ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ ĐƯỜNG TÍNH TOÁN THIẾT KẾ TUYẾN ĐƯỜNG AB HUYỆN LỤC NGẠN, BẮC GIANG - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

125 893 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 09:19

Trờng Đại học Xây dựng Dự án xây dựng tuyến đờng A-B Bộ môn Đờng ô tô và Đờng đô thị Mục lục Mục lục Phần i thiết kế cơ sở dự án đầu t xây dựng tuyến đờng a-b CHơNG 1. GI I THIệU CHUNG 11 1.1. Tổng quan 11 1.2. Tên dự án, chủ đầu t, t vấn thiết kế 11 1.3. Mục tiêu của dự án 11 1.3.1. Mục tiêu trớc mắt 11 1.3.2. Mục tiêu lâu dài 12 1.4. Phạm vi nghiên cứu của dự án 12 1.5. Hình thức đầu t và nguồn vốn 12 1.6. Cơ sở lập dự án 12 1.6.1. Cơ sở pháp lý 12 1.6.2. Các tài liệu liên quan 13 1.6.3. Hệ thống quy trình, quy phạm áp dụng 13 a. Khảo sát 13 b. Thiết kế 13 1.7. Đặc điểm tự nhiên khu vực dự án 13 1.7.1. Vị trí địa lý 13 a. Vị trí địa lý huyện Lục Ngạn 13 b. Vị trí địa lý xã Kiên Lao 14 1.7.2. Địa hình địa mạo 14 a. Địa hình vùng núi cao 14 b. Địa hình vùng đồi thấp 14 c. Địa hình khu vực xây dựng dự án khu du lịch Cấm Sơn 14 1.7.3. Khí hậu 15 a. Nhiệt độ 15 b. Bức xạ mặt trời 15 c. Chế độ ma 15 d. Độ ẩm không khí 15 e. Chế độ gió 15 f. Các hiện tợng thiên tai 15 1.7.4. Các nguồn lực về tài nguyên 15 a. Tài nguyên đất 15 b. Tài nguyên nớc 16 c. Tài nguyên rừng 16 d. Tài nguyên khoáng sản 17 e. Tài nguyên nhân văn 17 f. Tài nguyên Lịch sử Văn hoá - Nghệ thuật 17 1.7.5. Đặc điểm cảnh quan thiên nhiên 18 1.7.6. Nguyên vật liệu địa phơng 18 1.8. Hiện trạng kinh tế xã hội 18 1.8.1. Hiện trạng sử dụng đất 18 Nguyễn Viết Tùng 2257.47CD2 Trang 1 Trờng Đại học Xây dựng Dự án xây dựng tuyến đờng A-B Bộ môn Đờng ô tô và Đờng đô thị Mục lục a. Toàn xã 18 b. Khu vực xây dựng dự án 18 1.8.2. Dân số và lao động 18 a. Toàn xã 18 b. Trong khu vực xây dựng dự án 20 1.8.3. Cơ cấu kinh tế 20 a. Công nghiệp 20 b. Nông lâm ng nghiệp 20 1.8.4. Hiện trạng mạng lới giao thông khu vực nghiên cứu 20 a. Giao thông đờng bộ 20 b. Giao thông đờng thuỷ 20 c. Giao thông đờng sắt 20 1.8.5. Hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác 21 a. Cấp điện 21 b. Cấp thoát nớc 21 1.8.6. Đánh giá hiện trạng 21 a. Thuận lợi 21 b. Khó khăn thách thức 21 1.9. Định hớng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh bắc giang đến năm 2020 21 1.9.1. Về kinh tế 21 1.9.2. Về văn hoá xã hội 22 1.9.3. Về quốc phòng, an ninh 22 1.9.4. Biểu các chỉ tiêu cơ bản phát triển kinh tế - xã hội Bắc Giang đến năm 2020 23 1.10. Tác động của tuyến tới môi trờng & an ninh quốc phòng 23 1.10.1. Điều kiện môi trờng 23 1.10.2. An ninh quốc phòng 23 1.11. Kết luận về sự cần thiết phải đầu t 23 CHơNG 2. QUY Mô V TIêU CHUẩN Kĩ THUậT 25 2.1. Qui mô đầu t và cấp hạng của đờng 25 2.1.1. Dự báo lu lợng vận tải 25 2.1.2. Cấp hạng kỹ thuật 25 2.1.3. Tốc độ thiết kế 25 2.2. Xác định các chỉ tiêu kỹ thuật 25 2.2.1. Quy mô mặt cắt ngang (Điều 4 TCVN 4054 2005) 25 a. Tính số làn xe cần thiết 25 b. Tính bề rộng phần xe chạy chọn lề đờng 26 2.2.2. Tính toán tầm nhìn xe chạy 27 a. Tầm nhìn 1 chiều 27 b. Tầm nhìn 2 chiều 28 c. Tính tầm nhìn vợt xe 28 2.2.3. Dốc dọc 28 a. Tính độ dốc dọc lớn nhất theo điều kiện sức kéo lớn hơn sức cản 28 b. Tính độ dốc dọc lớn nhất theo điều kiện sức kéo nhỏ hơn sức bám 29 2.2.4. Đờng cong trên bình đồ 30 a. Bán kính đờng cong nằm tối thiểu giới hạn 30 b. Khi không có siêu cao 31 c. Tính bán kính thông thờng 31 d. Tính bán kính nằm tối thiểu để đảm bảo tầm nhìn ban đêm 31 2.2.5. Độ mở rộng phần xe chạy trên đờng cong nằm 31 Nguyễn Viết Tùng 2257.47CD2 Trang 2 Trờng Đại học Xây dựng Dự án xây dựng tuyến đờng A-B Bộ môn Đờng ô tô và Đờng đô thị Mục lục 2.2.6. Chiều dài đoạn nối siêu cao và đoạn chêm 32 a. Chiều dài đoạn nối siêu cao 32 b. Chiều dài tối thiểu của đoạn thẳng chêm giữa hai đờng cong nằm 32 2.2.7. Đờng cong chuyển tiếp 32 2.2.8. Bán kính tối thiểu đờng cong đứng 32 a. Đờng cong đứng lồi tối thiểu 32 b. Bán kính đờng cong đứng lõm tối thiểu 32 2.2.9. Bảng tổng hợp các chỉ tiêu kỹ thuật 33 CHơNG 3. THIếT Kế BìNH đ TUYếN 35 3.1. Hớng tuyến 35 3.1.1. Nguyên tắc 35 3.1.2. Các phơng án hớng tuyến 35 3.1.3. So sánh sơ bộ và lựa chọn phơng án hớng tuyến 35 3.2. Giải pháp kỹ thuật chủ yếu 35 3.3. Giải pháp thiết kế tuyến trên bình đồ 35 3.3.1. Cơ sở lý thuyết 35 a. Bình đồ tuyến đờng 35 b. Nguyên tắc thiết kế 36 c. Cơ sở đi tuyến theo đờng tang 36 3.3.2. Nguyên tắc thiết kế bình diện tuyến 37 3.3.3. Thiết kế đờng cong nằm 37 3.3.4. Rải các cọc chi tiết trên tuyến 37 3.3.5. Dựng trắc dọc mặt đất tự nhiên 37 CHơNG 4. THIếT Kế THOáT N C 38 4.1. Tổng quan 38 4.1.1. Sự cần thiết phải thoát nớc của tuyến 38 4.1.2. Nhu cầu thoát nớc của tuyến A-B 38 4.2. Thiết kế cống thoát nớc 38 4.2.1. Trình tự thiết kế cống 38 4.2.2. Tính toán khẩu độ cống 38 4.2.3. Thiết kế cống 39 4.2.4. Bố trí cống cấu tạo 39 4.3. Thiết kế cầu 39 4.3.1. Nguyên tắc 40 4.3.2. Tính toán khẩu độ cầu 40 4.3.3. Các giải pháp thiết kế 40 a. Mặt cắt ngang cầu 40 b. Kết cấu nhịp 40 CHơNG 5. THIếT Kế TRắC D C, TRắC NGANG 41 5.1. Thiết kế trắc dọc 41 5.1.1. Nguyên tắc thiết kế 41 5.1.2. Cao độ khống chế 41 5.1.3. Trình tự thiết kế đờng đỏ 41 5.2. Thiết kế trắc ngang 42 5.2.1. Các yếu tố cơ bản 42 5.2.2. Các thông số mặt cắt ngang tuyến A-B 43 Nguyễn Viết Tùng 2257.47CD2 Trang 3 Trờng Đại học Xây dựng Dự án xây dựng tuyến đờng A-B Bộ môn Đờng ô tô và Đờng đô thị Mục lục 5.3. Tính toán khối lợng đào, đắp 43 CHơNG 6. CHỉ TIêU VậN DOANH 44 6.1. Biểu đồ vận tốc chạy xe lý thuyết 44 6.1.1. Mục đích Yêu cầu 44 6.1.2. Trình tự lập biểu đồ vận tốc xe chạy 44 a. Vận tốc cân bằng trên đoạn dốc theo điều kiện cân bằng sức kéo 44 b. Vận tốc hạn chế trên đờng cong nằm 44 c. Vận tốc hạn chế trên đờng cong đứng lồi - lõm 44 d. Đoạn tăng giảm tốc St,g 45 e. Đoạn hãm xe Sh 45 6.2. Tốc độ trung bình và thời gian xe chạy trên tuyến 45 6.3. Tiêu hao nhiên liệu 45 CHơNG 7. THIếT Kế KếT CấU áO đấNG 47 7.1. Số liệu thiết kế 47 7.1.1. Tải trọng và thời gian tính toán (22 TCN 211-93 ) 47 7.1.2. Lu lợng và thành phần dòng xe 47 7.1.3. Mô đun đàn hồi yêu cầu 47 7.1.4. Nền đất 48 7.1.5. Đặc trng vật liệu làm mặt đờng 48 7.2. Phơng án đầu t tập trung (15 năm) 48 7.2.1. Xác định chiều dày các lớp vật liệu làm áo đờng 48 7.2.2. Kiểm tra kết cấu chọn 50 a. Kiểm tra độ võng đàn hồi 50 b. Kiểm tra điều kiện trợt tại vị trí tiếp xúc với nền đất 51 c. Kiểm tra điều kiện trợt của lớp bê tông nhựa ở nhiệt độ cao (600C) 51 d. Kiểm tra ứng suất kéo uốn của lớp bê tông nhựa ở nhiệt độ thấp (15C) 52 7.3. Phơng án đầu t phân kỳ 53 7.3.1. Phân giai đoạn và kết cấu áo đờng từng giai đoạn 53 a. Giai đoạn I (5 năm đầu) 53 b. Giai đoạn II (10 năm sau) 53 7.3.2. Kiểm tra kết cấu áo đờng phơng án đầu t phân kỳ 54 a. Giai đoạn I (5 năm đầu) 54 b. Giai đoạn II (10 năm sau) 55 7.4. Luận chứng kinh tế kỹ thuật chọn phơng án đầu t kết cấu áo đờng 56 7.4.1. Phơng pháp luận chứng 56 7.4.2. Đơn giá xây dựng áo đờng 57 7.4.3. Xác định tổng chi phí tập trung quy đổi về năm gốc 58 a. Chi phí xây dựng ban đầu 1 km áo đờng (Ko) 58 b. Xác định các thành phần chi phí sửa chữa (trung tu, đại tu) 58 c. Tổng chi phí tập trung quy đổi về năm gốc 59 7.4.4. Xác định tổng chi phí thờng xuyên quy đổi về năm gốc 59 7.4.5. Kiến nghị phơng án đầu t 60 a. Tổng chi phí xây dựng và khai thác quy đổi về năm gốc 60 b. Đánh giá phơng án 61 7.5. Thiết kế lề đờng 61 Nguyễn Viết Tùng 2257.47CD2 Trang 4 Trờng Đại học Xây dựng Dự án xây dựng tuyến đờng A-B Bộ môn Đờng ô tô và Đờng đô thị Mục lục CHơNG 8. LUậN CHỉNG KINH Tế Kĩ THUậT SO SáNH L A CH N PHơNG áN TUYếN 62 8.1. Lập tiên lợng và lập tổng dự toán 62 8.1.1. Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng 62 8.1.2. Chi phí xây dựng nền đờng 62 8.1.3. Chi phí xây dựng áo đờng 62 8.1.4. Chi phí xây dựng công trình thoát nớc 62 8.1.5. Chi phí xây dựng và lắp đặt các công trình giao thông 63 8.1.6. Các chi phí khác 63 8.1.7. Tổng mức đầu t 63 8.2. Tổng chi phí xây dựng và khai thác quy đổi 63 8.2.1. Xác định tổng chi phí tập trung tính đổi về năm gốc 63 a. Chi phí đầu t xây dựng ban đầu 64 b. Chi phí trung tu, đại tu, cải tạo 64 c. Tổng vốn lu động do khối lợng hàng hoá thờng xuyên nằm trong quá trình vận chuyển trên đờng 64 d. Lợng vốn lu động tăng lên do sức sản xuất và tiêu thụ tăng 65 8.2.2. Xác định tổng chi phí thờng xuyên tính đổi về năm gốc 65 a. Chi phí duy tu bảo dỡng và tiểu tu hàng năm 66 b. Chi phí vận chuyển hàng năm 66 c. Chi phí tổn thất cho nền kinh tế quốc dân do hành khách mất thời gian đi lại trên đ - ờng 67 d. Chi phí tổn thất cho nền kinh tế quốc dân do tai nạn giao thông hàng năm trên đờng 67 8.2.3. Tổng chi phí xây dựng và khai thác quy đổi 67 8.2.4. So sánh lựa chọn phơng án tuyến 68 CHơNG 9. PHâN TíCH V đáNH GIá HIệU QUả T I CHíNH, KINH Tế Xã HẫI CẹA D áN 70 9.1. Đặt vấn đề 70 9.2. Phơng pháp phân tích 70 9.2.1. Các phơng pháp áp dụng 70 9.2.2. Các giả thiết cơ bản 71 9.3. Phơng án nguyên trạng 71 9.4. Tổng lợi ích (hiệu quả) của việc bỏ vốn đầu t xây dựng đờng 71 9.4.1. Chi phí vận chuyển 71 9.4.2. Tính chi phí do tắc xe hàng năm 71 9.4.3. Chi phí tổn thất cho nền kinh tế quốc dân do hành khách mất thời gian đi lại trên đ ờng 72 9.4.4. Tổn thất nền kinh tế quốc dân do tai nạn giao thông hàng năm trên đờng ở năm thứ t 72 9.4.5. Giá trị còn lại của công trình sau năm tính toán 72 9.4.6. Tổng lợi ích của việc bỏ vốn đầu t xây dựng đờng: B = 19.706,28 (triệu đồng) 72 9.5. Tổng chi phí xây dựng đờng 72 9.6. Kết quả phân tích hiệu quả tài chính 73 9.7. Phân tích độ nhạy của dự án 73 9.8. Kết luận 73 9.8.1. Hiệu quả về tài chính 73 9.8.2. Hiệu quả về kinh tế xã hội 73 Nguyễn Viết Tùng 2257.47CD2 Trang 5 Trờng Đại học Xây dựng Dự án xây dựng tuyến đờng A-B Bộ môn Đờng ô tô và Đờng đô thị Mục lục CHơNG 10. ĐáNH GIá TáC đẫNG MôI TRấNG CẹA D áN V BIệN PHáP GIảM THIểU 74 10.1. Mục đích 74 10.2. Phân tích các hoạt động của dự án ảnh hởng tới môit trờng trong quá trình thi công 75 10.2.1. Tác động đến chất lợng không khí 75 10.2.2. Tác động đến môi trờng nớc mặt 75 10.2.3. Tác động tới môi trờng nớc ngầm trong quá trình xây dựng móng trụ cầu 75 10.2.4. Tác động của việc khai thác, đào bới vận chuyển vật liệu 76 10.2.5. Tác động do khai thác mỏ vật liệu xây dựng 76 10.2.6. ảnh hởng tới môi trờng sinh học 76 10.2.7. Môi trờng xã hội 76 10.2.8. Những ảnh hởng liên quan đến cơ sở hạ tầng tạm 77 10.2.9. Các tác động của tuyến tới cộng đồng đời sống dân c 77 10.3. Phân tích các hoạt động của dự án ảnh hởng tới môi trờng trong quá trình khai thác 77 10.3.1. Tác động do thay đổi dòng xe 77 10.3.2. Tác động đến thuỷ văn và chất lợng nguồn nớc 78 10.3.3. Dự báo ô nhiễm nguồn nớc 78 10.4. Các tác động phát triển ven đờng khi khai thác tuyến đờng 79 10.5. Các tác động ảnh hởng tới việc sử dụng đất 79 10.6. Tóm tắt các giải pháp đợc đề xuất nhằm khắc phục ảnh hởng tiêu cực của dự án đến môi trờng 79 10.6.1. Tóm tắt những đề xuất về giải pháp giảm thiểu tác động 79 a. Giải pháp khắc phục những ảnh hởng tới môi trờng nhân văn và kinh tế xã hội 79 b. Giải pháp khắc phục những ảnh hởng tới chế độ thuỷ văn 80 c. GiảI pháp khắc phục những ảnh hởng do thi công 80 d. Giải pháp khắc phục những ảnh hởng trong giai đoạn vận hành 81 10.6.2. Định hớng một chơng trình giám sát môi trờng 81 a. Các yêu cầu về thể chế 81 b. Dự kiến chơng trình giám sát môi trờng 81 10.7. Kết luận 82 CHơNG 1. GI I THIệU CHUNG 84 1.1. Giới thiệu dự án đầu t 84 1.2. Một số nét về đoạn tuyến thiết kế kỹ thuật 84 1.2.1. Địa hình 84 1.2.2. Địa chất 84 1.2.3. Thuỷ văn 84 1.2.4. Vật liệu 84 1.2.5. Kinh tế chinh trị, xã hội 85 CHơNG 2. THIếT Kế TUYếN 86 2.1. Thiết kế tuyến trên bình đồ 86 2.1.1. Trình tự thiết kế 86 2.1.2. Tính toán các yếu tố của đờng cong nằm 86 a. Các yếu tố của đờng cong chuyển tiếp 86 b. Các yếu tố của đờng cong chuyển tiếp 86 2.1.3. Kiểm tra sai số đo dài và đo góc 87 2.2. Tính toán thuỷ văn 87 2.3. Thiết kế trắc dọc 87 Nguyễn Viết Tùng 2257.47CD2 Trang 6 Trờng Đại học Xây dựng Dự án xây dựng tuyến đờng A-B Bộ môn Đờng ô tô và Đờng đô thị Mục lục 2.4. Thiết kế trắc ngang 88 2.5. Tính toán khối lợng đào đắp 88 CHơNG 3. THIếT Kế CHI TIếT CẩNG TạI KM: 0+328,50 89 3.1. Số liệu tính toán 89 3.2. Tính toán lu lợng và chiều sâu nớc chảy ở hạ lu h 89 3.3. Tính toán thuỷ lực cống 89 3.3.1. Xác định chiều sâu nớc chảy phân giới hk và độ dốc phân giới ik 89 3.3.2. Xác định độ dốc cống 90 3.3.3. Xác định tốc độ nớc chảy 90 3.4. Thiết kế cống 90 CHơNG 4. THIếT Kế CHI TIếT SIêU CAO, Mậ RẫNG 92 4.1. Số liệu thiết kế 92 4.2. Tính toán chi tiết: 92 CHơNG 5. THIếT Kế KếT CấU áO đấNG 94 5.1. Cấu tạo kết cấu áo đờng 94 5.2. Yêu cầu vật liệu 94 5.2.1. Bê tông nhựa hạt trung 94 5.2.2. Bê tông nhựa hạt thô 94 5.2.3. Cấp phối đá dăm loại I 94 5.2.4. Cấp phối đá dăm loại II 94 CHơNG 1. GI I THIệU CHUNG 95 1.1. Tình hình chung và đặc điểm khu vực tuyến A-B 95 1.2. Phạm vi nghiên cứu 96 1.3. Đặc điểm và chỉ tiêu kỹ thuật của tuyến 96 1.3.1. Các chỉ tiêu kỹ thuật của tuyến 96 1.3.2. Đăc điểm thi công 96 1.4. Các căn cứ thiết kế 96 1.5. Tổ chức Thực hiện 97 1.6. Thời hạn thi công và năng lực của đơn vị thi công 97 CHơNG 2. CôNG TáC CHUẩN Bị THI CôNG 97 2.1. Vật liệu xây dựng và dụng cụ thí nghiệm tại hiện trờng 97 2.2. Công tác chuẩn bị mặt bằng thi công 97 2.2.1. Công tác khôi phục cọc và định vị phạm vi thi công 97 2.2.2. Công tác xây dựng lán trại 98 2.2.3. Công tác xây dựng kho, bến bãi 98 2.2.4. Công tác làm đờng tạm 98 2.2.5. Công tác phát quang, chặt cây, dọn mặt bằng thi công 98 2.2.6. Phơng tiện thông tin liên lạc 98 2.2.7. Công tác cung cấp năng lợng và nớc cho công trờng 99 2.3. Công tác định vị tuyến đờng lên ga phóng dạng 99 CHơNG 3. THI CôNG CáC CôNG TRìNH TRêN TUYếN 100 Nguyễn Viết Tùng 2257.47CD2 Trang 7 Trờng Đại học Xây dựng Dự án xây dựng tuyến đờng A-B Bộ môn Đờng ô tô và Đờng đô thị Mục lục 3.1. Trình tự thi công 1 cống 100 3.2. Khối lợng vật liệu cống tròn btct và tính toán hao phí máy móc, nhân công 100 3.3. Công tác vận chuyển, lắp đặt ống cống và móng cống 103 3.3.1. Công tác vận chuyển và lắp đặt ống cống 103 3.3.2. Công tác vận chuyển và lắp đặt móng cống 104 3.4. Tính toán khối lợng đất đắp trên cống 104 3.5. Tính toán số ca máy cần thiết để vận chuyển vật liệu 105 3.6. Tổng hợp số liệu về công tác xây dựng cống 106 CHơNG 4. THIếT Kế THI CôNG NềN đấNG 108 4.1. Giới thiệu chung 108 4.2. Thiết kế điều phối đất 108 4.2.1. Nguyên tắc điều phối đất 108 a. Điều phối ngang 108 b. Điều phối dọc 108 4.2.2. Điều phối đất 108 4.3. Phân đoạn thi công nền đờng và tính toán số ca máy 109 4.3.1. Phân đoạn thi công nền đờng 109 4.3.2. Công tác chính 109 4.3.3. Công tác phụ trợ 113 a. Đầm nén và san sửa nền đắp 113 b. Sửa nền đào, bạt taluy 113 4.3.4. Tổng hợp hao phí máy móc, nhân công 113 4.3.5. Biên chế tổ thi công nền và thời gian công tác 113 CHơNG 5. THIếT Kế THI CôNG CHI TIếT MặT đấNG 115 5.1. Kết cấu mặt đờng phơng pháp thi công 115 5.2. Tính toán tốc độ dây chuyền : 115 5.2.1. Dựa vào thời hạn xây dựng cho phép 115 5.2.2. Dựa vào điều kiện thi công 115 5.2.3. Xét đến khả năng của đơn vị 115 5.3. Quá trình công nghệ thi công 115 5.3.1. Đào khuôn đờng và lu lòng đờng 115 5.3.2. Thi công lớp cấp phối đá dăm loại II 116 5.3.3. Thi công lớp cấp phối đá dăm loại I 116 5.3.4. Thi công các lớp bê tông nhựa 116 5.4. Tính toán năng suất máy móc 116 5.4.1. Năng suất máy lu 116 5.4.2. Năng suất ôtô vận chuyển cấp phối và bê tông nhựa 117 5.4.3. Năng suất máy san đào khuôn đờng 117 5.4.4. Năng suất xe tới nhựa 118 5.4.5. Năng suất máy rải 118 5.5. Thi công đào khuôn đờng 118 5.6. Thi công các lớp áo Đờng 118 5.6.1. Thi công lớp cấp phối đá dăm loại II 118 5.6.2. Thi công lớp cấp phối đá dăm loại I 119 5.6.3. Thi công các lớp bê tông nhựa 120 5.6.4. Tổng hợp quá trình công nghệ thi công chi tiết mặt đờng 121 5.6.5. Thống kê vật liệu làm mặt đờng 122 5.7. Thành lập đội thi công mặt đờng 123 Nguyễn Viết Tùng 2257.47CD2 Trang 8 Trờng Đại học Xây dựng Dự án xây dựng tuyến đờng A-B Bộ môn Đờng ô tô và Đờng đô thị Mục lục CHơNG 6. TIếN đẫ THI CôNG CHUNG 124 Nguyễn Viết Tùng 2257.47CD2 Trang 9 Trờng Đại học Xây dựng Dự án xây dựng tuyến đờng A-B Bộ môn Đờng ô tô và Đờng đô thị Phần I : Thiết kế cơ sở Phần I Thiết kế cơ sở Dự án đầu t xây dựng tuyến đờng a-b Nguyễn Viết Tùng 2257.47CD2 Trang 10 [...]... sắt Bắc Giang có 3 tuyến đờng sắt đi qua với tổng chiều dài 87 km gồm các tuyến Hà Nội Đồng Đăng (Lạng Sơn); Hà Nội Kép (Bắc Giang) Hạ Long (Quảng Ninh); Hà Nội Kép Lu Xá Nguyễn Viết Tùng 2257.47CD2 Trang 20 Trờng Đại học Xây dựng Bộ môn Đờng ô tô và Đờng đô thị Dự án xây dựng tuyến đờng A-B Phần I : Thiết kế cơ sở 1.8.5 Hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác a Cấp điện Ngoài phạm vi khu vực xây. .. Quy hoạch xây dựng và lập Dự án khả thi xây dựng tuyến đờng A-B là hết sức quan trọng và cần thiết 1.2 Tên dự án, chủ đầu t , t vấn thiết kế Tên dự án: Dự án đầu t xây dựng tuyến đờng A-B Chủ đầu t: UBND tỉnh Bắc Giang Đại diện chủ đầu t: Ban quản lý hạ tầng Cấm Sơn T vấn thiết kế: Tổng công ty T vấn thiết kế GTVT (TEDI) 1.3 Mục tiêu của dự án 1.3.1 Mục tiêu trớc mắt Làm cơ sở kêu gọi các nhà đầu t phát...Trờng Đại học Xây dựng Bộ môn Đờng ô tô và Đờng đô thị Dự án xây dựng tuyến đờng A-B Phần I : Thiết kế cơ sở Chơng 1 Giới thiệu chung 1.1 Tổng quan Lục Ngạn là một huyện miền núi của tỉnh Bắc Giang, trung tâm huyện lỵ cách thành phố Bắc Giang 40km về phía Đông Bắc Huyện có diện tích tự nhiên là 101.223,72 ha, với 29 xã và 1 thị trấn Theo quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội huyện Lục Ngạn, du lịch... 49,2 - - - 43,5 30,5 20,3 13,8 - - - 34,5 34,5 35,1 37,1 - - - 5,3 4,5 4,0 4,0 - - - 30,67 15 5ữ6 2,5 ữ 3 - - - 39,5 40,5 42 43 - - - Giai đoạn 2006 ữ 2010: khoảng 25.862 tỷ đồng (IOCR = 4,0) Giai đoạn 2011 ữ 2015: khoảng 65.370 tỷ đồng (IOCR = 3,9) Giai đoạn 2006 ữ 2010: khoảng 143.078 tỷ đồng (IOCR = 3,8) Tác động của tuyến tới môi tr ờng & an ninh quốc phòng 1.10.1 Điều kiện môi trờng Việc xây dựng. .. ngời/km2, có xã nh Xa Lý chỉ có 46 ngời/km2 Phía Bắc giáp huyện Chi Lăng và huyện Hữu Lũng của tỉnh Lạng Sơn; Nguyễn Viết Tùng 2257.47CD2 Trang 13 Trờng Đại học Xây dựng Bộ môn Đờng ô tô và Đờng đô thị Dự án xây dựng tuyến đờng A-B Phần I : Thiết kế cơ sở Phía Nam và phía Tây giáp huyện Lục Nam của tỉnh Bắc Giang; Phía Đông giáp huyện Sơn Động tỉnh Bắc Giang và huyện Lộc Bình của tỉnh Lạng Sơn b Vị trí... Trờng Đại học Xây dựng Bộ môn Đờng ô tô và Đờng đô thị Dự án xây dựng tuyến đờng A-B Phần I : Thiết kế cơ sở đẩy mạnh, đời sống văn hoá tinh thần của nhân dân trong vùng vì thế đợc cải thiện, xoá bỏ đợc những phong tục tập quán lạc hậu, tiếp nhận những văn hoá tiến bộ Nguyễn Viết Tùng 2257.47CD2 Trang 24 Trờng Đại học Xây dựng Bộ môn Đờng ô tô và Đờng đô thị Dự án xây dựng tuyến đờng A-B Phần I : Thiết. .. Bắc Giang về việc phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu t dự án xây dựng tuyến đờng A-B; Các thông báo của UBND tỉnh Bắc Giang trong quá trình thực hiện nhằm chỉ đạo việc đẩy nhanh tiến độ và giải quyết các vớng mắc phát sinh; Đề cơng khảo sát thiết kế về việc lập thiết kế cơ sở dự án xây dựng tuyến đờng A-B số 2196/TEDI của Tổng công ty T vấn thiết kế GTVT Nguyễn Viết Tùng 2257.47CD2 Trang 12 Trờng Đại. .. Trang 21 Trờng Đại học Xây dựng Bộ môn Đờng ô tô và Đờng đô thị Dự án xây dựng tuyến đờng A-B Phần I : Thiết kế cơ sở công nghiệp xây dựng tăng 14,5%, dịch vụ tăng 13,6%, nông lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 3,5%) Thúc đẩy chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế theo hớng công nghiệp hoá, hiện đại hoá: Phấn đấu đến năm 2010 tỷ trọng ngành công nghiệp xây dựng chiếm 35%, dịch vụ chiếm 34,5%, nông lâm nghiệp và... sát, thiết kế nền đờng ô tô đắp trên đất yếu 22 TCN 2622000; Phân cấp kỹ thuật đờng sông nội địa TCVN 566492 b Thiết kế Đờng ô tô - yêu cầu thiết kế TCVN 40542005; Đờng cao tốc yêu cầu thiết kế TCVN 572997; Quy phạm thiết kế đờng phố, quảng trờng đô thị TCXD 10483; Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22 TCN 27205; Định hình cống tròn BTCT 53 3-0 1-0 1, 53 3-0 1-0 2, cống chữ nhật BTCT 8 0-0 9X; Đờng ô tô - yêu... Bộ trởng Bộ Xây dựng về ban hành định mức chi phí quy hoạch xây dựng; Căn cứ vào thông t số 16/2005/TT-BXD ngày 13/10/2005 của Bộ Xây dựng hớng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình; Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam và các quy chuẩn, quy phạm khác có liên quan, v.v Hợp đồng kinh tế số 05-TEDI-127 giữa Ban quản lý dự án với Tổng công ty T vấn thiết kế GTVT (TEDI); Quyết định số 5645/QĐ-UB ngày 02/05/2005
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ ĐƯỜNG TÍNH TOÁN THIẾT KẾ TUYẾN ĐƯỜNG AB HUYỆN LỤC NGẠN, BẮC GIANG - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI, ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ ĐƯỜNG TÍNH TOÁN THIẾT KẾ TUYẾN ĐƯỜNG AB HUYỆN LỤC NGẠN, BẮC GIANG - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI, ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ ĐƯỜNG TÍNH TOÁN THIẾT KẾ TUYẾN ĐƯỜNG AB HUYỆN LỤC NGẠN, BẮC GIANG - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI, Chương 1. Giới thiệu chung, b. Khó khăn thách thức, Chương 2. Quy mô và tiêu chuẩn kỹ thuật, b. Bán kính đường cong đứng lõm tối thiểu, Chương 3. Thiết kế bình đồ tuyến, c. Cơ sở đi tuyến theo đường tang., Chương 4. thiết kế thoát nước, a. Mặt cắt ngang cầu, Chương 5. Thiết kế trắc dọc, trắc ngang, Chương 6. chỉ tiêu vận doanh, e. Đoạn hãm xe Sh, Chương 7. thiết kế kết cấu áo đường, b. Giai đoạn II (10 năm sau), b. Đánh giá phương án, Chương 8. Luận chứng kinh tế kỹ thuật so sánh lựa chọn phương án tuyến, d. Chi phí tổn thất cho nền kinh tế quốc dân do tai nạn giao thông hàng năm trên đường, Chương 9. Phân tích và đánh giá hiệu quả tài chính, kinh tế xã hội của dự án, Chương 10. Đánh giá tác động môi trường của dự án và biện pháp giảm thiểu, b. Dự kiến chương trình giám sát môi trường, Chương 2. Thiết kế tuyến, b. Các yếu tố của đường cong chuyển tiếp, Chương 3. Thiết kế chi tiết cống tại km: 0+328,50, Chương 5. Thiết kế kết cấu áo đường, Chương 2. công tác chuẩn bị thi công, Chương 3. thi công các công trình trên tuyến, Chương 4. Thiết kế thi công nền đường, b. Sửa nền đào, bạt taluy, Chương 5. Thiết kế thi công chi tiết mặt đường

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm