Tuyển tập các đề thi thử đại học môn tiếng anh (có đáp án)

35 4.1K 7
Tuyển tập các đề thi thử đại học môn tiếng anh (có đáp án)

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. END Name:………………. Class:…………………… School: ………………… ĐỀ THI THI THỬ ĐẠI HỌC 2014 Môn: TIẾNG ANH; Khối D Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề ĐỀ THI GỒM 80 CÂU (TỪ QUESTION 1 ĐẾN QUESTION. END KEYS: Name:………………. Class:…………………… ĐỀ THI THI THỬ ĐẠI HỌC 11/3/ 2014 Môn: TIẾNG ANH; Khối D Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề ĐỀ THI GỒM 80 CÂU (TỪ QUESTION 1 ĐẾN QUESTION. SỞ GD & ĐT TRƯỜNG THPT ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC– NĂM 2013 - 2014 MÔN THI: TIẾNG ANH- ĐỀ SỐ 140 Thời gian làm bài: 90 phút; Mark the letter A, B, C or D

Ngày đăng: 22/03/2015, 20:37

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan