NGUYÊN LÝ MÁY - CHƯƠNG 6: MA SÁT potx

22 597 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 07:21

CH NG 6.ƯƠ CH NG 6.ƯƠ MA SÁT MA SÁT NGUYÊN LÝ MÁY NGUYÊN LÝ MÁY Đ I H C CÔNG NGHI P TP.H CHÍ MINHẠ Ọ Ệ Ồ Đ I H C CÔNG NGHI P TP.H CHÍ MINHẠ Ọ Ệ Ồ KHOA CO KHÍ KHOA CO KHÍ Ch ng 6: Ma sátươ Ch ng 6: Ma sátươ  6.1 Đ i c ngạ ươ 6.1 Đ i c ngạ ươ  6.2 Ma sát trong kh p t nh ti nớ ị ế 6.2 Ma sát trong kh p t nh ti nớ ị ế  6.3 Ma sát trong kh p quayớ 6.3 Ma sát trong kh p quayớ §6.1. Đ i c ngạ ươ §6.1. Đ i c ngạ ươ  Ma sát là hi n t ng t nhiên và ph bi n ệ ượ ự ổ ế Ma sát là hi n t ng t nhiên và ph bi n ệ ượ ự ổ ế trong k thu t, g m 2 lo i ma sát:ỹ ậ ồ ạ trong k thu t, g m 2 lo i ma sát:ỹ ậ ồ ạ + Ma sát có h i gây mòn chi ti t, sinh nhi t, ạ ế ệ + Ma sát có h i gây mòn chi ti t, sinh nhi t, ạ ế ệ gi m hi u su t máyả ệ ấ gi m hi u su t máyả ệ ấ + Ma sát có l i dùng trong truy n đ ng đai, ợ ề ộ + Ma sát có l i dùng trong truy n đ ng đai, ợ ề ộ phanh, ô tô…. phanh, ô tô…. §6.1. Đ i c ngạ ươ §6.1. Đ i c ngạ ươ 6.1.1 Phân lo iạ 6.1.1 Phân lo iạ  Theo tính ch t ti p xúc:ấ ế Theo tính ch t ti p xúc:ấ ế Ma sát t ma sát khô ma sát n a khô, n a ướ ữ ữ Ma sát t ma sát khô ma sát n a khô, n a ướ ữ ữ tướ tướ §6.1. Đ i c ngạ ươ §6.1. Đ i c ngạ ươ  Theo tính ch t chuy n đ ng: ma sát tr t, ma sát lăn. ấ ể ộ ượ Theo tính ch t chuy n đ ng: ma sát tr t, ma sát lăn. ấ ể ộ ượ  Theo tr ng thái gi a hai v t khi ti p xúc: ma sát tĩnh, ạ ữ ậ ế Theo tr ng thái gi a hai v t khi ti p xúc: ma sát tĩnh, ạ ữ ậ ế ma sát đ ngộ ma sát đ ngộ §6.1. Đ i c ngạ ươ §6.1. Đ i c ngạ ươ 6.1.2 L c ma sát và h s ma sátự ệ ố Khi tác d ng lên v t A m t l c P nh ng v t v n đ ng yên ụ ậ ộ ự ư ậ ẫ ứ ch ng t có m t l c khác tác d ng lên v t, cân b ng v i l c ứ ỏ ộ ự ụ ậ ằ ớ ự P. L c đó g i là l c ma sát Fự ọ ự ms Khi tăng P t t thì v t v n đ ng yên ch ng t l c masát ừ ừ ậ ẫ ứ ứ ỏ ự tăng theo H s ma sát ệ ố f ms = F t /N F t : là giá tr gi i h n c a l c ma sátị ớ ạ ủ ự H s ma sát đ ng ệ ố ộ f d = F d /N F d : l c ma sát ng v i ự ứ ớ tr ng thái chuy n đ ngạ ể ộ §1. Đ i c ngạ ươ §1. Đ i c ngạ ươ 6.1.3 Đ nh lu t Coulomb v ma sát tr t khôị ậ ề ượ L c ma sát t l v i áp l c pháp tuy n N. Chi u ự ỉ ệ ớ ự ế ề c a l c ma sát là chi u ch ng l i chuy n đ ng ủ ự ề ố ạ ể ộ t ng đ iươ ố H s ma sát ph thu c vào v t li u b m t ti p ệ ố ụ ộ ậ ệ ề ặ ế xúc, tr ng thái b m t ti p xúc và th i gian ti p ạ ề ặ ế ờ ế xúc H s ma sát không ph thu c vào di n tích ti p ệ ố ụ ộ ệ ế xúc và v n t c t ng đ i gi a hai b m tậ ố ươ ố ữ ề ặ §6.2. Ma sát trên kh p t nh ti nớ ị ế §6.2. Ma sát trên kh p t nh ti nớ ị ế 6.2.1 .Ma sát trên mặt phẳng L c tác đ ng ự ộ F = Psinα: t o ra chuy n đ ng ạ ể ộ N = Pcos α: gây ra l c masát ự F ms = f.N = f.Pcos α: l c masát ự Đ t tagặ φ = f. Góc φ g i là góc masát. ọ Đi u ki n chuy n đ ng là F>= Fề ệ ể ộ ms NFP  += F ;tanα >= f hay α >= φ §6.2. Ma sát trên kh p t nh ti nớ ị ế §6.2. Ma sát trên kh p t nh ti nớ ị ế Đi u ki n chuy n đ ng không ph thu c vào giá ề ệ ể ộ ụ ộ tr mà ch ph thu c vào ph ng c a l c tác d ng ị ỉ ụ ộ ươ ủ ự ụ P + P n m ngoài nón ma sát, v t A chuy n đ ng ằ ậ ể ộ nhanh d n.ầ + P n m trên nón ma sát, v t A chuy n đ ng đ uằ ậ ể ộ ề + P n m trong nón ma sát v t A chuy n đ ng ch m ằ ậ ể ộ ậ d n, r i đ ng yên. ầ ồ ứ §6.2. Ma sát trên kh p t nh ti nớ ị ế §6.2. Ma sát trên kh p t nh ti nớ ị ế 6.2.2 .Ma sát trên mặt nghiêng a/ Vật đi lên đều Lực tác dụng : Hệ lực cân bằng Nếu: A chuyển động Điều kiện tự hãm: QP   , [...]...§6.2 Ma sát trên khớp tịnh tiến 6.2.2 Ma sát trên mặt phẳng nghiêng b Vật đi xuống đều c d e Nếu: Vật A chuyển động §6.2 Ma sát trên khớp tịnh tiến  6.2.2 Ma sát trên rãnh V §6.2 Ma sát trên khớp tịnh tiến 6.2.2 Ma sát trên rãnh V §6.2 Ma sát trên khớp tịnh tiến f f = cos β ' 6.2.3 Ma sát trên ren vít 1/ Ma sát trên ren vuông 2/ Ma sát trên ren tam giác 6.2.3 Ma sát trên ren vít 6.3 Ma sát trên... Ma sát trên khớp quay 6.3.1 Ma sát trên ổ đỡ Q: tải trọng tác dụng đi qua tâm f = tgφ: hệ số masát M: moment quay trục R: Phản lực tại khớp R=F+N=-Q N = Rcosφ : áp lực F = Rsinφ f ’ = f/ (1+f2)1/2 : hệ số masát thay thế trên ổ đỡ Mms = R.ρ = Q ρ: moment masát ρ: bán kính vòng masát Ổ mới (khít) Mms = π*r*f’*Q/2  Ổ khít đã mòn Mms = 4*r*f’*Q/π  Ổ chặn Ổ mới Mms = 2.f.Q(r2 3- r13 )/ 3.(r22 –r12 ) Ổ đã . 6.ƯƠ MA SÁT MA SÁT NGUYÊN LÝ MÁY NGUYÊN LÝ MÁY Đ I H C CÔNG NGHI P TP.H CHÍ MINHẠ Ọ Ệ Ồ Đ I H C CÔNG NGHI P TP.H CHÍ MINHẠ Ọ Ệ Ồ KHOA CO KHÍ KHOA CO KHÍ Ch ng 6: Ma sát ơ Ch ng 6: Ma sát ơ  6.1. Ma sát t ma sát khô ma sát n a khô, n a ướ ữ ữ Ma sát t ma sát khô ma sát n a khô, n a ướ ữ ữ tướ tướ §6.1. Đ i c ngạ ươ §6.1. Đ i c ngạ ươ  Theo tính ch t chuy n đ ng: ma sát tr t, ma sát. Ma sát trên ren tam giác 2/ Ma sát trên ren tam giác 6.2.3. Ma sát trên ren vít 6.2.3. Ma sát trên ren vít 6.3 Ma sát trên kh p quayớ 6.3 Ma sát trên kh p quayớ 6.3.1 Ma sát trên đổ ỡ 6.3.1 Ma
- Xem thêm -

Xem thêm: NGUYÊN LÝ MÁY - CHƯƠNG 6: MA SÁT potx, NGUYÊN LÝ MÁY - CHƯƠNG 6: MA SÁT potx, NGUYÊN LÝ MÁY - CHƯƠNG 6: MA SÁT potx, 2/ Ma sát trên ren tam giác