0

Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi công chức tin học phần thực hành word (chuẩn)

25 8,058 106

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/09/2014, 19:59

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM WORDVIETKEYCâu 1: Khi sử dụng chương trình Vietkey, nếu Font chữ đang sử dụng là VNITimes, bảng mã là Unicode, để gõ đúng tiếng Việt có dấu thì phải sử dụng kiểu gõ:A: Telex B: Cả hai kiểu gõ Telex và Vni đều đúngC: VniD: Không thực hiện được [...]... có chữ Frames PRINT Câu 1: Trong Word muốn xem lại tập tin trước khi in ta kích vào biểu tượng nào trên thanh công cụ: A Print B Print Preview C Cả A và B đều đúng D Cả A và B đều sai Câu 2: Trong Word muốn in toàn bộ tập tin ta thực hiện: A Kích hình trên thanh công cụ B Vào File \ Print \ Tích chọn All trong tab Page Range C Cả A và B đều đúng D Cả A và B đều sai Câu 3: Trong Word muốn in chỉ một... đều sai Câu 3: Trong một bảng của văn bản Word, muốn tính tổng cho các số liệu trong bảng, ta sử dụng: A Hàm Max B Hàm Sum C Hàm Min D Hàm And Câu 4: Để tính tổng các số của một cột số liệu trong bảng ta sử dụng công thức: A Sử dụng công thức SUM(ABOVE) B Sử dụng công thức SUM(ALL) C Sử dụng công thức SUM(Tên cột cần tính tổng) D Câu A và B đều đúng Câu 5: Giả sử trong một bảng đã được tạo trong Word. .. định dạng toàn bộ các đề mục của văn bản bằng Style Heading trên thanh công cụ Formatting, bước tiếp theo ta thực hiện: A Insert \ Reference \ Cross reference B Insert \ Reference \ Caption C Insert \ Reference \ Index and Tables D Insert \ Reference \ Footnote MACRO Câu 1: Hãy nêu các bước để tạo một Macro trong Word? Câu 2: Hãy nêu các bước để xoá một Macro trong Word? Câu 3: Trong Word, khi bạn chọn... tập tin ta dùng lệnh hay tổ hợp phím nào sau đây: A File \ Close B File \ Exit C Câu A và B đều đúng D Câu A và B đều sai Câu 15: Trong Word , sau khi lỡ xoá nhầm một đoạn văn bản hoặc một thao tác nào đó làm mất nội dung văn bản, ta có thể phục hồi lại văn bản như trước đó bằng cách: A Dùng lệnh Edit \ Undo Typing B Dùng tổ hợp phím CTRL+Z C Câu A và B đều đúng D Câu A và B đều sai Câu 16: Trong Word, ... \ Footnote 19 Câu 2: Trong Word, khi chọn Insert \ Reference \ Footnotes là để: A Tạo tiêu đề cho chân trang văn bản B Tạo ghi chú cho văn bản C Tạo tiêu để cho đầu trang và chân trang D Cả A, B, C đều sai STYLE Câu 1: Hãy nêu các bước tạo để tạo một Style trong Word? Câu 2: Hãy nêu các bước để xoá các Style? Câu 3: Trong Word muốn tạo Style ta thực hiện : A Insert \ Styles and Formatting… B Format... Format \ Toolbars Câu 2: Trong Word muốn không hoặc cho xuất hiện thước đo ta thực hiện: A.Vào File \ Ruler B Vào Edit \ Ruler C Vào View \ Ruler D.Vào Format \ Ruler Câu 3: Muốn bật/tắt các thanh công cụ của Word, ta chọn View rồi chọn tiếp: 14 A Toolbars \ chọn trong hộp thoại xổ xuống B Document Map C Full Screen D Zoom HEADER and FOOTER Câu 1: Trong Word muốn tạo Header và Footer…ta thực hiện: A File... Độ tin cậy của các dịch vụ .10.9% Thi u các quy định của chính phủ 1.6% Câu 8: Nhập,định dạng và lưu văn bản sau với tên Baithuchanh PHIẾU NHẬN XÉT PHIẾU Họ và tên: Sinh năm: Chức vụ: Câu 1 a b c d c d c d Câu 2 a b Câu 3 a b 23 Câu 9: Hãy soạn một văn bản bất kỳ sau đó sử dụng chức năng Endnote và Footnote? Câu 10: Hãy sử dụng một tài liệu đã có... cũng xuất hiện trên màn hình Word EQUATION EDITOR Câu 1: Sử dụng tổ hợp phím nào sau đây để bật / tắt chế độ có chỉ số trên (số mũ) A Ctrl + Shift + = B Ctrl + = C Shift + = D Alt + = Câu 2: Sử dụng tổ hợp phím nào sau đây để bật / tắt chế độ có chỉ số dưới: 17 A Alt + Shift + = B Ctrl + = C Ctrl + Shift + = D Alt + = Câu 3: Muốn chèn công thức toán học vào văn bản Word, ta thực hiện: A Insert \ Object... trang hoặc trang hiện thời ta thực hiện: A Kích hình trên thanh công cụ B Vào File \ Print \ Chọn trang cần in trong ô Page C Cả A và B đều đúng D Cả A và B đều sai Câu 4: Trong Word muốn in chỉ một trang hiện thời ta thực hiện: 13 A Kích hình trên thanh công cụ B Vào File \ Print chọn All C Vào File \ Print chọn Pages D Vào File \ Print chọn Current Page Câu 5: Trong Word muốn in chỉ một vài trang,... để : A In một tập tin ra máy in B Đánh số trang văn bản C Dán một đoạn văn bản vào một tập đang làm việc D Hiển thị màn hình ở chế độ Page Layout Câu 8: Thực hiện lệnh File \ Print Preview là để : A In văn bản ra máy in B Xem văn bản trước khi in C Hiệu chỉnh khổ giấy in D Cả A, B, C đều đúng TOOLBAR Câu 1: Trong Word muốn cho hoặc không cho xuất hiện thanh công cụ hoặc thanh menu…ta thực hiện: A Vào . cho một đoạn văn bản hoặc toàn bộ tập tin ta thực hiện: A. Format/Columns B. Kích biểu tượng Columns trên thanh công cụ C. Câu A và B đều đúng D. Câu A và B đều sai Câu 2: Nếu muốn chèn dấu chấm. View Page Numbers Câu 3: Trong Word để tạo một hyperlink cho văn bản, ta thực hiện: A. Insert Hyperlink B. Ctrl + K C. Câu A và B đều đúng D. Câu A và B đều sai Câu 4: Trong Word để chèn một. Các câu B và C đều đúng Câu 5: Trong Word muốn nhảy từ ô trái trong bảng qua ô phải ta thực hiện ra sao? A. Nhấn phím → B. Nhấn phím TAB C. Nhấn phím ALT D. Câu A và B đều đúng Câu 6: Trong Word
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi công chức tin học phần thực hành word (chuẩn), Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi công chức tin học phần thực hành word (chuẩn),

Từ khóa liên quan