quá trình hình thành từ điển thảo mộc dược học p6 ppsx

6 277 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 06:20

Cách dùng thông thng : Dùng sc ung c khô mi ngày 6-12 gram hay âm nhuyn c i p ngoài ni ch sng Dùng ti  gii cm. Sao en  cm máu, tr rong kinh 2- Ti Thái Lan :  Cú c gi là Yaa haew muu ; Rc dùng li tiu, h nhit và kin v. Chùm  (Cn hành) làm thuc giúp  m hôi, gii nhit, tr tiêu hóa, chng sng. Nc sc t chùm rc ung thay trà  trau bao t, có khi ung chung vi mt ong 3- Ti n  : Cây c gi là Motha (Phn ng là Mustak) : Thân và R dùng cha các bnh v ng nht là loét bao t, tiêu chy, n không tiêu ; cng dùng  li tiu, trau và c t kinh ln kinh nguyt không u. Dùng tr bnh ngoài da, bò cp cn, sng và phù trng  cú trong ông Y : ông Y c truyn dùng R chùm (rhizome) cùa C cú  làm thuc : V thuc c gi là ng ph (Xiang fu), Dc liu trng ti các tnh Sn ông, H Nam, Trit giang c thu hoch vào mùa thu và phi khô. Nht dc gi là Kobushi và Triu tiên gi là Hyangbu. ng phc xem là có v cay, hi ng, hi ngt; tính bình và tác ng vào các kinh ch thuc Can và Tam tiêu : hành khiu, khai ut, thông kinh, tiêu sng, gim au ng ph có nhng c tính : u hòa và Phân tán u Can Khí : giúp tr các chng Can Khí b tc gây au ni thng v và cng cng vùng h v. Tính bình ca v thuc cùng vi kh nng phân tán và u hòa khin thuc c s dng khá ph bin :  trau, tc ngc và vùng hông , Hng phc dùng phi hp vi Sài h (Chai-hu=Radix Bupleuri) và Bch thc (Bai shao = Radix Paeoniae Lactiflorae)  trau vùng thng v và bng di, n không tiêu, ói ma , tiêu chy do Khí tc i Can và T, Hng phc dùng chung vi Mc hng (Mu xiang=Radix Aucklandiae Lappae) và Pht th (Fo-shou= Fructus Citri Sarcodactylis).  trau, cng tc, trì tr ni bng di do Hàn và Khí tc ti Can ,Thn : Dùng ng ph vi Ô dc (Wu yao=Radix Linderae Strychnifoliae) và Tiu hi hng (Xiao hui xiang=Fructus Foeniculi Vulgaris). ng ph dùng chung vi Khng trut (Cang zhu= Rhizoma Atractylodis)  trn không tiêu, au, tc bên hông và bng di, ói ma,  chua u hòa Kinh nguyt, Ch thng : dùng u hành s di chuyn ca Can Khí trong các bnh Ph khoa nh Bt kinh, Kinh không u thng phi hp vi ng quy (Dang gui=Radix Angelicae Sinensis) và Xuyên khung (Chuan xiong=Radix Lingustici Chuan xiong). Liu dùng : 4.5-12 gram. Khi sao vi gim, thuc s tng thêm kh nng i vo kinh ch thuc Can và tác dng gim au gia tng. Khi tm và sao vi ru trng, thuc tng kh nng vào các kinh mch Cách thc sao tm Hng phc cho là s thay i tích cht tr liu : V thuc ng dùng khi ch bnh ni hông, ngc và  gii cm; Sao en có tác dng cm máu, dùng trong trng hp rong kinh. Tm nc mui, ri sao cho bt ráo, dùng cha bnh  huyt. Tm nc tiu tr em ri sao  giáng Hòa Khí có chng bc nóng. Tm gim sao  tiêu tích t, cha huyt , u báng.Tm ru sao  tiêu m, cha khí tr. Hng ph T ch (tm c 4 th ri sao) dùng cha các bnh Ph khoa  c hai dng Hàn và Nhit. Tài liu s dng : § Tn Cây thuc Vit Nam (Võ vn Chi). § Chinese Herbal Medicine Materia Medica (Dan Bensky) § Thai Medicinal Plants (N.Farnsworth &N. Bunyapraphatsara) § Major Herbs of Ayurveda (E.Williamson). § Trang Website ca PubMed. § Trang Website ca Rain-tree  MC Cây thuc b gan, tr rn cn ? ::: Ds. Trn Vit Hng ::: C mc, mt cây thuc Nam rt thông thng mc hoang hu nh khp ni, hin là mt c liu ang c nghiên cu v kh nng bo v gan và trc nc c ca mt s loài n nguy him. Ti n , C mc là mt trong mi cây hoa b ích (Dasapushpam), ã c dùng trong các  phm thoa tóc, bôi da t thi xa xa ng thi làm nguyên liu  ly cht phm en nhum tóc. Ti Java, lá cây c dùng làm thc phm Cây c mc c ghi trong các sách thc vt và dc liu Âu-M di tên Eclipta alba , h thc vt Compositae (Asteriacea). Tên ng ngha là Eclipta prostrata. Sách ca J. Duke (Handbook of Medicinal Herbs), Võ vn Chi (Tn Cây thuc Vit Nam) u ghi là 2 tên ch chung mt cây, riêng sách ca  tt Li li cho là 2 cây khác nhau (?) : Eclipta alba c cho lá Cò nh ni (Cò mc) còn Eclipta prostrata li cho là Cây cúc áo(?) c tính thc vt :  mc, còn gi là C nh ni, thuc loi thân tho hng niên, cao trung bình 0.2-0.4 m, có khi n 0.8 m, mc bò , hoc có khi gn nh thng ng, có lông trng cng, tha. Thân màu lc hay nâu nht hay hi  tía. Lá mc i, phin lá dài và hp c 2.5 cm x 1.2 cm. Mép lá nguyên hay có rng ca cn, hai mt lá u có lông. Hoa mu trng hp thành u, c  k lá hay u cành, có hoa cái bên ngoài và hoa lng tính  gia. Qu thuc loi  qu ct u, có 3 cnh màu en dài chng 3mm  mc trong Dc hc dân gian : C mc ã c dùng rt ph bin trong dân gian ti n , Pakistan, Vit Nam, Trung Hoa và các Quc gia vùng Nam Á. 1- Ti n  : C mc c dùng tr sói u, nm lác ng tin, thuc nhum tóc và tr gan, lá lách phù trng; sng gan-vàng da và làm thuc  tng quát. Cây cng c dùng tr ho, chy máu ming, n khó tiêu, choáng váng, cha au rng, giúp lành vt thng R dùng gây nôn ma, x. Lá giã nát p tr vt cn do bò cp. 2- Ti Pakistan : Eclipta alba, c gi ti Pakistan là Bhangra, bhringaraja, c dùng trong dân gian di nhiu dng. Cây ti c dùng làm thuc b chung, giúp gim sng gan và lá lách, tr bnh ngoài da, tr suyn, khi dùng tr bnh gan liu nc sc s dng là 1 thìa cà phê hai ln mi ngày; cây giã nát, trn vi du mè c dùng p vào ni hch sng, tr nh ngoài da Lá dùng tr ho, nhc u, hói tóc, gan và lá lách sng phù, vàng da. 3- Ti Trung Hoa : Eclipta prostrata , hay Mò hàn lian : Lá c cho là giúp mc tóc. Toàn cây làm cht chát cm máu, trau mt, ho ra máu, tiu ra máu; au lng, sng rut, sng gan, vàng da Lá ti c cho là có th bo v chân và tay nông gia chng li sng và nhim c khi làm vic ng-áng, tác dng nãy theo Vin Y hc Chiang-su là do  thiophene trong cây. 4- Ti Vit Nam : C mc c dùng tr xut huyt ni tng nh ho ra máu, xut huyt rut, chy máu rng, u, li ; tr sng gan, sng bàng quang, sng ng tiu tr mn nht u inh, bó ngoài giúp lin xng. Cách dùng thông thng là dùng khô, sc ung; khi dùng bên ngoài lá ti âm nát p ni vt thng. Th n dùng c mc vò nát  tr phng do vôi. Thành phn hóa hc : C mc cha : - Các glycosides triterpene và Saponins : 6 glycosides loi oleanane : Eclalbasaponins I-VI ( 2 cht mi ly trích c nm 2001 c tm ghi là XI và XII) , Alpha và Beta-amyrin , Ecliptasaponin D Eclalbatin. - Các Flavonoids và Isoflavonoids : Lá và t lá cha Apigenin, Luteolin và các glucosides liên h. Toàn cây cha các isoflavonoids nh Wedelolactone, Desmethylwedelolactone, Isodemethylwedelolac tone, Strychnolactone - Aldehyd loi terthienyl : Ecliptal ; L-terthienyl methanol; Wedelic acid. - Sesquitepne lactone : Columbin. - Các sterols nh Sitosterol, Stigmasterol - Các acid hu c nh Ursolic acid, Oleanolic acid, Stearic acid, Lacceroic acid ; 3,4- dihydroxy benzoic acid; Protocateuic acid c tính dc hc : 1. Tác dng chng sng-viêm : Trích tinh Eclipta alba, khi th nghim trên các thú vt b gây sng phù cp tính và kinh niên, cho thy kh nng c ch s sng n 58.67 % (Journal of Research and Education in Indian Medicine S 9-1990). Ni chut, dung dch trích bng nc- alcohol c ch làm gim c phn ng gây ra bi acid acetic n 35-55 % khi dùng liu ung 200 mg/kg. Bt lá Eclipta alba dùng liu ung (1500 mg/kg) có tác dng chng sng hu hiu c chn 47.7%) so sánh vi indomethacin (c chc 51%) : Dc tho có hiu nng nh hn vào giai n th 2 ca tin trình sng viêm, nên có l hot ng bng c ch s to prostaglandins và kinins (Fitoterapia S 58-1987) 2. Tác dng bo v gan : Trích tình C mc bng ethanol: nc (1:1) ã c nghiên cu trong th nghim tác hi ni gan gây ra bi tetrachloride Carbon ( th ni chut) ghi nhn trích tinh tão c s bo v gan bng cách giúp u hòa nng  ca các men có liên hn vic bin dng thuc ni ty th gan. (Journal of Ethnopharmaco logy S 70-2000) Eclipta alba còn có hot tính mnh hn khi dùng phi hp vi Cây Chó  (Phyllanthus niruri) và Curcumin (t Ngh) theo t l 25:15:10 (P.niruni : E. alba : Curcumin). Nng  lipid cao trong gan và bilirubin trong huyt thanh st gim và tr v mc bình thng. Hn hp này làm tng mc  triglyceride trong máu, tng tin cht-beta-lipoproteins và cholesterol. Trích tinh bng ethanol t cây E. alba ti cho thy mt tác dng bo v gan áng k (tùy thuc vào liu s dng) trong các trng hp h gan do CCl4 gây ra ni chut th nghim, không thy du hiu ngc dù cho dùng n 2 gram/ kg  c dng ung ln chích qua màng phúc toan (Phytothera py Research S 7-1993). Th nghim ni chut bch tng ghi nhn tác dng bo v gan xy ra t liu 100mg/ kg. Các hiu ng bo v gan ca dch chit bng nc ông khô cng c nghiên cu trong các trng hp sng gan cp tính gây ra ni chut nht bng 1 liu CCl4 hay acetaminophen và ni chut nhà bng beta-D-galactosamin : Kt qu cho thy có tác dng c cháng k trong phn ng to s tng transaminase trong máu gây ra bi CCl4 ni chut nht và galactosamine ni chut nhà, nhng không có hiu ng trong trng hp h hi gan do acetaminophen. 3. Tác dng làm H huyt áp : Hn hp polypeptides ca E. alba có tác dng h huyt áp i chó. Columbin, trích t dch chit toàn cây bng ethanol cho thy kh nng h huyt áp rõ t ni chut ã b gây mê. 4. Kh nng trung hòa tác dng ca nc rn : Nghiên cu ti H Universidade Federal do Rio de Janeiro (Ba tây) (1989) ghi nhn dch chit bng ethanol cúa E.alba có kh nng trung hòa các hot tính nguy hi (n gây cht ngi) a nc c loài rn chuông Nam M (Crotalus durissus terrificus). Các mu dch chit tng ng vi 1.8 mg trích tinh khô dùng cho mi chut th có th trung hoà c n 4 liu nc c gây t vong (LD 50 = 0.08 micro gram nc/ g thú vt : Dch chit Eclipta c chc s phóng thích creatinine kinase t bp tht ca chut khi tip xúc vi nc rn thô. (PubMed - PMID : 2799833). Mt nghiên cu khác, cng ti Ba tây (1994) , kho sát các tác dng chng c tính ca c rn trên bp tht và chng chy máu, ca 3 cht trong thành phn C mc : wedelolactone, WE; stigmasterol, ST và sitosterol, SI. Th nghim dng nc c ca các loài rn lc Bothrops jararacussu, Lachesis muta , c t tinh khit hóa bothrops toxin, bothropasin và crotoxin S u hiu c o lng bng tc  phóng thích creatine kinase t c bp chut Kt qu cho thy (in vitro) c tính trên bp tht ca nc rn crotalid và các c t tinh khit u b trung hòa i WE và dch trích C mc (EP), c WE ln EP u c ch tác dng gây chy máu ca nc Bothrops, c ch tác dng ca men phospholipase A2 trong crotoxin, và tác dng ly gii protein a nc B.jararaca.(PubMed - PMID 8079371)  mc trong ông Y c truyn : ông Y c truyn gi C mc là Hn liên tho (Hán lian cao), hay Mc hn liên. (Nht dc i là Kanrensò) Dc liu là toàn cây thu hái vào u mùa thu. Cây mc hoang ti các vùng Giang tây, Trit giang, Qung ông c cho là có v ngt/ chua, tính mát ; tác dng vào càc kinh mch thuc Can, Thn. Han lian cao có nhng tác dng : - Dng và B Âm-Can và Âm-Thn: dùng tr các chng suy Âm Can và Âm Thn vi các triu chng choáng váng, mt m, chóng mt, tóc bc sm ; thng dùng phi hp vi N trinh  (Nu zhen zi= Fructus Ligustri lucidi) . - Lng Huyt và Cm máu (Ch huyt) : tr các chng Âm suy vi các triu chng chy máu do 'Nhit' ti Huyt nh ói ra màu, ho ra màu, chy máu cam, phân có máu, chy màu t cung và tiu ra máu.  tr tiu ra máu c mc c dùng chung vi M (Xa tin tho=Che qian cao (Plantaginis) và R c tranh (Bch mao cn= Bai mao gen (Rhizoma Imperatae);  tr phân có máu, dùng chung vi a du= di yu (Radix Sanguisorbae);  tr ói ra màu, dùng chung i Trc bách dip xy khô = Ce bai ye (Cacumen Biotae) Tài liu s dng : § Major Herbs of Ayurveda (E. Williamson) § Chinese Herbal Medicine Materia Medica (D. Bensky) § Medicinal Plants of China (J Duke & Ed Ayensu) § Medicinal Plants of India and Pakistan ( J.F Dastur) § Oriental Materia Medica (Hong-Yen Hsu) § n Cây thuc Vit Nam (Võ vn Chi)  ci trng ::: Ds. Trn Vit Hng :::  ci trng là mt gia ình thc vt bao gm nhiu loi rau có c khác nhau, có th tm chia thành 2 nhóm : Nhóm c ci trng Âu-M vi c thng nh và tròn tra màu t trng n ng nht, có khi tím, c gi chung là Radish và nhóm Á châu, thng gi là Oriental (Chinese hay Japanese) Radish hoc khác hn là Daikon : c thng ln , thuôn dài màu trng. Trong phm vi bài này xin bàn n Daikon là loi C ci trng mà ngi Vit thng dùng kho chung i tht hay cá hoc  mui chua. Tên Khoa hc: Raphanus sativus thuc h thc vt Cruciferae. Ngi M thng gi nht di tên Daikon. . c 2.5 cm x 1.2 cm. Mép lá nguyên hay có rng ca cn, hai mt lá u có lông. Hoa mu trng hp thành u, c  k lá hay u cành, có hoa cái bên ngoài và hoa lng tính  gia. Qu thuc loi . ng tin, thuc nhum tóc và tr gan, lá lách phù trng; sng gan-vàng da và làm thuc  tng quát. Cây cng c dùng tr ho, chy máu ming, n khó tiêu, choáng váng, cha au rng, giúp lành. dùng bên ngoài lá ti âm nát p ni vt thng. Th n dùng c mc vò nát  tr phng do vôi. Thành phn hóa hc : C mc cha : - Các glycosides triterpene và Saponins : 6 glycosides loi
- Xem thêm -

Xem thêm: quá trình hình thành từ điển thảo mộc dược học p6 ppsx, quá trình hình thành từ điển thảo mộc dược học p6 ppsx, quá trình hình thành từ điển thảo mộc dược học p6 ppsx