0

Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi công chức tin học phần thực hành excel (chuẩn)

11 9,875 92

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/09/2014, 20:01

CÂU HỎI MS EXCELPHẦN I: LÝ THUYẾTChọn câu trả lời đúng nhất:NHẬP DỮ LIỆU_ĐỊNH DẠNG BẢNG TÍNHCâu 1.Thêm một Sheet vào tập tin bảng tính:a)InsertSheetb)FoomatSheetc)ToolSheetd)InsertWordSheetCâu 2.Để thực hiện việc tìm kiếm chuỗi trong bảng tính, ta dùng lệnh:a)EditFind….b)InsertFind….c)FomatFind….d)WindowsFind… [...].. .Câu 57 Trong Excel để tìm phần nguyên của phép chia giá trị của ô H4 cho ô H1 thì ta dùng hàm nào sau đây: a) =INT(H4,H1) b) =INT(H1,H4) c) =INT(H4/H1) d) =INT(H1/H4) Câu 58 Trong Excel để trộn các ô ta vào: a) Data b) Kích vào biểu tượng Merge and center trên thanh công cụ c) Cả a và b đều đúng d) Cả a và b đều sai Câu 59 Trong Excel các địa chỉ sau địa chỉ nào là... d) Cả a và b đều sai Câu 59 Trong Excel các địa chỉ sau địa chỉ nào là địa chỉ tuyệt đối dòng: a) D4 b) D5:K7 c) $B$4 d) H$5$ Câu 60 Trong Excel, các địa chỉ sau địa chỉ nào là địa chỉ hỗn hợp vừa tuyệt đối vừa tương đối: a) D4 b) $D$5:K7 c) B4:H6 d) $H$5:$K$9 PHẦN II: THỰC HÀNH Trang 11/11 . n Thành Phố c) Mùa Xuân Tr d) Các câu trên đều sai Câu 50. Kết quả công thức, =UPPER(RIGHT(“Mùa Xuân Trên Thành Phố”,12)) a) n Thành phố b) N THÀNH PHỐ c) THÀNH PHỐ d) Các câu trên đều sai Câu. Alt + S d) Câu a và b đều đúng Câu 13. Ấn phím F12 là để: a) Thực hiện lệnh Open b) Thực hiện lệnh Save As c) Thực hiện lệnh Close d) Thực hiện lệnh Print Câu 14. Muốn đóng một tập tin, thực hiện: a). tổ hợp phím Ctrl + C Câu 15. Tổ hợp phím Ctrl + F4 tương đương với lệnh: a) Thoát khỏi Excel b) Lưu tập tin với tên mới c) Đóng tập tin hiện hành d) Đóng sheet hiện hành Câu 16. Muốn nhập ngày
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi công chức tin học phần thực hành excel (chuẩn), Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi công chức tin học phần thực hành excel (chuẩn),

Từ khóa liên quan