0

Luyện kĩ năng giải bài tập trắc nghiệm khách quan thi tốt nghiệp THPT và luyện thi đại học vật lý 12

76 1,986 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2014, 16:57

Có một mol khí Hêli chứa trong bình đậy kín bởi piston. Khí biến đổi trạng thái từ 1 sang 2 theo đồ thị như hình vẽ bên.Cho biết V1 = 3l, V2 = 1l; p1 = 8,2atm; p2 = 16,4atm. Lấy R = 0,0821(atm.lmol.K).Tìm nhiệt độ cao nhất mà khí đạt được trong quá trình biến đổi Ngày mai bắt đầu từ hôm nay SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG Trường THPT Phan Bội Châu Luyện kĩ năng giải bài tập TNKQ ôn thi TNTHPT & luyện thi ĐH, CĐ năm 2012 2 MỤC LỤC CHƯƠNG 1: DAO ĐỘNG CƠ 3 Đáp án chương 1 13 CHƯƠNG 2: SÓNG CƠ 14 Đáp án chương 2 21 CHƯƠNG 3: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU 22 Đáp án chương 3 34 CHƯƠNG 4: DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ 35 Đáp án chuong 4 41 CHƯƠNG 5: SÓNG ÁNH SÁNG 42 Đáp án chương 5 48 CHƯƠNG 6: LƯỢNG TỪ ÁNH SÁNG 49 Đáp án chương 6 55 CHƯƠNG 7: HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ 56 Đáp án chương 7 64 CHƯƠNG 8: TỪ VI MÔ ĐẾN VĨ MÔ 65 Đáp án chương 8 69 CHƯƠNG 9: SƠ LƯỢC VỀ THUYẾT TƯƠNG ĐỐI 70 Đáp án chương 9 71 CHƯƠNG 10: ĐỘNG LỰC HỌC VẬT RẮN 72 Đáp án chương 10 76 Luyện kĩ năng giải bài tập TNKQ ôn thi TNTHPT & luyện thi ĐH, CĐ năm 2012 3 CHƯƠNG 1: DAO ĐỘNG CƠ Câu 1 : Gắn một quả cầu có khối lượng m vào lò xo, hệ dao động với chu kì 1 T 1,2s  . Thay quả cầu trên bằng quả cầu có khối lượng M thì chu kì dao động là 2 T 1,6s  . Khi gắn cả hai quả cầu vào lò xo thì hệ dao động với chu kì A. T 2,00s  . B. T 1,92s  . C. T 1,46s  . D. T 2,80s  . Câu 2 : Một con lắc lò xo có khối lượng vật nặng là m, lò xo có độ cứng K. Nếu ta cắt đôi lò xo thành hai phần bằng nhau và mắc nối tiếp với nhau. Sau đó treo vật có khối lượng 2m. Lúc này tần số dao động của vật A. giaûm 2 laàn . B. taêng 2 2 laàn . C. giaûm 2 2 laàn . D. taêng 2 laàn . Câu 3 : Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Lò xo có độ cứng k 4N / cm  . Vật nặng có khối lượng m 400g  , vật dao động với biên độ A 3cm  . Lực đàn hồi cực tiểu tác d ụng vào vật trong quá trình dao đ ộng là A. F 0N ñh  . B. F 4N ñh  . C. F 12N ñh  . D. F 8N ñh  . Câu 4 : Cơ năng của một vật dao động điều hoà A. b ằng đ ộng n ăng c ủa vật khi vật tới vị trí cân bằng. B. tăng gấp đôi khi biên độ dao động của vật tăng gấp đôi. C. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì bằng chu kì dao động của vật. D. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì bằng một nửa chu kì dao động của vật. Câu 5 : Một vật dao động điều hòa giữa A và B có vị trí cân bằng là O. Chọn OA OB 5cm   . Thời gian vật di chuyển từ A đến B là 0,1s. Khoảng thời gian ngắn nhất để vật đi từ A đến M (M là trung điểm của AO) là A. 1 t s 30  . B. 1 t s 6  . C. 1 t s 3  . D. 1 t s 60  . Câu 6 : Một con lắc đơn có chiều dài l 1m  , gia tốc rơi tự do là 2 g 10 m /s    . Chu kì dao động c ủa con lắc với góc lệch nhỏ là A. T 2,00s  . B. T 4,00s  . C. T 1,99s  . D. T 1,00s  . Câu 7 : Một dao động điều hòa có: x Acos( t ) cm,     Asin( t ) v cm/s      . Biểu thức nào sau đây diễn tả đúng mối quan hệ của chúng? A. 2 2 2 4 2 a v A     . B. 2 2 4 2 a v A     . C. 2 2 2 4 2 a v A     . D. 2 2 4 2 a v A     . Câu 8 : Trong dao động điều hòa của co lắc lò xo; đại lượng nào sau đây không phụ thuộc vào các đi ều kiện ban đ ầu của dao đ ộng? A. Tần số. B. Gia tốc. C. Pha dao động. D. Vận tốc. Câu 9 : Con l ắc đơn dao đ ộng từ vị trí cân bằng ra vị trí biên thì A. động năng giảm, thế năng tăng. B. động năng và thế năng giảm. C. đ ộng n ăng tăng, th ế n ăng gi ảm. D. cơ năng c ủa hệ thay đ ổi. Câu 10 : Chuyển động nào sau đây là dao động tuần hoàn? A. Chuyển động của quả lắc đồng hồ. B. Chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời. C. Chuyển động của chất điểm trên đường tròn. D. Chuyển động của máu trong cơ thể. Câu 11 : Dao động cưỡng bức có A. biên độ dao động phụ thuộc vào tần số ngoại lực. B. tần số dao động không thể bằng tần số ngoại lực. C. t ần số ngoại lực t ăng thì biên đ ộ giảm. D. cường độ ngoại lực duy trì dao động tăng theo thời gian. Câu 12 : Một con lắc đơn có chiều dài l , dao động với biên độ góc 0  , vật nặng có khối lượng m và gia tốc trọng trường là g . Vận tốc của vật ứng với biên độ góc  là: A. 0 v 2gl(co cos )      . B. 0 v 2gl(co cos )     . C. 0 v 2gl(cos co )      . D. 0 v 2gl(cos co )     . Luyện kĩ năng giải bài tập TNKQ ôn thi TNTHPT & luyện thi ĐH, CĐ năm 2012 4 Câu 13 : Một con lắc đơn có chiều dài l , dao động với biên độ góc 0  , vật nặng có khối lượng m và gia tốc trọng trường là g . Lực căng của dây của dây ứng với biên độ góc  là: A. 0 mg(3cos 2cos )      . B. 0 mg(cos cos )      . C. 0 mg(cos cos )      . D. 0 mg(3cos 2cos )      . Câu 14 : Một con lắc đơn gồm một quả cầu có khối lượng m 200g  , dây treo dài l 1m  , gia tốc trọng trường 2 g 9,81m/ s  . Quả cầu có điện tích 5 q 2,5.10 C    . Treo con lắc trong điện trường đều có phương thẳng đứng, chiều hướng lên và có độ lớn 4 E 2.10 V / m  . Chu kì dao động c ủa con lắc A. T 1,79s  . B. T 1,97s  . C. T 1,98s  . D. T 1,89s  . Câu 15 : Một con lắc đơn gồm một quả cầu có khối lượng m 200g  , dây treo dài l 1m  , gia tốc trọng trường 2 g 9,81m/ s  . Quả cầu có điện tích 5 q 2,5.10 C    . Treo con lắc trong điện trường đều có phương thẳng đứng, chiều hướng xuống và có độ lớn 4 E 2.10 V / m  . Chu kì dao động của con lắc A. T 2,32s  . B. T 1,79s  . C. T 1,96s  . D. T 2,23s  . Câu 16 : Một con lắc lò xo khối lượng không đáng kể; có độ cứng k và một quả cầu khối lượng m gắn vào đầu lò lo được treo vào một đầu cố định. Kích thích cho con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Chu kì dao động của con lắc là A. 2 m T k   . B. 1 2 k T m   . C. 2 k T m   . D. 1 2 m T k   . Câu 17 : Một con lắc lò xo khối lượng không đáng kể; có độ cứng k và một quả cầu khối lượng m gắn vào đầu lò lo được treo vào một đầu cố định. Kích thích cho con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Tần số dao động của con lắc là A. 1 2 k f m   . B. 1 2 m f k   . C. 2 k f m   . D. 2 m f k   . Câu 18 : Một con lắc lò xo khối lượng không đáng kể; có độ cứng k và một quả cầu khối lượng m gắn vào đầu lò lo được treo vào một đầu cố định. Kích thích cho con lắc dao động điều hòa theo phương th ẳng đ ứng. T ần số góc dao đ ộng của con lắc là A. k m   . B. m k   . C. m k   . D. k m   . Câu 19 : Một con lắc lò xo khối lượng không đáng kể; có độ cứng k và một quả cầu khối lượng m gắn vào đầu lò lo được treo vào một đầu cố định, làm nó dãn ra đoạn l  . Kích thích cho con lắc dao đ ộng đi ều hòa theo ph ương th ẳng đ ứng. T ần số góc dao đ ộng của con lắc là A. g l    . B. l g    . C. l g    . D. g l    . Câu 20 : Một con lắc đơn có chiều dài l (dây treo không dãn, có khối lượng không đáng kể) và một quả c ầu có khối l ư ợng m (có kích th ư ớc không đáng k ể). Chu kì dao đ ộng của con lắc là A. 2 l T g   . B. 2 g T l   . C. 1 2 l T g   . D. 1 2 g T l   . Câu 21 : Một con lắc đơn có chiều dài l (dây treo không dãn, có khối lượng không đáng kể) và một quả cầu có khối lượng m (có kích thước không đáng kể). Tần số dao động của con lắc là A. 1 2 l f g   . B. 1 2 g f l   . C. 2 l f g   . D. 2 g f l   . Câu 22 : Một con lắc đơn có chiều dài l (dây treo không dãn, có khối lượng không đáng kể) và một quả cầu có khối lượng m (có kích thước không đáng kể). Tần số góc dao động của con lắc là A. g l   . B. g l   . C. l g   . D. l g   . Câu 23 : Hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình dao động: 1 4 cos2 (cm) x t   ; Luyện kĩ năng giải bài tập TNKQ ôn thi TNTHPT & luyện thi ĐH, CĐ năm 2012 5 2 3cos(2 ) (cm) 2 x t     . Dao động tổng hợp của hai dao động có biên độ A. 1 A cm  . B. 5 A cm  . C. 3,5 A cm  . D. 7 A cm  . Câu 24 : Hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình dao động: 1 4 cos2 (cm) x t   ; 2 4 cos(2 ) (cm) 2 x t     . Pha dao động tổng hợp của hai dao động là A. 0 rad   . B. rad 4    . C. rad 2    . D. rad    . Câu 25 : Hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình dao động: 1 4 cos2 (cm) x t   ; 2 4 cos(2 ) (cm) 2 x t     . Dao động tổng hợp của hai dao động có biên độ A. 4 cm A  . B. 4 2 cm A  . C. 8 cm A  . D. 0 cm A  . Câu 26 : Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Lò xo có độ cứng k 4N / cm  . Vật nặng có khối lượng m 400g  , vật dao động với biên độ A 3cm  . Lực đàn hồi cực đại tác d ụng vào vật trong quá trình dao đ ộng là A. F 12N ñh  . B. F 16N ñh  . C. F 8N ñh  . D. F 4N ñh  . Câu 27 : Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Lò xo có độ cứng k 1N / cm  . Vật nặng có khối lượng m 500g  , vật dao động với biên độ A 3cm  . Lực đàn hồi cực tiểu tác dụng vào vật trong quá trình dao động là A. F 4N ñh  . B. F 2N ñh  . C. F 8N ñh  . D. F 0N ñh  . Câu 28 : Một vật dao động điều hòa với biên độ A, tần số  . Chọn gốc thời gian lúc vật đi qua vị trí cân b ằng theo chiều d ương. Phương tr ình dao đ ộng là A. cos x A t   . B. cos( ) 2 x A t     . C. cos( ) 2 x A t     . D. cos( ) x A t     . Câu 29 : Một vật dao động điều hòa với biên độ A, tần số  . Chọn gốc thời gian lúc vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều âm. Phương trình dao động là A. cos( ) x A t     . B. cos( ) 2 x A t     . C. cos x A t   . D. cos( ) 2 x A t     . Câu 30 : Một vật dao động điều hòa với biên độ A, tần số  . Chọn gốc thời gian lúc vật biên dương. Phương tr ình dao đ ộng là A. cos( ) 2 x A t     . B.   cos x A t   . C. cos( ) 2 x A t     . D. cos( ) x A t     . Câu 31 : Một vật dao động điều hòa với biên độ A, tần số  . Chọn gốc thời gian lúc vật biên âm. Phương trình dao động là A. cos( ) 2 x A t     . B. cos( ) x A t     . C. cos( ) 2 x A t     . D. cos x A t   . Câu 32 : Một vật dao động điều hòa với biên độ A, tần số  . Chọn gốc thời gian lúc vật đi qua vị trí có li độ 2 A x  theo chiều dương. Phương trình dao động là A. cos( ) 6 x A t     . B. cos( ) 3 x A t     . Luyện kĩ năng giải bài tập TNKQ ôn thi TNTHPT & luyện thi ĐH, CĐ năm 2012 6 C. cos( ) 6 x A t     . D. cos( ) 3 x A t     . Câu 33 : Một vật dao động điều hòa với biên độ A, tần số  . Chọn gốc thời gian lúc vật đi qua vị trí có li độ 2 A x  theo chiều âm. Phương trình dao động là A. cos( ) 6 x A t     . B. cos( ) 3 x A t     . C. cos( ) 3 x A t     . D. cos( ) 6 x A t     . Câu 34 : Một vật dao động điều hòa với biên độ A, tần số  . Chọn gốc thời gian lúc vật đi qua vị trí có li độ 2 A x  theo chiều âm. Phương trình dao động là A. 7 cos( ) 4 x A t     . B. cos( ) 4 x A t     . C. cos( ) 4 x A t     . D. 3 cos( ) 4 x A t     . Câu 35 : Một vật dao động điều hòa với biên độ A, tần số  . Chọn gốc thời gian lúc vật đi qua vị trí có li độ 2 A x  theo chiều dương. Phương trình dao động là A. cos( ) 4 x A t     . B. cos( ) 4 x A t     . C. 7 cos( ) 4 x A t     . D. 3 cos( ) 4 x A t     . Câu 36 : Một vật dao động điều hòa với biên độ A, tần số  . Chọn gốc thời gian lúc vật đi qua vị trí có li độ 2 A x   theo chiều dương. Phương trình dao động là A. 4 cos( ) 3 x A t     . B. 2 cos( ) 3 x A t     . C. 2 cos( ) 3 x A t     . D. cos( ) 3 x A t     . Câu 37 : Một vật dao động điều hòa với biên độ A, tần số  . Chọn gốc thời gian lúc vật đi qua vị trí có li độ 2 A x   theo chiều âm. Phương trình dao động là A. 4 cos( ) 3 x A t     . B. 2 cos( ) 3 x A t     . C. cos( ) 3 x A t     . D. 2 cos( ) 3 x A t     . Câu 38 : Một vật dao động điều hòa với biên độ A, tần số  . Chọn gốc thời gian lúc vật đi qua vị trí có li độ 2 A x   theo chiều âm. Phương trình dao động là A. cos( ) 4 x A t     . B. 3 cos( ) 4 x A t     . C. 3 cos( ) 4 x A t     . D. cos( ) 4 x A t     . Câu 39 : Một vật dao động điều hòa với biên độ A, tần số  . Chọn gốc thời gian lúc vật đi qua vị trí có li độ 3 2 A x  theo chiều âm. Phương trình dao động là Luyện kĩ năng giải bài tập TNKQ ôn thi TNTHPT & luyện thi ĐH, CĐ năm 2012 7 A. cos( ) 6 x A t     . B. cos( ) 6 x A t     . C. 5 cos( ) 6 x A t     . D. 11 sin( ) 6 x A t     . Câu 40 : Khi x ảy ra hiện t ư ợng cộng h ư ởng c ơ th ì v ật tiếp tục dao đ ộng A. với tần số lớn hơn tần số dao động riêng. B. với tần số bằng tần số dao động riêng. C. với tần số nhỏ hơn tần số dao động riêng. D. mà không chịu ngoại lực tác dụng. Câu 41 : Nhận định nào sau đây sai khi nói về dao động cơ tắt dần ? A. Dao động tắt dần là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian. B. Lực ma sát càng lớn thì dao động tắt càng nhanh. C. Dao động tắt dần là dao động có biên độ giảm dần còn thế năng biến thiên điều hòa. D. Trong dao động tắt dần, cơ năng giảm dần theo thời gian. Câu 42 : Một vật nhỏ thực hiện dao động điều hòa theo phương trình 10 cos(4 ) (cm) 2 x t     với th ời gian tính bằng giây. Đ ộng n ăng c ủa vật biến thiên với chu kì A. 0,50 s . B. 1,00 s . C. 0,25 s . D. 1,50 s . Câu 43 : Một con lắc lò xo gồm một vật có khối lượng m và lò xo có độ cứng k, dao động điều hòa. Nếu độ cứng k tăng lên 2 lần và giảm khối lượng đi 8 lần thì tần số dao động của vật sẽ A. tăng 2 l ần. B. gi ảm 2 lần. C. tăng 4 l ần. D. gi ảm 4 lần. Câu 44 : Một con lắc đơn được treo ở trần một thang máy. Khi thang máy đứng yên, con lắc dao động điều hòa với chu kì T. Khi con lắc đi lên thẳng đứng, chậm dần đều với gia tốc bằng một nửa gia tốc trọng trường tại nơi đặt thang máy thì con lắc dao động điều hòa với chu kì T’ bằng A. 2 T . B. 2 T . C. 2 T . D. 2 T . Câu 45 : Hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình dao động: 1 4 cos(2 ) (cm) 6 x t     ; 2 4 cos(2 ) (cm) 2 x t     . Dao động tổng hợp của hai dao động có biên độ là A. 2 3 cm A  . B. 2 2 cm A  . C. 4 3 cm A  . D. 2 7 cm A  . Câu 46 : Một vật dao động điều hòa có biên độ A, chu kì dao động T, ở thời điểm ban đầu 0 0 t  vật ở vị trí biên. Quãng đường mà vật đi được từ thời điểm ban đầu đến thời điểm 4 T t  là A. 4 A . B. 2 A . C. A . D. 2 A . Câu 47 : Khi đưa con lắc lên cao theo phương thẳng đứng (coi chiều dài con lắc không đổi) thì tần số dao động của con lắc sẽ A. tăng v ì chu kì dao đ ộng đi ều hòa của nó giảm. B. tăng vì tần số dao động điều hòa của nó tỉ lệ nghịch với gia tốc trọng trường. C. gi ảm vì gia tốc trọng tr ư ờng giảm theo đ ộ cao. D. không đổi vì chu kì dao động điều hòa của nó không phụ thuộc vào gia tốc trọng trường. Câu 48 : Phát bi ểu nào sau đây là sai khi nói v ề dao đ ộng c ơ h ọc? A. Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi tần số của ngoại lực điều hòa bằng tần số dao động riêng c ủa hệ. B. Tần số dao động tự do của hệ cơ học là tần số dao động riêng của hệ ấy. C. Biên độ dao động cưỡng bức của hệ cơ học khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng không phụ thuộc vào lực cản của môi trường. D. Tần số dao động cưỡng bức của hệ cơ học bằng tần số của ngoại lực điều hòa tác dụng lên hệ ấy. Câu 49 : Một con lắc lò xo có độ cứng k không đổi và quả cầu có khối lượng m dao động điều hòa. Nếu khối lượng 200 m g  thì chu kì dao động của con lắc là 2 s . Để chu kì dao động của con lắc là 1 s thì khối lượng bằng Luyện kĩ năng giải bài tập TNKQ ôn thi TNTHPT & luyện thi ĐH, CĐ năm 2012 8 A. 200 g . B. 100 g . C. 50 g . D. 800 g . Câu 50 : Một con lắc đơn gồm sợi dây có khối lượng không đáng kể, dây treo không dãn; có chiều dài l và viên bi nhỏ có khối lượng m. Kích thích cho con lắc dao động dao động điều hòa ở nơi có gia tốc trọng trường g . Nếu chọn gốc thế năng tại vị cân bằng thì thế năng của con lắc này ở li độ góc  có biểu thức là A. (3 2 cos ) t E mgl    . B. (1 sin ) t E mgl    . C. (1 cos ) t E mgl    . D. (1 cos ) t E mgl    . Câu 51 : Một con lắc lò xo dao động điều hòa với phương trình 5cos(2 ) cm 2 x t     . Biết cơ năng 0,025 E J  . Vào thời điểm 0,25 t s  , động năng có giá trị A. 0,0150 ñ E J  . B. 0,025 ñ E J  . C. 0,0 ñ E J  . D. 0,0125 ñ E J  . Câu 52 : Tại nơi có gia tốc trọng lực 2 9,8 / g m s  , cho một quả nặng và một lò xo. Cách đơn giản nhất để xác định chu kì dao động của con lắc này là A. dùng một cái cân. B. dùng cân và lực kế. C. dùng m ột cái th ư ớc thẳng đo đ ộ dài. D. dùng m ột lực kế. Câu 53 : Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số nhưng không cùng pha ban đầu. Biết biên độ hai dao động thành phần là 3 cm và 6 cm . Biên độ dao động t ổng h ợp có thể nhận đư ợc giá trị A. 10 A cm  . B. 2 A cm  . C. 3 A cm  . D. 9 A cm  . Câu 54 : S ố lần dao đ ộng của con lắc đơn trong m ột giây không ph ụ thuộc vào A. vĩ độ địa lí. B. nhiệt độ môi trường. C. cách kích thích dao đ ộng. D. chi ều dài dây treo. Câu 55 : Tại một vị trí địa lí, con lắc đơn có chiều dài l dao động điều hòa với chu kì 0,5 s ; biên độ 2 cm . Nếu tăng chiều dài dây treo lên 4 lần và kích thích cho hệ dao động với biên độ 4 cm thì chu kì dao động là A. 4 T s  . B. 2 T s  . C. 1 T s  . D. 8 T s  . Câu 56 : Con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương trình 5cos(10 0,5 ) cm x t    , khi động năng bằng cơ năng thì vận tốc A. 500 / v cm s  . B. 5 / v m s  . C. 0,5 / v m s  . D. 50 / v m s  . Câu 57 : Trong quá trình dao động của con lắc lò xo trên quỹ đạo MN quanh vị trí cân bằng O. Véc tơ gia tốc luôn cùng chiều với véc tơ vận tốc khi vật chuyển động A. t ừ N đ ến M. B. t ừ O đ ến N. C. t ừ M đ ến O . D. t ừ M đ ến N. Câu 58 : Một con lắc lò xo có độ cứng k gắn vào vật có khối lượng m dao động điều hòa trên trục nằm ngang với tần số riêng 0 f thì động năng biến thiên điều hòa với tần số f tính bỡi A. 1 2 k f m   . B. 1 4 k f m   . C. 1 k f m   . D. 2 k f m   . Câu 59 : Khi tần số của dao động cưỡng bức bằng với tần số dao động riêng của hệ thì A. pha ban đ ầu của hệ t ăng nhanh đ ến giá trị cực đ ại. B. vận tốc của hệ tăng nhanh đến giá trị cực đại. C. biên đ ộ dao đ ộng của hệ t ăng nhanh đ ến giá trị cực đ ại. D. pha dao động của hệ tăng nhanh đến giá trị cực đại. Câu 60 : M ột dao đ ộng đư ợc duy trì có tần số và biên đ ộ giữ nguyên nh ư khi h ệ dao đ ộng tự do gọi là A. dao động tuần hoàn. B. dao động tự do. C. s ự tự dao đ ộng. D. dao đ ộng c ư ỡng bức. Câu 61 : Một con lắc đơn dao động điều hòa theo phương trình 3cos(4 ) cm 2 s t     . Sau khoảng thời gian 4 t T  kể từ lúc bắt đầu dao động, quãng đường vật đi được là A. 12 cm . B. 24 cm . C. 36 cm . D. 48 cm . Câu 62 : Một con lắc dao động điều hòa theo phương trình 3cos(4 ) cm 2 x t     . Sau khoảng thời Luyện kĩ năng giải bài tập TNKQ ôn thi TNTHPT & luyện thi ĐH, CĐ năm 2012 9 gian 4,25 t T  kể từ lúc bắt đầu dao động, quãng đường vật đi được là A. 48 cm . B. 0 cm . C. 3 cm . D. 51 cm . Câu 63 : Một con lắc dao động điều hòa theo phương trình 3cos(4 ) cm 2 x t     . Sau khoảng thời gian 4,5 t T  kể từ lúc bắt đầu dao động, quãng đường vật đi được là A. 6 cm . B. 51 cm . C. 0 cm . D. 54 cm . Câu 64 : Một con lắc lò xo dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng O. Vật chuyển động nhanh dần khi quả cầu đi từ A. biên âm sang biên dương. B. vị trí cân bằng ra biên. C. biên dương sang biên âm. D. v ị trí biên về vị trí cân bằng. Câu 65 : Một con lắc lò xo dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng O. Vật chuyển động chậm dần khi qu ả cầu đi t ừ A. biên dương sang biên âm. B. biên âm sang biên dương. C. v ị trí biên về vị trí cân bằng. D. v ị trí cân bằng ra biên. Câu 66 : Trong quá trình dao động của con lắc lò xo trên quỹ đạo MN quanh vị trí cân bằng O. Véc tơ gia t ốc luôn ng ư ợc chiều với véc t ơ v ận tốc khi vật chuyển đ ộng A. từ N đến M. B. từ M đến N. C. từ M đến O. D. từ O đến N. Câu 67 : Trong quá trình dao động của con lắc lò xo trên quỹ đạo MN quanh vị trí cân bằng O. Động năng của dao động sẽ tăng khi quả cầu đi A. từ O đến N. B. từ M đến N. C. từ N đến M. D. từ M đến O. Câu 68 : Trong quá trình dao động của con lắc lò xo trên quỹ đạo MN quanh vị trí cân bằng O. Động năng của dao động sẽ giảm khi quả cầu đi A. từ M đến N. B. từ N đến M. C. từ M đến O. D. từ O đến N. Câu 69 : Trong quá trình dao động của con lắc lò xo trên quỹ đạo MN quanh vị trí cân bằng O. Thế năng của dao động sẽ tăng khi quả cầu đi A. t ừ M đ ến O. B. t ừ M đ ến N. C. t ừ N đ ến M. D. t ừ O đ ến N. Câu 70 : Trong quá trình dao động của con lắc lò xo trên quỹ đạo MN quanh vị trí cân bằng O. Thế năng c ủa dao đ ộng sẽ giảm khi quả cầu đi A. từ N đến M. B. từ O đến N. C. từ M đến N. D. từ M đến O. Câu 71 : Trong quá trình dao động của con lắc lò xo trên quỹ đạo MN quanh vị trí cân bằng O. Véc tơ gia tốc luôn cùng chiều với véc tơ vận tốc khi vật chuyển động A. t ừ N đ ến M. B. t ừ O đ ến N. C. t ừ M đ ến N. D. t ừ M đ ến O. Câu 72 : Hai dao động điều hoà cùng phương, cùng biên độ và cùng tần số có pha ban đầu lần lượt là 3  ; 6   . Pha ban đầu của dao động tổng hợp là A. 2   . B. 4  . C. 6  . D. 12  . Câu 73 : Hai dao động điều hoà cùng phương, cùng biên độ là 2 cm và cùng tần số có pha ban đầu lần lượt là 3  ; 6   . Biên độ của dao động tổng hợp là A. 2 cm . B. 4 cm . C. 0 cm . D. 2 2 cm . Câu 74 : Một con lắc lò xo treo theo phương thẳng đứng. Kích thích cho nó dao động điều hoà theo phương thẳng đứng. Chu kì và biên độ của con lắc lần lượt là 0,4 s và 8 cm . Chọn trục ' x Ox thẳng đứng, chiều dương hướng xuống, gốc toạ độ tại vị trí cân bằng, gốc thời gian khi vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Lấy gia tốc rơi tự do 2 2 10m/s g    . Thời gian ngắn nhất kể từ khi 0 t  cho đến khi lực đàn hồi đạt giá trị cực tiểu là A. 4 15 s . B. 1 30 s . C. 3 10 s . D. 7 30 s . Câu 75 : Một con lắc đơn gồm một quả cầu có khối lượng m 200g  , dây treo dài l 1m  , gia tốc trọng trường 2 g 9,81m/ s  . Quả cầu có điện tích 5 q 2,5.10 C    . Treo con lắc trong điện trường đều có phương thẳng đứng, chiều hướng xuống và có độ lớn 4 E 2.10 V / m  . Chu kì dao động của con lắc Luyện kĩ năng giải bài tập TNKQ ôn thi TNTHPT & luyện thi ĐH, CĐ năm 2012 10 k m A. T 1,89s  . B. T 1,98s  . C. T 1,97s  . D. T 1,79s  . Câu 76 : Một con lắc đơn gồm một quả cầu có khối lượng m 200g  , dây treo dài l 1m  , gia tốc trọng trường 2 g 9,81m / s  . Quả cầu có điện tích 5 q 2,5.10 C    . Treo con lắc trong điện trường đều có phương thẳng đứng, chiều hướng lên và có độ lớn 4 E 2.10 V / m  . Chu kì dao động c ủa con lắc A. T 1,96s  . B. T 1,79s  . C. T 2,23s  . D. T 2,32s  . Câu 77 : Một con lắc đơn gồm một quả cầu có khối lượng m 200g  , dây treo dài l 1m  , gia tốc trọng trường 2 g 9,81m / s  . Quả cầu có điện tích 5 q 2,5.10 C    . Treo con lắc trong điện trường đều có phương nằm ngang và có độ lớn 4 E 2.10 V / m  . Chu kì dao động của con lắc A. T 2,23s  . B. T 1,79s  . C. T 1,96s  . D. T 1,98s  . Câu 78 : Một con lắc đơn được treo ở trần một thang máy. Khi thang máy đứng yên, con lắc dao động điều hòa với chu kì T. Khi con lắc đi lên thẳng đứng, nhanh dần đều với gia tốc bằng một nửa gia t ốc trọng tr ư ờng tại n ơi đ ặt thang máy thì con lắc dao đ ộng đi ều hòa với chu kì T’ bằng A. 2 T . B. 2 T . C. 2 T . D. 2 3 T . Câu 79 : Một con lắc đơn được treo ở trần một thang máy. Khi thang máy đứng yên, con lắc dao động điều hòa với chu kì T. Khi con lắc đi xuống thẳng đứng, nhanh dần đều với gia tốc bằng một nửa gia tốc trọng trường tại nơi đặt thang máy thì con lắc dao động điều hòa với chu kì T’ bằng A. 2 T . B. 2 T . C. 2 T . D. 2 T . Câu 80 : Một con lắc đơn được treo ở trần một thang máy. Khi thang máy đứng yên, con lắc dao động điều hòa với chu kì T. Khi con lắc đi xuống thẳng đứng, chậm dần đều với gia tốc bằng một nửa gia tốc trọng trường tại nơi đặt thang máy thì con lắc dao động điều hòa với chu kì T’ bằng A. 2 T . B. 2 T . C. 2 T . D. 2 3 T . Câu 81 : Một con lắc đơn treo ở trần một toa tàu. Khi toa tàu đứng yên, con lắc dao động điều hoà với chu kì T. Khi toa tàu chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 3 4 a g  ; g là gia tốc trong trư ờng tại n ơi toa tàu đ ứng yên thì con lắc dao đ ộng với chu kì T’ bằng A. 4 5 T . B. 3 4 T . C. 4 3 T . D. 5 4 T . Câu 82 : Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T. Trong khoảng thời gian ngắn nhất khi đi từ vị trí biên có li độ x=A đến vị trí 2 A x  , chất điểm có tốc độ trung bình là A. 9 2 A T . B. T A4 . C. T A6 . D. T A 2 3 . Câu 83 : Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc 0  nhỏ. Lấy mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Khi con lắc chuyển động nhanh dần theo chiều dương đến vị trí có động năng bằng thế năng thì li độ góc α của con A. 0 2   . B. 3 0  . C. 3 0  . D. 3 0   . Câu 84 : Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 0,02 kg và lò xo có độ cứng 1 N/m. Vật nhỏ được đặt trên giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo. Hệ số ma sát trượt giữa giá đỡ và vật nhỏ là 0,1. Ban đầu giữ vật ở vị trí lò xo bị nén 10cm rồi buông nhẹ để con lắc dao động tắt dần. Lấy   2 /10 smg  . Tốc độ lớn nhất vật nhỏ đạt được [...]... Một vật dao động điều hoà xung quanh vị trí cân bằng theo phương trình x  A cos   t   , 2   A Câu 90 : A Câu 91 : A Câu 92 : A Câu 93 :  Luyện kĩ năng giải bài tập TNKQ ôn thi TNTHPT & luyện thi ĐH, CĐ năm 2 012 11 trong đó x (cm), t(s) Biết rằng cứ sau những khoảng thời gian bằng A Câu 94 : A Câu 95 : A Câu 96 : A Câu 97 : A Câu 98 :  ( s) thì động năng của 60 vật lại có giá trị bằng thế năng. .. Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động với tần số Luyện kĩ năng giải bài tập TNKQ ôn thi TNTHPT & luyện thi ĐH, CĐ năm 2 012 A Câu 66 : A Câu 67 : A Câu 68 : A Câu 69 : A Câu 70 : A Câu 71 : A Câu 72 : A C Câu 73 : A Câu 74 : A Câu 75 : A Câu 76 : A Câu 77 : A 20Hz, tại một điểm M cách A và B lần lượt là 16cm và 20cm, sóng có biên độ cực đại, giữa M và đường trung... 0,6/π (H) và điện trở thuần r = 30Ω, một tụ điện có điện dung C = 10 -4/π (F) mắc nối tiếp với nhau Đoạn mạch được mắc 26 Luyện kĩ năng giải bài tập TNKQ ôn thi TNTHPT & luyện thi ĐH, CĐ năm 2 012 A C Câu 49 : A Câu 50 : A Câu 51 : vào một nguồn điện có phương trình u = 220 2 sin(100πt - 2π/3) (V) Điều chỉnh biến trở R để công suất trên R đạt cực đại Khi đó: R = 40Ω và Pmax = 605(W) B R = 40Ω và P max... giá trị cực đại thì pha ban đầu của dao động tổng hợp bằng bao nhiêu?     rad rad A B  rad C D  rad 3 3 6 6 12 Luyện kĩ năng giải bài tập TNKQ ôn thi TNTHPT & luyện thi ĐH, CĐ năm 2 012 Câu 103 :   Cho hai dao động điều hoà có phương trình là x1  A1 cos  t   (cm) và 6  x2  A2 cos t    (cm) Phương trình dao động tổng hợp là x  9cos t    (cm) Giá trị A2 cực đại bằng bao... một đoạn mạch xoay chiều AB không U1 phân nhánh gồm 2 đoạn mạch AC và CB gọi u1, u2 , u lần lượt là hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn AC, CB và AB Giản đồ véctơ của mạch i như hình vẽ Các véctơ U, U1 bằng nhau và đối  U xứng nhau qua trục i Quan hệ các giá trị:  U2 28 Luyện kĩ năng giải bài tập TNKQ ôn thi TNTHPT & luyện thi ĐH, CĐ năm 2 012 A C Câu 59 : A C Câu 60 : A C Câu 61 : A Câu 62 : A B L  = R... cộng hưởng là 1 và mạch điện gồm R2 L2C2 ; L1  2 L2 nối tiếp có tần số góc cộng hưởng là 2  1 Mắc nối tiếp hai đoạn mạch đó với nhau thì tần số góc cộng hưởng là 2 2  12  22 2 12  2  1 2 B   C   12 D   1  2 3 3 Luyện kĩ năng giải bài tập TNKQ ôn thi TNTHPT & luyện thi ĐH, CĐ năm 2 012 Câu 79 : Mạch điện gồm R1 L1C1 nối tiếp có tần số góc cộng hưởng là 1 và mạch điện gồm... biên độ cực đại trong khoảng AB là A 18 điểm B 20 điểm C 19 điểm D 17 điểm Câu 89 : Một sợi dây đàn hồi được treo thẳng đứng vào một điểm cố định, đầu kia để tự do Người ta tạo ra sóng dừng trên dây với tần số bé nhất là f1 Để lại có sóng dừng, phải tăng tần số tối f thi u đến giá trị f2 Tỉ số 2 bằng f1 A 2 B 4 C 6 D 3 20 Luyện kĩ năng giải bài tập TNKQ ôn thi TNTHPT & luyện thi ĐH, CĐ năm 2 012 1 2 3... dung của tụ điện? 6 3 10 103 103 103 A F B F C F D F 3 3 3 3 Câu 9 : 103 Cho đoạn mạch xoay chiều có R = 30 3  , C = F và cuộn cảm L Đặt vào hai đầu 6 22 Luyện kĩ năng giải bài tập TNKQ ôn thi TNTHPT & luyện thi ĐH, CĐ năm 2 012 A Câu 10 : A Câu 11 : A Câu 12 : A Câu 13 : A Câu 14 : A Câu 15 : A Câu 16 : A C Câu 17 : A C Câu 18 : một điện áp xoay chiều có f  50 Hz thì điện áp giữa hai... tiếp Biết điện trở của mạch điện R  60 3 ; điện dung của 24 Luyện kĩ năng giải bài tập TNKQ ôn thi TNTHPT & luyện thi ĐH, CĐ năm 2 012 103  F Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có chu kì T  0, 02s 4  thì điện áp giữa hai đầu đoạn mạch sớm pha so với dòng điện là rad Tổng trở của đoạn 3 mạch là A 60 3 B 120 3 C 60 D 120  Câu 30 : Cho đoạn mạch RLC mắc nối tiếp Biết điện trở... A A A Luyện kĩ năng giải bài tập TNKQ ôn thi TNTHPT & luyện thi ĐH, CĐ năm 2 012 86 87 88 99 90 91 92 93 44 95 96 97 98 99 100 B B B B B C C C C C D D D D D CHƯƠNG 4: DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ Câu 1 : Chu kì của dao động điện từ trong mạch dao động là 2 L A T  2 LC B T  2 C T  2LC D T  LC C Câu 2 : Trong mạch dao động LC, năng lượng điện từ trường trong khung dao động A không biến thi n theo . Một vật dao động điều hoà xung quanh vị trí cân bằng theo phương trình cos 2 x A t           , Luyện kĩ năng giải bài tập TNKQ ôn thi TNTHPT & luyện thi ĐH, CĐ năm 2 012 12 trong. Luyện kĩ năng giải bài tập TNKQ ôn thi TNTHPT & luyện thi ĐH, CĐ năm 2 012 4 Câu 13 : Một con lắc đơn có chiều dài l , dao động với biên độ góc 0  , vật nặng có khối lượng m và gia. 10: ĐỘNG LỰC HỌC VẬT RẮN 72 Đáp án chương 10 76 Luyện kĩ năng giải bài tập TNKQ ôn thi TNTHPT & luyện thi ĐH, CĐ năm 2 012 3 CHƯƠNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Luyện kĩ năng giải bài tập trắc nghiệm khách quan thi tốt nghiệp THPT và luyện thi đại học vật lý 12, Luyện kĩ năng giải bài tập trắc nghiệm khách quan thi tốt nghiệp THPT và luyện thi đại học vật lý 12,

Từ khóa liên quan