0
Tải bản đầy đủ (.doc) (38 trang)

Nhóm giải pháp nguồn nhân lực

Một phần của tài liệu BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH HOÀNG MAI (Trang 29 -30 )

hàng. Vai trò nguồn nhân lực luôn phải đặt lên hàng đầu. NHNT cần phải :

Đào tạo và tuyển dụng cán bộ

Trong thời gian tới NH cần phải tích cực đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực bởi nhân lực đối với NH là yếu tố then chốt quyết định đến sự thành bại của NH. Cần phải tuyển dụng những cán bộ giàu kinh nghiệm theo tững lĩnh vực thẩm định.

- Nên tổ chức cho cán bộ học tập làm việc cộng tác ở nước ngoài, những nước đã có kinh nghiệm về NH lâu năm để xây dựng đội ngũ cán bộ nguồn vè truyền đạt kinh nghiệm cho đồng nghiệp hoặc tham gia xây dựng quy trình

- Tổ chức nâng cao khả năng ngoại ngữ tin học của đọi ngũ cán bộ một cách thường xuyên nhằm mục đích có thể ứng dụng các công nghệ tiên tiến

-Ngoài ra cũng nên có thêm những buổi tổng kết kinh nghiệm về từng ngành nghề đã cho vay, tỏ chức các buổi họp tổng kết sau những dự án lớn….

Chính sách đãi ngộ

Cũng cần có thêm nhiều chính sách ưu đãi cho CBTĐ để khuyến khích trách nhiệm, ý thức, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ. Ngoài chế độ hàng năm cho cán bộ đi du lịch, Ngân hàng cần có các chính sách khuyến khích các cán bộ tự đào tạo như bố trí thời gian, trợ cấp học phí, hỗ trợ tiền mua tài liệu, sách tham khảo về thẩm định dự án của nước ngoài, áp dụng khung lương thưởng hợp lý đối với những cán bộ đã bảo vệ thành công luận án khoa học hay công trình nghiên cứu khoa học.

Xây dựng chính sách tiền lương hợp lý, đảm bảo công bằng cho mọi người, khuyến khích được cán bộ cống hiến cho NH. Ngoài ra còn có chế độ khen thưởng hợp lý với những thành tích. Hình thức khen thưởng kết hợp vật chất lẫn tinh thần, và đi song song là kỷ luật với những trường hợp làm sai quy tắc…

Thực hiện chế độ tạo điều kiện cho CBTĐ về cơ hội thăng tiến phát triển

3.2.4.Nhóm giải pháp về quản trị, tổ chức điều hành

Một phần của tài liệu BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH HOÀNG MAI (Trang 29 -30 )

×