Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi công chức tin học phần hệ điều hành (chuẩn)

27 17K 137
Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi công chức tin học phần hệ điều hành (chuẩn)

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Phần I HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS XP1.Thiết bị nào không phải là thiết bị nhập dữ liệu vào máy tính:a) Bàn phím.b) Chuộtc) Máy quét e) Loa2. Máy vi tính không làm được việc gì:a) Tính toán số liệu.b) Xử lý dữ liệu theo yêu cầu.c) Truy cập dữ liệu từ xa thông qua mạng internet.d) Tự động nâng cấp tốc độ và khả năng xử lý .

[...]... phím Ctrl Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi công chức tin học (chuẩn) c Nhấn và giữ phím Shift d Nhấn và giữ phím Alt Câu 10: TCP/IP là gì? a Cấu trúc liên kết mạng b Giao thức truyền tin trên mạng c Phần mềm quản lý truyền tin d Phần mềm tiện ích Internet Câu 11 Cho biết tên thi t bị truyền thông cho phép máy tính truyền thông tin qua một đường truyền điện thoại chuẩn? a Card mạng b Getway c Modem Câu 12 ... làm nào sau đây là không cần thi t: a Đăng ký tên miền b Thuê Hosting c Tạo nội dung trang web d Đăng ký là thuê bao Internet của một ISP Câu 9 Loại kết nối mạng nào mà ở đó mỗi máy trạm có chức năng như một máy chủ? a Clien/Server b Server/Server c Quad-node Network d Peer-to-peer Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi công chức tin học (chuẩn) Câu 10 Trong các thi t bị sau các thi t bị nào kết nối với máy tính... ListView, ta thực hiện : Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi công chức tin học (chuẩn) vvvvvvv Chọn View  Arrange Icons wwwwwww Chọn View  Customize This Folder xxxxxxx Chọn File  Properties yyyyyyy Chọn View  As Web Page 75 Khi Right Click chuột vào biểu tượng tập tin và chọn Copy là để : zzzzzzz Sao chép tập tin aaaaaaaa Xoá tập tin bbbbbbbb Đổi tên tập tin cccccccc Di chuyển tập tin 76 Khi Right Click... Settings  Control Panel  Display llllllllll Start  Settings  Control Panel  Date/Time mmmmmmmmmm Start  Settings  Control Panel  System nnnnnnnnnn Start  Settings  Control Panel  Add New Hardware Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi công chức tin học (chuẩn) 92 Để cài đặt máy in ta thực hiện các thao tác : oooooooooo pppppppppp qqqqqqqqqq rrrrrrrrrr Start  Settings  Printers and Fax Start  Settings... trong một cơ quan d kết nối một số lượng nhỏ máy tính gần nhau Câu 18 Mạng diện rộng là a mạng có từ 100 máy trở lên b mạng liên kết các mạng cục bộ bằng các thi t bị kết nối c mạng internet d mạng của một quốc gia Câu 19 Câu nào trong các câu sau là phát biểu chính xác nhất về mạng Internet? Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi công chức tin học (chuẩn) a là mạng của các mạng, có qui mô toàn cầu b là mạng sử... Windows aaaaaaaaaaaaa Tất cả các câu trên đều sai 107 108 Ta có thể chép một tập tin có kích thớc 2MB lên đĩa mềm hay không ? bbbbbbbbbbbbb Có ccccccccccccc Không ddddddddddddd Chỉ chép được khi nội dung tập tin đó chỉ chứa văn bản eeeeeeeeeeeee Chỉ chép được khi nội dung tập tin đó chỉ chứa hình ảnh Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi công chức tin học (chuẩn) 109 Để phục hồi một tập tin trong Recyle Bin, ta thực... thanh công cụ chuẩn Standard Buttons wwwwwwww Tất cả đều sai Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi công chức tin học (chuẩn) 81 Trong cửa sổ Windows Explorer, kích thước của các tập tin được chọn sẽ hiển thị trên : xxxxxxxx yyyyyyyy zzzzzzzz aaaaaaaaa Thanh địa chỉ - Address Bar Thanh trạng thái - Status Bar Thanh công cụ chuẩn - Standard Buttons Tất cả các thanh trên 82 Để thay đổi thuộc tính của tập tin thì... Mail Transfer Protocol B FTP: File Transfer Protocol Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi công chức tin học (chuẩn) C HTTP: HyperText Transfer Protocol D SNMP: Simple Network Management Protocol Câu 3 Trong loại mạng nào dưới đây các máy tính nối mạng đều có vai trò như nhau? A Client/Server B Peer to Peer C Internet D Mainframe Câu 4: Giao thức để truyền các tệp tin trên mạng Internet giữa các máy tính với nhau... khoản + tên SMTP server và POP3 server d Tất cả các thông số của a, b, c Câu 4 Giao thức mạng nào có thể được dùng để sao chép tệp về (download) nhưng không thể đưa lên mạng (upload) được? a HTML Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi công chức tin học (chuẩn) b HTTP c FTP d Cả 3 phương án trên đều sai Câu 5: Trong các mệnh đề sau mô tả chức năng của mạng Internet, mệnh đề nào đúng: a Internet là mạng máy tính... để hiển thị giờ hệ thống trên thanh TaskBar, ta thực hiện : mmmmmmmmmmm Kích chuột phải trên nền Desktop, chọn Properties và đánh dấu chọn Show the Clock Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi công chức tin học (chuẩn) nnnnnnnnnnn Kích chuột phải trên thanh TaskBar, chọn Properties và đánh dấu chọn Show the Clock ooooooooooo Chọn Start  Setting  Control Panel, chọn Date/Time ppppppppppp Cả ba câu trên đều đúng . Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi công chức tin học (chuẩn) Phần I- HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS XP 1 .Thi t bị nào không phải là thi t bị nhập dữ liệu vào máy tính: a). Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi công chức tin học (chuẩn) c) RAM d) ROM 7. Dữ liệu trong bộ nhớ, thi t bị lưu trữ nào mất khi tắt máy tính: a) Đĩa cứng b) RAM c) ROM d) Đĩa CDROM 8. Trong hệ điều. nội dung tập tin đó chỉ chứa hình ảnh. Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi công chức tin học (chuẩn) 109. Để phục hồi một tập tin trong Recyle Bin, ta thực hiện : fffffffffffff. Chọn tập tin, chọn Restore. ggggggggggggg.

Ngày đăng: 30/09/2014, 19:58

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan