Tuyển tập các đề thi thử đại học môn tiếng anh (có đáp án)

35 4K 7

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2015, 20:37

. END Name:………………. Class:…………………… School: ………………… ĐỀ THI THI THỬ ĐẠI HỌC 2014 Môn: TIẾNG ANH; Khối D Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề ĐỀ THI GỒM 80 CÂU (TỪ QUESTION 1 ĐẾN QUESTION. END KEYS: Name:………………. Class:…………………… ĐỀ THI THI THỬ ĐẠI HỌC 11/3/ 2014 Môn: TIẾNG ANH; Khối D Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề ĐỀ THI GỒM 80 CÂU (TỪ QUESTION 1 ĐẾN QUESTION. SỞ GD & ĐT TRƯỜNG THPT ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC– NĂM 2013 - 2014 MÔN THI: TIẾNG ANH- ĐỀ SỐ 140 Thời gian làm bài: 90 phút; Mark the letter A, B, C or D

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan