axit axetic và sản xuất vinyl axetat

10 861 0
Tiểu luận Tổng hợp axit axetic và sản xuất vinyl axetat

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Tiểu luận: Tổng hợp axit axetic và sản xuất vinyl axetat thuộc bộ môn Công nghệ Hữu cơ Hóa dầu. Nội dung tiểu luận trình bày tổng quan về axit axetic, các phương pháp sản xuất Axit Axetic và các phương pháp sản xuất Vinyl Axetat. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

T NG H P AXIT AXETIC VÀ S N XU T VINYL AXETATỔ Ợ Ả Ấ  GVHD: PGS. TS. Nguy n H ng Liênễ ồ VIỆN KỸ THUẬT HÓA HỌC TR NG Đ I H C BÁCH KHOA HÀ N IƯỜ Ạ Ọ Ộ VI N K THU T HÓA H CỆ Ỹ Ậ Ọ B MÔN CÔNG NGH H U C - HÓA D UỘ Ệ Ữ Ơ Ầ SVTH: Bùi Văn Toàn Nguy n Qu c Huyễ ố L u Xuân Báchư Hoàng Văn Hi uế Nguy n Xuân Thànhễ 2 2 Các ph ng pháp s n xu t Axit Axeticươ ả ấ 4 K t lu nế ậ 3 Các ph ng pháp s n xu t Vinyl Axetatươ ả ấ 1 T ng quanổ T NG QUANỔ I. Gi i thi u Axit Axetic và Vinyl Axetat (VA)ớ ệ 1. Axit Axetic Tính ch t v t lý:ấ ậ •. Không màu •. Mùi chua c a gi mủ ấ •. Tan t t trong n c v iố ướ ớ m i t l ở ọ ỷ ệ 3 Đ i l ngạ ượ Giá trị Nhi t dung riêng,Cp ( nhi t đ 25 c)ệ ở ệ ộ 1,11 j.g .K -1 Nhi t dung riêng,Cp (d ng l ng, 19,4 c)ệ ạ ỏ ở 2,043 j.g .K -1 Nhi t dung riêng,Cp (d ng tinh th , 1,5 c)ệ ạ ể ở 1,47 j.g .K -1 Nhi t k t tinhệ ế 195,5 j/g Nhi t hóa h i ( nhi t đ sôi)ệ ơ ở ệ ộ 394,5 j/g Đ nh t( 25 0c)ộ ớ ở 10,97m.Pa H ng s đi n môi ( nhi t đ 20 0c)ằ ố ệ ở ệ ộ 6,170 Ch s khúc x n20 Dỉ ố ạ 1,3719 Entapy t o thành ( H0298 l ng)ạ ỏ -484,5 Kj/mol Entapy t o thành (H0298 h i)ạ ơ -432,25 Kj/mol Đi m ch p cháy c c kínể ớ ố 43 0c Giói h n n trong không khíạ ổ 4,0-16% th tíchể Nhi t đ t i h n,Tcệ ộ ớ ạ 592,71K Áp su t tói h n,Pc ấ ạ 5,786 MPa Đi m t b c cháyể ụ ố 465 0c T NG QUANỔ I. Gi i thi u Axit Axetic và Vinyl Axetat (VA)ớ ệ 1. Axit Axetic Tính ch t hóa h c: ấ ọ Axit Axetic có công th c phân t : CH3COOH ứ ử v- Có đ y đ tính ch t c a h p ch t mang nhóm cacboxyl trong phân tầ ủ ấ ủ ợ ấ ử v- Các ph n ng t o monomer cho t ng h p các polymeả ứ ạ ổ ợ v- Mu i c a axit Axetic có nhi u ng d ng l n : k m axetat, đ ng axetat làm ố ủ ề ứ ụ ớ ẽ ồ h p ch t màu; s t axetat, natri axetat, làm xúc tác cho các quá trình h p ợ ấ ắ ợ h u cữ ơ 4 T NG QUANỔ I. Gi i thi u Axit Axetic và Vinyl Axetat (VA)ớ ệ 2. Vinyl Axetat Tính ch t v t lý:ấ ậ •. Ch t l ng, không màu,ấ ỏ mùi ete, r t linh đ ngấ ộ •. Hòa tan ít trong n c, cóướ th hòa tan trong r u, dietyleteể ượ 5 Đ i l ngạ ượ Giá trị Nhi t đ sôiệ ộ 72,7 0c Nhi t đ đóng r nệ ộ ắ -84 0c Tr ng l ng phân tọ ượ ử 86,09kg/kmol Tr ng l ng riêng 20 0cọ ượ ở 0,932g/mol Đ nh t 20 0cộ ớ ở 0,42cp Nhi t đ ch p cháy c c hệ ộ ớ ố ở -5-1 0c Nhi t đ t i h nệ ộ ớ ạ 252 0c Nhi t hóa h i 72 0cệ ơ ở 90,6cal/g Nhi t cháyệ 5,75 Áp su t t i h nấ ớ ạ 609psia T NG QUANỔ I. Gi i thi u Axit Axetic và Vinyl Axetat (VA)ớ ệ 2. Vinyl Axetat Tính ch t hóa h c:ấ ọ Công th c phân t ứ ử CH2= CH-OCOCH3 v- Ph n ng quan tr ng nh t là trùng h p t o polymer ả ứ ọ ấ ợ ạ v- Ngoài ra còn các ph n ng c ng h p, oxy hóa, tác d ng v i axit axetic,…ả ứ ộ ợ ụ ớ 6 T NG QUANỔ S N XU T VÀ TIÊU THẢ Ấ Ụ - Axit Axetic : v Nhu c u toàn c u đ i v i axit axetic tăng liên t c qua các năm.ầ ầ ố ớ ụ v Nhu c u s d ng axit axetic n c ta ch y u là nh p kh u.ầ ử ụ ở ướ ủ ế ậ ẩ 7 T NG QUANỔ - Axit Axetic : 8 0 2 4 6 8 10 12 10.24 15.53 Nhu c u acid acetic trên th gi i, đ n v tri u t nầ ế ớ ơ ị ệ ấ T NG QUANỔ S N XU T VÀ TIÊU THẢ Ấ Ụ - Vinyl Axetat: v Kho ng 80% VA trên th gi i đ c s n xu t t etylen, còn l i 20% VA đ c s n xu t t axetylen ả ế ớ ượ ả ấ ừ ạ ượ ả ấ ừ trong pha khí. v Do tính kinh t c a ngu n nguyên li u mà ngày nay trong công nghi p s n xu t VA đi t metyl ế ủ ồ ệ ệ ả ấ ừ axetat hay dimetyl ete v i CO và H 2 đang đ c nghiên c u và hoàn thi n.ớ ượ ứ ệ v S n l ng VA tăng r t nhanh, vào năm 1965 trên th gi i có 106 t n/năm VA đ c s n xu t ra, ả ượ ấ ế ớ ấ ượ ả ấ năm 1984 đ t 2,7.106 t n/năm. Đ n năm 1986 s n l ng VA m t s n c trên th gi i nh sau:ạ ấ ế ả ượ ở ộ ố ướ ế ớ ư 9 N cướ S n l ng,t n/nămả ượ ấ Mỹ Canada Châu M Latinhỹ Tây Âu Đông Âu Châu Phi Trung Đông Nh t B nậ ả Châu Á và Đông Á 1,15.106 0,05.106 0,09.106 0,56.106 >0,16.106   0,58.106 0,15.106 T NG QUANỔ S N XU T VÀ TIÊU THẢ Ấ Ụ - Vinyl Axetat: VA là m t monomer cho quá trình trùng h p, đ ng trùng h p.ộ ợ ồ ợ v Trong quá trình trùng h p t o polyvinyl axetat, l ng VA tiêu t n cho quá trình này chi m t 55  ợ ạ ượ ố ế ừ 60% t ng l ng VA s n xu t ra.ổ ượ ả ấ v S n xu t polyvinyl alcol, l ng này chi m 13  15%.ả ấ ượ ế v Quá trình đ ng trùng h p gi a VA và etylen chi m 8%.ồ ợ ữ ế v Trùng h p t o polyvinyl butyrat, l ng này chi m 15%.ợ ạ ượ ế v Dùng trong ph gia d u nh n, trong đ ng trùng h p, v i acrylonitryl t o s i acylic.ụ ầ ờ ồ ợ ớ ạ ợ v Dùng trong các quá trình khác. 10 . xu t VA đi t metyl ế ủ ồ ệ ệ ả ấ ừ axetat hay dimetyl ete v i CO và H 2 đang đ c nghiên c u và hoàn thi n.ớ ượ ứ ệ v S n l ng VA tăng r t nhanh, vào năm 1965 trên th gi i có 106 t n/năm VA đ. T NG QUANỔ S N XU T VÀ TIÊU THẢ Ấ Ụ - Vinyl Axetat: v Kho ng 80% VA trên th gi i đ c s n xu t t etylen, còn l i 20% VA đ c s n xu t t axetylen ả ế ớ ượ ả ấ ừ ạ ượ ả ấ ừ trong pha khí. v Do. T NG QUANỔ I. Gi i thi u Axit Axetic và Vinyl Axetat (VA) ớ ệ 1. Axit Axetic Tính ch t hóa h c: ấ ọ Axit Axetic có công th c phân t : CH3COOH ứ ử v- Có đ y đ tính ch t c a h p ch t mang nhóm

Ngày đăng: 10/10/2014, 22:26

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan