0

Tuyển tập 25 đề thi thử đại học môn lịch sử (có đáp án chi tiết)

99 3,940 2
  • Tuyển tập 25 đề thi thử đại học môn lịch sử (có đáp án chi tiết)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2014, 10:10

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7.0 điểm)Câu 1 (3.0 điểm)Những nét chính trong chính sách đối ngoại của Mĩ từ năm 1945 đến năm 2000. Nêu một số thành công và thất bại trong chính sách đối ngoại của Mĩ ở giai đoạn này.Câu 2 (2.0 điểm)Sự ra đời, hoạt động và vai trò của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên. Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với tổ chức cách mạng này?Câu 3 (2.0 điểm)Trong cuộc kháng chiến chống Pháp từ 1945 – 1954 quân ta chủ động mở chiến dịch nào ? Trình bày hoàn cảnh lịch sử, kết quả và ý nghĩa của chiến dịch đó ? Tuyển tập 25 đề thi thử đại học môn lịch sử (có đáp án chi tiết) ĐỀ SỐ 1: SỞ GD&ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 1 ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ÔN THI ĐẠI HỌC ĐỢT 2 - NĂM 2014 Môn LỊCH SỬ Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7.0 điểm) Câu 1 (3.0 điểm) Những nét chính trong chính sách đối ngoại của Mĩ từ năm 1945 đến năm 2000. Nêu một số thành công và thất bại trong chính sách đối ngoại của Mĩ ở giai đoạn này. Câu 2 (2.0 điểm) Sự ra đời, hoạt động và vai trò của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên. Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với tổ chức cách mạng này? Câu 3 (2.0 điểm) Trong cuộc kháng chiến chống Pháp từ 1945 – 1954 quân ta chủ động mở chiến dịch nào ? Trình bày hoàn cảnh lịch sử, kết quả và ý nghĩa của chiến dịch đó ? II. PHẦN RIÊNG ( 3.0 điểm ) Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc phần B) A. Theo chương trình Chuẩn Câu 4.a (3.0 điểm) Hoàn cảnh lịch sử nào dẫn đến chủ trương chuyển hướng đấu tranh của Đảng cho cách mạng Việt Nam giai đoạn 1939 – 1945? Chủ trương đó được hoàn chỉnh như thế nào tại Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 5 năm 1941? B. Theo chương trình Nâng cao Câu 4.b (3.0 điểm) Hoàn cảnh ra đời Mặt trận Việt Minh? Vai trò của Mặt trận Việt Minh đối với thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945? Hết Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh:……….……….….….; Số báo danh:…………… 1 Tuyển tập 25 đề thi thử đại học môn lịch sử (có đáp án chi tiết) SỞ GD&ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 1 Đáp án gồm 04 trang ĐÁP ÁN KTCL ÔN THI ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 2013- 2014 Môn: Lịch sử; Khối C I. LƯU Ý CHUNG: Đáp án là những nội dung cơ bản nhất mà thí sinh phải đề cập tới, bài thi chỉ được cho điểm tối đa khi đủ ý, trình bày khoa học, lôgíc. II. ĐÁP ÁN: Câu Ý Nội dung trình bày Điểm I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH 1 Những nét chính sách đối ngoại của Mĩ từ năm 1945 đến năm 2000. Nêu một số thành công và thất bại trong chính sách đối ngoại của Mĩ ở giai đoạn này. 3.0 a Chính sách đối ngoại của Mĩ từ năm 1945 đến năm 2000 - Từ 1945 – 1973: + Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ triển khai chiến lược toàn cầu với tham vọng làm bá chủ thế giới. 0.25 + Mục tiêu của chiến lược toàn cầu: ngăn chặn và tiến tới xóa bỏ chủ nghĩa xã hội trên thế giới; đàn áp phong trào giải phóng dân tộc, phong trào công nhân và phong trào cộng sản quốc tế; khống chế, chi phối các nước tư bản đồng minh. 0.5 - Từ 1973 – 1991: + Sau thất bại trong chiến tranh xâm lược Việt Nam, Mĩ tiếp tục triển khai chiến lược toàn cầu. Với học thuyết Ri-gân, Mĩ tiếp tục tăng cường chạy đua vũ trang. 0.25 + Tháng 12 – 1989, Mĩ và Liên Xô tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh. Tuy nhiên, Mĩ vẫn ra sức tác động đến sự tan rã của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu. 0.25 - Từ 1991 – 2000: + Mĩ triển khai chiến lược "Cam kết và mở rộng" theo đuổi ba mục tiêu cơ bản: đảm bảo an ninh Mĩ với lực lượng quân sự mạnh, sẵn sàng chiến đấu; tăng cường khôi phục và phát triển tính năng động, sức mạnh nền kinh tế Mĩ; sử dụng khẩu hiệu “Thúc đẩy dân chủ” để can thiệp vào công việc nội bộ các nước. 0.5 + Sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc, Trật tự hai cực Ianta sụp đổ, Mĩ tìm cách xây dựng trật tự thế giới đơn cực do mình chi phối. 0.25 b Nêu một số thành công và thất bại trong chính sách đối ngoại của Mĩ - Mĩ đã đạt được những thành công: thành lập những khối quân sự, các tổ chức kinh tế qua đó khống chế các nước tư bản đồng minh; thúc đẩy sự khủng hoảng 0.5 2 Tuyển tập 25 đề thi thử đại học môn lịch sử (có đáp án chi tiết) và sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu và Liên Xô… - Tuy nhiên, Mĩ cũng vấp phải những thất bại nặng nề như thành công của cách mạng Trung Quốc (1949), cách mạng Cuba (1959), đặc biệt là thất bại trong chiến tranh xâm lược Việt Nam (1954 – 1975). 0.5 2 Sự ra đời, hoạt động và vai trò của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên. Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với tổ chức cách mạng này? 2.0 a Sự ra đời, hoạt động và vai trò của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên - Sự ra đời: + Tháng 11 – 1924, Nguyễn Ái Quốc về đến Quảng Châu (Trung Quốc), mở lớp huấn luyện đào tạo cán bộ; lựa chọn, giác ngộ một số thanh niên tích cực trong Tâm tâm xã, lập ra Cộng sản đoàn (2 – 1945). Tháng 6 – 1925, Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên, chuẩn bị điều kiện cho sự ra đời một chính đảng vô sản ở Việt Nam. 0.5 - Hoạt động: + Tiếp tục mở các lớp huấn luyện, đào tạo cán bộ cách mạng; ra Báo Thanh niên (số báo đầu tiên ra ngày 21 – 6 – 1925); xuất bản tác phẩm Đường Kách mệnh (năm 1927)… 0.25 + Năm 1927, Hội đã xây dựng cơ sở khắp cả nước… Từ cuối năm 1928, thực hiện chủ trương “vô sản hóa”, nhiều cán bộ của Hội đã đi vào các nhà máy, xí nghiệp, đồn điền để tuyên truyền vận động cách mạng. 0.25 + Sau Đại hội lần thứ nhất (5 – 1929), Hội phân hóa thành hai tổ chức Đông Dương Cộng sản đảng (6 – 1929) và An Nam Cộng sản đảng (8 – 1929). 0.25 - Vai trò: + Góp phần truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin về nước, có tác dụng thúc đẩy phong trào công nhân và phong trào yêu nước phát triển mạnh mẽ; chuẩn bị về tổ chức và đội ngũ cán bộ cho sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam. 0.25 b Vai trò của Nguyễn Ái Quốc… - Sáng lập và lãnh đạo Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên , vạch ra mục đích và chương trình hoạt động của Hội, trực tiếp giảng dạy trong các lớp huấn luyện chính trị… 0.5 3 Phân tích điều kiện lịch sử bùng nổ cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam. 2.0 a Điều kiện khách quan - Ngày 15 – 8 – 1945, Nhật Bản chính thức tuyên bố đầu hàng Đồng minh không điều kiện. Quân Nhật ở Đông Dương rệu rã, chính phủ thân Nhật Trần Trọng Kim hoang mang cực độ. Trong khi đó, quân Đồng minh chưa kịp kéo vào nước ta. Điều kiện khách quan thuận lợi cho Tổng khởi nghĩa đã đến. 0.5 3 Tuyển tập 25 đề thi thử đại học môn lịch sử (có đáp án chi tiết) b Điều kiện chủ quan - Từ khi ra đời, Đảng đã tích tích cực chuẩn bị mọi mặt cho Tổng khởi nghĩa giành chính quyền qua các phong trào cách mạng 1930 – 1935, 1936 – 1939 và trực tiếp là giai đoạn 1939 – 1945. 0.5 - Đến tháng 8 – 1945, toàn Đảng, toàn dân đã sẵn sàng hành động, kiên quyết hi sinh phấn đấu giành độc lập tự do. Lực lượng trung gian đã ngả hẳn về phía cách mạng. 0.5 - Từ ngày 13 – 8 – 1945, Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh thành lập Uỷ ban khởi nghĩa toàn quốc, ban bố bản “Quân lệnh số 1”, chính thức phát lệnh Tổng khởi nghĩa trong cả nước. Từ ngày 14 đến ngày 15 – 8 – 1945, Hội nghị toàn quốc của Đảng họp ở Tân Trào, thông qua kế hoạch lãnh đạo toàn dân tổng khởi nghĩa Từ ngày 16 đến ngày 17 – 8 – 1945, Đại hội quốc dân được triệu tập ở Tân Trào, tán thành chủ trương tổng khởi nghĩa của Đảng, thông qua 10 chính sách của Việt Minh, cử ra Uỷ ban dân tộc giải phóng Việt Nam. 0.5 II. PHẦN RIỀNG 4.a Hoàn cảnh lịch sử nào dẫn đến chủ trương chuyển hướng đấu tranh của Đảng cho cách mạng Việt Nam giai đoạn 1939 – 1945? Chủ trương đó được hoàn chỉnh như thế nào tại Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 5 năm 1941? 3.0 a Hoàn cảnh lịch sử… - Tháng 9 – 1939, Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ. Năm 1940, quân đội phát xít Đức kéo vào nước Pháp, chính phủ Pháp đầu hàng phát xít Đức. Ở Đông Dương, chính quyền mới của Pháp thực hiện một loạt chính sách vơ vét sức người, sức của dốc vào cuộc chiến tranh. 0.5 - Tháng 9 – 1940, quân Nhật vượt biên giới Việt – Trung vào miền Bắc Việt Nam. Quân Pháp nhanh chóng đầu hàng Nhật. Nhân dân Đông Dương chịu hai tầng áp bức Pháp – Nhật nên đời sống hết sức khổ cực. Mâu thuẫn giữa các dân tộc Đông Dương với Pháp – Nhật trở nên gay gắt. 0.5 - Trước tình hình đó, Đảng Cộng sản Đông Dương đã đề ra chủ trương chuyển hướng đấu tranh đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu. Chủ trương đó được đề ra tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương tháng 11 – 1939 và hoàn chỉnh ở Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương tháng 5 – 1941. 0.5 b Chủ trương đó được hoàn chỉnh tại Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 5 – 1941 - Hội nghị khẳng định nhiệm vụ chủ yếu trước mắt của cách mạng là giải phóng dân tộc. 0.5 4 Tuyển tập 25 đề thi thử đại học môn lịch sử (có đáp án chi tiết) - Tiếp tục tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất, nêu khẩu hiệu giảm tô, giảm thuế, chia lại ruộng công… 0.25 - Hội nghị quyết định thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh thay cho Mặt trận Thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương, thay tên các hội Phản đế thành hội Cứu quốc… 0.25 - Hội nghị xác định hình thái của cuộc khởi nghĩa ở nước ta là đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa và nhấn mạnh: chuẩn bị cho khởi nghĩa là nhiệm vụ trung tâm của toàn Đảng, toàn dân. 0.25 - Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng có ý nghĩa lịch sử to lớn, đã hoàn chỉnh chủ trương được đề ra từ Hội nghị Trung ương tháng 11 – 1939 nhằm giải quyết mục tiêu số một của cách mạng là độc lập dân tộc, có tác dụng động viên toàn Đảng, toàn dân tích cực chuẩn bị tiến tới thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945. 0.25 4.b Hoàn cảnh ra đời Mặt trận Việt Minh? Vai trò của Mặt trận Việt Minh đối với thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945? 3.0 a Hoàn cảnh ra đời mặt trận Việt Minh - Năm 1939, Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ… Tháng 9 – 1940, Nhật vào Đông Dương, Pháp đầu hàng. Nhân dân Đông Dương chịu hai tầng áp bức Pháp – Nhật nên đời sống hết sức khổ cực. Mâu thuẫn giữa các dân tộc Đông Dương với Pháp – Nhật trở nên sâu sắc hơn bao giờ hết. 0.5 - Năm 1941, Chiến tranh thế giới đã bước sang năm thứ ba, sau khi chiếm phần lớn Châu Âu, phát xít Đức chuẩn bị tấn công Liên Xô; Nhật mở rộng xâm lược Trung Quốc, chuẩn bị chiến tranh Thái Bình Dương. 0.25 - Ngày 28 – 1 – 1941, Nguyễn Ái Quốc về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng và triệu tập Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương (5 – 1941) chủ trương thành lập mặt trận đoàn kết dân tộc lấy tên Việt Nam độc lập đồng minh, gọi tắt là Việt Minh. 0.25 - Ngày 19 – 5 – 1941, Mặt trận Việt Minh chính thức ra đời bao gồm các tổ chức quần chúng lấy tên là hội Cứu quốc. Năm tháng sau, Tuyên ngôn, Chương trình, Điều lệ Việt Minh được công bố chính thức. Chương trình của Việt Minh được đông đảo quần chúng ủng hộ. 0.5 b Vai trò của mặt trận Việt Minh đối với thắng lợi của cách mạng tháng Tám - Trực tiếp xây dựng lực lượng chính trị quần chúng. Việt Minh tập hợp đông đảo quần chúng hình thành nên lực lượng chính trị đông đảo cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng, động viên sức mạnh của cả dân tộc, thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc, phân hóa và cô lập kẻ thù. 0.5 - Trên cơ sở phát triển các đoàn thể cứu quốc trong mặt trận Việt Minh, lực lượng vũ trang cách mạng từng bước hình thành và phát triển, cùng với lực lượng chính trị tạo nên sức mạnh tổng hợp để nổi dậy tổng khởi nghĩa giành chính quyền khi thời cơ đến 0.5 5 Tuyển tập 25 đề thi thử đại học môn lịch sử (có đáp án chi tiết) - Việt Minh đã huy động lực lượng toàn dân tộc tham gia cách mạng và cùng Trung ương Đảng phát động tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945, tổ chức và lãnh đạo tổng khởi nghĩa thắng lợi đưa đến sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 0.5 Hết ĐỀ SỐ 2: TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN 4 ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THI ĐẠI HỌC NĂM HỌC: 2012 - 2013 Môn: Lịch sử Thời gian làm bài: 180 phút không kể thời gian phát đề. (Đề gồm 01 trang) PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7 điểm) Câu I (2,0 điểm) So sánh chủ trương chỉ đạo chiến lược, sách lược cách mạng của Đảng thời kỳ 1930-1931 với 1936- 1939? Giải thích vì sao có sự khác nhau đó? Câu II (2,0 điểm) Đảng, Chính phủ và Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã thực hiện chủ trương, sách lược như thế nào để đối phó với quân Pháp trong thời gian trước 06/03/1946 và từ 06/03/1946 đến trước 19/12/1946? Câu III (3điểm). Tại sao nói Nguyễn Ái Quốc đã trực tiếp chuẩn bị về chính trị tư tưởng và tổ chức để tiến tới thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam? Những quan điểm về chiến lược giải phóng dân tộc được Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị trong những năm 1920 – 1925 là gì? PHẦN TỰ CHỌN: (3 điểm) Thí sinh chỉ được chọn một trong hai câu: Câu IV. a hoặc Câu IV. b. Câu IV. a.(3điểm) Theo chương trình chuẩn Trình bày và phân tích những sự kiện chứng tỏ xu thế hòa hoãn giữa hai siêu cường Liên Xô và Mĩ; giữa hai phe xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa 6 ĐỀ CHÍNH THỨC Tuyển tập 25 đề thi thử đại học môn lịch sử (có đáp án chi tiết) trong những năm 70 và 80 của thế kỷ XX? Vì sao hai nước Mĩ và Liên Xô lại tuyên bố chấm dứt “Chiến tranh lạnh”? Câu IV. b.(3điểm) Theo chương trình nâng cao Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Lào từ năm 1945 đến năm 1954 diễn ra như thế nào? Mối quan hệ giữa cách mạng Lào và cách mạng Việt Nam trong thời kì kháng chiến chống Pháp được biểu hiện như thế nào? …………………Hết………………… Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012 Môn thi: LỊCH SỬ; Khối: C Câu Nội dung Điểm I 2điểm a) So sánh: - Xác định kẻ thù: + 1930-1931 thực dân Pháp + PK tay sai + 1936-1939: Bọn phản động Pháp ở thuộc địa và tay sai - Nhiệm vụ cách mạng: + 1930-1931: chống TD Pháp giành độc lập dân tộc, chống phong kiến giành ruộng đất cho dân cày. + 1936-1939: Chống bọn phản động Pháp ở thuộc địa và tay sai, chống phát xít, chống chiến tranh đòi quyền tự do, dân sinh dân chủ. - Khảu hiệu cách mạng: + 1930-1931: Độc lập dân tộc, người cày có ruộng + 1936-1939: Tự do, cơm áo, hòa bình - Tập hợp lực lương: + 1930- 1931: Chủ trương thành lập Hội phản đế đồng minh Đông Dương. + 1936- 1939: Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương sau đổi thành Mặt trận dân chủ Đông Dương. - Hình thức và phương pháp đấu tranh: + 1930- 1931: bí mật, bất hợp pháp, đấu tranh chính trị kết hợp đấu tranh vũ trang + 1936- 1939: Kết hợp bí mật với công khai, hợp pháp với nửa hợp pháp, chủ yếu đấu tranh chính trị. 0,25 0,5 0,25 0,25 0,25 b) Giải thích: Do hoàn cảnh lịch sử thay đổi ( HS nêu bối cảnh lịch sử 1936-1939 khác 1930-1931) 0,5 * Chủ trương: Phân hóa cô lập kẻ thù, tránh cùng một lúc phải đối phó 0,25 7 Tuyển tập 25 đề thi thử đại học môn lịch sử (có đáp án chi tiết) II 2điểm với nhiều kẻ thù trong khi lực lương cách mạng còn yếu… * Chủ trương sách lược đối với Pháp: a) Trước 6/3/1946: Đánh thực dân Pháp xâm lược Nam Bộ (dẫn chứng) b) Từ 6/3/1946- trước19/12/1949: Hòa hoãn với Pháp - 6/3/1946: HCM ký với Pháp hiệp định Sơ bộ 6/3 (nd, ý nghĩa) - Chính phủ Việt Nam đàm phán với Pháp tại Đà Lạt, Phông-ten-nơ-blô… - 14/9/1946: HCM ký với Pháp tạm ước 14/9 nhân nhượng thêm cho Pháp một số quyền lợi về kinh tế, văn hóa… => Ý nghĩa: sách lược khôn khéo nhờ đó ta đã loại bớt được 1 kẻ thù, có thời gian hòa bình củng cố chính quyền, xd lực lượng chuẩn bị cho cuộc kháng chiến sau này. 0,25 0,75 0,25 0,25 0,25 III 3điểm * Vì: Sau khi tìm ra được con đường cứu nước đúng đắn, NAQ tích cực hoạt động nhằm truyền bá CN Mác- Lê nin về trong nước. Những hoạt động của người từ 1920-1925 là cơ sở giải thích tại sao NAQ trược tiếp chuẩn bị * Chuẩn bị về tư tưởng chính trị: - Năm 7/1920 đọc bản sơ thảo lần thứ nhất luận cương về vấn đề dân tộc - 12/1925 NAQ tham dự Đại hội Đảng XH Pháp tại Tua - Năm 1921 NAQ lập Hội liên hiệp thuộc địa, ra báo Người cùng khổ - 6/1923 sang Liên xô dự Hội nghị nông dân quốc tế - Những hoạt động của NAQ trong thời gian này chủ yếu trên mặt trận tư tưởng chính trị nhằm truyền bá CN Mác-Lê nin về nước. * Chuẩn bị về tổ chức: - 11/1924 NAQ về Quảng Châu (TQ) để trực tiếp đào tạo cán bộ xây dựng tổ chức cách mạng - 6/1925 thành lập Hội VN cách mạng thanh niên là sự chuẩn bị về tổ chức để tiến đến thành lập ĐCS Việt Nam. Vì thông qua Hội VNCMTN để truyền bá Cn Mác-Lê nin vào VN và chính tổ chức này trong quá trình phân hóa dẫn đến sự thành lập ĐCSVN. * Những quan điểm về chiến lược: - CM giải phóng dân tộc ở thuộc địa phải gắn liền với giải phóng giai cấp, độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. - CM giải phóng dân tộc ở thuộc địa là 1 bộ phận của CM vô sản thế giới, có quan hệ với CM vô sản chính quốc. 0.5 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 0.25 0.25 IV.a 3điểm - Đầu thập niên 70, xu hướng hoà hoãn Đông – Tây đã xuất hiện. - Biểu hiện: + 9/11/1972, 2 nước Đức đã lí hiệp định về những cơ sở của quan hệ 2 nước + Từ đầu nnhững năm 70, 2 siêu cường Xô – Mĩ đã tiến hành những cuộc gặp gỡ cấp cao - Tháng 8 - 1975, Mĩ và Canađa cùng với 33 nước châu Âu kí Định ước Henxinki, nhằm đảm bảo an ninh châu Âu và sự hợp tác giữa các 0.25 0.25 0.25 0.5 8 Tuyển tập 25 đề thi thử đại học môn lịch sử (có đáp án chi tiết) nước. Định ước đánh dấu sự chấm dứt tình trạng đối đầu giữa hai khối nước TBCN và XHCN ở châu Âu, tạo nên cơ chế giải quyết các vấn đề liên quan đến hòa bình, an ninh châu lục… - Từ năm 1985, các cuộc gặp gỡ cấp cao giữa nguyên thủ hai nước Xô - Mĩ diễn ra hàng năm với các văn kiện hợp tác mà trọng tâm là thỏa thuận về thủ tiêu tên lửa tầm trung ở châu Âu và cắt giảm vũ khí chiến lược. - Tháng 12 - 1989, M.Goócbachốp và G.Busơ (cha) đã chính thức cùng tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh - Chiến tranh lạnh chấm dứt đã mở ra khả năng giải quyết các tranh chấp, xung đột… trên thế giới theo những chiều hướng mới : Vấn đề Ápganixtan, Campuchia, Namibia… - Sự kiện Liên bang Xô viết tan rã 25 - 12 - 1991, đánh dấu sự tan vỡ của một cực, một cường quốc thì Chiến tranh lạnh mới thực sự kết thúc, trật tự hai cực không còn nữa. - Nguyên nhân chiến tranh lạnh chấm dứt: + Chiến tranh đã lám uy yêu sức mạnh của Liên Xô và Mĩ. + Tây Âu và Nhật Bản vươn lên trở thành đối thủ đáng gờm, thách thức Mĩ. + Liên Xô càng lâm vào khủng hoảng trì trệ. 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 IV.b 3điểm * Diễn biến cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Lào - 23/8/1945 Nhân dân Lào nổi dậy giành chính quyền - 12/10/1945 Chính phủ Lào tuyên bố độc lập - 3/1945 Thực dân Pháp trở lại xâm lược Lào - 1946-1954 Phối hợp với VN, CPC tiến hành kháng chiến chống Pháp - 7/1954 Pháp kí Hiệp định Giơnevơ công nhận các quyền dân tộc cơ bản của Lào * Mối quan hệ: - 11/3/1951, Liên minh Việt – Miên – Lào thành lập - Từ 8/4/1953 – 18/5/1953 Liên quân Việt – Lào mở chiến dịch Thượng Lào giải phóng Sầm Nưa - Trong chiến dịch Đông – Xuân 1953 – 1954 Liên quân Việt – Lào mở nhiều chiến dịch tấn công địch làm phá sản bước đầu kế hoạch Nava. Cụ thể: - Đầu tháng 12/1953 Liên quân Việt – Lào mở chiến dịch Trung Lào giải phóng Thà Khet - Cuối 1/1954 Liên quân Việt – Lào mở chiến dịch Thượng Lào giải phóng Phongxalì - Trong chiến dịch ĐBP do bị án ngữ con đường Tây Bắc nên khi bị tấn công nên địch không thể rút chạy - Thắng lợi trong chiến dịch ĐBP buộc Pháp phải kí Hiệp định 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 9 Tuyển tập 25 đề thi thử đại học môn lịch sử (có đáp án chi tiết) Giơnevơ Hết ĐỀ SỐ 3: SỞ GD – ĐT HÀ TĨNH TRƯỜNG THPT MINH KHAI ĐỀ THI THỬ ĐH – CĐ LẦN I, NĂM HỌC 2013 – 2014 Môn thi: LỊCH SỬ - Khối C Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu 1. (2,5 điểm) Trình bày sự ra đời và hoạt động của tổ chức cách mạng Việt Nam theo khuynh hướng vô sản do Nguyễn Ái Quốc thành lập năm 1925. Phân tích vai trò của tổ chức đó đối với sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Câu 2. (2,0 điểm) Hoàn cảnh triệu tập Hội nghị Ban chấp hành Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ 8 (tháng 5 – 1941). Hội nghị đã hoàn chỉnh chủ trương được đề ra trong Hội nghị Trung ương tháng 11 – 1939 như thế nào? Câu 3. (2,5 điểm) Đảng và Chính phủ cách mạng đã thực hiện chủ trương, sách lược như thế nào đối với thực dân Pháp trong thời gian trước ngày 6 – 3 – 1946 và từ ngày 6 – 3 – 1946 đến trước ngày 19 – 12 – 1946? Tại sao có sự thay đổi đó? II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm): Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (câu 4a hoặc 4b) Câu 4a (3,0 điểm). Theo chương trình cơ bản Hoàn cảnh, nội dung và phân tích tác động của Hội nghị Ianta (2 – 1945) Câu 4b (3,0 điểm). Theo chương trình Nâng cao Sự ra đời, mục tiêu và quá trình phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Những thuận lợi và khó khăn của Việt Nam khi gia nhập tổ chức này? Hết 10 [...]... phỏt trin v cỏc nc thuc ụng u, Liờn Xụ (c) 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 -Ht - S 9: Sở GD-ĐT hà tĩnh đề thi thử ĐH-CĐ lần 1, năm học 2011-2012 Trờng THPT minh khai Môn thi: lịch sử - khối C Thời gian làm bài 180 phút, không kể thời gian phát đề I.Phần chung cho tất cả thí sinh(7,0 điểm) Câu 1.(2,0 điểm) Sự kiện nào đánh dấu bớc ngoặt lịch sử vĩ đại cho phong trào giải phóng dân tộc của nhân... cỏc t bỏo tuyờn truyn ng li, ch trng ca ng, p tan lun iu xuyờn tc ca k thự 0.5 0 .25 0 .25 0 .25 3.0 1.5 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 1.5 0.5 0 .25 0 .25 Tuyn tp 25 thi th i hc mụn lch s (cú ỏp ỏn chi tit) Ht - S 7: S GIO DC & O TO H TNH TRNG THPT Lấ HU TRC I THI TH I HC - CAO NG LN I ( Nm hc 2010 - 2011 ) MễN : LCH S Thi gian lm bi : 180 phỳt I PHN CHUNG CHO TT C CC TH SINH ( 7 im ) Cõu 1 ( 2 im... VACSAVA l nhng s 19 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0.5 0.5 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 Tuyn tp 25 thi th i hc mụn lch s (cú ỏp ỏn chi tit) kin ỏnh du s xỏc lp cc din hai cc, hai phe Chin tranh lnh ó bao trựm c th gii S 5: thi th H Mụn S PHN CHUNG CHO TT C TH SINH Cõu 1 T kin thc lch s v cuc khỏng chin chng thc dõn Phỏp xõm lc (1946 1954), hóy: + Trỡnh by bi cnh lch s ra i Li kờu gi ton quc khỏng chin ca Ch tch H Chớ... lng v trang, i ng cỏn b ca ng 33 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 Tuyn tp 25 thi th i hc mụn lch s (cú ỏp ỏn chi tit) im) khụng ngng ln mnh, li c tp dt u tranh sn sng tin lờn tng khi ngha ginh chớnh quyn ng thi, gúp phn lm cho k thự ngy cng suy yu, thỳc y yu t thi c nhanh chúng i n chớn mui + Trong cao tro khỏng Nht cu nc, Khu gii phúng Vit Bc ó ra i tr 0 ,25 thnh cn c a ca cỏch mng c nc v l... Bc Thng li ca chin dch Biờn gii ỏnh du mt bc phỏt trin nhy vt v sc chin u ca quõn ta, v ngh thut ch o chin tranh ca ng T õy, ta ginh th ch ng chin lc trờn chin trng chớnh Bc B - T sau chin dch Biờn gii thu ụng 1950 n ụng Xuõn 1953 1954 (0.75 im) + Thng li trờn cỏc mt trn Bỡnh Tr Thi n, Tõy Nguyờn 23 Tuyn tp 25 thi th i hc mụn lch s (cú ỏp ỏn chi tit) + Chin dch Trn Hng o (12-1950), chin dch Hong... ngi Vit ỏnh ngi Vit Chin lc Chin tranh cc b: s dng quõn i M, quõn ng minh M v 0 ,25 quõn i Si Gũn, quõn s lỳc cao nht (1969) lờn n 1,5 triu, trong ú quõn M chim hn na triu Da vo u th quõn s, M õm mu nhanh chúng to ra th ỏp o quõn ch lc ca ta ginh li th ch ng trờn chin trng +V th on: Chin lc Chin tranh c bit: s dng quõn i Si Gũn dn dõn, lp p 0 ,25 chin lc "p chin lc c coi l xng sng ca Chin tranh c bit v... cu nc (0 .25 im) 2 Phõn tớch ni dung ng li khỏng chin: 2.0 - ng li khỏng chin ca ng th hin trong Li kờu gi ton quc khỏng chin ca H Chớ Minh, ch th Ton dõn khỏng chin ca Ban Thng v Trung ng ng v c gii thớch c th trong cun Khỏng chin nht nh thng li ca ng chớ Trng Chinh ú l ng li khỏng chin ton dõn, ton din, lõu di, da vo cc mỡnh l chớnh (0 .25 im) - Khỏng chin ton dõn: Ngha l mi ngi dõn u tham gia ỏnh gic... Nam lm ni thớ im cỏc loi 0 ,25 hỡnh chin tranh thc dõn mi n ỏp phong tro cỏch mng th gii + u s dng vai trũ ca chớnh quyn v quõn i Si Gũn di s ch huy ca 0 ,25 c vn M, v khớ v phng tin chin tranh ca M thụng qua vin tr kinh t v quõn s tin hnh chin tranh, nhm bỡnh nh min Nam, chim t v ginh dõn - Khỏc nhau + V õm mu: Chin lc Chin tranh c bit: s dng quõn i Si Gũn (quõn i tay sai) 0 ,25 l ch yu, di s ch huy ca... thnh khuụn kh ca trt t TG mi sau chin tranh trt t hai cc Ianta 13 0,5 0,5 0 ,25 0,75 0 ,25 0 ,25 0,5 Tuyn tp 25 thi th i hc mụn lch s (cú ỏp ỏn chi tit) Cõu 4b S ra i, mc tiờu v quỏ trỡnh phỏt trin ca Hip hi cỏc quc gia ụng (3,0) Nam (ASEAN) Nhng thun li v khú khn ca Vit Nam khi gia nhp t chc ny? * S ra i: + Sau khi ginh c lp, cỏc nc cú nhu cu hp tỏc phỏt trin + ng thi hn ch nh hng ca cỏc cng quc... 2 im ) Trong cuc khỏng chin ton quc chng Thc Dõn Phỏp (1945 - 1954), chin dch no l chin dch tin cụng ln nht ca quõn v dõn ta ? Bng kin thc lch s cú chn lc, anh ( ch ) hóy lm rừ hon cnh lch s, din bin chớnh, kt qu, ý ngha ca chin dch ú Trong cuc khỏng chin ton quc chng Thc dõn Phỏp xõm lc ( 1945 - 1954 ), chin dch lch s in Biờn Ph l chin dch tin cụng ln nht ca quõn v dõn ta ( 0 ,25) a) Hon cnh lch s : . những sự 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0.5đ 0.5đ 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 19 Tuyển tập 25 đề thi thử đại học môn lịch sử (có đáp án chi tiết) kiện đánh dấu sự xác lập cục diện hai cực, hai phe. Chi n tranh. như thế nào trong những năm 1947-1949 ? …Hết… 15 Tuyển tập 25 đề thi thử đại học môn lịch sử (có đáp án chi tiết) Đáp án thi thử Đại học Môn: Lịch sử khối C Nội dung Điểm Câu 1: Sự phân hóa giai. 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 9 Tuyển tập 25 đề thi thử đại học môn lịch sử (có đáp án chi tiết) Giơnevơ Hết ĐỀ SỐ 3: SỞ GD – ĐT HÀ TĨNH TRƯỜNG THPT MINH KHAI ĐỀ THI THỬ ĐH – CĐ LẦN I, NĂM HỌC 2013 – 2014 Môn thi:
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển tập 25 đề thi thử đại học môn lịch sử (có đáp án chi tiết), Tuyển tập 25 đề thi thử đại học môn lịch sử (có đáp án chi tiết),

Từ khóa liên quan