Chuyên đề giải toán phản ứng đốt cháy hiđrocacbon BD HSG lớp 9

17 2.9K 11
Chuyên đề giải toán phản ứng đốt cháy hiđrocacbon  BD HSG lớp 9

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Bài toán phải sử dụng định loạt bảo toàn khối lượng: mA+ mO2 PƯ = mCO2 + mH2OVà mA = mC (trong CO2) + mH (trong H2O)Đốt 1 hiođrocacbon hoặc hỗn hợp hiđrocacbon bất kỳ ta đều có:nO2PƯ = nCO2 + 12 nH2OĐốt cháy các hiđrocacbon, nếu tỉ lệ : a= +Tăng khi số nguyên tử C tăng => dãy đồng đẳng là ankan+Không đổi khi số nguyên tử C tăng => dãy đồng đẳng là anken (xicloankan)+Giảm khi số nguyên tử C tăng => hiđrocacbon chưa no có K  2 có liên kết (hay vòng).

Bi ging BD i tuyn HSG Huyn - Vựng Bc Nm hc: 2012 2013 Chuyờn GII TON PHN NG T CHY HIROCACBON A. KIN THC CN NH V PHN NG T CHY HIROCACBON I. Ankan: C n H 2n+2 (n 1) C n H 2n+2 + + 2 13n O 2 0 t nCO 2 + (n+1) H 2 O OH CO n n 2 2 < 1 => n An kan = n H2O - n CO2 II. Anken (hay xicloankan): C n H 2n (n 2 hoc n 3) C n H 2n + 2 3n O 2 0 t nCO 2 + nH 2 O OH CO n n 2 2 = 1 III. Ankin: C n H 2n-2 (n 2) ; Ankaien (n 3) C n H 2n-2 + 2 13n O 2 0 t nCO 2 + (n-1)H 2 O OH CO n n 2 2 > 1 => n A = n CO2 n H2O IV. Hn hp hirocacbon *Hai hirocacbon mch h bt k cú s liờn kt l : k 2 Ta cú cỏc t l sau: STT T l Cỏc trng hp iu kin 1 OH CO n n 2 2 < 1 - 2 ankan - 1 ankan; 1 anken - 1 ankan; 1 ankin (ankaien) ( x mol) (y mol) - S mol bt k - S mol bt k - x > y 2 OH CO n n 2 2 = 1 - 2 anken - 1 ankan; 1 ankin ( x mol) (y mol) - S mol bt k - x = y 3 OH CO n n 2 2 > 1 -2 ankin (ankaien) -1 anken; 1 ankin (ankaien) -1 ankan; 1 ankin (ankaien) ( x mol) (y mol) - Số mol bất kỳ - Số mol bất kỳ - x < y *L u ý: -Bài toán phải sử dụng định loạt bảo toàn khối lợng: Biờn son: Nguyn Thanh Hi THCS Qung ụng 1 Bi ging BD i tuyn HSG Huyn - Vựng Bc Nm hc: 2012 2013 m A + m O2 PƯ = m CO2 + m H2O Và m A = m C (trong CO 2 ) + m H (trong H 2 O) -Đốt 1 hiođrocacbon hoặc hỗn hợp hiđrocacbon bất kỳ ta đều có: n O2PƯ = n CO2 + 1/2 n H2O -Đốt cháy các hiđrocacbon, nếu tỉ lệ : a= OH CO n n 2 2 +Tng khi s nguyờn t C tng => dóy ng ng l ankan +Khụng i khi s nguyờn t C tng => dóy ng ng l anken (xicloankan) +Gim khi s nguyờn t C tng => hirocacbon cha no cú K 2 cú liờn kt (hay vũng). B. P DNG I. t chỏy 1 hirocacbon ( tỡm cụng thc phõn t v cụng thc cu to) *Bc 1: t CTTQ: Nu bit dóy ng ng t CT chung ca dóy ng ng. VD: ankan C n H 2n+2 -Nu cha bit dóy ng ng cú th t CT l : C x H y Hoc C n H 2n+2-2k (k 0 . K l s liờn kt ) *Bc 2: Vit phng trỡnh phn ng C n H 2n+2 + + 2 13n O 2 0 t nCO 2 + (n+1) H 2 O Hoc C x H y + 4 4 yx + O 2 0 t xCO 2 + yH 2 O Hoc C n H 2n+2-2k + + 2 13 Kn O 2 0 t nCO 2 + (n+1- k) H 2 O *Bc 3: Lp phng trỡnh i s thit lp c by nhiờu n s cn tỡm -> Bi ton gii c bỡnh thng. -Nu s PT i s thit lp c ớt hn n s cn tỡm cú th bin lun bng cỏch da vo cỏc gii hn. Vớ d: +Hirocacbon C x H y -> y 2x+2; y nguyờn, chn. +Nu trong iu kin thng th khớ x 4 nguyờn. +Nu bin lun khú khn cú th dựng bng tr s tỡm kt qu. Biờn son: Nguyn Thanh Hi THCS Qung ụng 2 Bài giảng BD đội tuyển HSG Huyện - Vùng Bắc Năm học: 2012 – 2013 *Lưu ý: -Đối với bài tập lập CT hợp chất hữu cơ sản phẩm là CO 2 và H 2 O nếu dữ liệu đầu bài cho khối lượng CO 2 , H 2 O; V CO2 ; V H2O hoặc phần trăm về khối lượng CO 2 và H 2 O ta đều chuyển về số tỷ lệ số mol hoặc m C và m H trong hợp chất hiđrocacbon. VD 1: (Đề tuyển sinh lớp 10 ĐHQGTPHCM năm 1999-2000) Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít (ở đktc) một hidrocacbon. Lấy toàn bộ khí CO 2 sinh ra cho vào 150 ml dd Ca(OH) 2 1M thi thu được 10 gam kết tủa. Xác định công thức phân tử có thể có của hidrocacbon Hướng dẫn 2 ( )Ca OH n = 0,15 mol, 3 CaCO n = 0,1 mol Các phương trình phản ứng CO 2 + Ca(OH) 2 → CaCO 3 ↓ + H 2 O (1) CO 2 + CaCO 3 ↓ + H 2 O → Ca(HCO 3 ) 2 (2) 2 ( )Ca OH n > 3 CaCO n Trường hợp 1: 2 CO n < 2 ( )Ca OH n ⇒ 2 CO n = 3 CaCO n = 0,1 mol Đặt CTPT của hiđrocacbon là: C x H y C x H y + (x + 4 y )O 2 → 0t xCO 2 + 2 y H 2 O 1 mol x mol 0,1 mol 0,1 mol Lập tỉ lệ ta có: 1,0 1 = 1,0 x ⇒ x = 1 ⇒ CTPT: CH 4 Trường hợp 2: 2 CO n > 2 ( )Ca OH n thì xẩy ra cả phản ứng (1) và (2) Ta có: 2 CO n ∑ = 0,15 + 0,05 = 0,2 mol C x H y + (x + 4 y )O 2 → 0t xCO 2 + 2 y H 2 O 0,1 mol 0,1x mol ⇒ 0,1x = 0,2 ⇒ x = 2 Vậy CTPT của hiđrocacbon: C 2 H 2 hoặc C 2 H 4 hoặc C 2 H 6 VD 2: (Tuyển sinh lớp 10 chuyên Lê Hồng Phong năm 2004-2005) Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol một anken A, toàn bộ sản phẩm cháy được hấp thụ vào 295,2 gam dung dịch NaOH 20%. Sau thí nghiệm nồng độ NaOH dư 8,45%. Biết rằng các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. 1. Xác định CTPT của A 2. Hỗn hợp X gồm A và H 2 có tỉ khối hơi đối với H 2 là 6,2. Đun nóng X với Ni xúc tác đến khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn được hỗn hợp Y a. CMR Y không làm mất màu nước Brom. Biên soạn: Nguyễn Thanh Hải – THCS Quảng Đông 3 Bài giảng BD đội tuyển HSG Huyện - Vùng Bắc Năm học: 2012 – 2013 b. Đốt cháy hoàn toàn Y được 25,2 gam H 2 O. Tính thể tích mỗi khí trong hỗn hợp X ở đktc. Hướng dẫn 1. CTPT của anken A là: C n H 2n (n ≥ 2) PTPỨ: C n H 2n + 2 3n O 2 → 0t nCO 2 + nH 2 O (1) 0,2 mol 0,2n 0,2n 2NaOH + CO 2 → Na 2 CO 3 + H 2 O (2) Theo bài ra ta có: m NaOH = 100 2,29520x = 59,04 (g) ⇒ n NaOH = 40 04,59 = 1,476 mol Từ (2) ⇒ Số mol CO 2 tham gia phản ứng với NaOH là 0,2n ⇒ n NaOH = 0,4n (mol) ⇒ m NaOH = 0,4n x 40 = 16n (g) Theo đề ra ta có phương trình: 8,45 = 100 18.2,044.2,02,295 1604,59 x nn n ++ − ⇒ n = 78,1704 56,3409 = 2 Vậy CTPT của A: C 2 H 4 2. a, Chứng minh Y không làm mất màu dd Brom Xét 1 mol hỗn hợp khí X ( C 2 H 4 và H 2 ) Ta có: M = 1 )1(228 xx −+ = 12,4 ⇒ x = 0,4 ⇒ 2 2 C H n = 0,4 mol và 2 H n = 0,6 mol C 2 H 4 + H 2  → 0,tNi C 2 H 6 (1) Sau phản ứng (1) H 2 còn dư ⇒ hỗn hợp Y gồm C 2 H 6 và H 2 dư nên không làm mất màu dd brom b. Tính 4 2 C H V và 2 H V Đặt a là số mol của C 2 H 4 , b là số mol của H 2 C 2 H 4 + H 2  → 0,tNi C 2 H 6 (1) a mol a mol C 2 H 6 + 2 7 O 2 → 0t 2CO 2 + 3H 2 O (2) a mol 3a mol 2H 2 + O 2 → 0t 2H 2 O (3) (b-a) mol (b-a) mol Ta có hệ phương trình: M X = ba ba + + 228 = 12,4 3a + b - a = 18 2,25 = 1,4 Biên soạn: Nguyễn Thanh Hải – THCS Quảng Đông 4 Bài giảng BD đội tuyển HSG Huyện - Vùng Bắc Năm học: 2012 – 2013 ⇒ a = 0,4 ⇒ 4 2 C H V = 0,4 x 22,4 = 8,96 lít b = 0,6 2 H V = 0,6 x 22,4 = 13,44 lít VD 3: (Đề tuyển sinh lớp 10 ĐHQGTPHCM năm 2005-2006) Đốt cháy một hiđrocacbon X trong lượng dư khí oxi thu được 11 gam CO 2 và 5,4 gam H 2 O. 1.Xác định CTPT của X. 2. Cho X phản ứng với clo có ánh sáng khuếch tán thu được hỗn hợp sản phẩm hữu cơ Y chỉ chứa duy nhất 3 chất A, B 1 và B 2 , trong đó B 1 và B 2 có cùng công thức phân tử và khác với A.Khối lượng phân tử của A, B 1 và B 2 đều nhỏ hơn 170 gam. Trong một thí nghiệm khác tất cả clo trong 12,03 gam hỗn hợp sản phẩm hữu cơ Y được chuyển hoá thành 20,1 gam kết tủa trong dd AgNO 3 dư. Xác định CTPT của A, B (B1 và B2) và thành phần % về số mol của A, B trong hỗn hợp 3. Xác định CTCT của X, A, B 1 và B 2. Hướng dẫn 1.Lập công thức phân tử của X: Gọi CTPT của X là C x H y n CO2 = 44 11 = 0,25 mol ⇒ m C = 0,25 x 12 = 3 (g) n OH 2 = 18 4,5 = 0,3 mol ⇒ m H = 0,3 x 2 = 0,6 (g) 12:56,0:25,0 1 6,0 : 12 3 === y x ⇒ CTĐGN : (C 5 H 12 ) n Vì 12n ≤ 10n + 2 ⇒ n ≤ 1 ⇒ n = 1 Vậy CTPT của X: C 5 H 12 2. Xác định CTPT của A, B và % về số mol của A và B PTPƯ: C 5 H 12 + mCl 2  → ASKT C 5 H 12 -m Cl m + mHCl Theo bài ra ta có: 12 5 170 m m C Cl H M − < ⇒ 72 + 34,5m < 170 ⇒ m < 2,84 ⇒ m = 1 và m = 2 CTCT của X Dẫn xuất 1 clo Dẫn xuất 2 clo CH 3 - CH 2 - CH 2 - CH 2 - CH 3 3 9 CH 3 - CH - CH 2 - CH 3 4 10 CH 3 CH 3 CH 3 - C - CH 3 1 2 CH 3 Biên soạn: Nguyễn Thanh Hải – THCS Quảng Đông 5 Bài giảng BD đội tuyển HSG Huyện - Vùng Bắc Năm học: 2012 – 2013 Vì B 1 và B 2 là đồng phân của nhau và khác A ⇒ Y có B 1 và B 2 là dẫn xuất chứa 2 nguyên tử clo, còn A là dẫn xuất chứa 1 nguyên tử clo Vậy CTPT của A: C 5 H 11 Cl CTPT của B: C 5 H 10 Cl 2 (B 1 , B 2 ) mol n AgCl 14,0 5,143 1,20 == Gọi a, b lần lượt là số mol của A và B C 5 H 11 Cl + AgNO 3 → C 5 H 11 NO 3 + AgCl ↓ (1) a mol a mol C 5 H 10 Cl 2 + 2AgNO 3 → C 5 H 10 (NO 3 ) 2 + 2AgCl ↓ (2) b mol 2b mol ⇒ a + 2b = 0,14 ⇒ a = 0,06 106,5a + 141b = 12,03 b = 0,04 3. CTCT của A, B 1 và B 2 VD 4: (Bài 46- Sách 300 bài tập hoá học hữu cơ - Lê Đăng Khoa) Đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon A là chất khí ở điều kiện thường, hỗn hợp sản phẩm thu được chiếm 76,52% CO 2 về khối lượng. 1. Xác định công thức phân tử của A 2. Xác định CTCT của A và hoàn thành các phản ứng theo sơ đồ sau: A 2 1:1 Cl + → B  → +ddNaOH C 2 0 ,Ni H t → D 0 2 4 180 H SO → A → Cao su Hướng dẫn: 1. Theo bài ra ta có: 2 2 2 2 44. 76,52 76,52 18. 100 76,52 23,46 CO CO O O H H m n m n = = = − 2 2 4 1,33 3 CO O H n n = = Vậy A không phải là anken, ankan hay xicloankan Đặe CTPT của A: C n H 2n + 2 - 2k với k > 1 và 2 4n≤ ≤ C n H 2n + 2 - 2k + ( 3 1 2 n k+ − )O 2 0 t → nCO 2 + (n + 1 - k)H 2 O 4 4( 1) 4 1 3 1 1 1 2 2 4 n n k n k k k k n = ⇒ = − ≤ + − ⇒ − ≤ ⇒ < ≤ ⇒ = ⇒ = Vậy CTPT của A: C 4 H 6 2. CTCT của A và hoàn thành các PTPƯ: CH 2 = CH - CH = CH 2 + Cl 2 → Cl- CH 2 - CH = CH - CH 2 - Cl Cl- CH 2 - CH = CH - CH 2 - Cl + 2NaOH 0 ,P t → HO- CH 2 - CH = CH - CH 2 - OH + NaCl HO- CH 2 - CH = CH - CH 2 - OH + H 2 Biên soạn: Nguyễn Thanh Hải – THCS Quảng Đông 6 Bài giảng BD đội tuyển HSG Huyện - Vùng Bắc Năm học: 2012 – 2013 0 Ni t → HO- CH 2 - CH 2 - CH 2 - CH 2 - OH HO- CH 2 - CH 2 - CH 2 - CH 2 - OH 0 2 4 180 H SO C → CH 2 = CH - CH = CH 2 + 2H 2 O nCH 2 = CH - CH = CH 2 0 ,xt p t → (- CH 2 - CH = CH - CH 2 -) n LUYỆN TẬP 1 Bài 1: (Bài 61 - Sách 300 bài tập hoá hữu cơ) Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp A gồm một hiđrocacbon X thể khí ở đk thường và oxi dư, thu được hỗn hợp khí B có thành phần thể tích 30% CO 2 ; 20% H 2 O; 50% O 2 . 1.Xác định CTPT và CTCT của các đồng phân có thể có của X. 2. Tính % thể tích các khí trong A. Hướng dẫn 1. Đặt CTPT của X là C x H y ( 4, 2 2x y x≤ ≤ + ) và số mol là a C x H y + ( 4 y x + )O 2 0 t → xCO 2 + 2 y H 2 O a mol ax mol a 2 y mol ax 30 3 20 4 2 x ay y ⇒ = ⇒ = ⇒ CTĐGN của X: (C 3 H 4 ) n Vì X là chất khí ở đk thường nên số nguyên tử C ≤ 4 Vậy CTPT của X: C 3 H 4 CTCT của X: CH 3 C ≡ CH Propin CH 2 = C = CH 2 Propađien CH 2 Xiclopropen CH = CH 3. Tính % thể tích trong hỗn hợp A C 3 H 4 + 4O 2 0 t → 3CO 2 + 2H 2 O Nếu hỗn hợp có 1 mol C 3 H 4 thí số mol O 2 là 2 2 2 4 (3 2) 9 pu du mol O O O n n n = + = + + = Vậy % C 3 H 4 = 1 100 10% 10 x = ; % O 2 = 90% Bài 2: Đốt cháy hoàn toàn 0,72 gam một ankan rồi dẫn toàn bộ khí CO 2 thu được đi qua bình đựng dd Ba(OH) 2 thì thu được 1,97 gam muối trung hoà và 5,18 gam muối axit. Xác định CTPT và CTCT của ankan Hướng dẫn Biên soạn: Nguyễn Thanh Hải – THCS Quảng Đông 7 Bài giảng BD đội tuyển HSG Huyện - Vùng Bắc Năm học: 2012 – 2013 2 3 5,18 0,02 ( 3) 259 1,97 0,01 197 mol Ba HCO mol BaCO n n = = = = PTPƯ: CO 2 + Ba(OH) 2 → BaCO 3 ↓ + H 2 O (1) 0,01 0,01 0,01 2CO 2 + Ba(OH) 2 → Ba(HCO 3 ) 2 (2) 0,04 0,02 0,02 2 0,01 0,04 0,05mol CO n = + = ∑ C n H 2n+2 + ( 3 1 2 n + )O 2 0 t → nCO 2 + (n+1)H 2 O (3) 0,72 0,05 5 14 2 n n n ⇒ = ⇒ = + CTPT: C 5 H 12 CTCT: Bài 3: Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon A (ở thể lỏng ở đk thường) thu được khí CO 2 và H 2 O theo tỉ lệ khối lượng: 4,9 1 . Xác định CTPT của A, biết tỉ khối hơi của A đối với He là 19,5 Hướng dẫn 2 2 2 2 4,9 4,9.18 88,2 2 1 1 44.1 44 1 1 C H CO CO O O H H m n n m n n = ⇒ = = = ⇒ = ⇒ Công thức dơn giản nhất là: (CH) n M A = 4 . 19,5 = 78 ⇒ 13n = 78 ⇒ n = 6 Vậy CTPT của A: C 6 H 6 Bài 4: (Đề thi HSG Phú Thọ năm 2004 - 2005) Đốt cháy hoàn toàn m gam hợp chất hữu cơ A (là chất khí ở đk thường, mạch hở) được tạo bởi 2 nguyên tố thu được m gam nước. Xác định CTPT và viết các CTCT có thể có của A. Hướng dẫn Hợp chất hữu cơ A là hiđrocacbon. Đặt CTPT của A: C x H y và có số mol là a (x, y nguyên và 1 ≤ x ≤ 4) Phương trình phản ứng C x H y + ( 4 4 x y+ )O 2 0 t → xCO 2 + 2 y H 2 O Theo bài ra ta có: a(12x + y) = a.18.0,5y ⇒ y = 1,5x Nghiệm thích hợp: x = 4 và y = 6 ⇒ CTPT C 4 H 6 CTCT: (1) CH≡C−CH 2 −CH 3 (2) CH 2 =C=CH−CH 3 Biên soạn: Nguyễn Thanh Hải – THCS Quảng Đông 8 Bài giảng BD đội tuyển HSG Huyện - Vùng Bắc Năm học: 2012 – 2013 (3) CH 3 −C≡C−CH 3 (4) CH 2 =CH−CH=CH 2 Bài 4: (Đề thi lớp 10 Vĩnh Phúc năm 2006 - 2007) Hợp chất hữu cơ A chỉ chứa 2 nguyên tố C và H. A có phân tử khối 150 < M A < 170. Đốt cháy hoàn toàn m gam A sinh ra m gam nước. A không làm mất màu nước Brom, cũng không tác dụng với Brom khi có mặt của bột Fe, nhưng lại phản ứng với Brom khi chiếu sáng tạo thành một dẫn xuất mono Brom (một nguyên tử brom) duy nhất. a. Xác định công thức đơn giản nhất và CTPT của A b. Xác định CTCT của A. Hướng dẫn Đặt CTPT của A: C x H y và a là số mol (x, y nguyên dương) Phương trình phản ứng C x H y + ( 4 4 x y+ )O 2 0 t → xCO 2 + 2 y H 2 O a mol 0,5ay mol Ta có: a(12x + y) = 9ay ⇒ 12x + y = 9y ⇒ 12x = 8y ⇒ 2 3 x y = Công thức đơn giản nhất: C 2 H 3 ⇒ CTPT: (C 2 H 3 ) n ⇒ 150 < 27n < 170 ⇒ 5,5 < n < 6,3 ⇒ n = 6 Vậy CTPT của A: C 12 H 18 ⇒ CTCT: CH 3 CH 3 CH 3 CH 3 CH 3 CH 3 II. Đốt cháy hỗn hợp nhiều hiđrocacbon. 1. Cùng dãy đồng đẳng *Cách 1 : Theo phương pháp ghép ẩn số : -Bước 1: Đặt số mol các chất trong hỗn hợp là ẩn số. -Bước 2: ứng với mỗi dữ liệu của bài toán lập 1 phương trình hoá học. Trường hợp có các dữ liệu sau: +Số mol hỗn hợp (khối lượng hỗn hợp) +Số mol CO 2 (hay khối lượng CO 2 ) sinh ra khi hỗn hợp cháy. +Số mol H 2 O (hay khối lượng H 2 O) sinh ra khi hỗn hợp cháy +Số mil oxi khí (hay hỗn hợp oxi khí). Biên soạn: Nguyễn Thanh Hải – THCS Quảng Đông 9 Bài giảng BD đội tuyển HSG Huyện - Vùng Bắc Năm học: 2012 – 2013 -Bước 3: Sau đó ghép các ẩn số lại để rút ra hệ phương trình toán học. -Bước 4: Để xác định n, m rồi suy ra CTPT các chất hữu cơ thành phần, có thể áp dụng tính chất bất đẳng thức. Giả sử: n<m thì n(x+y) < n x + m y < m(x+y) => n < yx mn yx + + < m *Cách 2: Phương pháp công thức phân tử trung bình -Bước 1: Đặt CT của 2 hiđrocacbon cần tìm rồi suy ra CT PTTB của chúng VD: A: C n H 2n+2 B: C m H 2m+2 CT PTTB: C n H 2n+2 (nếu số nguyên tử C trung bình, H trung bình) -Bước 2: Viết PTPƯ dạng tổng quát với CT PTTB (tuỳ theo dữ liệu) -Bước 3: Từ PTPƯ tổng quát và dữ liệu bài cho thiết lập tỷ lệ để tính giá trị trung bình. -Bước 4: Dựa vào dữ liệu mà tìm các chỉ số. *Lưu ý: Đầu bài không cho tên dãy đồng đẳng mà cho hơn kém nhau khối lượng mol là 14 hay 28… hoặc xác định tỷ lệ 0 2 2 H CO C n ta xác định được dãy đồng đẳng. 2. Nếu chưa biết dãy đồng đẳng Sử dụng phương pháp CT PTTB C n H m : a mol C n’ H m’ : b mol CTTB: yx HC : C mol C = a +b Trong đó : x = y CO n n Σ Σ 2 = ba bnna + + ' với 1 ≤ n ≤ n ≤ n’ y = y n oH Σ Σ 2 2 = ba mm ba + + ' với 2 ≤ m ≤ m ≤ m’ Xác định n , m và Σ => CTPT và các đại lượng cần thiết. 3. Hai hiđrocacbon thuộc dãy đồng đẳng khác nhau đã biết. VD: xét hỗn hợp x gồm 1 an kan C n H 2n+2 : x mol Và 1 an kan C m H 2m : y mol Biên soạn: Nguyễn Thanh Hải – THCS Quảng Đông 10 [...]... dư Tính số gam kết tủa Đáp số: m = 30 gam Bài 9: Hỗn hợp hiđrocacbon X và oxi có tỉ lệ số mol tương ứng là 1:10 Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp trên thu được hỗn hợp khí Y Cho Y qua dd H2SO4 đặc thu được hỗn hợp Z có tỉ khối đối với H2 bằng 19 Xác định CTPT của X Đáp số: C4H8 Bài 10: Đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon A thì tông thể tích các chất tham gia phản ứng bằng tổng thể tích các sản phẩm tạo thành Tìm... xảy ra phản ứng của C2H2 C2H2 + 2AgNO3 + 2NH3 → C2Ag2↓ + 2NH4NO3 0,1 0,1 ⇒ mC Ag 2 = 0,1.240 = 24( g ) 2 Theo bài ra có 25 gam kết tủa chứng tỏ C4H6 cũng phản ứng với AgNO3/NH3 tức là ank -1-in Vậy CTCT: CH ≡ CH và CH ≡ C − CH3 C BÀI TẬP TỰ GIẢI Bài 1: Xác định CTPT và thành phần % theo thể tích của hỗn hợp 2 hiđrocacbon A, B Biết khi đốt cháy hoàn toàn 6,72 lít hỗn hợp (đktc) thì thu được 8 ,96 lít... Bài giảng BD đội tuyển HSG Huyện - Vùng Bắc Năm học: 2012 – 2013 - b Tìm CTCT các hiđrocacbon Đáp số: a ankan b CH4, C2H6,…C9H20 Bài 4: Hỗn hợp A gồm C3H4 và C3H6 có tỷ khối hơi so với H2 bằng 21 Đốt cháy hoàn toàn 1,12 lít hh A (đktc) rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy vào bình chứa dd Ca(OH)2 dư Tính độ tăng khối lượng của bình Đáp số: Vm = 9, 3gam Bài... -Đặt CTTB: C x H y -Viết PTPƯ -Tìm giá trị: x , y biện luận tìm ra hiđrô cacbon VD 1: (Đề thi HSG Phú Thọ năm 2004 - 2005) a Đốt cháy 6,72 lít hỗn hợp X (đktc) gồm 2 hiđrocacbon A, B thu được 8 ,96 lít CO2 (đktc) và 9 gam nước Xác định CTPT của A, B và tính thành phần % khối lượng của các chất trong hỗn hợp b Hai hiđrocacbon X và Y có CTPT là CmH4 và CnH4, cho n + m = 5 và n < m Hãy xác định CTPT và... 2: (Đề thi HSG Vĩnh Phúc năm 05 - 06 ) Đốt cháy hoàn toàn một thể tích V lít hỗn hợp A gồm hai hiđrocacbon ở thể khí ở điều kiện thường và có khối lượng mol phân tử hơn kém nhau 28 đvC San phẩm tạo thành cho đi qua lần lượt các bình đựng P2O5 dư và CaO dư Bình đựng P2O5 nặng thêm 9 - 11 -Biên soạn: Nguyễn Thanh Hải – THCS Quảng Đông Bài giảng BD đội... Quảng Đông Bài giảng BD đội tuyển HSG Huyện - Vùng Bắc Năm học: 2012 – 2013 CT của ankan: CnH2n+2 (b mol) Hiđrocacbon còn lại: CnH2a (b mol) Phản ứng cháy: CnH2n + 2 + ( b mol CnH2a + ( 0 3n + 1 t→ )O2  nCO2 + (n + 1)H2O 2 nb (n+1)b nb ba bn = 0,04 0 2n + a t→ )O2  nCO2 + aH2O 2 b mol nCO = bn + bn = 0,08 n H O = bn + b +ab = 0, 09 2 ⇒ 2 b + ab = 0,05... của bình Đáp số: Vm = 9, 3gam Bài 5: Một hh A gồm 2 hiđrocacbon có công thức là CnHx và CnHy mạch hở Tỉ khối hơi của hh so với nitơ là 1,5 Khi đốt cháy hoàn toàn hh A thì thu được 10,8 gam nước a Xác định CTPT và viết CTCT của các hiđrocacbon b Tính thành phần % theo khối lượng của các hiđrocacbon trong 8,4 g hỗn hợp A Đáp số: C3H8 và C3H4 Bài 6: Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp M gồm 1 ankan X và ankin... C4H10 ( có 2 CTCT) và C4H4 (có 4 CTCT) LUYỆN TẬP 2 Bài 1: (Đề thi HSG Phú Thọ năm 2006 - 2007 ) Đốt cháy hoàn toàn 4,8 gam hỗn hợp A gồm H2 và một hiđrocacbon X mạch hở, trong phân tử chỉ chứa 1 liên kết 3 Dẫn toàn bộ sản phẩm vào bình đựng 2000 ml dung dịch Ca(OH)2 0,1M kết thúc thí nghiệm thấy trong bình có 10 gam kết tủa Mặt khác 4,8 gam A phản ứng vừa đủ với 200 ml dd Br2 1M Xác định CTPT và CTCT của... O2 cần đốt cháy 8,8 gam hỗn hợp trên là: 3n + 1 3m + 1 3 1 ( )x + ( )y = (nx + ny ) + ( x + y ) 2 2 2 2 ⇒ nO 2 ⇒V O 2 ⇒V O = 1,5.0, 6 + 0,5.0, 2 = 1mol đốt cháy 1 hỗn hợp 2 ankan trên là: 0,5 mol 2 = 11,2 lít 3 Từ nx + my = 0,6 và x + y = 0,2 Mà thể tích của 2 ankan bằng nhau nên nankan bằng nhau ⇒ x = y = 0,1 mol ⇒ 0,1n + 0,1m = 0,6 ⇒ n + m = 0,6 n ≥ 1 và m ≤ 4 Vậy n = 2 và m = 4 2 Bài 4: Đốt cháy hoàn... 3 ⇒ x = 0,15; y = 0,05 CTPT: CH4 và C3H8 Ví dụ 3: (Lớp ĐHQG HN năm 2001) Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp gồm những lượng bằng nhau về số mol của 2 hiđrocacbon có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử thu được 3,52 gam CO2 và 1,62 gam H2O Xác định CTPT và viết CTCT Hướng dẫn 3,52 nCO 2 = 44 = 0, 08mol 1, 62 n H 2O = 18 = 0, 09mol ⇒ nH O nCO 2 = 0, 09 = 1,125 > 1 0, 08 2 ⇒ hỗn hợp ban đầu có ít nhất . = m C (trong CO 2 ) + m H (trong H 2 O) -Đốt 1 hiođrocacbon hoặc hỗn hợp hiđrocacbon bất kỳ ta đều có: n O2PƯ = n CO2 + 1/2 n H2O -Đốt cháy các hiđrocacbon, nếu tỉ lệ : a= OH CO n n 2 2 +Tng. THCS Quảng Đông 12 Bài giảng BD đội tuyển HSG Huyện - Vùng Bắc Năm học: 2012 – 2013 CT của ankan: C n H 2n+2 (b mol) Hiđrocacbon còn lại: C n H 2a (b mol) Phản ứng cháy: C n H 2n + 2 + ( 3. lớp 10 ĐHQGTPHCM năm 2005-2006) Đốt cháy một hiđrocacbon X trong lượng dư khí oxi thu được 11 gam CO 2 và 5,4 gam H 2 O. 1.Xác định CTPT của X. 2. Cho X phản ứng với clo có ánh sáng khuếch tán

Ngày đăng: 02/09/2014, 16:01

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan