Tiểu luận THANH TOÁN QUỐC TẾ đề tài TÍN DỤNG CHỨNG TỪ

32 1,558 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 09:19

MỤC LỤCNHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN .................................................................................. 2MỤC LỤC ...................................................................................................................... 3LỜI MỞ ĐẦU ................................................................................................................. 51. KHÁI NIỆM VÀ LỊCH SỬ RA ĐỜI PHƢƠNG THỨC THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ ....................................................................................................... 71.1. Khái niệm .............................................................................................................. 71.2. Lịch sử ra đời ........................................................................................................ 72. CÁC ĐỐI TƢỢNG LIÊN QUAN ĐẾN PHƢƠNG THỨC THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ ....................................................................................................... 93. PHƢƠNG THỨC THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ: ........................... 123.1. Quy trình mở thƣ tín dụng (LC): ..................................................................... 123.2. Quy trình thanh toán LC: ................................................................................ 143.2.1. Quy trình chung: ............................................................................................. 143.2.2. Các hình thức thanh toán LC: ........................................................................ 153.2.2.1. Quy trình thanh toán tín dụng dụng chứng từ trả ngay (settlement by payment) 163.2.2.2. Quy tình thanh toán tín dụng chứng từ bằng cách chấp nhận hối phiếu (settlement by acceptance) ............................................................................................ 163.2.2.3. Quy trình thanh toán tín dụng chứng từ bằng chiết khấu (settlement by negotiation) ................................................................................................................... 194. VAI TRÒ CỦA NGÂN HÀNG: ............................................................................ 214.1. Vai trò chính của Ngân hàng mở thƣ tín dụng và Ngân hàng thông báo thƣ tín dụng: ....................................................................................................................... 224.1.1. Ngân hàng mở thư tín dụng ............................................................................. 22THANH TOÁN QUỐC TẾ TÍN DỤNG CHỨNG TỪ44.1.2. Ngân hàng thông báo thư tín dụng .................................................................. 224.2. Vai trò của các Ngân hàng khác có liên quan đến hoạt động LC ................. 234.2.1. Ngân hàng xác nhận ........................................................................................ 234.2.2. Ngân hàng thanh toán ..................................................................................... 234.2.3. Ngân hàng chấp nhận ..................................................................................... 244.2.4. Ngân hàng chiết khấu ...................................................................................... 244.2.5. Ngân hàng chỉ định ......................................................................................... 244.2.6. Ngân hàng bồi hoàn ........................................................................................ 244.2.7. Ngân hàng chuyển nhượng .............................................................................. 245. RỦI RO DOANH NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU VÀ NGÂN HÀNG THƢỜNG GẶP TRONG THANH TOÁN LC ............................................................................. 245.1. Rủi ro đối với nhà nhập khẩu: .......................................................................... 245.1.1. Rủi ro nhà xuất khẩu không cung cấp hàng hóa. ............................................ 245.1.2. Rủi ro thanh toán dựa trên chứng từ giả, không trung thực, mâu thuẫn giữa hàng hóa và chứng từ. .................................................................................................. 255.1.3. Rủi ro lựa chọn hãng tàu không tin cậy, hư hỏng hàng hóa trong quá trình vận chuyển. ................................................................................................................... 255.2. Rủi ro đối với nhà xuất khẩu: ........................................................................... 275.3. Rủi ro đối với ngân hàng: ................................................................................. 285.3.1. Rủi ro đối với ngân hàng phát hành LC: Nhà nhập khâu không thanh toán hoặc mất khả năng thanh toán. ..................................................................................... 285.3.2. Rủi ro đối với ngân hàng thông báo ............................................................... 285.3.3. Rủi ro đối với ngân hàng xác nhận ................................................................. 28TỔNG KẾT ................................................................................................................... 29DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ..................................................................... 31THANH ĐH MỞ TP. HỒ CHÍ MINH Chƣơng trình Đào tạo Đặc biệt TÍN DỤNG CHỨNG TỪ GVHD: Th.S Nguyễn Phước Kinh Kha Nhóm 8 THANH TOÁN QUỐC TẾ TÍN DỤNG CHỨNG TỪ 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TÀO ĐẶC BIỆT DANH SÁCH SINH VIÊN NHÓM 8 – LỚP TN09DB2  HỌ TÊN MSSV CHI CHÚ 1.Nguyễn Châu Hoàng ÁNH 0954032038 2.Lý Thành LONG 0954032342 3.Trần Thị Ngọc PHƯỢNG 0954030545 4.Trần Thế Minh QUÂN 0954032556 5.Liễu Ngọc TRÂN 0954032750 THANH TOÁN QUỐC TẾ TÍN DỤNG CHỨNG TỪ 2 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN  THANH TOÁN QUỐC TẾ TÍN DỤNG CHỨNG TỪ 3 MỤC LỤC NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 2 MỤC LỤC 3 LỜI MỞ ĐẦU 5 1. KHÁI NIỆM VÀ LỊCH SỬ RA ĐỜI PHƢƠNG THỨC THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ 7 1.1. Khái niệm 7 1.2. Lịch sử ra đời 7 2. CÁC ĐỐI TƢỢNG LIÊN QUAN ĐẾN PHƢƠNG THỨC THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ 9 3. PHƢƠNG THỨC THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ: 12 3.1. Quy trình mở thƣ tín dụng (L/C): 12 3.2. Quy trình thanh toán L/C: 14 3.2.1. Quy trình chung: 14 3.2.2. Các hình thức thanh toán L/C: 15 3.2.2.1. Quy trình thanh toán tín dụng dụng chứng từ trả ngay (settlement by payment) 16 3.2.2.2. Quy tình thanh toán tín dụng chứng từ bằng cách chấp nhận hối phiếu (settlement by acceptance) 16 3.2.2.3. Quy trình thanh toán tín dụng chứng từ bằng chiết khấu (settlement by negotiation) 19 4. VAI TRÒ CỦA NGÂN HÀNG: 21 4.1. Vai trò chính của Ngân hàng mở thƣ tín dụng và Ngân hàng thông báo thƣ tín dụng: 22 4.1.1. Ngân hàng mở thư tín dụng 22 THANH TOÁN QUỐC TẾ TÍN DỤNG CHỨNG TỪ 4 4.1.2. Ngân hàng thông báo thư tín dụng 22 4.2. Vai trò của các Ngân hàng khác có liên quan đến hoạt động L/C 23 4.2.1. Ngân hàng xác nhận 23 4.2.2. Ngân hàng thanh toán 23 4.2.3. Ngân hàng chấp nhận 24 4.2.4. Ngân hàng chiết khấu 24 4.2.5. Ngân hàng chỉ định 24 4.2.6. Ngân hàng bồi hoàn 24 4.2.7. Ngân hàng chuyển nhượng 24 5. RỦI RO DOANH NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU VÀ NGÂN HÀNG THƢỜNG GẶP TRONG THANH TOÁN L/C 24 5.1. Rủi ro đối với nhà nhập khẩu: 24 5.1.1. Rủi ro nhà xuất khẩu không cung cấp hàng hóa. 24 5.1.2. Rủi ro thanh toán dựa trên chứng từ giả, không trung thực, mâu thuẫn giữa hàng hóa và chứng từ. 25 5.1.3. Rủi ro lựa chọn hãng tàu không tin cậy, hư hỏng hàng hóa trong quá trình vận chuyển. 25 5.2. Rủi ro đối với nhà xuất khẩu: 27 5.3. Rủi ro đối với ngân hàng: 28 5.3.1. Rủi ro đối với ngân hàng phát hành LC: Nhà nhập khâu không thanh toán hoặc mất khả năng thanh toán. 28 5.3.2. Rủi ro đối với ngân hàng thông báo 28 5.3.3. Rủi ro đối với ngân hàng xác nhận 28 TỔNG KẾT 29 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 31 THANH TOÁN QUỐC TẾ TÍN DỤNG CHỨNG TỪ 5 LỜI MỞ ĐẦU  Thanh toán là một trong những khâu then chốt, giữ vai trò quan trọng trong hợp đồng ngoại thương. Việc thanh toán diễn ra tốt đẹp không chỉ góp phần tạo ra dòng tiền vào, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn mà còn góp phần nâng cao uy tín của cả doanh nghiệp, ngân hàng cũng như các đối tượng liên quan. Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác thanh toán quốc tế còn góp phần khuyến khích các nhà xuất nhập khẩu mở rộng quy mô kinh doanh, gia tăng khối lượng hàng hóa mua bán, thúc đẩy ngoại thương phát triển. Hiện nay, trên thế giới, có nhiều phương thức thanh toán trong thương mại quốc tế như chuyển tiền, nhờ thu hối phiếu trơn, nhờ thu kèm chứng từ và chứng từ tín dụng thông qua L/C. Trong đó, tín dụng chứng từ là phương thức thanh toán được sử dụng phổ biến nhất. Vì phương thức này có độ an toàn cao và ràng buộc các bên có liên quan với nhau giúp người xuất khẩu được thanh toán đúng thời gian quy định và người nhập khẩu cũng nhận được hàng hóa. Vậy phương thức thanh toán tín dụng chứng từ là gì? Các bên tham gia gồm những ai? Quy trình thực hiện phương thức này hiện nay như thế nào? Vai trò của Ngân hàng trong phương thức ra sao? Những câu hỏi trên đây cũng chính là nội dung chính trong bài tiểu luận này do nhóm chúng tôi sẽ gửi đến các bạn. Mục tiêu nghiên cứu: Mục tiêu của đề tài là tập trung tìm hiểu về phương thức thanh toán tín dụng chứng từ thông qua giáo trình Thanh toán quốc tế cùng các Văn bản pháp lý điều chỉnh, từ đó mở rộng thêm các rủi ro mà doanh nghiệp xuất nhập khẩu thường gặp trong thanh toán L/C – cách phòng chống những rủi ro này. Phạm vi nghiên cứu: Do phạm vi nghiên cứu của đề tài có giới hạn nên đề tài chỉ tập trung nghiên cứu những lý thuyết cơ bản về phương thức thanh toán tín dụng chứng từ. Đề tài được nghiên cứu dưới góc độ là ngân hàng. Phƣơng pháp nghiên cứu: Đề tài có tham khảo các sách giáo trình, UCP 500, UCP 600 – Quy tắc thống nhất về tập quán và thực hành tín dụng chứng từ do Phòng Thương mại Quốc tế (ICC) phát hành, bên cạnh đó còn có các bài viết mà nhóm thu THANH TOÁN QUỐC TẾ TÍN DỤNG CHỨNG TỪ 6 thập được từ mạng internet. Thông qua, các phương pháp tổng hợp, phân tích, diễn dịch và quy nạp thông tin để hoàn thành bài viết một cách rõ ràng và dễ hiểu. Nội dung đề tài: Đề tài được chia thành 6 phần. 1. Khái niệm và lịch sử ra đời phương thức thanh toán tín dụng chứng từ. 2. Các đối tượng liên quan đến phương thức thanh toán tín dụng chứng từ. 3. Quy trình mở L/C. 4. Quy trình thanh toán L/C. 5. Vai trò của Ngân hàng. 6. Rủi ro doanh nghiệp xuất nhập khẩu và ngân hàng thường gặp trong thanh toán L/C. Nhóm chúng tôi hy vọng rằng đề tài sẽ là một tài liệu tham khảo có ích góp phần giúp các bạn hiểu rõ hơn về phương thức thanh toán tín dụng chứng từ hiện nay tại Việt Nam cũng như giúp bạn thuận lợi hơn trong việc học và thực hành Thanh toán quốc tế. Tp.HCM, tháng 3 năm 2012 Nhóm 8 – Lớp TN09DB2 – Chƣơng trình Đào tạo Đặc biệt THANH TOÁN QUỐC TẾ TÍN DỤNG CHỨNG TỪ 7 1. KHÁI NIỆM VÀ LỊCH SỬ RA ĐỜI PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ 1.1. Khái niệm Theo Điều 2 trong UCP 500 của Phòng Thương Mại Quốc Tế, tín dụng chứng từ là bất cứ thỏa thuận được gọi hoặc miêu tả như thế nào, mà theo đó ngân hàng (ngân hàng phát hành) hành động theo đúng yêu cầu và chỉ thị của khách hàng (người yêu cầu mở thư tín dụng) hoặc đại diện cho chính bản thân mình : i. Thanh toán cho hoặc theo lệnh của người thứ ba (người thụ hưởng) hoặc chấp nhận và thanh toán hối phiếu do người thụ hưởng ký phát, hoặc ii. Ủy quyền cho ngân hàng khác thanh toán, chấp nhận và thanh toán hối phiếu, hoặc iii. Cho phép ngân hàng khác chiết khấu chứng từ quy định trong thư tín dụng, với điều kiện chúng phù hợp với tất cả điều khoản và điều kiện của thư tín dụng. 1.2. Lịch sử ra đời Một số học giả cho rằng, nguồn gốc thư tín dụng có từ thời Ai Cập cổ đại và Babylon. Nơi đây đã có đầy đủ hệ thống ngân hàng. Bằng chứng là một mảnh đất sét đã cho thấy con người phải trả một số tiền và lãi vào một ngày cụ thể. Mảnh dất sét này được tìm thấy tại Babylon có lịch sử từ 3000 năm trước Công nguyên được trưng bày tài Bảo tàng Đại học Philadelphia, Mỹ hiện nay. Một phát hiện khác vào năm 248 trước Công nguyên ở Ai Cập là bằng chứng của việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ. Theo đó, người vay tiền phải trả nợ bằng lúa mạch, hoặc phải trả gấp đôi số nợ đã vay mượn. Bằng chứng này cũng xác nhận rằng các ngân hàng của Hy Lạp cổ đại đã chuẩn bị thư tín dụng nhằm đưa đồng tiền vào việc thanh toán qua tài khoản. Sau sự sụp đổ của Đế chế La Mã, vai trò của các ngân hàng cũng như thương mại giữa các quốc gia đã giảm đi. Đến đầu thế kỷ 13, ngân hàng ở Genoa, Venice, Florence và các thành phố châu Âu khác đã được tái thành lập. Tại thời điểm này, thương nhân phải đối mặt với hai vấn đề lớn. Một là, việc buôn bán vàng rất nguy hiểm; hai là, đồng tiền được tạo ra từ hoạt động thương mại không đủ để đáp ứng nhu cầu của thương nhân. Các thương gia đã cố gắng giải quyết những vấn đề này bằng các hối THANH TOÁN QUỐC TẾ TÍN DỤNG CHỨNG TỪ 8 phiếu và thư tín dụng. Trong giai đoạn này, những công cụ thanh toán đã hoạt động rộng rãi, thư tín dụng được sử dụng như một phương tiện quan trọng để bổ sung các hối phiếu. Đến thế kỷ 17, tín dụng chứng từ là công cụ tài chính phổ biến trong cả châu Âu, đặc biệt ở Anh. Tại thời điểm này tín dụng chứng từ có chức năng giống như một tấm séc của khách du lịch. Vào thế kỷ 19, các ngân hàng Anh đã độc quyền trong việc phát hành thư tín dụng. Điều này xảy ra là do tại thời điểm này, đồng Bảng Anh là đồng tiền được chấp nhận hầu hết các ngân hàng của London, và đã đạt được một vị trí ưu việt trong lĩnh vực tài chính quốc tế. Tại Hoa Kỳ, số lượng nhà sản xuất ngày càng tăng, các mối quan hệ của họ với thương nhân nước ngoài ngày càng mở rộng công với sự phát triển của công nghệ như việc sử dụng máy điện báo để giao tiếp các điều khoản hợp đồng tạo điều kiện thuận lợi để thư tín dụng xuất hiện và được sử dụng rộng rãi. Sự bùng nổ của chiến tranh thế giới thứ hai đã phá vỡ các liên kết kinh doanh trên toàn thế giới. Để tiếp tục kinh doanh, thương nhân phải tạo ra các liên kết mới với các công ty mới ra đời hoặc không đáng tin cậy. Đây chính là hoàn cảnh thuận lợi cho việc sử dụng rộng rãi của thư tín dụng bằng việc mời một ngân hàng đáng tin cậy tham gia vào mối quan hệ của thương nhân. Những năm 1950, thư tín dụng đã giành được một vị trí nổi bật trong thương mại nội địa của Hoa Kỳ và cũng đã được sử dụng rộng rãi trong các giao dịch quốc tế. Kể từ Thế chiến II, việc sử dụng thư tín dụng thương mại trên thế giới vẫn tiếp tục được duy trì. Mặc dù sau đó là sự xuất hiện của các phương tiện tài chính khác nhưng thư tín dụng đã chứng minh nó là một công cụ linh hoạt, có thể đáp ứng tốt các nhu cầu thay đổi trong thương mại quốc tế để tiếp tục tồn tại và phát triển đến ngày nay. THANH TOÁN QUỐC TẾ TÍN DỤNG CHỨNG TỪ 9 2. CÁC ĐỐI TƯỢNG LIÊN QUAN ĐẾN PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ Ngƣời xin mở tín dụng (The applicant, The Importer, The Buyer, Accountee) Các đối tượng xin mở thư tín dụng có thể là người mua hàng hóa, nhà nhập khẩu hay là người trả tiền. Theo điều 2 – UCP 600, người yêu cầu mở L/C là bên mà theo yêu cầu của bên đó, tín dụng được phát hành. Ngƣời thụ hƣởng (The Benificiary, The Seller, The Exporter) Người thụ hưởng có thể là người bán, nhà xuất khẩu hay một người bất kỳ do người thụ hưởng chỉ định, nói cách khác người thụ hưởng dùng L/C này để trả cho các khoản nợ đến từ những người ký phát hối phiếu (Drawer). Theo điều 2 – UCP 600, người thụ hưởng là bên mà vì quyền lợi của bên đó, một tín dụng được phát hành. Người xin mở tín dụng NH thông báo thư tín dụng Người thụ hưởng NH mở thư tín dụng L/C L/C HỒ SƠ MỞ L/C [...]... quy định trong L/C chuyển nhượng 11 THANH TOÁN QUỐC TẾ TÍN DỤNG CHỨNG TỪ 3 PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ: 3.1 Quy trình mở thư tín dụng (L/C): (1) Người xin mở tín dụng Người thụ hưởng (2) (4) (3) NH thông báo thư tín dụng Bƣớc 1: NH mở thư tín dụng Nhà nhập khẩu và nhà xuất khẩu ký kết hợp đồng thương mại quy định thanh toán bằng phương thức tín dụng chứng từ Bƣớc 2: Căn cứ vào hợp đồng mua... hàng từng lần, mỗi lần có quy định cơ cấu giao hàng hay không,… 27 THANH TOÁN QUỐC TẾ TÍN DỤNG CHỨNG TỪ 1 Bố trí nhân sự giỏi ở khâu thanh toán quốc tế 2 Cân nhắc kỹ các chứng từ cần xuất 3 Chứng từ thanh trình ngay từ khâu soạn thảo nội dung toán không phù Nội dung và hình hợp đồng thương mại hợp với các điều thức của chứng từ 3 Đọc kỹ nội dung quy định về bộ kiện của L/C chứng từ trong L/C và đề nghị... thanh toán Nghiệp vụ tín dụng chứng từ căn cứ vào chứng từ chứ không căn cứ vào hàng hóa và dịch vụ nên nhà xuất khẩu cần phải lập bộ chứng từ hợp lệ để tạo cơ sở cho việc thanh toán, chiết khấu của ngân hàng Sau khi đã hoàn thành xong nghĩa vụ của mình, họ có thể xuất trình thư tín dụng nhằm yêu cầu thanh toán Hồ sơ chứng từ gởi Ngân hàng yêu cầu thanh toán gồm có phiếu xuất trình chứng từ thanh toán. .. thực hành Thanh toán quốc tế, giảm thiểu rủi ro, sai sót và các vấn đề pháp lý liên quan đến phương thức này Bài viết của chúng tôi kết thúc tại đây, chúng tôi hy vọng rằng bài viết đã mang đến cho bạn nhiều kiến thức bổ ích giúp bạn phần nào hiểu được về phương thức thanh toán tín dụng chứng từ 30 THANH TOÁN QUỐC TẾ TÍN DỤNG CHỨNG TỪ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO   Giáo trình Thanh toán quốc tế, PGS-TS... trình chứng từ đến ngân hàng mở L/C đề nghị thanh toán Khi Ngân hàng bên xuất khẩu nhận được chứng từ, cùng bản gốc L/C do tổ chức xuất khẩu gởi đến cần thực hiện các nghiệp vụ sau:  Kiểm tra chi tiết từng loại chứng từ xem chứng từ có nằm trong thời gian hiệu lực và đúng quy định hay không? 17 THANH TOÁN QUỐC TẾ TÍN DỤNG CHỨNG TỪ  Kiểm tra có xuất trình chứng từ có đầy đủ chưa?  Kiểm tra xem bộ chứng. .. năng thanh toán Biện pháp:  Tăng cường chức năng quản trị và phòng ngừa rủi ro của ngân hàng  Thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với các ngân hàng đối tác 29 THANH TOÁN QUỐC TẾ TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TỔNG KẾT  Trong nền kinh tế Việt Nam hiện nay tồn tại khá nhiều phương thức thanh toán quốc tế như hối phiếu, lệnh phiếu, phương thức nhờ thu, tín dụng chứng từ, chuyển tiền,… Tuy nhiên, phương thức tín dụng chứng. .. cho các nhà xuất, nhập khẩu trong hoạt động thanh toán quốc tế Tuy nhiên trên thực tế, do phương thức tín dụng chứng từ chủ yếu dựa trên chứng từ nên phương thức này vẫn tồn động không ít rủi ro như giả mạo chứng từ, sự hiểu biết kỹ thuật thanh toán, sự vận dụng, tính trng thực và thiện chí của các bên tham gia Hiểu rõ và đầy đủ phương thức thanh toán tín dụng chắc chắn sẽ giúp ích, tạo điều kiện thuận... thực hiện chiết khấu bộ chứng từ thanh toán hoặc ứng trước tiền trước khi bộ chứng từ được thanh toán 20 THANH TOÁN QUỐC TẾ TÍN DỤNG CHỨNG TỪ Nếu trong L/C có chỉ định cụ thể ngân hàng chiết khấu thì bộ chứng từ chỉ có thể chiết khấu tại ngân hàng đó Trong trường hợp không chỉ định cụ thể ngân hàng nào thì có nghĩa là được chiết khấu tại bất kỳ ngân hàng nào Quy trình thanh toán bằng chiết khấu có... thông báo thư tín dụng (7) NH mở thư tín dụng Bƣớc 5: Nhà xuất khẩu kiểm tra nội dung L/C, nếu đồng ý thì tiến hành giao hàng cho nhà nhập khẩu, nếu không đồng ý sẽ đề nghị ngân hàng điều chỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp hợp đồng Bƣớc 6: Nhà xuất khẩu sau khi giao hàng lập bộ chứng từ thanh toán gởi vào ngân hàng phục vụ mình để được thanh toán 14 THANH TOÁN QUỐC TẾ TÍN DỤNG CHỨNG TỪ Lưu ý: Tùy theo... kết thanh toán L/C trong trường hợp nhà nhập khẩu (người hưởng lợi) không tin tưởng vào khả năng tài chính của ngân hàng mở thư tín dụng Theo điều 8 – UCP, Ngân hàng xác nhận phải Thanh toán, nếu tín dụng có giá trị thanh toán hay thương lượng thanh toán, miễn truy đòi, nếu tín dụng có giá trị thanh toán tại ngân hàng xác nhận Ngân hàng xác nhận bị ràng buộc không thể hủy bỏ đối với việc thanh toán . Ngân hàng chấp nhận (The Accepting Bank) Ngân hàng chấp nhận sẽ thay mặt ngân hàng mở L/C thực hiện chấp nhận hối phiếu kỳ hạn. Ngân hàng chiết khấu (The Negotiating Bank) Ngân hàng chiết. công ty mới ra đời hoặc không đáng tin cậy. Đây chính là hoàn cảnh thuận lợi cho việc sử dụng rộng rãi của thư tín dụng bằng việc mời một ngân hàng đáng tin cậy tham gia vào mối quan hệ của. các phương pháp tổng hợp, phân tích, diễn dịch và quy nạp thông tin để hoàn thành bài viết một cách rõ ràng và dễ hiểu. Nội dung đề tài: Đề tài được chia thành 6 phần. 1. Khái niệm và lịch
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận THANH TOÁN QUỐC TẾ đề tài TÍN DỤNG CHỨNG TỪ, Tiểu luận THANH TOÁN QUỐC TẾ đề tài TÍN DỤNG CHỨNG TỪ, Tiểu luận THANH TOÁN QUỐC TẾ đề tài TÍN DỤNG CHỨNG TỪ

Từ khóa liên quan