Chuyên đề giải phương trình tài liệu ôn thi vào lớp 10

12 1.9K 0
Chuyên đề giải phương trình  tài liệu ôn thi vào lớp 10

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Phương trình quy về phương trình bậc hai a) Phương trình trùng phương Là phương trình có dạng (a0) Cách giải: Đặt x2 = t (t0) rồi đưa về giải phương trình bậc hai ẩn t. Sau đó đối chiếu điều kiện để lấy t và từ đó thay trở lại để tìm x. b) Phương trình chứa ẩn ở mẫu Cách giải: Bước 1: Tìm điều kiện xác định của phương trình. Bước 2: Quy đồng mẫu thức hai vế rrồi khử mẫu Bước 3: Giải phương trình vừa nhận được Bước 4: Trong các giả trị tìm được của ẩn, loại các giá trị không thoả mãn điều kiện xác định, các giá trị thoả mãn điều kiện xác định là nghiệm của phương trình đã cho. c) Phương trình tích Là phương trình có dạng: A(x).B(x).C(x)… = 0 trong đó A(x); B(x); C(x); … là các đa thức ẩn x. Cách giải:

Chuyên đề: Giải phơng trình I) Các kiến thức cần nhớ 1) Công thức nghiệm phơng trình bậc hai: ax2 + bx + c = (1) Đặt =b2-4ac +) Nếu ∆>0 phương trình (1) có nghiệm phaõn bieọt: Nếu phơng trình (1) coự: b=2b ẹaởt =b2-ac +) Nếu ∆’ > phương trình (1) có hai - b- D - b+ D ; x2 = a a +) Nếu ∆=0 phương trình (1) có nghiệm phân biệt: x1 = nghiệm kép: -b x1 = x2 = a +) Nếu ∆

Ngày đăng: 04/09/2014, 10:59

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan