SKKN một số kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và giảng dạy

23 4K 26
SKKN một số kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và giảng dạy

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Sự phát triển như vũ bảo của ngành khoa học và công nghệ đã đem lại những thành tựu to lớn trong mọi hoạt động của con người. Đối với ngành giáo dục, việc vận dụng CNTT vào quá trình quản lý và giảng dạy đã đem lại một hiệu quả thật tích cực: Thông tin được cập nhật nhanh chóng và chính xác, việc quản lý nhân sự, chuyên môn nhẹ nhàng và khoa học. Phát huy được các kỹ năng nghe, nhìn, nói, đọc của học sinh, đồng thời tạo nguồn học liệu phong phú. Hỗ trợ đổi mới PPDH. Hỗ trợ nghề nghiệp của GV .Tạo nhiều hình thức học tập mới. Hoà nhập với xu thế chung của thời đại, nhằm thúc đẩy tiến trình đổi mới nhà trường theo hướng hội nhập, thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ năm học .

 Đề tài “Một số kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và giảng dạy.”  [ Người thực hiện Chu Thị Tú Liên MỤC LỤC TRANG I.ĐẶT VẤN ĐỀ: 1- Lý do chọn sáng kiến kinh nghiệm. 4 2- Thời gian nghiên cứu. 4 II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ: Chương I. Cơ sở lý luận của vấn đề. 6 1- Cơ sở lí luận 6 2- Cơ sở pháp lí 6 Chương II: Thực trạng của vấn đề. 1- Thuận lợi. 6 2- Khó khăn. 6 Chương III: Các biện pháp đã tiến hành giải quyết vấn đề. 1- Vận dụng CNTT vào quá trình chỉ đạo quản lý nhà trường. 7 2- Công tác chỉ đạo và quản lý ứng dụng CNTT vào hoạt động giảng dạy. 8 3- Ứng dụng CNTT vào hoạt động quản lý nhà trường. 28 4- Hiệu quả của SKKN. 30 III. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ: 1. Bài học kinh nghiệm 35 2. Khuyến nghị 35 Tài liệu tham khảo 37 Đánh giá, xếp loại của Hội đồng khoa học các cấp 38 3  Đề tài “Một số kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và giảng dạy.”  Phần thứ nhất: ĐẶT VẤN ĐỀ 1/ LÝ DO CHỌN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: 1.1/ Lý do khách quan: Sự phát triển như vũ bảo của ngành khoa học và công nghệ đã đem lại những thành tựu to lớn trong mọi hoạt động của con người. Đối với ngành giáo dục, việc vận dụng CNTT vào quá trình quản lý và giảng dạy đã đem lại một hiệu quả thật tích cực: Thông tin được cập nhật nhanh chóng và chính xác, việc quản lý nhân sự, chuyên môn nhẹ nhàng và khoa học. Phát huy được các kỹ năng nghe, nhìn, nói, đọc của học sinh, đồng thời tạo nguồn học liệu phong phú. Hỗ trợ đổi mới PPDH. Hỗ trợ nghề nghiệp của GV .Tạo nhiều hình thức học tập mới. Hoà nhập với xu thế chung của thời đại, nhằm thúc đẩy tiến trình đổi mới nhà trường theo hướng hội nhập, thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ năm học . 1.2/ Lý do chủ quan: Mặc dù trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, CNTT đã được ứng dụng trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập. Tuy nhiên, so với nhu cầu thực tiễn hiện nay, việc ứng dụng CNTT trong giáo dục còn hạn chế. Nhiều cán bộ quản lý, giáo viên chưa tiếp cận hoặc ngại tiếp cập ( có nhiều lý do: già rồi học làm gì? mắt kém sờ vào máy hỏng mắt, khó, ) Chúng ta cần phải có giải pháp để giải quyết những vướng mắc nhanh chóng nâng cao chất lượng, nghiệp vụ giảng dạy, nghiệp vụ quản lý. Chúng ta không nên từ chối những gì có sẵn mà lĩnh vực CNTT mang lại, chúng ta nên biết cách tận dụng nó, biến nó thành công cụ hiệu quả cho công việc của mình, mục đích của mình. 1.3 Xuất phát từ những lý do khách quan và chủ quan trên nên tôi chọn đề tài: “Một số kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và giảng dạy - Năm học 2012-2013 ứng dụng CNTT vào quản lý học sinh tiểu học" 2/ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU: Người thực hiện Chu Thị Tú Liên 4  Đề tài “Một số kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và giảng dạy.”  Đề tài nghiên cứu trong 5 năm từ học 2009 - 2010 đến năm học 2013 - 1014 Phần thứ 2: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Chương I: CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ I/ CƠ SỞ LÍ LUẬN: Quán triệt và thực hiện chỉ thị số 4899/CT-BGD&ĐT ngày 04/8/2009 của Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2009 - 2010; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 55/2008/CT - BGD&ĐT ngày 30/9/2008 về tăng cường giảng dạy, đào tạo và ứng dụng CNTT trong ngành giáo dục giai đoạn 2008 - 2010; Thực hiện hướng dẫn số 378/HD-PGD&ĐT ngày 16/8/2010 của Phòng GD&ĐT thị xã Nghĩa Lộ về hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2010 - 2011 và hướng dẫn số 386/HD-PGD&ĐT về hường dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2010 - 2011. Tăng cường đổi mới phương pháp quản lý, khuyến khích và động viên đội ngũ sử dụng CNTT trong quá trình giảng dạy, tập trung chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới cách soạn giáo án, cách thiết kế bài giảng điện tử góp phần đem lại cho học sinh những giờ học thật sự bổ ích và sinh động. Tự xây dựng Website của trường theo mã nguồn miễn phí của hệ thống thư viện điện tử http://violet.vn. Có thể nói việc vận dụng những ứng dụng của CNTT đ· đem lại Người thực hiện Chu Thị Tú Liên 5  Đề tài “Một số kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và giảng dạy.”  những hiệu quả đáng khích lệ trong quá trình quản lý và giảng dạy tại trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc - thị xã nghĩa Lộ nói riêng và các trường trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ nói chung. II/ CƠ SỞ THỰC TIỄN: Đối với công tác quản lý giáo dục tại nhà trường, việc vận dụng CNTT đã tạo ra một phương thức nhẹ nhàng trong việc thực hiện hồ sơ sổ sách và báo cáo. Trong quá trình đổi mới phương pháp dạy học, nếu chúng ta có sự cân nhắc và chọn lựa nội dung kiến thức cần truyền thụ cho học sinh hợp lý thì bµi gi¶ng điện tử là một trong những hình thức đổi mới hiệu quả. Trước tình hình này, trong nhiều năm qua được sự chỉ đạo của Sở GD-ĐT tỉnh Yên Bái, Phòng GD&ĐT Thị xã Nghĩa Lộ đã thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn và bồi dưỡng cho đội ngũ CBQL và giáo viên những kỹ năng cơ bản để vận dụng CNTT vào quản lý và giảng dạy như : Tin học A- B, Microsoft, Qua các lớp tập huấn này, trình độ tin học, phương pháp quản lý và giảng dạy của đội ngũ CBQL, giáo viên đã từng bước được nâng lên rõ rệt. Tất cả đội ngũ đều nhận thấy việc áp dụng những thành tựu CNTT vào quá trình thực hiện nhiệm vụ giáo dục là một việc làm vô cùng cần thiết và hợp lý. Chương II: THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ. I. THUẬN LỢI. I. 1. Có sự quan tâm chỉ đạo sát sao, từ cấp Bộ, cấp Sở, cấp Phòng GD&ĐT đến cấp Trường trong việc "Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và giảng dạy" đã có những khuyến khích khen thưởng kịp thời tạo thành phong trào ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và giảng dạy rộng khắp. I. 2. Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc có phòng máy; 100% máy tính của cán bộ, giáo viên và phòng máy được nối mạng internet; có cán bộ tin học; được Sở GD&ĐT đầu tư 2 máy chiếu; có máy ken ảnh; Người thực hiện Chu Thị Tú Liên 6  Đề tài “Một số kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và giảng dạy.”  - Nhà trường có 100% lớp học 2 buổi/ ngày I. 3. Đại bộ phận cán bộ quản lý và giáo viên đã xác định được tầm quan trọng và hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và giảng dạy, đồng thời có ý thức tự học, tự rèn, trau rồi kiến thức tin học để sử dụng các phần phần mềm hỗ trợ cho công tác giảng dạy, thiết kế bài giảng điện tử nâng cao chất lượng giờ dạy. II. KHÓ KHĂN. Bên cạnh những thuận lợi nói trên, trong các trường tiểu học nói chung và trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc nói riêng vẫn còn một số tồn tại: - Một số cán bộ, giáo viên tuổi cao; một số giáo viên trẻ thiếu sự năng động và sáng tạo; một số ít khả năng nhận thức và kiến thức có hạn; Giáo viên tin học trình độ chuyên môn còn hạn chế. - Có cán bộ, giáo viên điều kiện hoàn cảnh gia đình khó khăn không có máy tính và không thể sắp xếp được thời gian nghiên cứu và tự bồi dưỡng cho mình. - Thiết bị hiện đại còn hạn chế ( mới có 2 máy chiếu, 1 máy ảnh kỹ thuật số, 2 bộ loa máy tính, 1 máy ken ảnh). Với thuận lợi và khó khăn đó đã làm tôi trăn trở, suy nghĩ tìm biện pháp khắc phục. Tôi vận dụng những kinh nghiệm đã tích luỹ được qua nhiều năm trực giảng dạy và trực tiếp phối hợp với hiệu trưởng chỉ đạo nhà trường, đồng thời học hỏi thêm bạn bè đồng nghiệp vào thực tế của nhà trường. Qua quá trình thể nghiệm giúp tôi rút ra một số kinh nghiệm hay có hiệu quả. Chương III: CÁC BIỆN PHÁP ĐÃ TIẾN HÀNH GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Người thực hiện Chu Thị Tú Liên 7  Đề tài “Một số kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và giảng dạy.”  I/ VẬN DỤNG CNTT VÀO QUÁ TRÌNH CHỈ ĐẠO, QUẢN LÍ NHÀ TRƯỜNG: Ngay từ đầu mỗi năm học, Ban lãnh đạo nhà trường đã quán triệt với đội ngũ tinh thần làm việc: Mọi bộ phận cần ứng dụng những kỹ năng đã được tập huấn về CNTT để thực hiện hiệu quả công tác của mình. Ban lãnh đạo nhà trường đã điều tra nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của một số giáo viên, qua đó đã động viên và chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của giáo viên trong quá trình giảng dạy, công tác cũng như trong cuộc sống. Từ đó phần nào giải tỏa những khó khăn, khúc mắc từ phía giáo viên, đồng thời tạo cho đội ngũ có sự tin tưởng hơn đối với Ban lãnh đạo nhà trường. Được sự chỉ đạo và tập huấn của SGD, PGD, nhà trường đã tổ chức lớp bồi dưỡng tập huấn cho 100% CB,GV, NV trong nhà trường, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền thông qua các hoạt động thiết thực của chuyên môn, công đoàn, chi đoàn, đội, hội CMHS Ban lãnh đạo thường xuyên chỉ đạo và yêu cầu bộ phận văn thư thu thập những thông tin về giáo viên để cập nhật kịp thời vào hồ sơ cá nhân để nhanh chóng phục vụ công tác thống kê, báo cáo theo yêu cầu của Sở, Phòng Ngoài ra, Ban lãnh đạo và bộ phận văn thư cũng thường xuyên truy cập internet, gmail để kịp thời nắm bắt những văn bản chỉ đạo, kế hoạch, các hoạt động theo lịch công tác của PGD để Ban lãnh đạo, các bộ phận trong nhà trường chủ động thực hiện công việc của mình. Ban lãnh đạo thường xuyên chỉ đạo các bộ phận truy cập mạng internet để lấy những thông tin cần thiết, phục vụ cho nhu cầu của nhà trường: ý nghĩa của các ngày lễ kỷ niệm trong tháng, tranh ảnh phục vụ cho việc tuyên truyền, giáo dục đạo đức, thực hiện tuyên truyền cho c¸c cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, " Hai không" và phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực", Đối với các bộ phận trong nhà trường như : TV-TB, tài chính – kế toán, công đoàn, chi đoàn, đội cũng đẩy mạnh việc vận dụng CNTT vào quá trình thực hiện Người thực hiện Chu Thị Tú Liên 8  Đề tài “Một số kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và giảng dạy.”  công việc để tiết kiệm được thời gian mà hiệu quả lại tích cực (Soạn thảo văn bản, kế hoạch hoạt động, thể hiện chứng từ, sổ sách. Bộ phận tài chính sử dụng hiệu quả phần mềm Misa, ) Nhận thức được những tiện ích mà CNTT đã mang lại trong công việc, các bộ phận như : Công đoàn, Đoàn TNCS HCM và Đội TNTP HCM là những bộ phận chủ động và thường xuyên øng dông CNTT vào quá trình công tác và đã đạt được những hiệu quả nhất định. Ví dụ: Đối với hoạt động Đội: Được sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng - trưởng ban phụ trách đội, Tổng phụ trách Đội thường xuyên tra cứu vào các trang Website trên mạng để lấy những thông tin thực hiện cho công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức cho học sinh: Tìm hiểu về ý nghĩa của các ngày lễ kỷ niệm trong tháng - những gương người tốt, những tin tức hay để bồi dưỡng phụ trách sao và sinh hoạt với học sinh vào mỗi thứ hai hàng tuần, đồng thời bổ sung thông tin cho Đội tuyên truyền măng non như: thân thế và sự nghiệp của Bác Hồ; những mẩu chuyện về bác; sưu tầm thơ, văn nhân ngày giỗ tổ Hùng Vương, ngày giải phóng Nghĩa Lộ 18/10, 20/10, 20/11, Tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ báo cáo báo công dâng Bác bằng trình chiếu PowerPoint thực hiện việc lồng ghép những hình ảnh, tư liệu, đoạn phim với nội dung báo cáo để tránh mất thời gian mà hiệu quả lại thuyết phục; hội vui học tập khối 1+2+3; rung chuông vàng khối 4 + 5, II/ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO VÀ QUẢN LÝ ỨNG DỤNG CNTT VÀO HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY: Năm học 2012 - 2013 nhà trường tiếp tục tổ chức chuyên đề "Nâng cao hiệu quả trong việc ứng dụng vào quá trình giảng dạy cho toàn thể giáo viên trong nhà trường" ôn lại một số kỹ năng đã được tập huấn của năm trước, Tiếp tục tổ chức các chuyên đề cấp trường, cấp tổ có UDCNTT như: Chuyên đề tập đọc lớp 2, kể chuyện lớp 2, chuyên đề Tiếng Việt buổi chiều lớp 1( lồng chương trình seqap), chuyên đề lịch sử lớp 4 và nhiều tiết vận dụng chuyên đề cấp trường, cấp thị xã, Người thực hiện Chu Thị Tú Liên 9  Đề tài “Một số kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và giảng dạy.”  BLĐ nhà trường tiếp tục đầu tư bổ sung, sửa chữa hệ thống máy tính đã xuống cấp. Mua bổ sung 10 máy mới và lắp cáp quang Viettel cùng với thiết bị wifi TP-Link (Bộ phát wifi TP Link) Tiếp tục giúp đỡ CB-GV-NV củng cố kiến thức tin học, cập nhật những cái mới và một số phần mền hữu ích như phầm mềm flas, Xilisoft Video Converter Ultimate 6, ABBYY FineReader 11, Violet 1.72, photoshop 7, tiếp cận được với các phần mềm V.emis và fet-5.18.2 Củng cố và hoàn thiện Website của trường theo mã nguồn miễn phí của hệ thống thư viện điện tử http://violet.vn Tiếp tục dự giờ và quay toàn bộ các tiết chuyên đề cấp thị xã, các tiết dạy của giáo viên giỏi hoặc chuyên đề của các trường bạn để giáo viên của mình tham khảo, cung cấp thêm những nguồn tài nguyên thiết thực, cụ thể để động viên, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất để giáo viên tích cực giảng dạy với những nội dung bài phù hợp. Sau các tiết dự chuyên đề cấp thị xã về trường. Bộ phận chuyên môn nhà trường tổ chức sinh hoạt chuyên môn xem lại băng đã quay các tiết dạy đó và yêu cầu giáo viên vận dụng vào công tác giảng dạy của mình một cách linh hoạt, phù hợp với thực tế lớp mình dạy, nhà trường có kiểm tra giám sát chặt chẽ. Thiết lập kho thư viện mở để lưu trữ tư liệu và bài giảng tại máy tính chuyên môn của nhà trường Tổ chức cho 100% giáo viên tham gia thi giải toán trên mạng Internet dưới sự giúp đỡ của tổ cốt cán nhà trường nhằm nâng cao trình độ toán học cho giáo viên. Khuyến khích giáo viên trẻ tham gia sân chơi Olympic Tiếng Anh qua mạng. Bản thân tôi làm gương có nhiều nic tham gia thi cùng để động viên và kích thích học sinh và giáo viên thi đua */ Đối với công tác bồi dưỡng học sinh: Người thực hiện Chu Thị Tú Liên 10  Đề tài “Một số kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và giảng dạy.”  Nhà trường đã có phòng tin học để phục vụ việc giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh. Nhà trường chỉ đạo cho giáo viên bộ môn xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho các em học sinh có năng khiếu về bộ môn vi tính ngay từ đầu năm học để các em có thể phát huy tối đa khả năng sáng tạo của mình, đồng thời thành lập đội tuyển để tham gia hội thi giải toán qua mạng Internet. Năm học 2009 - 2010 nhà trường đã có 54 em đạt giải cấp trường, 24 em đạt giải cấp thị xã, 14 em đạt giải cấp tỉnh, 1 giải quốc gia. Đây cũng là một thành quả đáng khích lệ của các em học sinh trong năm học này. Năm học 2010 - 2011 nhà trường có 2 đội tuyển: Đội tuyển giải toán có 99 học sinh đạt giải cấp trường, 62 học sinh tham gia thi cấp thị xã đạt kết quả từ 230 điểm trở lên. Đội tuyển Olympic Tiếng Anh có 24 em đạt giải cấp trường , 18 em được tham gia thi cấp tỉnh kết quả 12 em đạt điển từ 230 trở lên. Năm học 2011 - 2012 nhà trường có 3 đội tuyển: Đội tuyển giải toán có 105 học sinh đạt giải cấp trường, 70 học sinh tham gia thi cấp thị xã, 1 em đạt giải cấp tỉnh, 1 em đạt 230 điểm cấp Quốc Gia. Đội tuyển Olympic Tiếng Anh có 29 em đạt giải cấp trường, 29 em đạt giải cấp thị xã, 1 em đạt giải cấp tỉnh. Đội tuyển thi nói Tiếng Anh 1 em đạt giải ba. Năm học 2012 - 2013 nhà trường có 2 đội tuyển: Đội tuyển giải toán có 106 học sinh đạt giải cấp trường, 106 học sinh tham gia thi cấp thị xã, 50 em đạt từ 225 điểm cấp trở lên, 27 em tham gia thi giải toán cấp tỉnh. Đội tuyển Olympic Tiếng Anh có 33 em đạt giải cấp trường, 19 em tham gia thi cấp tỉnh. Cuộc thi giao thông thông minh có 12 em tham gia. */ KÕt qu¶ thùc hiÖn gi¶ng d¹y bµi gi¶ng ®iÖn tö: Năm học 2009 – 2010, toàn trường đã thực hiện được 23 bài giảng điện tử giảng dạy tại tất cả các khối lớp và 3 hoạt động như: giao lưu học sinh giỏi lớp 4, Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ. Năm học 2010 - 2011 có 68 tiết dạy ứng dung CNTT; Hội vui học tập khối lớp 1, 2, 3, rung chuông vàng lớp 4, 5. Người thực hiện Chu Thị Tú Liên 11  Đề tài “Một số kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và giảng dạy.”  Năm học 2011 - 2012 có 67 tiết dạy ứng dung CNTT. Hội vui học tập khối lớp 1, 2, 3, rung chuông vàng lớp 4, 5, giao lưu học sinh giỏi lớp 5, hội thi "Vui đọc sách" Năm học 2012 - 2013 có 72 tiết dạy ứng dung CNTT. Hiện nay nhà trường có 90% giáo viên đã ứng dụng CNTT vào bài giảng của mình, trong đó có 70% giáo viên vận dụng một cách nhuần nhuyễn, các bài giảng đều có chất lượng cao, góp phần tạo hứng thú học tập cho học sinh, làm tăng hiệu quả trong hoạt động dạy học. - Đặc biệt Bài giảng điện tử là công cụ phục vụ đắc lực và có hiệu quả cao nhất cho phân môn tập viết, nhất là phần luyện viết lớp 1. Cũng có thể nói là rất hữu hiệu đối với phần tập tô của học sinh mẫu giáo. Thế nhưng, để có được 1 bài giảng hoàn hảo đòi hỏi người giáo viên phải có sự kiên trì và có kỹ năng soạn thảo, vẽ hình trên máy tính tốt đồng thời có sự sáng tạo, bởi cách thiết kế này không có tài liệu nào hướng dẫn. Đặc biệt trong tiết dạy các em được thấy bài viết của các anh chị được trình chiếu để làm mẫu nên các em nỗ lực cố gắng viết theo mẫu và để được làm mẫu, kết quả này đã được minh chứng trong các tiết dạy ở trên lớp Ngoài ra, có thể thiết kế trên violet. Hiện nay, có một số phần mềm thiết kế chữ viết hoặc một số mẫu chữ có sẵn, song mỗi một phần mềm, mỗi cách thiết kế đều có một cái hay cái dở riêng của nó. Vì thế nên ta phải vận dụng sao cho linh hoạt phù hợp với ý tưởng giảng dạy của mình mà lại đạt hiệu quả cao. III/ ỨNG DỤNG CNTT VÀO HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG: Năm học 2009 - 2010 nghiên cứu thiết kế và thử nghiệm cuốn sổ điểm. Lúc này sổ điểm có nhiều thiếu sót chưa thể sử dụng được vì các hàm tổng hợp sử dụng quá cồng kềnh, không chính xác. Tôi tiếp tục nghiên cứu và thiết kế lại. Năm học 2010 - 2011 cuốn sổ điểm đầu tiên được chính thức đưa vào thử nghiệm, bước đầu có hiệu quả: Giáo viên cũng như Hiệu phó chuyên môn không Người thực hiện Chu Thị Tú Liên 12 [...]... học tích cực và quản lý giáo dục của Bộ GD&Đt trong dự án Việt - Bỉ 2 Các văn bản nghị định, thông t về CNTT của các cấp Ngi thc hin 22 Chu Th Tỳ Liờn ti Mt s kinh nghim ng dng cụng ngh thụng tin vo qun lý v ging dy. 3 Giáo trình bồi dỡng kiến thức tin học ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học của SGD&ĐT tỉnh Yên Bái 4 Hớng dẫn sử dụng violet của sở khoa học công nghệ tỉnh Yên Bái và trờng CĐSP... kinh nghim ng dng cụng ngh thụng tin vo qun lý v ging dy - Nm hc 2012-2013 ng dng CNTT vo qun lý hc sinh tiu hc" rt mong nhn c s gúp ý, ỏnh giỏ ca cỏc ng chớ, bn bố, ng nghip Xin chõn thnh cm n! Ngha L, ngy 27 thỏng 3 nm 2013 NGI VIT Chu Th Tỳ Liờn Tài liệu tham khảo Để hoàn thành đề tài này tôi đã sử dụng các tài liệu sau: 1 Tài liệu tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy - học tích cực và. .. Trần Thanh Thái- Chơng trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 6 A dobe Photoshop ImagReady 7.0 của Nhà xuất bản LĐ-XH 2004 7 Giáo trình khai thác các hệ thống thông tin điện tử và các Giáo trình kỹ năng văn phòng cơ bản trong đề án 112 Nhà xuất bản LĐ - XH 8 815 thắc mắc khi sử dụng máy vi tính sự cố và cách sửa - Nhà xuất bản Văn hoá thông tin Hà Nội 2002 9 Quy định mới về ứng dụng CNTT trong hoạt động giáo... giỏ 2 mụn Toỏn v Ting Vit), biu tng hp hc lc khụng cú HS khuyt tt v tng hp hc lc HS khuyt tt Cỏc biu c kt ni t 25 sheet im */ Biu tng hp cht lng gia hc kỡ 1 (tng t 4 biu u nm): Ngi thc hin 17 Chu Th Tỳ Liờn ti Mt s kinh nghim ng dng cụng ngh thụng tin vo qun lý v ging dy. */ Biu tng hp cht lng cui hc kỡ 1: Gm cỏc biu tng hp chi tit 12 mụn hc: Toỏn, Ting Vit, Khoa hc, Lch s, a lý, Tin hc, Anh vn,... hoc: Toỏn, Ting Vit, o c, TNXH (lp 1,2,3), Khoa hc v Lch s - a lý (lp 4, 5), m nhc, M thut, Th cụng (lp 1,2,3), K thut (lp 4, 5), Th dc, Tin hc, Ngoi ng - Cỏc biu tng hp xp loi chung tng mụn hc: cỏc mụn chm im nh Toỏn, Ting Vit, Khoa hc, Lch s - a lý , Tin hc, Ngoi ng thỡ tng hp xp loi Gii - Khỏ - Trung bỡnh - Yu - Cui cựng l biu tng hp chung v hc lc Ngi thc hin 16 Chu Th Tỳ Liờn ti Mt s kinh nghim... 10 SREM d ỏn h tr i mi qun lý: gm 5 cun hng dn s dng cỏc phõn h Vemis, đánh giá của hội đồng khoa học CP TRNG Ngi thc hin 23 Chu Th Tỳ Liờn ti Mt s kinh nghim ng dng cụng ngh thụng tin vo qun lý v ging dy. đánh giá của hội đồng khoa học CP TH X Ngi thc hin 24 Chu Th Tỳ Liờn ti Mt s kinh nghim ng dng cụng ngh thụng tin vo qun lý v ging dy. đánh giá... "Chng trỡnh h tr qun lý hc sinh tiu hc" gm cú 61 sheet : 25 sheet "Danh sỏch hc sinh" bao gm tt c cỏc thụng tin cn thit v hc sinh; 25 sheet "im" ; 10 sheet "Tng hp" v 1 sheet "Hng dn" Chng trỡnh gn nh d s dng khụng cũn cng knh gm 119 sheet khú s dng, thiu thụng tin nh H s qun lý nh trng (cú a minh chng kốm theo: s im nm hoc 2010 - 2011, H s qun lý nm hc 2011- 2012 v chng trỡnh h tr qun lý hc sinh Tiu hc... KHUYN NGH I BI HC KINH NGHIM: Ngi thc hin 20 Chu Th Tỳ Liờn ti Mt s kinh nghim ng dng cụng ngh thụng tin vo qun lý v ging dy. Ban lónh o nh trng cn truyn t tinh thn ng dng CNTT trong mi hot ng n tt c cỏc thnh viờn trong HGD Chng minh c th nhng hiu qu m UDCNTT mang li trong quỏ trỡnh cụng tỏc Hóy luụn to mi iu kin thun li i ng hon thnh nhim v c giao vi hiu qu cao nht (a im ging dy, phng tin mỏy múc,... trờn a bn th xó Ngha L, ng thi tin s dng k c vi ngi s dng mi ch bit ỏnh vn bn v ỏp ng c cỏc yờu cu bỏo cỏo v mi thụng tin cú liờn quan n hc sinh Vỡ th tụi tip tc i mi v thay i thnh " Chng trỡnh h tr qun lý hc sinh" v chng trỡnh ny ó tham d hi thi Sỏng to k thut tnh Yờn Bỏi t gii khuyn khớch Ngi thc hin 13 Chu Th Tỳ Liờn ti Mt s kinh nghim ng dng cụng ngh thụng tin vo qun lý v ging dy. Nm hc 2012 -... ra kinh nghim cho mỡnh khi bỏo cỏo thụng tin ca con em mỡnh y v chớnh xỏc hn trong nm hc 2011- 2012 Tuy nhiờn, kim tra thụng tin ca giỏo viờn in ó chớnh xỏc cha cng nh s dng s liu ca s im link sang cỏc bỏo cỏo cn phi cú trỡnh tin hc nht nh Khú s dng vi trỡnh tin hc hin nay ca CBQL cng nh ca Giỏo viờn Hn na, qua th nghim tụi nhn thy s im cũn thiu nhiu thụng tin cn cho cỏc loi bỏo cỏo Tụi nhn c s giỳp . " ;Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và giảng dạy& quot; đã có những khuyến khích khen thưởng kịp thời tạo thành phong trào ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và giảng dạy rộng. từ những lý do khách quan và chủ quan trên nên tôi chọn đề tài: Một số kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và giảng dạy - Năm học 2012-2013 ứng dụng CNTT vào quản lý học sinh. vấn đề. 1- Vận dụng CNTT vào quá trình chỉ đạo quản lý nhà trường. 7 2- Công tác chỉ đạo và quản lý ứng dụng CNTT vào hoạt động giảng dạy. 8 3- Ứng dụng CNTT vào hoạt động quản lý nhà trường.

Ngày đăng: 22/08/2014, 06:58

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • BLĐ nhà trường tiếp tục đầu tư bổ sung, sửa chữa hệ thống máy tính đã xuống cấp. Mua bổ sung 10 máy mới và lắp cáp quang Viettel cùng với thiết bị wifi TP-Link (Bộ phát wifi TP Link) ....

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan