Tuyển tập các đề thi thử đại học môn tiếng anh (có keys kèm theo)

67 1.5K 3
Tuyển tập các đề thi thử đại học môn tiếng anh (có keys kèm theo)

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 1 Chọn phương án (A hoặc B, C, D                        Chọn phương án (A hoặc B, C, D !   "# $ #   %""   & '"    ( #  Từ vựng: Chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) để hoàn thành mỗi câu sau: )*+, ///////////     "///////////0  #   ///////////"12      3&/////""45#6   # #  4"///////////.#-     !76#/////////// #    $)1#///////////1  " # %-".-##1///////////   8  '4&-///////////#   "  (4///////////"     Đọc kỹ đoạn văn sau và chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) 9"""4 "#4"#:;/////9:;////// #48""#"#+ 2"3"") ""7"#".:;///////" 4":;////"#)". 2#4""#": ;//// "#)"#4 4":!;///////////4##:$;////// "#-:%;/////////"42 4"##:';//////////42  ""#:(;////////" #   # 8 "   "       1 " "1 !   # $ "#  # %" "   '   # ( " "  Văn phạm: Chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) để hoàn thành mỗi câu sau: +% !///////////3< "# "# "## ## 4"///////////( #    +#/////////// # ## # # 4#///////////#      ).///////////# #  ### !*///////////7## # ##  $4///////////     %)##///////////0 "# # #"# '3#///////////   ## (-##""0 +.18///////////  "  ///////////6"-#     -1=4>/////////// 0 0 )0 60 3/////////// '$ .,.'$  '$ ..'$ +#?" 4?#" 4?#" -#?" -#?"  ,#=46##''>  ,#6###'' ,#6###'' ,#6##'' ,#6###'' !)///////////0-'% ## #### ## ### $)1/////////0" ### 1 %414# )#. 1.1# 4#1 4# '4#"///////////## ) ) ) 4 (##4#/////////// #    "///////////. #"# #""# #" )##"0///-1#- @  " ," -1"=///////////> +1- +--1 +- -#"8-/////////// # ## ## # *1#"////////////////////// A A# A##A# Chọn phương án (A hoặc B, C, D) ứng với từ / cụm từ có gạch chân sửa trong các câu sau: !3<66."+3&.# "  $*B C"1&"  %1"#.1#"#  '4!CC###   !(-"##  Đọc kỹ đoạn văn sau và chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) cho mỗi câu  ,!((.7""" #"7 ### (."#" @##"+"(!!5!((. 7.".7###&## ".7##" &.#:##;..#4. "7##" #"#.7# ".##  .%(""# ##74C#"#17.# 7".#.#.. #""C4#$((7 #.#"". "# !)"0 4@"7D 47 4&"7 4"7"#4 !&##7##7#0 (!! # ( "!(("!(( !#.""##"7 ##& #+ !4#=>!##""     ! 4#="#>$"" # # ### &## Đọc kỹ đoạn văn sau và chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) cho mỗi câu 3"#"""#* 9#"". #"#4### ."##"#..#.# "#@&.""# ###.#... #4#"## ?"#& #1##"#"# #1 !!4#" ##" #### ###E"# ##"## !$#.##" # "##?# ## 1 !%9###..# ""### ##?"# ""#" #" !'#""#"#  #""#""# "#"""#"F "# "# ###"# $()""0 9###."# 4&#"#"# <#"#"# 4"##" 2 Chọn phương án (A hoặc B, C, D) ứng với câu có nghĩa gần nhất với mỗi câu  4##" 4" 4#" -  --# --# -" 6#  -#81""#  -#81""# -##81""#  -81""#   -".-" -"". .-"-". !" -# - - -# Chọn phương án (A hoặc B, C, D) ứng với các câu tốt nhất: $!,A"A"  3"" -.-"" #."" -."" $$-AA/#A"&A   -/#"& -/#"&#  -/#"&# -/#"&# $%9#A#AAAA ##. ##.# ##"#. ###.#  $'4AAA#A&#  4##&# 4##&# 4##&# 4##&# %(-1#A"AAAA4G  -1#""4G  -1#""4G -1#""4G -1#""4G ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2 Chọn từ có trọng âm nhấn vào âm tiết ở vị trí khác: 1.  & 2.  # ## 3.#   # 4.  # " 5.8 ?   Chọn đáp án để hoàn thành câu: 6.)#"" #   & 7.-.#HHHH    8."HH"""#"" #    '4###-HHHH     10.4#"".#HHHH      11.4 (HHHHHH   &   12.*"IDHHHH   #  13.3##HHHHHHHH&# #   # 14.48"#HHHHHHHH""  # &   15.4&"H"  # # # # 16."JBHHHH# 8 #   17.6"HH  # &   18."##HHH  #  #  19.4#-HHHH      20.C-"0C+.HHHHD  "  # "# 21.4HHHHH""      22.HHHH".###  4 )  )# 23.6"(JBHHHH  #   # 24.9HHHH#"  # "# "# # 25.-K"HHHH#      3 26.-#"J-HHH-8##   "  27.*HHH-"#.###  ## # # # 28.)"-J--HHHHH  ## # ## 29.9"4G#HHH#      30.3"#HHHHH#""    #  31.4.=9>BHHH #  #  32.)"".""#"HHH      33."-#""H"  # #  34.,#.HHHHHH  ""3 3# 3"#  35.HHHHH##  +- +#- +- +#- Đọc bài văn, chọn đáp án điền vào chỗ trống: ):!;////#" 4#/   :$;///      #        4       ###.:%;//3""#" :';/////.## " 4##:(;////"# ###?6 ".&#.:;//.#/8 /""4?" """.#:;//8"#. #4.:;//// ## :;/////.#""#?# """""#: ;/// 36.    37.    38.    39."# "# "# "# 40.  "  41. "  42. "   43.    44.3 B 4" 6" 45.    Đọc bài văn, chọn đáp án điền vào chỗ trống: 9#"" :!;///  .                    :$;//.     ####""-". #"#"#6#.:%;/// "#.:';///////".# #" : (;///.##@. #?##: ;//// ##"#3""#: ;///- ##.: ;/////.""##"# ##": ;/////"# 4.#": ; ///////###8" 46. #    47. +< ? 6 48.    49. & & &# & 50. -# @& ,#  51. "    52. ## # 53. # # # # 54.   #""  55.     Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi:  "#"""#   #  #        #    "  "#     .  @  ".  #  "  #      '!(  #  '$(  " "# "&""3## I #  7#" #. # < # 4####/   ?  ##        #  (  #"#. ."#.#"#" ##"-"." #""#### " #@. ## cuisine         .  "           ##"""# 56.@"#.@".#"#HHH  #"56 #  " 7# 4 57.)""#cuisine0  "   58.)#""0 #" @"#"& 3##I"#"7 4#### 56 59.)""0 (  .""##56 #.".#""# # """(   @#"##" 60."#"HHH  ##C "  Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi  4#""# 8L#" ##.  4###""" ##-!  ."M.-.?" -@.#""M#"" M.#### #8 6#8.###" -$  .@"#" ##"+.@## +4###.8 ##" 4##"-'  .D6# "#"* ##"#C#4" ""## #"*#"" #."##"#  61.""#M&HH "#8 - #""@ ## 62.4###"HH @# -# @##-# @# 63.""#D6& HHH  "# ##" #"  64.4#"".D##" "0 *##+ *#&" *&## *#"# 65.4##HHH  ""# &" ##" #"" Chon phần gạch chân cần được sửa: 66.GD. "  67.*C""## C""##  68.#".###.# # "  #  69.7#.#.#" #"8  #" 70.4"#".# ###" 4" Chọn câu có nghĩa gần với câu cho sẵn: 71. #&   72.B#  4# -#.#  -"##.## ,"# 73.-#-###  6-#  6##-#  -####  -#.## 74.=3-.0>#  4# 4#  4#"  5 75.2#3"#  =)##..30>#2 =)##.0>#2 =)#3.0>#2 =)#..30>#2 Chọn câu được viết tốt nhất với các từ cho sẵn: 76.)A"#AAAAA# )"#"# )"#"## )"### )"#"# 77.-AA"A&AA  -""& -""& -""& -""& 78.A"A"A 4"#"" 4""" 4"#"" 4""" 79.-AAAA"AA#A" -#"-##"  -#"-## " -"-#" -#"-# " 80.*#A-AAA#AA  *##-# *#-## *##-#### *#-## ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 3 Chọn (A hoặc B, C, D) ứng với từ có phần gạch chân có cách phát âm khác với các từ còn lại trong câu: 1." " " " 2." " #" "" 3.    4.# "  # 5.    Chọn phương án (A hoặc B, C, D) ứng với từ có trọng âm chính nhấn vào âm tiết có vị trí khác với ba từ còn lại : 6.&  #" # 7. "  #  8.    9.  "  10.   # Từ vựng: Chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) để hoàn thành mỗi câu sau: 11.)-.////  # "# #  12.4///////////#  8    13.3///////////-#      14.4///////////"#   "  15."3"///////////  ## ## # # 16.B#///////////-#"      17.4#///////////  "  "  18.9#"///////////   # #  19.///////////.#"   6   20.)8#///////////  #  # Đọc kỹ đoạn văn sau và chọn phương án đúng (A hoặcB,C,D)cho mỗi chỗ trống:  D  . ,  5    # *.#:;///////#- :;////////-":;////////##". 8.":;////////#B "#  "  : ;  ///////////  #  B      :!;  ///////////   ?"#  B#:$;///////////,5". #    .    .  #  #    "  B    :%; ///////////",5,". &.:';///////////-":(;/////////// .#"-# "#"#" 21. #   22." " "  23.  "  24.  ##  25.    26. "#   27.8    28. #  # 29.     30.##  #  Văn phạm: Chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) để hoàn thành mỗi câu sau: 31.-"-///////////-#     32.6##///////////#    #  6 33.2///////////D    ## 34.4#"#.//////// " "   35.*8#///////////     36.4-8///////////  #  ## 37.4"///////////"# ## # #### 38.-2///////////" #    39.46.(( 44//////   # ### 40.*#///////////#  - -## -#-# 41.///////////-.-  3 )  * 42.-/////////// ---- 43.///////////.- ) 9 4""  44.)#0=///////////> + + + + 45.3+./////////// - - -- 46.///////////&""#.# "##"  3"  #"3" 47.*#.=-"-#.-#> -#N *#"##.# *#"##.# *#"##.-# *#"##.# 48.#///////////"0   #  49.)///////////#""  ""   50.+'!(/////////// # ## ## # 51.9 -N 4# 9# -# 9# 52.)#06-////& " "# "# " 53.*#&/////////// #### ### #### "#### 54.////////90     55.2///////////" # # # # Chọn phương án (A hoặc B, C, D) ứng với từ /cụm từ có gạch chân cần phải sửa: 56.2###" #   " # 57.3##""N("   " 58.4"..#"# D##9   #  59.-"##  60.4"C#"#  Đọc kỹ đoạn văn sau và chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) cho mỗi câu:  -4#""#" "0B# #""N..&C. ##.H-"#### "##.... "" #"?-" #. # 61.6" 4" 4""" 7 *0 62.#."" ""   # 63.)#0 M# 3"C# 9## #"" 64.@. 4" )#" + )##. 7 65.=-#"""> . " "##" "" "# Đọc kỹ đoạn văn sau và chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) cho mỗi câu  4""M##- EE##"4###" #"  "#D## "#+.. ##6####  # "+"# ,   "####, #  4""+##"3# #"#" 66.-M.#" "# 4#" #" "" 67.4"=#>    ? 68.-#"## "#  "4 " 69.   # + 70.,#"##    +" Chọn phương án (A hoặc B, C, D) ứng với câu có nghĩa gần nhất với mỗi câu 71.)#= >"#"" ## 4 #  " 4#" # #  72.-##" -8" 4#" 4#-" -## 73.-##-# 6-# 6-# 6#-#6#-# 74.+##"# #"" <.#" #".# <"#  75.-.D+B +BD D#/#+B +B##D +BD Chọn phương án (A hoặc B, C, D) ưng với các câu tốt nhất được tạo ra bằng những từ cho sẵn: 76.3A#AAAA 3#  3#" 3#" 3##" 77.A-A#AAA -## "-#.# -#. "-#. 78.-"AAA-AAA -"##.-# -"##.-## *##.-# -"##.-# 79.)AA"A*30 )*30 )"*30 )*30 )*30 80.-AAAA#A -# -# -# -# ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 4 Chọn từ có trọng âm nhấn vào âm tiết ở vị trí khác: 1.  ##  2.   " 3.#"    4. "   5. "    Chọn đáp án để hoàn thành câu: 6.D"HHHH ## ## # # 7.4#"#HHHH     8.4"HH####  &  9.-HH"# " &#  10.)HHH"#" # #   8 11.HH#.##& "-# #-## 12.):;HHHHHJ*  " #  13.-"#H     14.*HHHHHHH     15.HH"#.""#  #  16.HHH#8#4# +" +" +"+" 17.-#.-HHH ## # # 18.-##&#.H(" # #   19.4##HH#"# # #  " 20.HHHH.#"#  6  6 21.-"HHHHH     22.-##HHHHHH0     23.,".#HHHH    # 24.-HHHH"-##"  # # 25.4#HHHH 8# 8# 8# 8# Đọc bài văn, chọn đáp án điền vào chỗ trống: -":!;//////#. "  #    "              #  #     :$;/////"##@##". :%;/////##C "#:';////// M#.:(;/////."# 8":;/////"" "8-#"        :;/////         ##  .        #          "  ##   :;/////3"##   :;//////            #. #"#          #    0  -  #    -     : ;////// 26. ##C##  27. " "  28. # "" 29.#  # 30."   "& 31. #   32.7  * 33. ""  34."   35.  "" Đọc bài văn, chọn đáp án điền vào chỗ trống: 64 :!;////-#.:$;////#" #.".9#. #:%;/////#-".# .:';///////)# #":(;/////... .# :;////#   #     - 4G  #  ###:;//////#  #:;//////. G."*#-.# :;///////.#""#" # #  "  : ;//// 36. # "  37.    38.    # 39.   40. # # # ### 41. 97& ,  42.     43.     ∅ 44.   45. 8 ?#  Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi:  D#"## "###"## "#)#"" C#..#"#"#### "#  #### . #"#"#" ,    "        #      "    "  #  # #  4        #        @&.##" #".4. $ #"C#"#""""  9  +."## ""#"## 46.)##0  " 4" 9 7# 47."##"H  #"#"# "##  #"# 48.4#%&"HHH #"#" #"# "# #" 49.4#%&H ##" # # "# 50.""0 #  6# " 51.4%&"HHH #" #""#" ""### "#" 52.4#%$&H #  "  53.)"""#"0 4"#""#  7 4"### 4"#" 54.4#%"&H   ? " 55.4##"#"#"HH     Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi: 6#?"- "# '.&## "/# ?"## &# ".#.=B ">.6#4 .=#>/#6 ###&## 4#".# . #.". #."/ # 4#"## #?C" .#. ##.# 56.)"0 4&"  4#""# 4?"" 4" 57.4" H  &### #### #" 58.4&=B">#H #""# "#"# #"""# #"""7#6 59.#"HH   C?  60.)""##"0 " " "" "8 61.)##"0 # ## *## 6### 62.)#""## 0 4# 4" 4"4"# 63.4#%#&H ##  # # 64.4%%"HH     " 65.4#%&H   "  Chọn phần gạch chân cần được sửa: 66.4"6.##"#"   # # " 67.)""#.-" # ) "  # 68.-"#? "   ? 10 [...]... about/ this A What a pity! I wish you had told us about this B What a pity! I wish you told us about this C What a pity! I wish you would tell us about this D What a pity! I wish you have told us about this 80 Only/ this way/ make/ laws/ effective A Only by this way we can make our laws effective B Only this way we can make our laws effective C Only by this way can we make our laws effective D Only by this... little notice that she was coming in so he kept on reading C He took so little notice that she was coming in and kept on reading D He took as little notice as she was coming in so he kept reading ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 5 Chọn từ có trọng âm nhấn vào âm tiết ở vị trí khác: 1 A contents B patient C predict D mature 2 A consider B tolerant C tropical D colorful 3 A argument B employee C recognize D difference... strongly disapproved of your behaviour, I will help you this time A Despite of my strong disapproval of your behaviour, I will help you this time B Although I strongly disapproved of your behaviour, but I will help you this time C Because of your behaviour, I will help you this time D Despite my strong disapproval of your behaviour, I will help you this time Questions 76 - 80 Mark the letter A, B, C,... when I was young 79 She suggest / take / plane this evening / or / go / train tomorrow A She suggested taking the plane this evening or going by train tomorrow B She suggested that we should take the plane this evening or going by train tomorrow C She suggested taking the plane this evening or we should go by train tomorrow D She suggested to take the plane this evening or to go by train tomorrow 80 He... daily training THI THỬ ĐẠI HỌC B Put an accent mark over the main stressed syllable of the following words: 1 A volunteer B forgive C Portuguesee D individual 2 A handicapped B concern C human D candidate 3 A conductor B campaign C horizon D economics 4 A themselves B prefer C introduce D police 5 A satisfactory B security C guarantee D technological II Choose the best answer: 6 I hope this headache... their work ĐỀ 9 THI THỮ ĐẠI HỌC B Put an accent mark over the main stressed syllable of the following words: 1 A volunteer B forgive C Portuguese e D individual 2 A handicapped B concern C human D candidate 3 A conductor B campaign C horizon D economics 4 A themselves B prefer C introduce D police 5 A satisfactory B security C guarantee D technological II Choose the best answer: 6 I hope this headache... say this under my breath, that most of us work rather as Mr Micawber lived, hoping for something to (49) up We'll win the pools, and tell the boss what we really think We'll scrape together the (51) _ and open that little shop we have always dreamed of, or go round the world, or spend more time in the garden One day, we'll get that (51) we deserve, but until then at least we have something... is nothing out of the ; it’s just an average five-room house A normal B usual C ordinary D typical 18 The school a system of monthly tests in place of an annual exam A took B gathered C collected D adopted 19 “I think that the youth are high-flying but inexperienced” “ “ A There’ s no doubt about it B Certainly C Are you kidding me? D It’s nice of you to say so 20 - What do you think... appetite D taste 15 You need a special to go into this part of the building A permission B allowance C permit D agreement 16 The colour of the handle does not so long as it is the right size A worry B affect C concern D matter 17 _ you don’t like her has nothing to do with the matter A What B That C Whether D How 18 The festival this year contains a well- _ program of classical & modern... your mind on its own 61 The best title for this passage would be A The difference beween sensory and short-term memory B How long it takes to memmorize C The stages of human memory, D Human phases 62 The three phases of memory discussed in this passage are differentiated according to A the location in the brain B the period of time it takes to remember something C how the senses are involved in the . *##-# *#-## *##-#### *#-## ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 3 Chọn (A hoặc B, C, D) ứng với từ có phần gạch chân có cách phát âm khác với các từ còn lại trong câu: 1.".  -1#""4G -1#""4G -1#""4G ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2 Chọn từ có trọng âm nhấn vào âm tiết ở vị trí khác: 1. . ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 1 Chọn phương án (A hoặc B, C, D       

Ngày đăng: 21/02/2015, 12:38

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan