Tuyển tập 25 đề thi thử đại học môn lịch sử (có đáp án chi tiết)

99 4K 2
Tuyển tập 25 đề thi thử đại học môn lịch sử (có đáp án chi tiết)

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7.0 điểm)Câu 1 (3.0 điểm)Những nét chính trong chính sách đối ngoại của Mĩ từ năm 1945 đến năm 2000. Nêu một số thành công và thất bại trong chính sách đối ngoại của Mĩ ở giai đoạn này.Câu 2 (2.0 điểm)Sự ra đời, hoạt động và vai trò của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên. Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với tổ chức cách mạng này?Câu 3 (2.0 điểm)Trong cuộc kháng chiến chống Pháp từ 1945 – 1954 quân ta chủ động mở chiến dịch nào ? Trình bày hoàn cảnh lịch sử, kết quả và ý nghĩa của chiến dịch đó ?

Tuyển tập 25 đề thi thử đại học môn lịch sử (có đáp án chi tiết) ĐỀ SỐ 1: ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ÔN THI ĐẠI HỌC ĐỢT - NĂM 2014 Môn LỊCH SỬ SỞ GD&ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7.0 điểm) Câu (3.0 điểm) Những nét sách đối ngoại Mĩ từ năm 1945 đến năm 2000 Nêu số thành cơng thất bại sách đối ngoại Mĩ giai đoạn Câu (2.0 điểm) Sự đời, hoạt động vai trò Hội Việt Nam Cách mạng niên Vai trò Nguyễn Ái Quốc tổ chức cách mạng này? Câu (2.0 điểm) Trong kháng chiến chống Pháp từ 1945 – 1954 quân ta chủ động mở chiến dịch ? Trình bày hồn cảnh lịch sử, kết ý nghĩa chiến dịch ? II PHẦN RIÊNG ( 3.0 điểm ) Thí sinh làm hai phần (phần A phần B) A Theo chương trình Chuẩn Câu 4.a (3.0 điểm) Hồn cảnh lịch sử dẫn đến chủ trương chuyển hướng đấu tranh Đảng cho cách mạng Việt Nam giai đoạn 1939 – 1945? Chủ trương hồn chỉnh Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng năm 1941? B Theo chương trình Nâng cao Câu 4.b (3.0 điểm) Hồn cảnh đời Mặt trận Việt Minh? Vai trò Mặt trận Việt Minh thắng lợi cách mạng tháng Tám năm 1945? Hết -Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi khơng giải thích thêm Họ tên thí sinh:……….……….….….; Số báo danh:…………… Tuyển tập 25 đề thi thử đại học mơn lịch sử (có đáp án chi tiết) SỞ GD&ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU ĐÁP ÁN KTCL ÔN THI ĐẠI HỌC LẦN NĂM HỌC 20132014 Môn: Lịch sử; Khối C Đáp án gồm 04 trang I LƯU Ý CHUNG: Đáp án nội dung mà thí sinh phải đề cập tới, thi cho điểm tối đa đủ ý, trình bày khoa học, lơgíc II ĐÁP ÁN: Câu Ý I Nội dung trình bày Điểm PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH Những nét sách đối ngoại Mĩ từ năm 1945 đến năm 2000 Nêu số thành công thất bại sách đối ngoại Mĩ giai đoạn 3.0 a Chính sách đối ngoại Mĩ từ năm 1945 đến năm 2000 - Từ 1945 – 1973: + Sau Chiến tranh giới thứ hai, Mĩ triển khai chiến lược toàn cầu với tham vọng làm bá chủ giới 0.25 + Mục tiêu chiến lược toàn cầu: ngăn chặn tiến tới xóa bỏ chủ nghĩa xã hội giới; đàn áp phong trào giải phóng dân tộc, phong trào cơng nhân phong trào cộng sản quốc tế; khống chế, chi phối nước tư đồng minh 0.5 - Từ 1973 – 1991: + Sau thất bại chiến tranh xâm lược Việt Nam, Mĩ tiếp tục triển khai chiến lược toàn cầu Với học thuyết Ri-gân, Mĩ tiếp tục tăng cường chạy đua vũ trang 0.25 + Tháng 12 – 1989, Mĩ Liên Xô tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh Tuy nhiên, Mĩ sức tác động đến tan rã chủ nghĩa xã hội Liên Xô Đông Âu 0.25 - Từ 1991 – 2000: + Mĩ triển khai chiến lược "Cam kết mở rộng" theo đuổi ba mục tiêu bản: đảm bảo an ninh Mĩ với lực lượng quân mạnh, sẵn sàng chiến đấu; tăng cường khơi phục phát triển tính động, sức mạnh kinh tế Mĩ; sử dụng hiệu “Thúc đẩy dân chủ” để can thiệp vào công việc nội nước + Sau Chiến tranh lạnh kết thúc, Trật tự hai cực Ianta sụp đổ, Mĩ tìm cách xây dựng trật tự giới đơn cực chi phối b 0.5 0.25 Nêu số thành cơng thất bại sách đối ngoại Mĩ - Mĩ đạt thành công: thành lập khối quân sự, tổ chức kinh tế qua khống chế nước tư đồng minh; thúc đẩy khủng hoảng 0.5 Tuyển tập 25 đề thi thử đại học môn lịch sử (có đáp án chi tiết) sụp đổ chủ nghĩa xã hội Đông Âu Liên Xô… - Tuy nhiên, Mĩ vấp phải thất bại nặng nề thành công cách mạng Trung Quốc (1949), cách mạng Cuba (1959), đặc biệt thất bại chiến tranh xâm lược Việt Nam (1954 – 1975) 0.5 Sự đời, hoạt động vai trò Hội Việt Nam Cách mạng niên Vai trò Nguyễn Ái Quốc tổ chức cách mạng này? 2.0 a Sự đời, hoạt động vai trò Hội Việt Nam Cách mạng niên - Sự đời: + Tháng 11 – 1924, Nguyễn Ái Quốc đến Quảng Châu (Trung Quốc), mở lớp huấn luyện đào tạo cán bộ; lựa chọn, giác ngộ số niên tích cực Tâm tâm xã, lập Cộng sản đoàn (2 – 1945) Tháng – 1925, Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng niên, chuẩn bị điều kiện cho đời đảng vơ sản Việt Nam 0.5 - Hoạt động: + Tiếp tục mở lớp huấn luyện, đào tạo cán cách mạng; Báo Thanh niên (số báo ngày 21 – – 1925); xuất tác phẩm Đường Kách mệnh (năm 1927)… + Năm 1927, Hội xây dựng sở khắp nước… Từ cuối năm 1928, thực chủ trương “vơ sản hóa”, nhiều cán Hội vào nhà máy, xí nghiệp, đồn điền để tuyên truyền vận động cách mạng + Sau Đại hội lần thứ (5 – 1929), Hội phân hóa thành hai tổ chức Đông Dương Cộng sản đảng (6 – 1929) An Nam Cộng sản đảng (8 – 1929) 0.25 0.25 0.25 - Vai trị: + Góp phần truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin nước, có tác dụng thúc đẩy phong trào công nhân phong trào yêu nước phát triển mạnh mẽ; chuẩn bị tổ chức đội ngũ cán cho thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam Đây tổ chức tiền thân Đảng Cộng sản Việt Nam 0.25 b Vai trò Nguyễn Ái Quốc… - Sáng lập lãnh đạo Hội Việt Nam Cách mạng niên , vạch mục đích chương trình hoạt động Hội, trực tiếp giảng dạy lớp huấn luyện trị… 0.5 Phân tích điều kiện lịch sử bùng nổ Tổng khởi nghĩa giành quyền tháng Tám năm 1945 Việt Nam 2.0 a Điều kiện khách quan - Ngày 15 – – 1945, Nhật Bản thức tun bố đầu hàng Đồng minh khơng điều kiện Qn Nhật Đơng Dương rệu rã, phủ thân Nhật Trần Trọng Kim hoang mang cực độ Trong đó, quân Đồng minh chưa kịp kéo vào nước ta Điều kiện khách quan thuận lợi cho Tổng khởi nghĩa đến 0.5 Tuyển tập 25 đề thi thử đại học mơn lịch sử (có đáp án chi tiết) b Điều kiện chủ quan - Từ đời, Đảng tích tích cực chuẩn bị mặt cho Tổng khởi nghĩa giành quyền qua phong trào cách mạng 1930 – 1935, 1936 – 1939 trực tiếp giai đoạn 1939 – 1945 0.5 - Đến tháng – 1945, toàn Đảng, toàn dân sẵn sàng hành động, kiên hi sinh phấn đấu giành độc lập tự Lực lượng trung gian ngả hẳn phía cách mạng 0.5 - Từ ngày 13 – – 1945, Trung ương Đảng Tổng Việt Minh thành lập Uỷ ban khởi nghĩa toàn quốc, ban bố “Quân lệnh số 1”, thức phát lệnh Tổng khởi nghĩa nước Từ ngày 14 đến ngày 15 – – 1945, Hội nghị tồn quốc Đảng họp Tân Trào, thơng qua kế hoạch lãnh đạo toàn dân tổng khởi nghĩa Từ ngày 16 đến ngày 17 – – 1945, Đại hội quốc dân triệu tập Tân Trào, tán thành chủ trương tổng khởi nghĩa Đảng, thông qua 10 sách Việt Minh, cử Uỷ ban dân tộc giải phóng Việt Nam 0.5 II PHẦN RIỀNG 4.a Hoàn cảnh lịch sử dẫn đến chủ trương chuyển hướng đấu tranh Đảng cho cách mạng Việt Nam giai đoạn 1939 – 1945? Chủ trương hoàn chỉnh Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng năm 1941? 3.0 a Hoàn cảnh lịch sử… - Tháng – 1939, Chiến tranh giới thứ hai bùng nổ Năm 1940, quân đội phát xít Đức kéo vào nước Pháp, phủ Pháp đầu hàng phát xít Đức Ở Đơng Dương, quyền Pháp thực loạt sách vơ vét sức người, sức dốc vào chiến tranh - Tháng – 1940, quân Nhật vượt biên giới Việt – Trung vào miền Bắc Việt Nam Quân Pháp nhanh chóng đầu hàng Nhật Nhân dân Đông Dương chịu hai tầng áp Pháp – Nhật nên đời sống khổ cực Mâu thuẫn dân tộc Đông Dương với Pháp – Nhật trở nên gay gắt - Trước tình hình đó, Đảng Cộng sản Đông Dương đề chủ trương chuyển hướng đấu tranh đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu Chủ trương đề Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương tháng 11 – 1939 hoàn chỉnh Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương tháng – 1941 b 0.5 0.5 0.5 Chủ trương hồn chỉnh Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng – 1941 - Hội nghị khẳng định nhiệm vụ chủ yếu trước mắt cách mạng giải phóng dân tộc 0.5 Tuyển tập 25 đề thi thử đại học mơn lịch sử (có đáp án chi tiết) - Tiếp tục tạm gác hiệu cách mạng ruộng đất, nêu hiệu giảm tô, giảm thuế, chia lại ruộng công… 0.25 - Hội nghị định thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh thay cho Mặt trận Thống dân tộc phản đế Đông Dương, thay tên hội Phản đế thành hội Cứu quốc… 0.25 - Hội nghị xác định hình thái khởi nghĩa nước ta từ khởi nghĩa phần tiến lên tổng khởi nghĩa nhấn mạnh: chuẩn bị cho khởi nghĩa nhiệm vụ trung tâm toàn Đảng, toàn dân 0.25 - Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng có ý nghĩa lịch sử to lớn, hồn chỉnh chủ trương đề từ Hội nghị Trung ương tháng 11 – 1939 nhằm giải mục tiêu số cách mạng độc lập dân tộc, có tác dụng động viên tồn Đảng, tồn dân tích cực chuẩn bị tiến tới thắng lợi cách mạng tháng Tám năm 1945 Hoàn cảnh đời Mặt trận Việt Minh? Vai trò Mặt trận Việt Minh thắng lợi cách mạng tháng Tám năm 1945? 4.b a 0.25 3.0 Hoàn cảnh đời mặt trận Việt Minh - Năm 1939, Chiến tranh giới thứ hai bùng nổ… Tháng – 1940, Nhật vào Đông Dương, Pháp đầu hàng Nhân dân Đông Dương chịu hai tầng áp Pháp – Nhật nên đời sống khổ cực Mâu thuẫn dân tộc Đông Dương với Pháp – Nhật trở nên sâu sắc hết - Năm 1941, Chiến tranh giới bước sang năm thứ ba, sau chiếm phần lớn Châu Âu, phát xít Đức chuẩn bị cơng Liên Xô; Nhật mở rộng xâm lược Trung Quốc, chuẩn bị chiến tranh Thái Bình Dương 0.25 - Ngày 28 – – 1941, Nguyễn Ái Quốc nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng triệu tập Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương (5 – 1941) chủ trương thành lập mặt trận đoàn kết dân tộc lấy tên Việt Nam độc lập đồng minh, gọi tắt Việt Minh 0.25 - Ngày 19 – – 1941, Mặt trận Việt Minh thức đời bao gồm tổ chức quần chúng lấy tên hội Cứu quốc Năm tháng sau, Tun ngơn, Chương trình, Điều lệ Việt Minh cơng bố thức Chương trình Việt Minh đơng đảo quần chúng ủng hộ b 0.5 0.5 Vai trò mặt trận Việt Minh thắng lợi cách mạng tháng Tám - Trực tiếp xây dựng lực lượng trị quần chúng Việt Minh tập hợp đơng đảo quần chúng hình thành nên lực lượng trị đơng đảo cách mạng lãnh đạo Đảng, động viên sức mạnh dân tộc, thực sách đại đồn kết dân tộc, phân hóa lập kẻ thù - Trên sở phát triển đoàn thể cứu quốc mặt trận Việt Minh, lực lượng vũ trang cách mạng bước hình thành phát triển, với lực lượng trị tạo nên sức mạnh tổng hợp để dậy tổng khởi nghĩa giành quyền thời đến 0.5 0.5 Tuyển tập 25 đề thi thử đại học mơn lịch sử (có đáp án chi tiết) - Việt Minh huy động lực lượng toàn dân tộc tham gia cách mạng Trung ương Đảng phát động tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945, tổ chức lãnh đạo tổng khởi nghĩa thắng lợi đưa đến đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Hết - ĐỀ SỐ 2: TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THI ĐẠI HỌC NĂM HỌC: 2012 - 2013 Môn: Lịch sử Thời gian làm bài: 180 phút không kể thời gian phát đề (Đề gồm 01 trang) PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7 điểm) Câu I (2,0 điểm) So sánh chủ trương đạo chiến lược, sách lược cách mạng Đảng thời kỳ 1930-1931 với 1936- 1939? Giải thích có khác đó? Câu II (2,0 điểm) Đảng, Chính phủ Chủ Tịch Hồ Chí Minh thực chủ trương, sách lược để đối phó với quân Pháp thời gian trước 06/03/1946 từ 06/03/1946 đến trước 19/12/1946? Câu III (3điểm) Tại nói Nguyễn Ái Quốc trực tiếp chuẩn bị trị tư tưởng tổ chức để tiến tới thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam? Những quan điểm chiến lược giải phóng dân tộc Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị năm 1920 – 1925 gì? PHẦN TỰ CHỌN: (3 điểm) Thí sinh chọn hai câu: Câu IV a Câu IV b Câu IV a.(3điểm) Theo chương trình chuẩn Trình bày phân tích kiện chứng tỏ xu hịa hỗn hai siêu cường Liên Xơ Mĩ; hai phe xã hội chủ nghĩa tư chủ nghĩa 0.5 Tuyển tập 25 đề thi thử đại học mơn lịch sử (có đáp án chi tiết) năm 70 80 kỷ XX? Vì hai nước Mĩ Liên Xơ lại tuyên bố chấm dứt “Chiến tranh lạnh”? Câu IV b.(3điểm) Theo chương trình nâng cao Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp nhân dân Lào từ năm 1945 đến năm 1954 diễn nào? Mối quan hệ cách mạng Lào cách mạng Việt Nam thời kì kháng chiến chống Pháp biểu nào? …………………Hết………………… Thí sinh khơng sử dụng tài liệu Cán coi thi khơng giải thích thêm HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012 Môn thi: LỊCH SỬ; Khối: C Câu Nội dung a) So sánh: - Xác định kẻ thù: + 1930-1931 thực dân Pháp + PK tay sai + 1936-1939: Bọn phản động Pháp thuộc địa tay sai - Nhiệm vụ cách mạng: + 1930-1931: chống TD Pháp giành độc lập dân tộc, chống phong kiến giành ruộng đất cho dân cày + 1936-1939: Chống bọn phản động Pháp thuộc địa tay sai, chống I phát xít, chống chiến tranh đòi quyền tự do, dân sinh dân chủ 2điểm - Khảu hiệu cách mạng: + 1930-1931: Độc lập dân tộc, người cày có ruộng + 1936-1939: Tự do, cơm áo, hịa bình - Tập hợp lực lương: + 1930- 1931: Chủ trương thành lập Hội phản đế đồng minh Đông Dương + 1936- 1939: Mặt trận thống nhân dân phản đế Đông Dương sau đổi thành Mặt trận dân chủ Đơng Dương - Hình thức phương pháp đấu tranh: + 1930- 1931: bí mật, bất hợp pháp, đấu tranh trị kết hợp đấu tranh vũ trang + 1936- 1939: Kết hợp bí mật với cơng khai, hợp pháp với nửa hợp pháp, chủ yếu đấu tranh trị b) Giải thích: Do hồn cảnh lịch sử thay đổi ( HS nêu bối cảnh lịch sử 1936-1939 khác 1930-1931) * Chủ trương: Phân hóa lập kẻ thù, tránh lúc phải đối phó Điểm 0,25 0,5 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 Tuyển tập 25 đề thi thử đại học mơn lịch sử (có đáp án chi tiết) với nhiều kẻ thù lực lương cách mạng yếu… * Chủ trương sách lược Pháp: II a) Trước 6/3/1946: Đánh thực dân Pháp xâm lược Nam Bộ (dẫn chứng) 2điểm b) Từ 6/3/1946- trước19/12/1949: Hịa hỗn với Pháp - 6/3/1946: HCM ký với Pháp hiệp định Sơ 6/3 (nd, ý nghĩa) - Chính phủ Việt Nam đàm phán với Pháp Đà Lạt, Phông-ten-nơ-blô… - 14/9/1946: HCM ký với Pháp tạm ước 14/9 nhân nhượng thêm cho Pháp số quyền lợi kinh tế, văn hóa… => Ý nghĩa: sách lược khơn khéo nhờ ta loại bớt kẻ thù, có thời gian hịa bình củng cố quyền, xd lực lượng chuẩn bị cho kháng chiến sau * Vì: Sau tìm đường cứu nước đắn, NAQ tích cực hoạt động nhằm truyền bá CN Mác- Lê nin nước Những hoạt động người từ 1920-1925 sở giải thích NAQ trược tiếp chuẩn bị * Chuẩn bị tư tưởng trị: III - Năm 7/1920 đọc sơ thảo lần thứ luận cương vấn đề dân 3điểm tộc - 12/1925 NAQ tham dự Đại hội Đảng XH Pháp Tua - Năm 1921 NAQ lập Hội liên hiệp thuộc địa, báo Người khổ - 6/1923 sang Liên xô dự Hội nghị nông dân quốc tế - Những hoạt động NAQ thời gian chủ yếu mặt trận tư tưởng trị nhằm truyền bá CN Mác-Lê nin nước * Chuẩn bị tổ chức: - 11/1924 NAQ Quảng Châu (TQ) để trực tiếp đào tạo cán xây dựng tổ chức cách mạng - 6/1925 thành lập Hội VN cách mạng niên chuẩn bị tổ chức để tiến đến thành lập ĐCS Việt Nam Vì thơng qua Hội VNCMTN để truyền bá Cn Mác-Lê nin vào VN tổ chức q trình phân hóa dẫn đến thành lập ĐCSVN * Những quan điểm chiến lược: - CM giải phóng dân tộc thuộc địa phải gắn liền với giải phóng giai cấp, độc lập dân tộc gắn liền với CNXH - CM giải phóng dân tộc thuộc địa phận CM vơ sản giới, có quan hệ với CM vơ sản quốc IV.a - Đầu thập niên 70, xu hướng hồ hỗn Đơng – Tây xuất 3điểm - Biểu hiện: + 9/11/1972, nước Đức lí hiệp định sở quan hệ nước + Từ đầu nnhững năm 70, siêu cường Xô – Mĩ tiến hành gặp gỡ cấp cao - Tháng - 1975, Mĩ Canađa với 33 nước châu Âu kí Định ước Henxinki, nhằm đảm bảo an ninh châu Âu hợp tác 0,25 0,75 0,25 0,25 0,25 0.5 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 Tuyển tập 25 đề thi thử đại học mơn lịch sử (có đáp án chi tiết) nước Định ước đánh dấu chấm dứt tình trạng đối đầu hai khối nước TBCN XHCN châu Âu, tạo nên chế giải vấn đề liên quan đến hịa bình, an ninh châu lục… - Từ năm 1985, gặp gỡ cấp cao nguyên thủ hai nước Xô - Mĩ diễn hàng năm với văn kiện hợp tác mà trọng tâm thỏa thuận thủ tiêu tên lửa tầm trung châu Âu cắt giảm vũ khí chiến lược - Tháng 12 - 1989, M.Gcbachốp G.Busơ (cha) thức tun bố chấm dứt Chiến tranh lạnh - Chiến tranh lạnh chấm dứt mở khả giải tranh chấp, xung đột… giới theo chiều hướng : Vấn đề Ápganixtan, Campuchia, Namibia… - Sự kiện Liên bang Xô viết tan rã 25 - 12 - 1991, đánh dấu tan vỡ cực, cường quốc Chiến tranh lạnh thực kết thúc, trật tự hai cực khơng cịn - Ngun nhân chiến tranh lạnh chấm dứt: + Chiến tranh lám uy yêu sức mạnh Liên Xô Mĩ + Tây Âu Nhật Bản vươn lên trở thành đối thủ đáng gờm, thách thức Mĩ + Liên Xô lâm vào khủng hoảng trì trệ IV.b * Diễn biến kháng chiến chống Pháp nhân dân Lào 3điểm - 23/8/1945 Nhân dân Lào dậy giành quyền - 12/10/1945 Chính phủ Lào tuyên bố độc lập - 3/1945 Thực dân Pháp trở lại xâm lược Lào - 1946-1954 Phối hợp với VN, CPC tiến hành kháng chiến chống Pháp - 7/1954 Pháp kí Hiệp định Giơnevơ cơng nhận quyền dân tộc Lào * Mối quan hệ: - 11/3/1951, Liên minh Việt – Miên – Lào thành lập - Từ 8/4/1953 – 18/5/1953 Liên quân Việt – Lào mở chiến dịch Thượng Lào giải phóng Sầm Nưa - Trong chiến dịch Đông – Xuân 1953 – 1954 Liên quân Việt – Lào mở nhiều chiến dịch công địch làm phá sản bước đầu kế hoạch Nava Cụ thể: - Đầu tháng 12/1953 Liên quân Việt – Lào mở chiến dịch Trung Lào giải phóng Thà Khet - Cuối 1/1954 Liên quân Việt – Lào mở chiến dịch Thượng Lào giải phóng Phongxalì - Trong chiến dịch ĐBP bị án ngữ đường Tây Bắc nên bị công nên địch rút chạy - Thắng lợi chiến dịch ĐBP buộc Pháp phải kí Hiệp định 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 Tuyển tập 25 đề thi thử đại học mơn lịch sử (có đáp án chi tiết) Giơnevơ Hết ĐỀ SỐ 3: SỞ GD – ĐT HÀ TĨNH ĐỀ THI THỬ ĐH – CĐ LẦN I, NĂM HỌC 2013 – 2014 TRƯỜNG THPT MINH KHAI Môn thi: LỊCH SỬ - Khối C Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu (2,5 điểm) Trình bày đời hoạt động tổ chức cách mạng Việt Nam theo khuynh hướng vô sản Nguyễn Ái Quốc thành lập năm 1925 Phân tích vai trị tổ chức thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam Câu (2,0 điểm) Hoàn cảnh triệu tập Hội nghị Ban chấp hành Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ (tháng – 1941) Hội nghị hoàn chỉnh chủ trương đề Hội nghị Trung ương tháng 11 – 1939 nào? Câu (2,5 điểm) Đảng Chính phủ cách mạng thực chủ trương, sách lược thực dân Pháp thời gian trước ngày – – 1946 từ ngày – – 1946 đến trước ngày 19 – 12 – 1946? Tại có thay đổi đó? II PHẦN RIÊNG (3,0 điểm): Thí sinh làm hai câu (câu 4a 4b) Câu 4a (3,0 điểm) Theo chương trình Hồn cảnh, nội dung phân tích tác động Hội nghị Ianta (2 – 1945) Câu 4b (3,0 điểm) Theo chương trình Nâng cao Sự đời, mục tiêu trình phát triển Hiệp hội quốc gia Đơng Nam Á (ASEAN) Những thuận lợi khó khăn Việt Nam gia nhập tổ chức này? Hết -10 Tuyển tập 25 đề thi thử đại học mơn lịch sử (có đáp án chi tiết) phủ bì nhìn TW Bảo Đại cần đầu Mặt khác chúng tích cực chuẩn bị cơng quy mơ lớn lên Việt Bắc (0.25đ) - Đánh lên Việt Bắc, chúng thực âm mưu nhằm phá tan quan đầu não kháng chiến, tiêu diệt phần lớn đội chủ lực ta, dùng thắng lợi quân để thúc đẩy việc thành lập quyền bù nhìn tồn quốc nhanh chóng kết thúc chiến tranh Đánh lên Việt Bắc, chúng cịn nhằm khóa chặt biên giới Việt – Trung, ngăn chặn liên lạc với quốc tế (0.25đ) Chủ trương ta: 0.5 - Ngày 15-10-1947, Thường vụ TW Đảng thị “phải phá tan tiến công mùa đông thực dân Pháp” Chỉ thị phân tích chỗ mạnh, chỗ yếu địch, đồng thời vạch rõ phương hướng hành động cụ thể cho quân dân ta Diễn biến: 1.75 - Thực dân Pháp huy động 12.000 quân, chia làm cánh công lên Việt Bắc Ngày 7-10-1947, chúng cho quân nhảy dù xuống thị xã Bắc Cạn, Chợ Mới nằm sâu ta Cùng ngày, cánh quân tiến theo đường số từ Lạng Sơn lên Cao Bằng, theo đường số Bắc Cạn phối hợp với đội quân dù tạo thành gọng kìm khép chặt toàn mặt sau Việt Bắc Ngày 9-10, cách quân thủy hỗn hợp theo đường sông Hồng, sông Lô lên Tuyên Quang bao vây Việt Bắc từ phía Tây Chúng dự định cánh quân gặp Đài Thị (Chiêm Hóa – Tuyên Quang) (0.5đ) - Thực chủ trương, ta chặn địch chúng tiến quân (0.75đ) + Ta bao vây, tập kích quân dù chúng vừa nhảy dù xuống thị xã Bắc Can, Chợ Mới + Trên sông Lô, quân dân ta phục kích Khoan Bộ, Đoan Hùng, Khe Lau… bắn chìm nhiều tùa chiến, ca nơ địch + Trên đường số 4, quân ta hoạt động mạnh, tiêu biểu trận đèo Bông Lau (30-10-1947) phá hủy 27 xe, diệt bắt 240 tên địch, thu nhiều vũ khí, quân trang, quân dụng, biến đường số thành “con đường chết” thực dân Pháp - Cùng với Việt Bắc, quân dân nước chiến đấu anh dũng, trừng trị tên Việt gian đầu sỏ, đập tan âm mưu địch, đẩy chúng vào tình nguy khốn (0.25đ) - Trước tình hình đó, thực dân Pháp buộc chúng rút khỏi Việt Bắc Ta tiếp tục truy kích tiêu diệt sinh lực địch Ngày 19-121947, đại phận quân Pháp rút khỏi Việt Bắc, đánh dấu chiến lược thất bại quan trọng chiến tranh 85 Tuyển tập 25 đề thi thử đại học mơn lịch sử (có đáp án chi tiết) xâm lược chúng (0.25đ) Kết quả: 0.75 - Trải qua 75 ngày đêm chiến đấu dũng cảm, quân dân ta biến Việt Bắc thành mồ chôn quân Pháp Hơn 6.000 tên địch bị loại khỏi vòng chiến đấu, 16 máy bay bị hạ, 11 tàu chiến ca nơ bị đánh chìm, hàng trăm xe bị phá, 100 pháo hàng ngàn súng loại rơi vào tay quân ta (0.5đ) - Tuy kiểm soát tuyến Biên giới Lạng Sơn – Cao Bằng, Bắc Cạn chiếm đóng số nơi, phá hủy số kho tàng, làng ta, thực dân Pháp không đạt mục tiêu chiến lược đề công (0.25đ) Ý nghĩa: 0.5 - Ta bảo vệ quan đầu não kháng chiến Bộ đội chủ lực ta khơng bị tiêu diệt mà cịn trưởng thành chiến đấu trang bị nhiều vũ khí (0.25đ) Câu - Với chiến thắng Việt Bắc, quân dân ta đánh bại hoàn toàn chiến lược “đánh nhanh, thắng nhanh” thực dân Pháp, buộc chúng phải chuyển sang đánh lâu dài với ta (0.25đ) Đảng ta vào điều kiện lịch sử để đề chủ trương kế hoạch giải phóng hồn tồn miền Nam năm (19751976)? Tóm tắt diễn biến Tổng tiến công dậy mùa xuân năm 1975 Điều kiện lịch sử, chủ trương kế hoạch: • Điều kiện lịch sử: - Cuối năm 1974 đầu năm 1975, tương quan so sánh lực lượng miền Nam có lợi cho cách mạng… (0.5đ) • Chủ trương kế hoạch: - Hội nghị Bộ trị họp từ 30-9 đến 7-10-1974 Hội nghị BTC mở rộng từ 18-12-1974 đến 8-1-1975 bàn kế hoạch giải phóng miền Nam (0.25đ) - 6-1-1975, quân ta giải phóng đường số 14 tỉnh Phước Long -> củng cố tâm Bộ Chính trị, bổ sung hồn chỉnh kế hoạch năm (1975 - 1976) hoàn thành giải phóng miền Nam năm 1975 (0.25đ) Tóm tắt diễn biến: * Chiến dịch Tây Nguyên - Tây Nguyên vị trí chiến lược quan lực lượng địch mỏng nhiều sơ hở 10-1975, Bộ trị chọn Tây 86 Tuyển tập 25 đề thi thử đại học mơn lịch sử (có đáp án chi tiết) Ngun mở hướng chủ yếu (1975) (0.25đ) - Đầu tháng 3-1975 ta tiến công địch nhiều nơi Tây Nguyên, đánh nghi binh Plây-cu, Kon Tum (0.25đ) - 10-3, ta làm chủ thị xã Buôn Ma Thuột - 12-3, địch phản công Buôn Ma Thuột thất bại - 14-3, Thiệu lệnh rút khỏi Plây-cu, Kon Tum Tây Nguyên - 24-3, toàn quân địch rút chạy Chiến dịch Tây Nguyên kết thúc -> Sau chiến thắng Tây Nguyên ta chuyển từ tiến công chiến lược sang tổng tiến cơng chiến lược tồn miền Nam (0.5đ) * Chiến dịch Huế - Đà Nẵng: phối hợp với Tây Nguyên, ta đẩy mạnh tiến công địch (0.5đ) - 19-3-1975, ta giải phóng Quảng Trị - 21-3-1975, ta bao vây Huế - 24-3-1975, giải phóng thị xã Tam Kì - 25-3-1975, giải phóng cố Huế, tồn tỉnh Thừa Thiên, Quảng Ngãi - 29-3, Giải phóng Đà Nẵng (0.25đ) - Cuối tháng đầu tháng tỉnh lại vả vùng ven biển miền Trung, Nam Tây Nguyên, số tỉnh Nam Bộ giải phóng -> Cuộc tiến cơng ta tiến lên bước (0.25đ) * Chiến dịch Hồ Chí Minh: - Tháng 4-1975, ta thành lập Bộ Chỉ Huy chiến dịch giải phóng Sài Gịn – Gia Định (0.25đ) - 14 -> 16, ta giải phóng Phan Rang, Bình Thuận, Bình Tuy (0.25đ) - 26-4, nổ súng mở đầu chiến dịch - 26->28-4, ta đồng loạt dánh vào Sài Gòn đặc biệt trung 87 Tuyển tập 25 đề thi thử đại học mơn lịch sử (có đáp án chi tiết) tâm thành phố, quan đầu não địch (0.25đ) - 10h45 phút ngày 30-4, ta tiến công vào Sài Gòn đặc biệt trung tâm thành phố, quan đầu não địch (0.25đ) Câu 3.a - 11h30 phút, chiến dịch Hồ Chí Minh tồn thắng -> tổng tiến cơng dậy kết thúc tồn thắng Trình bày đặc điểm chủ nghĩa tư sau Chiến tranh giới thứ hai Sau chiến tranh giới thứ hai, chủ nghĩa tư (còn gọi chủ nghĩa tư đại) mang số đặc điểm chủ yếu sau đây: - Sự chuyển sang Chủ nghĩa tư lũng đoạn nhà nước, tức 0.5 dung hợp tập đoàn tư lũng đoạn với nhà nước thành máy thống có quyền lực vơ hạn, phục vụ cho lợi ích tối đa tập đoàn tư lũng đoạn Những thập niên gần không dừng lại chủ nghĩa tư lũng đoạn mà phát triển chủ nghĩa tư độc quyền xuyên quốc gia (tức độc quyền phạm vi nhiều nước) - Sự liên hợp quốc tế chủ nghĩa tư lũng đoạn nhà nước 0.25 (hay gọi “nhất hóa quốc tế”) mà tiêu biểu đời Liên minh châu Âu (EU) nhằm thể hóa châu Âu kinh tế trị - Cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật nước tư phát triển 0.25 dẫn đến bước nhày vọt suất lao động trình độ sản xuất xã hội, làm cho đời sống vật chất tinh thần người không ngừng nâng cao - Các nước tư phát triển nước tư châu Âu nói 0.25 chung có sựu phát triển đáng kể mặt văn hóa, giáo dục văn học, nghệ thuật - Nhưng bên cạnh đó, nước tư tồn 0.5 mâu thuẫn xã hội tệ nạn xã hội mà chủ nghĩa tư khắc phục + Mâu thuẫn chủ nghĩa tư công nhân + Mâu thuẫn cạnh tranh gay gắt nước tư với + Mâu thuẫn người giàu có với người nghèo đói đời sống mức tối thiểu người Câu 3.b + Những tệ nạn xã hội nếp sống không lành mạnh “xã hội tiêu dùng” nước tư - Chủ nghĩa tư đại, bên cạnh phồn vinh, phát triển 0.25 kinh tế, văn hóa khoa học kĩ thuật nó, tồn lịng mặt hạn chế khơng khắc phục Chính sách đối ngoại Mĩ từ năm 1945 đến năm 2000 88 Tuyển tập 25 đề thi thử đại học mơn lịch sử (có đáp án chi tiết) * 1945 – 1973: Phát động chiến tranh lạnh triển khai chiến lược toàn cầu với tham vọng làm bá chủ giới, nhằm thực mục tiêu - Ngăn chặn, đẩy lùi tiến tới tiêu diệt hoàn toàn chủ nghĩa xã hội giới - Đàn áp phong trào giải phóng dân tộc, phong trào công nhân phong trào cộng sản quốc tế - Khống chế, chi phối nước đồng minh phụ thuộc vào Mĩ * 1973 – 1991: - Sau hiệp định Pa-ri kí kết (1973), đặc biệt sau thất bại Việt Nam (1975) Mĩ tiếp tục triển khai chiến lược toàn cầu, với học thuyết Ri-gân chiến lược “đối đầu trực tiếp” -> Mĩ tiếp tục tăng cường chạy đua vũ trang, can thiệp vào nước - Giữa năm 1980, xu hướng hịa hỗn, đối thoại chiếm ưu 12-1989, “chiến tranh lạnh” chấm dứt Mĩ đồng minh sức tác động đến tan rã Liên Xơ tình hình giới * 1991 – 2000: triển khai chiến lược “cam kết mở rộng” - Đảm bảo an ninh Mĩ với lực lượng quân mạnh - Tăng cường khôi phục phát triển tính động sức mạnh kinh tế Mĩ - Sử dụng hiệu “dân chủ” can thiệp vào nội nước khác -> Mĩ có tham vọng lãnh đạo muốn thiết lập trật tự giới “đơn cực”, ĐỀ SỐ 23: Sở Giáo dục & Đào tạo Tp Đà Nẵng Trường THPT Thái Phiên ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG Năm học 2008-2009 Môn: Lịch sử (Thời gian 180 phút không kể thời gian giao đề) I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7 điểm) Câu I: (3 điểm) 89 Tuyển tập 25 đề thi thử đại học mơn lịch sử (có đáp án chi tiết) Nêu hoạt động chủ yếu Chủ tịch Hồ Chí Minh (từ tháng 9-1945 đến tháng 12-1946) công xây dựng đất nước đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc Câu II: (2 điểm) Nêu thắng lợi lớn ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia chiến đấu chống chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” “Đơng Dương hóa chiến tranh” Mĩ (1969 - 1973) Câu III: (2 điểm) Trình bày hồn cảnh lịch sử, nội dung đường lối đổi đất nước kinh tế trị Đảng Cộng sản Việt Nam (1986 - 2000) II PHẦN RIÊNG (3 điểm) Thí sinh làm hai câu (câu IV.a câu IV.b) Câu IV.a: Theo chương trình chuẩn (3 điểm) Trình bày trình hình thành phát triển Liên minh châu Âu (EU) Câu IV.b: Theo chương trình nâng cao (3 điểm) Hãy trình bày kiện dẫn đến tình trạng chiến tranh lạnh hai phe - tư chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa HẾT -Giám thị khơng giải thích thêm Họ tên thí sinh: ……………………… Chữ kí giám thị 1: ………………………… Sở Giáo dục & Đào tạo Tp Đà Nẵng Trường THPT Thái Phiên ĐỀ CHÍNH THỨC Số báo danh: …………………………… Chữ kí giám thị 2: ………………………… ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG Năm học 2008-2009 Môn: Lịch sử ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM 90 Tuyển tập 25 đề thi thử đại học mơn lịch sử (có đáp án chi tiết) Câu Đáp án Điểm I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7 điểm) Câu I Nêu hoạt động chủ yếu Chủ tịch Hồ Chí Minh (từ (3đ) tháng 9-1945 đến tháng 12-1946) công xây dựng đất nước đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc - Ngày 2-9-1945, quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc Tuyên ngôn độc lập, trịnh trọng 0,25 tuyên bố với toàn thể quốc dân giới: Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa thành lập - Một tuần sau nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đời, Chính phủ lâm thời, đứng đầu Chủ tịch Hồ Chí Minh, cơng bố lệnh Tổng 0,25 tuyển cử nước Ngày 6-1-1946, bầu cử Quốc hội tổ chức - Ngày 2-3-1946, kì họp Hà Nội, Quốc hội thông qua danh sách Chính phủ liên hiệp kháng chiến Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu lập Ban dự thảo Hiến pháp Ngày 9-11-1946, 0,25 Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hòa Quốc hội thơng qua - Để giải nạn đói, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi nhân dân nước “nhường cơm sẻ áo”, lập “hũ gạo cứu đói”, tổ chức “ngày đồng 0,25 tâm”, “tăng gia sản xuất!”… - Để giải nạn dốt, ngày 8-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh kí sắc lệnh thành lập Nha Bình dân học vụ, kêu gọi nhân dân nước tham 0,25 gia phong trào xóa nạn mù chữ để chống “giặc dốt” - Để giải khó khăn tài chính, Chính phủ phát động xây dựng “Quỹ độc lập”, phong trào “Tuần lễ vàng”, phát hành tiền Việt 0,25 Nam… - Đêm 22 rạng sáng 23-9-1945, thực dân Pháp mở đầu chiến tranh xâm lược nước ta lần thứ hai Nam Bộ Trung ương Đảng, 0,25 Chính phủ Chủ tịch Hồ Chí Minh huy động lực lượng nước chi viện cho Nam Bộ Nam Trung Bộ kháng chiến - Để tránh trường hợp đối phó với nhiều kẻ thù lúc (Pháp Nam Bộ, quân Trung Hoa dân quốc Bắc), Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trương tạm hịa hỗn, tránh xung đột với quân Trung Hoa 0,25 dân quốc, nhân nhượng cho quân Trung Hoa dân quốc số quyền lợi trị, kinh tế… - Ngày 6-3-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hịa, kí với đại diện Chính phủ Pháp Hiệp định sơ bộ, tạm hịa hỗn với Pháp để đẩy 20 vạn quân Trung Hoa 0,25 dân quốc khỏi nước ta, có thêm thời gian hịa bình để củng cố quyền cách mạng, chuẩn bị lực lượng… - Ngày 14-9-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh kí với đại diện Chính phủ Pháp Tạm ước, nhân nhượng Pháp số quyền lợi kinh tế, văn 0,25 hóa Việt Nam, tạo điều kiện cho ta có thêm thời gian chuẩn bị bước vào kháng chiến - Ngày 19-12-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Lời kêu gọi toàn quốc 91 Tuyển tập 25 đề thi thử đại học mơn lịch sử (có đáp án chi tiết) kháng chiến, phát động nước kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược - Như vậy, thời gian từ tháng 9-1945 đến tháng 12-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh Trung ương Đảng Chính phủ lãnh đạo nhân dân ta giải nhiều khó khăn đối nội, đối ngoại Những hoạt động Chủ tịch Hồ Chí Minh có đóng góp quan trọng công xây dựng đất nước đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc Câu II Nêu thắng lợi lớn ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia (2đ) chiến đấu chống chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” “Đơng Dương hóa chiến tranh” Mĩ (1969 - 1973) a Trên mặt trận trị, ngoại giao (0,5đ) - Ngày 6-6-1969, Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam thành lập… 23 nước cơng nhận, có 21 nước đặt quan hệ ngoại giao - Ngày 24 25-4-1970, Hội nghị cấp cao ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia họp…biểu thị tâm nhân dân ba nước đoàn kết chiến đấu chống Mĩ b Trên mặt trận quân (1,0đ) - Từ ngày 30-4 đến ngày 30-6-1970, quân đội Việt Nam có phối hợp quân dân Campuchia đập tan hành quân xâm lược Campuchia 10 vạn quân Mĩ quân đội Sài Gòn, loại khỏi vòng chiến đấu 17000 tên địch, giải phóng nhiều vùng đất đai rộng lớn với 4,5 triệu dân - Từ ngày 12-2 đến ngày 23-3-1971, quân đội Việt Nam có phối hợp quân dân Lào đập tan hành quân “Lam Sơn - 719” 4,5 vạn quân Mĩ quân đội Sài Gòn, loại khỏi vòng chiến đấu 22000 tên địch, buộc quân Mĩ quân đội Sài Gòn phải rút khỏi đường - Nam Lào, giữ vững hành lang chiến lược Cách mạng Đông Dương - Ngày 30-3-1972, quân ta mở tiến công chiến lược đánh vào Quảng Trị phát triển rộng khắp chiến trường miền Nam Đến cuối tháng 6-1972, quân ta chọc thủng ba phòng tuyến mạnh địch Quảng Trị, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ loại vòng chiến đấu 20 vạn quân đội Sài Gịn, giải phóng vùng đất đai rộng lớn đông dân - Cuộc tiến công chiến lược năm 1972 giáng đòn nặng nề vào chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”, buộc Mĩ phải tuyên bố “Mĩ hóa” trở lại chiến tranh xâm lược c Trên mặt trận chống bình định (0,5đ) - Ở khắp thành thị, phong trào tầng lớp nhân dân nổ liên tục Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng, phong trào học sinh, sinh viên phát triển - Tại khắp vùng nông thôn, đồng bằng, rừng núi, ven đô thị có phong trào chống “bình định”, phá “ấp chiến lược” địch… Câu Trình bày hồn cảnh lịch sử, nội dung đường lối đổi 92 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Tuyển tập 25 đề thi thử đại học môn lịch sử (có đáp án chi tiết) III (2đ) đất nước kinh tế trị Đảng Cộng sản Việt Nam (1986 - 2000) a Hoàn cảnh lịch sử (0,5đ) - Trong thời gian thực hai kế hoạch nhà nước năm (1976 1985), cách mạng xã hội chủ nghĩa nước ta đạt thành tựu đáng kể lĩnh vực đời sống xã hội, song gặp khơng khó khăn, đất nước lâm vào tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội… Để đưa đất nước vượt qua khủng hoảng đẩy mạnh cách mạng xã hội chủ nghĩa tiến lên, Đảng Nhà nước phải tiến hành đổi - Những thay đổi tình hình giới quan hệ nước tác động cách mạng khoa học - kĩ thuật trở thành xu thế giới, khủng hoảng Liên Xô nước xã hội chủ nghĩa khác b Nội dung đường lối đổi (1,5đ) - Đường lối đổi Đảng đề Đại hội VI (121986), điều chỉnh, bổ sung, phát triển Đại hội VII (6-1991), Đại hội VIII (6-1996), Đại hội IX (4-2001) Đổi đất nước lên chủ nghĩa xã hội thay đổi mục tiêu chủ nghĩa xã hội mà làm cho mục tiêu thực có hiệu quả… Đổi phải toàn diện đồng bộ, từ kinh tế trị đến tổ chức, tư tưởng, văn hóa Đổi kinh tế phải gắn liền với đổi trị, trọng tâm đổi kinh tế * Về đổi kinh tế: - Xóa bỏ chế quản lí kinh tế tập trung quan liêu bao cấp, hình thành chế thị trường, xây dựng kinh tế quốc dân với cấu nhiều ngành, nghề, nhiều quy mơ, trình độ cơng nghệ - Phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa, mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại * Về đổi trị: - Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Nhà nước dân, dân, dân, xây dựng dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền lực thuộc nhân dân - Thực sách đại đồn kết dân tộc, sách đối ngoại hịa bình, hữu nghị, hợp tác II PHẦN RIÊNG (3 điểm) Câu Trình bày trình hình thành phát triển Liên minh châu IV.a Âu (EU) (3đ) a Sự hình thành (1,5đ) - Ngày 18-4-1951, sáu nước Tây Âu (Pháp, cộng hòa Liên bang Đức, Bỉ, Italia, Hà Lan, Lúcxămbua) thành lập “Cộng đồng than - thép châu Âu” - Ngày 25-3-1957, sáu nước kí hiệp ước Roma, thành lập “Cộng đồng lượng nguyên tử châu Âu” “Cộng đồng kinh tế châu Âu” (EEC) - Đến ngày 1-7-1967, ba tổ chức hợp thành “Cộng đồng châu Âu” (EC) - Đến ngày 7-12-1991, nước thành viên EC kí hiệp ước Maxtrich 93 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 Tuyển tập 25 đề thi thử đại học mơn lịch sử (có đáp án chi tiết) Câu IV.b (3đ) (Hà Lan), có hiệu lực từ ngày 1-1-1993, đổi tên thành Liên minh châu Âu (EU) với 15 nước thành viên b Quá trình phát triển (1,5đ) - Đến năm 2007, EU có 27 nước Mục tiêu EU đời không nhằm hợp tác liên minh nước thành viên lĩnh vực kinh tế, tiền tệ mà lĩnh vực trị, đối ngoại an ninh chung - Cơ cấu tổ chức EU gồm năm quan Hội đồng châu Âu, Hội đồng Bộ trưởng, Ủy ban châu Âu, Quốc hội châu Âu, Tòa án châu Âu số Ủy ban chuyên môn khác - Tháng 6-1979, bầu cử Nghị viện châu Âu diễn Tháng 3-1995, bảy nước EU hủy bỏ kiểm sốt việc lại cơng dân nước qua biên giới - Ngày 1-1-1999, đồng tiền chung châu Âu (EURO) phát hành thức sử dụng nhiều nước EU từ ngày 1-1-2002 EU trở thành tổ chức liên kết trị - kinh tế lớn hành tinh, chiếm 1/4 GDP giới Hãy trình bày kiện dẫn đến tình trạng chiến tranh lạnh hai phe - tư chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa - Sự kiện xem khởi đầu cho sách chống Liên Xơ, gây nên tình trạng chiến tranh lạnh Mĩ thông điệp Tổng thống Truman Quốc hội Mĩ ngày 12-3-1947 Trong đó, Tổng thống Mĩ khẳng định tồn Liên Xô nguy lớn nước Mĩ đề nghị viện trợ khẩn cấp 400 triệu USD cho hai nước Hi Lạp Thổ Nhĩ Kì, biến Hi Lạp Thổ Nhĩ Kì thành tiền phương chống Liên Xô nước dân chủ nhân dân Đông Âu - Đầu tháng 6-1947, Mĩ đề “kế hoạch Macsan” với khoản viện trợ khoảng 17 tỉ USD để giúp nước Tây Âu phục hồi kinh tế bị tàn phá sau chiến tranh nhằm tập hợp nước Tây Âu vào liên minh quân chống Liên Xô nước Đông Âu, tạo nên phân chia đối lập kinh tế, trị nước Tây Âu tư chủ nghĩa nước Đông Âu xã hội chủ nghĩa - Ngày 4-4-1949, thủ đô Oasinhtơn, Mĩ 11 nước phương Tây kí hiệp ước Bắc Đại Tây Dương thức thành lập khối quân tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Đây liên minh quân lớn nước tư phương Tây Mĩ cầm đầu nhằm chống lại Liên Xô nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu - Tháng 1-1949, Liên Xô nước Đông Âu thành lập Hội đồng tương trợ kinh tế, thực hợp tác giúp đỡ lẫn nước xã hội chủ nghĩa - Tháng 5-1955, Liên Xô nước Đơng Âu (Anbani, Ba Lan, Hunggari, Bungari, Cộng hịa dân chủ Đức, Tiệp Khắc, Rumani) thành lập Tổ chức hiệp ước Vácsava, liên minh trị - qn mang tính chất phịng thủ nước xã hội chủ nghĩa châu Âu - Sự đời NATO Tổ chức hiệp ước Vácsava kiện đánh dấu xác lập cục diện hai cực, hai phe, chiến tranh lạnh bao trùm giới 94 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Tuyển tập 25 đề thi thử đại học mơn lịch sử (có đáp án chi tiết) HẾT ĐỀ SỐ 24: ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2010 Môn: LỊCH SỬ; KHỐI C (Thời gian làm 180 phút, không kể thời gian giao đề) E PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH Câu 1: (3điểm) Trình bày hồn cảnh triệu tập, nội dung ý nghĩa Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai Đảng (2-1951)? Câu 2: (4điểm) Hãy so sánh chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" chiến lược "Chiến tranh cục bộ" Mĩ chiến tranh xâm lược Việt Nam? F PHẦN TỰ CHỌN Thí sinh làm hai câu (câu 3.a 3.b) Câu 3.a: (3điểm) Trình bày đời phat triển tổ chức ASEAN Nêu khái quát mối quan hệ Việt Nam ASEAN Câu 3.b: (3điểm) Nêu kiện trình hình thành phát triển Liên minh châu Âu (EU) đến năm 2000 ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG Các ý Nội dung Câu Trình bày hồn cảnh triệu tập, nội dung ý nghĩa lịch sử Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai Đảng (2-1951) Hoàn cảnh triệu tập đại hội Điểm 0,75 - Sau chiến thắng Biên giới, giữ vững phát huy chủ động chiến trường Pháp đưa kế hoạch Đờ lát Đờ-tát-xi-nhi nhằm giành lại chủ động chiến trường làm cho tình hình chiến trở nên căng thẳng (0,5 điểm) - Trong hoàn cảnh cần tăng cường lãnh đạo Đảng để đảm bảo cho kháng chiến thắng lợi, Đảng triệu tập Đại hội Đảng (0,25 điểm) Nội dung 1,5 - Đại hội nghe báo cáo Chính trị Chủ tịch Hồ Chí Minh 95 Tuyển tập 25 đề thi thử đại học mơn lịch sử (có đáp án chi tiết) nhiệm vụ cách mạng Việt Nam, nhiệm vụ Đảng… (0,5 điểm) - Đại hội nghe báo cáo Bàn cách mạng Việt Nam đ/c Trường Chinh, trình bày tồn đường lối cách mạng Việt Nam (0,5 điểm) - Đại hội định đưa Đảng hoạt động công khai lấy tên Đảng Lao động Việt Nam (0,25 điểm) - Đại hội thảo luận định nhiều sách quan trọng quân đội, củng cố quyền, mặt trận … Bầu BCH mới… (0,25 điểm) Ý nghĩa lịch sử 0,75 - Đánh dấu mốc quau trọng trình lãnh đạo trưởng thành Đảng ta Câu 2 - Tăng cường mối liên hệ mật thiết Đảng với dân, củng cố lòng tin dân với Đảng, thúc đẩy kháng chiến tiến lên Hãy so sánh chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” chiến lược “Chiến tranh cục bộ”của Mĩ chiến tranh xâm lược Việt Nam Giống 0,5 Cả hai chiến lược chiến tranh xâm lược thực dân Mĩ, nhằm biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu chúng Khác 3,5 - Về quy mô chiến tranh: + “Chiến tranh đặc biệt” chủ yếu tiến hành miền Nam + “Chiến tranh cục bộ” miền Nam mở rộng miền Bắc - Tính chất ác liệt: Chiến lược “chiến tranh cục bộ” ác liệt chiến lược “chiến tranh đặc biệt”, thể mục tiêu, lực lượng tham gia, vũ khí, hỏa lực… + Tiến hành hàng loạt hành quân “tìm diệt” “bình định” vào “đất thánh Việt cộng”, tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc xã hội chủ nghĩa + Lính Mĩ có mặt miền Nam vào cuối năm 1967 lên tới 537.000 tên 96 Tuyển tập 25 đề thi thử đại học mơn lịch sử (có đáp án chi tiết) + Mĩ sử dụng phổ biến vũ khí đại nhất, hỏa lực mạnh bộ, không biển… - Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” tiến hành quân đội tay sai huy cố vấn quân Mĩ dựa vào vũ khí, trang bị kĩ thuật, phương tiện chiến tranh Mĩ, nhằm thực âm mưu Mĩ “dùng người Việt Nam, đánh người Việt Nam” Chúng mở mang :bình định” miền Nam Mĩ, ngụy coi “ấp chiến lược” “quốc sách” nhằm đẩy lực lượng cách mạng khỏi xã ấp - Chiến lược “chiến tranh cục bộ” tiến hành lực lượng quân đội viễn chinh Mĩ, quân số nước phụ thuộc Mĩ, ngụy quân tay sai miền Nam Trong qn Mĩ giữ vai trị quan trọng không ngừng tăng lên số lượng, trang bị nhằm chống lại lực lượng cách mạng nhân dân ta miền Nam – Bắc Câu 3.a Trình bày đời phát triển tổ chức ASEAN Nêu khái quát mối quan hệ Việt Nam ASEAN Hoàn cảnh đời Thành lập tháng năm 1967 Băng Cốc – Thái Lan gồm năm nước (In-đô-nê-xi-a, Thái Lan, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, Phi-lip-pin) Mục đích Nhằm xây dựng mối quan hệ hịa bình hữu nghị hợp tác nước khu vực, tạo nên cộng đồng Đông Nam Á hùng mạnh sở tự cường khu vực Thiết lập khu vực hịa bình, tự do, trung lập Đơng Nam Á Q trình phát triển 0.25 0.25 1.25 - Năm 1967: thành lập có nước - Năm 1984: Kết nạp thêm Bru-nây - Năm 1995: Kết nạp thêm Việt Nam - Năm 1997: Kết nạp thêm Lào Mi-an-ma - Năm 1999: Kết nạp thêm Cam-pu-chia - Trong tương lai, Đông-ti-mo thành viên tổ chức ASEAN Khái quát quan hệ Việt Nam ASEAN 1.25 - Năm 1967 – 1975: khơng có quan hệ Việt Nam có chiến tranh - Năm 1976 – 1989 (cuối năm 80): căng thẳng vấn đề 97 Tuyển tập 25 đề thi thử đại học môn lịch sử (có đáp án chi tiết) Cam-pu-chia - Từ cuối năm 80: ASEAN chuyển sang đối thoại với nước Đông Dương Việt Nam - Năm 1992: Việt Nam trở thành quan sát viên ASEAN, đẩy mạnh hợp tác nhiều lĩnh vực - Ngày 28-7-1995, Việt Nam kết nạp thức vào ASEAN Câu 3.b Nêu kiện q trình hình thành phát triển Liên minh châu Âu (EU) đến năm 2000 - Ngày 25-3-1957, nước Tây Âu: CHLB Đức, Pháp, Italia, Bỉ, Hà 0.5 Lan, Lucxembua kí hiệp ước Rơma thành lập “Cộng đồng nguyên tử châu Âu” “Cộng đồng kinh tế châu Âu” Tháng 71967, tổ chức hợp thành “Cộng đồng châu Âu” (EC) Đến tháng 12-1991, nước thành viên EC kí hiệp ước Ma-a-xtrich (Hà Lan), đến 1-1-1993 có hiệu lực, EC đổi tên thành Liên minh châu Âu (EU) - Liên minh châu Âu đời, không nhằm hợp tác nước 0.5 thành viên lĩnh vực kinh tế, tiền tệ, mà cịn liên minh lĩnh vực trị xác định luật cơng dân châu Âu, sách đối ngoại, an minh chung hiến pháp chung… - Cơ cấu tổ chức EU gồm quan chính: Hội đồng châu Âu, 0.5 Hội đồng Bộ trưởng, Ủy ban châu Âu, nghị viện châu Âu, tòa án châu Âu Ngồi cịn số ủy ban chun môn khác - Đến năm 1973, EU kếp nạp thêm Anh, Đan Mạch, Ailen, Hi lạp 0.5 (1981), Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha (1986), Áo, Phần Lan, Thụy Điển (1995) - Tháng 3-1995, nước EU hủy bỏ việc kiểm sốt lại cơng 0.5 dân nước qua biên giới Ngày 1-1-1999, đồng tiền chung châu Âu (Euro) thức đưa vào sử dụng 11 nước châu Âu - EU trở thành tổ chức liên kết trị - kinh tế hành hóa lớn 0.5 hành tinh, chiếm khoảng 1/4 lực sản xuất toàn giới Quan hệ Việt Nam – EU thức thiết lập năm 1990, từ mối quan hệ phát triển sở hợp tác toàn diện ĐỀ SỐ 25: SỞ GD&ĐT HÀ NỘI TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU - THANH OAI ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG ĐỢT 98 Tuyển tập 25 đề thi thử đại học mơn lịch sử (có đáp án chi tiết) (Năm học 2009 - 2010) Môn: Lịch sử Thời gian làm bài: 180phút (không kể thời gian giao đề) Câu (2điểm) Anh (Chị) cho biết khai thác thuộc địa lần thứ hai thực dân Pháp tác động làm cho giai cấp Việt Nam có chuyển biến nào? Câu (3điểm) Anh (Chị) phân tích thời dẫn đến Cách mạng tháng Tám năm 1945? Đảng Cộng sản Đơng Dương Hồ Chí Minh chớp thời phát động quần chúng nhân dân giành quyền nhân dân nào? Câu (2điểm) Anh (Chị) cho biết: Tại Đế quốc Mĩ thực chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” miền Nam Việt Nam? Âm mưu thủ đoạn Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” gì? Câu (3điểm) Anh (Chị) trình bày tình hình kinh tế Nhật Bản sau Chiến tranh giới thứ hai? Nêu nguyên nhân dẩn đến phát triển kinh tế Nhật Bản? Theo Anh (Chị) nguyên nhân nguyên nhân quan trọng nguyên nhân giúp ích cho nước phát triển việc xây dựng kinh tế mình? -Hết - - Thí sinh khơng sử dụng tài liệu; - Giám thị coi thi khơng giải thích thêm 99 ... chi? ??n dịch ĐBP buộc Pháp phải kí Hiệp định 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 Tuyển tập 25 đề thi thử đại học môn lịch sử (có đáp án. .. quan hệ nước 43 0,5 0 ,25 0 ,25 0,75 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0.5 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0.5 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 Tuyển tập 25 đề thi thử đại học mơn lịch sử (có đáp án chi tiết) + Từ đầu nnhững năm... 1945 – 1946 (5 điểm) 20 Tuyển tập 25 đề thi thử đại học mơn lịch sử (có đáp án chi tiết) ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN SỬ Câu Ý Nội dung Điểm Từ kiến thức lịch sử kháng chi? ??n chống thực dân Pháp

Ngày đăng: 13/09/2014, 10:10

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • -------------------------------- Hết --------------------------------

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan