Bài giảng chiến lược và kế hoạch phát triển pot

17 851 15
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 07:20

     !"  # $%&'()*%+(, / # 012,.3 4 ( 5 4  5 4  #6'()*%+(,789: ;# <=.>0?(72,7%0<?(,-@%AB?02C%0 D# E03(F<G 4 >%0<?(,-@%HB?02C%0 I# J<K.L(0G 4 M<NL%0<?(,-@%&7B?02C%0 O# E03(F<G 4 >%0<?(,-@%HB?02C%0&P<E0-Q(M0-P(M ;#<=.>0?(72,7%0<?(,-@%AB?02C%0  R%%29S<(M >2 L8F9<SMT <%><2(L9U V!>9L>TMU <W RST>L<,TS X,L( Y29L%0<T&<(MW.%%TWW<(W<>.L><2(WW.%0LWZL9HX2,<><%WHF.W<(TWWH <(S.W>9U29WX29>H29>0TWB<,,2YX,L((<(MY29W.%0W<>.L><2(W[  TFW>T9\WTZ 29,S<%><2(L9UV0<?(,-@%[)-@%%2<,7VB02L 0]%&*02C%0)^(0&7)<*.B0<=(%$%02C>)_(MK.3(W`[#  R,Y9TS0L(S,T9V0<?(,-@%FL2078&<a%'()^(0%$%8b%><G. %QF1(HS7<0C(%cLH)d(M>0e<,`L%0](%$%0>0f%g><?(>9h(0 07(0)_(M&7X03(Fi%$%>7<(M.UG(>0<?>U?.)=>0`%0<a(%$% 8b%><G.)j[#  0T2k&*%0<?(,-@%B<(0S2L(0 0<?(,-@%,78_>B?02C%0 >27(S<a(%0l9L(0N(M%$%0>0f%87%j>0=)C>)-@%(0<a8 &b&78b%><G.%cL(jH)$Xf(M>-Q(M>0m%0&P<(0N(M>0LU)i< %cL>h(0>0?%n(M(0-o1U9L%$%W`B<a(F'>>0-e(M#0<?(,-@% (0p8>J<)L0jL,@<>0?%C(0>9L(0&7>J<>0<?.02$(0N(MF'>,@< %02  q?02C%0,7Mhr - E,L( <W L WT> 2Y ST%<W<2(W LF2.> 02Z >2 S2 W28T>0<(M<(>0TY.>.9T# - 0- &3 4 U q? 02C%0 ,7 8_> >sX 0@X (0N(M 02C> )_(M)-@%WtXo?X>0T2,^%0>9h(0H%j>0e<0C(H (M.d( ,`%H '( )^(0 (0N(M 8b% ><G. %b >0= &7 o$%)^(0F<a(X0$X>J>(0'>u)=>0`%0<a(8_> 8b%><G.%.J<%v(M)w)-@%)*9L# - q? 02C%0 %j8b% ><G.H M<1< X0$XH >i %0f% >0`% 0<G 4 (H(M.d(,`%### - xq?02C%0&7S`$(rrr ;#<=.>0?(72,7%0<?(,-@%AB?02C%0 D#E03(F<G 4 >%0<?(,-@%&7B?02C%0 0<?(,-@% q?02C%0 Tng qut C thê Di hn hơn t di hn hơn n đnh hơn t n đnh  䦋 ㏒䦋좈㌌ ໱ 琰茞 ᓀ 䦋 Ü  䦋 ㏒䦋좈㌌ ໱ 琰茞 ᓀ 䦋 Ü I#J<K.L(0G 4 M<NL%0<?(,-@%&7B?02C%0  q?02C%0)-@%o3US`(MS`L>9G(%0<?(,-@%  q?02C%0,7%b>0=0jL%cL%0<?(,-@%  0<?(,-@%)-@%027(>07(0H>0`%0<G 4 (S`L>9G( &<G 4 %>0`%0<G 4 (%$%B?02C%0  0<?(,-@%8L(M>m(0%0'>)^(00-P(MHB?02C%0 8L(M>m(0>i%0f%>0`%0<G 4 (%0<?(,-@%#  92(M>0e<M<L(>0`%0<G 4 (8y 4 >%0<?(,-@%%j>0= )-@%>0`%0<G 4 (>0y(MK.L(0<*.B?02C%0M<J(M (0L.02z 4 %B0$%(0L.# O#E03(F<G 4 >%0<?(,-@%HB?02C%0&P< E0-Q(M0-P(M  0<?(,-@%B?02C%0,7%0l)?(%$%0>0f%)=><?()?(8b% ><G.S`L>9G(&C%09L%$%8b%><G.H02C>)y 4 (MH%$%0>0f%A/ )d>0`%0<G 4 (H)-e(M)<(-P%F-P%)=)C>)-@%8b%><G. )j#  E0-Q(M0-P(M,70-P(M,`L%0]()=)<)?(8b%><G.)w )^(0#f%,7X0-Q(M0-P(M,7%2()-e(M)<#  0<?(,-@%AB?02C%0,7/)dA%$%0>0f%)<>9G(%2()-e(M )w%0]( <(00]L km%0 {b%><G.) <G 4 ( >C< km%0 {b%><G.) <G 4 ( >C< <(00]L ;#E0-Q(M0-P(M&7%$%0><?X%3 4 (
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng chiến lược và kế hoạch phát triển pot, Bài giảng chiến lược và kế hoạch phát triển pot, Bài giảng chiến lược và kế hoạch phát triển pot, Phân biệt chiến lược, kế hoạch với Phương hướng

Từ khóa liên quan