TƯƠNG QUAN GIỮA LÂM SÀNG VÀ GIẢI PHẪU BỆNHTRONG VIÊM THẬN LUPUS potx

27 504 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 08:20

TƯƠNG QUAN GIỮA LÂM SÀNG VÀ GIẢI PHẪU BỆNH TRONG VIÊM THẬN LUPUS TÓM TẮT Mục tiêu: Tìm mối tương quan giữa lâm sàng và giải phẫu bệnh trong viêm thận Lupus. Phương pháp: Tiền cứu, phân tích thực hiện trên 34 bệnh nhân viêm thận Lupus nhập khoa Thận bệnh viện Chợ Rẫy. Kết quả: Đây là một nghiên cứu về mối tương quan giữa lâm sàng và giải phẫu bệnh của 34 trường hợp Lupus đỏ hệ thống có tổn thương thận được sinh thiết thận. Nghiên cứu gồm 33 nữ và 1 nam. Phân loại giải phẫu bệnh thận theo Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) như sau: nhóm II (n = 3 trường hợp); nhóm III (n = 8 trường hợp ); nhóm IV (n = 22 trường hợp); nhóm VI (n = 1 trường hợp). Phân tích đa biến về lâm sàng và giải phẫu bệnh cho thấy tương quan với đạm máu (p= 0,007), albumin máu (p= 0,017), tiểu máu (p= 0,035), tiểu đạm (p= 0,006) dự đoán kết quả xấu. Kết Luận: Sinh thiết thận có thể dùng để chứng minh tiên lượng bệnh trong viêm thận Lupus. ABSTRACT CLINICAL AND HISTOLOGICAL RELATED IN LUPUS NEPHRITIS Tran Van Vu, Nguyen Thi Le, Dang Van Phuoc * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 12 - No 3 – 2008: 153 - 160 Objective: To related clinical and histological in patients with Lupus nephritis. Methods: This was prospective and analytic study of 34 patients with Lupus nephritis admitted to renal department of Cho Ray Hospital Results: This is a study of the clinicopathological characteristics of 34 systemic lupus erythematosus patients with nephritis who underwent a kidney biopsy. There were 33 females and 1 male. Renal histology slides from these patients were assessed according to the World Health Organization classification, and were distributed as follows: class II (n = 3 cases); class III (n = 8 cases); class IV (n = 22 cases); class VI (n = 1 case). At multivariate analysis of clinical and histological data at presentation, proteinemia (p=0.007), albuminemia (p=0.017), hematuria (p=0.035), proteinuria (p=0.006) was predictive of an adverse outcome. Conclusions: Renal biopsy may be helpful for establishing the prognosis in patients with lupus nephritis. ĐẶT VẤN ĐỀ Lupus ban đỏ hệ thống (systemic lupus erythematosus – SLE) là một bệnh lý chưa rõ căn nguyên trong đó mô và tế bào bị tổn thương do các tự kháng thể và các phức hợp miễn dịch (3) . SLE thường gây tổn thương đến rất nhiều hệ cơ quan trong cơ thể. Biểu hiện tổn thương thận do SLE có ý nghĩa đặc biệt trong tiên lượng bệnh (1,2,3,4) . Đánh giá tổn thương thận do SLE dựa vào tổng phân tích nước tiểu, cặn lắng nước tiểu, chức năng thận, độ lọc cầu thận, siêu âm bụng… nhưng quan trọng nhất là sinh thiết thận. Theo Cassidy JT sinh thiết thận là điều bắt buộc trước khi điều trị trên lâm sàng (6) , Lehman JA sinh thiết thận khi muốn bất cứ thay đổi điều trị nào (14) , Cameron JS sinh thiết thận khi có bất thường trong nước tiểu hoặc giảm chức năng thận (5) . Các tác giả đã nghiên cứu nhiều phác đồ điều trị tổn thương thận trong SLE, đa số dựa vào tổn thương bệnh học ở thận (1,2,3,5) . Tại nhiều nước trên thế giới sinh thiết thận ở những bệnh nhân được chẩn đoán viêm thận Lupus đã được thực hiện một cách thường quy trong nhiều năm nay (1,2,4,5) . Nhưng tại nước ta, điều này vẫn chưa được đề cập đến một cách chi tiết hoặc chỉ nói đến một cách dè dặt. Trước một bệnh nhân có tổn thương thận do SLE, ngoài triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng kinh điển về chẩn đoán, từ trước đến nay việc điều trị hầu như ít khi dựa trên cơ sở mức độ tổn thương thận mà hầu như giống nhau ở mọi bệnh nhân (8) . Xuất phát từ thực tế trên chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài này. Trong nghiên cứu này chúng tôi tìm mối tương quan giữa lâm sàng, cận lâm sàng, tổn thương giải phẫu bệnh trong viêm thận Lupus tại khoa Thận - BV Chợ Rẫy. ĐỐI TƯỢNG - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Thiết kế nghiên cứu Nghiên cứu tiền cứu, mô tả và phân tích cắt ngang. Đối tượng nghiên cứu Tiêu chí chọn bệnh - Tất cả bệnh nhân được chẩn đoán viêm thận Lupus theo tiêu chuẩn của Hiệp Hội Thấp Hoa Kỳ 1982 (cập nhật năm 1997) nhập khoa Thận bệnh viện Chợ Rẫy trong năm 2005. - Chẩn đoán viêm thận Lupus khi có 4/11 tiêu chuẩn của Hiệp Hội Thấp Hoa Kỳ năm 1982 (cập nhật năm 1997) và trong đó phải có tiêu chuẩn tổn thương thận: a. Tiểu đạm kéo dài > 0,5 g/ 24 giờ hay > 3+ nếu không định lượng được. Hoặc b. Trụ tế bào: trụ hồng cầu, hemoglobin, hạt, ống thận hay hỗn hợp. - Chẩn đoán tổn thương giải phẫu bệnh Thực hiện sinh thiết thận mù bằng kim Silverman hoặc dưới sự hướng dẫn của siêu âm. Mỗi mẫu sinh thiết được cắt và nhuộm theo 3 phương pháp: Hematoxylin – Eosin (HE), Periodic Acid – Shift (PAS), Trichrome hoặc Rouge Sirius, được khảo sát dưới kính hiển vi quang học. Mẩu sinh thiết thận có giá trị khi lấy được > 5 vi cầu và cho chẩn đoán mô học theo tiêu chuẩn WHO 1982. Gồm 6 nhóm: Nhóm I: c ầu thận bình thư ờng (normal glomeruli) - Nh óm II: Viêm c ầu thận trung mô Lupus (mesangial lupus glomerulonephritis) Nhóm III: Viêm c ầu thận lupus tăng sinh khu trú và từng phần (Fo cal and segmental proliferative lupus glomerulonephritis) - Nhóm IV: Viêm c ầu thận lupus tăng sinh lan t ỏa (Diffuse proliferative lupus glomerulonephritis) - Nhóm V: Viêm cầu thận m àng Lupus (membranous lupus glomerulonephritis) - Nhóm VI: Xơ hóa c ầu thận (advanced glomerulosclerosis) Chỉ số họat động và chỉ số mãn tính trong viêm thận Lupus Điểm Ch ỉ số họat động Chỉ số mãn tính 1 – 3 điểm Tăng sinh tế bào nội mô Xơ hóa cầu thận 1 – 3 điểm Xu ất tiế bạch cầu Xơ hóa mô kẽ 1 – 3 điểm H ọai tử d ạng sợ hay sự vỡ nhân Teo ống thận Điểm Ch ỉ số họat động Chỉ số mãn tính 1 – 3 điểm Th ể liềm tế bào Thể li ềm dạng sợi 1 – 3 điểm Hình cu ộn dây hay thiên t ắc hyalin 1 – 3 điểm Viêm mô kẽ T ổng 24 điểm 12 điểm Sinh thiết thận phải có sự đồng ý của bệnh nhân và gia đình. Các bước tiến hành Thu thập số liệu Tất cả bệnh nhân trong nghiên cứu đều được tiến hành thống nhất theo các bước (theo bệnh án mẫu) và các xét nghiệm đều được thực hiện tại phòng xét nghiệm BV Chợ Rẫy. Tổng kết xử lý số liệu Phân tích số liệu bằng phần mềm Stata phiên bản 8. Sự khác biệt được coi là có ý nghĩa thống kê khi p<0,05. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Tổn thương giải phẫu bệnh Chúng tôi đã tiến hành sinh thiết thận trong 34 trường hợp. Tỉ lệ các loại tổn thương giải phẫu theo phân loại của WHO 1982 (cập nhật năm 1997) như sau: Bảng 1. Phân bố tổn thương giải phẫu bệnh cầu thận. Nhóm Số trường hợp Tỉ lệ % Nhóm II Nhóm 3 8 8,82 23,53 [...]... văn(2,14) Mối tương quan giữa giải phẫu bệnh với dịch tễ học, lâm sàng và cận lâm sàng Viêm cầu thận là biến chứng nguy hiểm nhất của SLE và là yếu tố tiên lượng bệnh(6) Đứng trước một bệnh nhân viêm thận Lupus chúng ta cần phải biết tổn thương giải phẫu bệnh thận là gì? để từ đó chọn ra một phác đồ điều trị thích hợp cho từng bệnh nhân Mặc dù lợi ích của sinh thiết thận trên bệnh nhân viêm thận Lupus như... p=0,037 1 4 3 0 8 2 4 19 1 26 < 20  20 Lâm sàng Bảng 4 Tương quan giữa lâm sàng và giải phẫu bệnh Nhó m II Nhó m III 3 th Nhó m IV 8 th m VI 22 th Nhó Tổ kiểm 2 ng 1th 34 th Phép Phù 3 6 18 1 28 p=0, 88 Tăn 0 1 6 0 7 g huyết áp Hội p=0, 74 0 3 12 0 15 chứng p=0, 24 Thận hư Viê 0 m thận 0 2 0 2 p=0, 79 Cận lâm sàng Bảng 5 Tương quan giữa giải phẫu bệnh với các cận lâm sàng khác Nh óm II Nh óm III 3 th Nh... giảm và sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p=0,810), (bảng 5) Nghiên cứu chúng tôi ghi nhận kết quả tương tự như y văn KẾT LUẬN Tổn thương giải phẫu bệnh của thận trong viêm thận Lupus: nhóm IV nhiều nhất (64,71%), kế đến là nhóm III (23,53%), nhóm II (8,82%), thấp nhất là nhóm VI (2,94%) Trong viêm thận Lupus có một số liên quan giữa lâm sàng, cận lâm sàng và các loại tổn thương giải phẫu bệnh thận. .. quan giữa giải phẫu bệnh với lâm sàng và cận lâm sàng Do số lượng bệnh nhân sinh thiết thận còn ít nên khi tìm mối tương quan chúng tôi chia thành 2 nhóm: nhóm nặng gồm những bệnh nhân có tổn thương giải phẫu bệnh thận nhóm IV, VI; nhóm nhẹ gồm những bệnh nhân có tổn thương giải phẫu bệnh thận nhóm II, III Dịch tễ học Bảng 3 Đặc điểm dịch tễ của các nhóm tổn thương giải phẫu bệnh Nhó Nhó Nhó Nhó Tổn... với y văn và các nghiên cứu khác(2,8,6,15) Tuy nhiên có sự tương quan giữa tuổi với tổn thương giải phẫu bệnh thận Trong nghiên cứu của chúng tôi những bệnh nhân trên 20 tuổi khi được sinh thiết thận đều cho kết quả là thuộc nhóm nặng (nhóm IV và VI) và sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê (p=0,037), (bảng 3) Theo y văn và các nghiên cứu khác cho thấy không có sự liên hệ giữa tổn thương giải phẫu bệnh... các loại tổn thương giải phẫu bệnh ở cầu thận Chúng tôi nhận thấy có sự khác biệt về tỉ lệ tiểu máu giữa các nhóm tổn thương giải phẫu bệnh cầu thận và sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê (p=0,035), (bảng 5) Các tài liệu khác cũng cho nhận xét tương tự như chúng tôi tiểu máu ít ở nhóm II, vừa ở nhóm III, nhiều ở nhóm IV, VI(1,5,14) Tóm lại tiểu máu gợí ý tổn thương giải phẫu bệnh thận nhóm nặng (nhóm... thương và có thuyên tắc hyaline (Cellular & cressants) Viêm cấp trong vi cầu, quanh vi cầu, quanh ống thận, mô kẽ và mạch máu Có 6 trường hợp chỉ số mạn tính ≥ 4 thì 5 trường hợp nhóm IV, 1 trường hợp nhóm VI Trong nghiên cứu có 1 trường hợp sinh thiết thận là nhóm IV nhưng có chỉ số hoạt động là 7, chỉ số mạn tính là 3 Theo y văn, đây cũng là một yếu tố tiên lượng nặng Mối tương quan giữa giải phẫu. .. nhận thấy có sự liên quan giữa tuổi với tổn thương giải phẩu bệnh thận có thể là sự ngẫu nhiên do sự chọn bệnh Vì trong nghiên cứu chúng tôi số trường hợp trên 20 tuổi chiếm 74,47% Lâm sàng Phù là triệu chứng thường gặp trong viêm thận Lupus Chúng tôi ghi nhận đa số bệnh nhân nhập viện vì triệu chứng này chiếm 28/34 trường hợp, tương tự nghiên cứu của Châu Thị Kim Liên (90%)(8) và Đỗ Kháng Chiến (88%)(10)... là nhóm III, II, V; nhưng không có sự liên quan giữa tăng huyết áp với tổn thương giải phẫu bệnh Hội chứng thận hư chiếm 15/34 trường hợp, tỉ lệ này giống của các tác giả Cameron JS(5), Appel G.B(2) và Dương Minh Điền(9) từ 45 – 65% Tỉ lệ hội chứng thận hư khác nhau giữa các nhóm tổn thương giải phẫu bệnh, sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê Hội chứng thận hư gặp nhiều nhất ở tổn thương nhóm IV... nghiên cứu, viêm thận chỉ có 2 trường hợp ở nhóm IV và sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê (bảng 4) Cận lâm sàng Tỉ lệ giảm độ lọc cầu thận khác nhau giữa các nhóm tổn thương thận nhưng sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê (p=0,908); độ lộc cầu thận giảm chỉ có ở nhóm IV (4 trường hợp), các nhóm khác thì bình thường (bảng 5) Các tài liệu nghiên cứu khác cho thấy độ lọc cầu thận giảm nhiều . TƯƠNG QUAN GIỮA LÂM SÀNG VÀ GIẢI PHẪU BỆNH TRONG VIÊM THẬN LUPUS TÓM TẮT Mục tiêu: Tìm mối tương quan giữa lâm sàng và giải phẫu bệnh trong viêm thận Lupus. Phương pháp:. nhân viêm thận Lupus nhập khoa Thận bệnh viện Chợ Rẫy. Kết quả: Đây là một nghiên cứu về mối tương quan giữa lâm sàng và giải phẫu bệnh của 34 trường hợp Lupus đỏ hệ thống có tổn thương thận. tài này. Trong nghiên cứu này chúng tôi tìm mối tương quan giữa lâm sàng, cận lâm sàng, tổn thương giải phẫu bệnh trong viêm thận Lupus tại khoa Thận - BV Chợ Rẫy. ĐỐI TƯỢNG - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
- Xem thêm -

Xem thêm: TƯƠNG QUAN GIỮA LÂM SÀNG VÀ GIẢI PHẪU BỆNHTRONG VIÊM THẬN LUPUS potx, TƯƠNG QUAN GIỮA LÂM SÀNG VÀ GIẢI PHẪU BỆNHTRONG VIÊM THẬN LUPUS potx, TƯƠNG QUAN GIỮA LÂM SÀNG VÀ GIẢI PHẪU BỆNHTRONG VIÊM THẬN LUPUS potx

Từ khóa liên quan