quá trình hình thành từ điển thảo mộc dược học p5 pdf

6 199 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 06:20

- Phosphorus 24 mg - Potassium 220 mg - Sodium 5 mg - Beta Carotene (A) 51 IU - Thiamine (B1) 0.014 mg - Riboflavine (B2) 0.060 mg - Niacin (B3) 0.460 mg - Ascorbic acid (C) 14 mg Thành phn hóa hc : Theo phân cht ca Institut National de la Santé et de la Recherche Medicale, Nancy (Pháp) thì : Opuntia ficus-indica Phn tht cha Glucose (35%), Fructose (29%), trong khi ó vò ngoài cha glucose (21%).  l protein : Tht (5.1%), Vò da (8.3%), Ht (11.8%). Cht bt có trong c 3 phn : v, tht và ht. Cht s trong phn tht cha nhiu pectin (14.4%) trong khi ó V và Ht cha nhiu cellulose (Vò 29.1%; Ht 45.1%).  ch nhiu Calcium (2.09%) và Potassium (3.4%). Phn v bc bên ngoài ht có cha nhiu D-xylans . Qu còn cha : Nhiu sc t loi betalains nh Betanin, Indica xanthin ( s phi hp gia các sac t này o ra nhng màu sc khác nhau cho qu, thay i t vàng, n trng ). Nhiu flavonoids nh Quercetin, Dihydroquercetin, Querce tin 3-methyl ether. Kaempferol, Rutin Các polyphenols Gai có cha nhng hp cht Arabinan-cellulose c tính dc hc : Tác dng trên H Tiêu hóa và Chng sng-viêm : Pectin và Cht nhày ca Opuntia có li cho H tiêu hóa. HOa c dùng  tr tiêu chy, au bng và các triu chng khó chu ng rut. Kh nng chng ung loét bao tã c nghiên cu ti Messina -Ý (Journal of Ethnopharmacology S 76 (Jan 2001) Opuntia ã c nghiên cu  làm ngun cung cp cht s trong dinh dng. Dch chit bng ethanol cho thy có hot tính bo v niêm mc ng tiêu hóa, làm gim au, c ch s di chuyn ca leukocyte ni chut b gây phù bng carrageenan, ng thi cng c ch s phóng thích beta-glucuronidase (mt loi enzym lysosomal có trong neutrophil ca chut) (Archive of Pharmacology Research S 21-1998). Dch chit t Qu Opuntia dillenii (liu 100-400mg/kg, tiêm qua màng phúc toan) có hot tính chng phn ng sng gây ra ni chân chut b chích carrageenan, tác dng cng tùy thuc liu s dng : các phn ng khi chm vào vt nóng b c ch khi dùng liu 100 mg/kg. (Journal of Ethnopharmacology S 67-1999). Tác dng trên Lipids : Opuntia ficus-indica, khi dùng ti có nhng tác dng tt khi th trên chut : nhng thông s v tình trng cholesterol cao trong máu u gim bt rõ rt. Pectin ly trích t Opuntia làm gim c mc LDL ni chut b th nghim (Journal of Nutrition S 120-1990). Tác dng làm gim hng trong máu : Có nhiu nghiên cu ghi nhn tác dng làm hng trong máu ca Opuntia streptacantha ni ngi và thú vt th nghim. Nghiên cu quan trng nht c công b trên Diabetes Care S-1990. Ngoài ra các loài Opuntia khác nh O. fuliginosa và O. megacantha u có tác dng hng, tuy nhiên O. megacantha b ghi nhn là có tác dng c cho thn. Tác dng hng mnh hn khi dùng lá nu sôi, sau khi dùng, tác dng h ng tng dn, lên n m cao nht sau 3-4 ting và có th kéo dài n 6 ting (Liu dùng c  ngh là 500 g lá un sôi, chia làm 2-3 ln trong ngày) Hot tính ngoài da : Hoa ca Opuntia ã c dùng làm cht gây co mch, cht chát ni vt thng, và giúp t thng mau lành. Lá Nopales ã c dùng ph bin ti Mexico  tr phng, phng ng, nga Hot tính bo v H thn kinh : Nghiên cu ti Khoa Dc lc hc, H Y Khoa Dongguk, Kyongju (Nam Hàn) ghi nhn nhng flavonoids trong Opuntia ficus-indica (trích bng ethyl acetate) có hot tính bo v thn kinh chng li các h hi do oxyd hóa gây ra bi xanthine/xanthi ne oxydase (liu IC50 =4-5 microg/ ml), c chc tác dng c hi ca các gc t do loi picrylhydrazyl và lipid peroxidase (Brain Research S 7 tháng 3, 2003). Vài phng thc s dng trong dân gian : Dùng làm thc phm : Khi dùng làm thc phm, nên chn qu mm nhng ng nhn, qu nguyên vn, mu m, không có nhng m mc. Nu qu còn cng nên  vài ngày  nhit  bình thng, ch vào t lnh khi quã mm. Có thn lnh , hay dùng thìa xúc ly phn tht, thêm c ct chanh, ng, xay nhuyn, lc qua rây  b ht Lá hay Nopales có th nu sôi trong vài phút ri xt nhn nh salad hay chiên chung vI trng, cà chua i Vit Nam : Cành (Lá) có nha c dùng làm thuc cha mn nht. (Ly mt khúc lá, co sch gai, giã nát vi lá t, lá mng ti, ri p vào mn, hay nht u inh). i Trung Hoa : Lá Xng Rng bà (Tiên nhân chng= Xian ren zhng) c xem lá có vng, tính mát, có tác dng 'hành khí, hot huyt', 'thanh nhit, gii c', 'tán , tiêu thng', kin v và ch khái. R và Thân dùng tr 'v khí thng', báng, l, ho, au c hng i n  : Opuntia dillenii , c gi là nagphana . Lá ti nghin nát p vào mn nht, chng ng. Qu dùng làm thuc tr ho gà. Tài liu s dng : §The Review of Natural Products (Facts and Comparison) §Natural Medicines Comprehensive Database (Pharmacist's Letter). §The Whole Foods Companion (Dianne Onstad) §Uncommon Fruits & Vegetables (E. Schneider) §Medicinal Plants of India (SK Jain) §Medicinal Plants of China (J. Duke) C Cú - cây thuc a dng rt d tìm - ::: DS Trn Vit Hng ::: Có rt nhiu loi c c xem là loài hoang di cn nh b ni nhng vn hoa, công viên nhng li là nhng ngun dc liu quý giá cn c nuôi trng nh c tranh, c cú, c mc  cú , còn gi là C gu hay vn hoa hn là Hng Ph, Tam Lng là mt trong nhng cây c quý rt áng chú ý.  Cú, tên khoa hc, Cyperus rotondus, thuc h thc vt Cyperaceae, là mt loài c di c rt ph bin ti các quc gia nhit i tn , Trung Hoa qua Vit Nam n c nhng quc gia hi o nh Nht, Indonesia. Ti Vit Nam, cây mc di trong vn, trên mng, bãi , bãi cát, có th sng c trên t nc l và nc mn. Ti Hoa K cây c gi là Nut-grass , Sedge weed hay Cyperus  cú thuc loi cây a niên, thân r nh và dài nm di t, hình ch, thân có tng n phình thành c cng tó mc lên thân chi khi mt t. Thân có th cao 10-60 cm, hình tam giác (do ó có tên là Tam lng). Lá dài bng thân có thn 20 cm, mc  gc, màu xanh xm. Hoa mc thành cm n hay kép to thành tán  ngn thân. Qu thuc loi b qu có 3 cnh, u vàng khi chín i sang en nht. Cây tr hoa, ra qu t mùa hè sang mùa ông. Thành phn hóa hc :  cú cha : - Tinh du d bay hi : Chng ct bng hi nc thân và c r ly c 0.5-0.9 % tinh du gm phn chính là các hydrocarbon loi sesquiterpene (25%), epoxides (12%), ketones (20%) và các alcohol loi monoterpene và aliphatic (25%) bao gm isocyperol, cyperone rotundines A-C, cyperene, cyperol, cyperlolone-cyperrotundone, rotundene, beta-selinene, patchoulenone, isopatchoula-3,5-diene, cary ophyllene-6,7 oxide, caryophyllene-alpha-oxide và nhiu monoter penes thông thng khác nh cineole, limonene và camphene. - Các triterpenes : Beta-sitosterol, oleanic acid và các cht khác. - Các acid hu c : p-hydroxybenzoic, lauric, linoleic, myristic, oleic, palmitic, stearic acid. - Các cht nh : Flavonoids, - Các ng hu c : Fructose, Glucose, Sucrose, Galactose - Các khoáng cht : St, Phosphorus, Manganese, Magnesium c tính Dc hc : 1- Tác dng chng nôn : Dung dch trich t R bng ethanol có tác dng chng nôn ma ni chó do  hot tính i kháng phn ng to nôn ma gây ra bi apomorphine (Indian Journal of Medical Research S 58-1970). 2- Hot tính kháng viêm và h nhit : ch chit t R Cò cú bng nhng dung môi hu c có tác dng chng sng rt rõ i vi phn ng phù to ra do carageenan ni chut bch tng dch chit bng petroleum ether c chc 75%, chloroform 60.6 %, methanol 57.7 %  liu 10 mg/kg, so sánh vi hydrocortisone c chc 57.7 %. Dch chit bng alcohol t thân có tác ng h nhit, có th so sánh vi sodium salicylate ( trong th nghim gây tng thân nhit bng men) (Planta medica S 39-1980). Các hot tính này c cho là do  beta sitosterol trong cây. 3-Tác dng chng ký sinh trùng st rét : Peroxycalamenene , mt sesquiterpene loi endoperoxyde, ly trích t thân c cú có tác dng chng ký sinh trùng st rét  nng  EC50 2.33X10-6M (Phytochemistry S 40- 1995) Các dch chit t thân C cú bng dichloromethane, petroleum ether và methanol cho thy tác dng chng Plasmodium falciparum chng K1. Liu IC50 là 5-9 g/ml cho dch chit bng dichloromethane, và 10-49 g/ ml cho petroleum ether hay methanol 4- Tác dng chng béo phì : Trong mt th nghim trên 30 ngi mp phì cho dùng bt tán t thân C cú trong 90 ngày : Kt qu ghi nhn có s gim cân cùng vi gim cholesterol và triglycerides trong máu (Indian Medicine S 4-1992). 5- Kh nng bo v t bào : c sc t R C cú ã c ánh giá v kh nng chng li các tác hi gây ra ni bao t do ethanol: Dch chit, cho ung bng nhng liu 1.25, 2.5 và 4 gram bt r thô/ kg cho thy có tác dng chng u loét, tác dng này tùy theo liu thuc s dng. Hot tính o v có liên hn vic c ch bài tit dch v và các cht prostaglandins ni sinh (Phytotherapy Research S 11-1997). 6-Tác dng trên các sc t : ch chit bng methanol, sau khi c thng hoa, có tác dng kích thích s sinh sn các t bào mang sc t (melanocytes), giúp gii thích vic s dng C cú trong các sn phm làm en tóc, thoa da. 7- Hot tính kháng sinh và chng nm : u C cú c ch s tng trng ca Staphylococcus aureus, nhng không tác dng trên E.coli, E.typhosum, Vibrio cholerae và vài chng Shigella. Trong s các phn chit : cyperone hu nh không tác dng, trong khi ó các phn hydrocarbon cyperene I và II tác ng mnh hn là du và cyperol. (Current Science S 4-1956) ch chit C cú có kh nng c ch 100% các loi nm Sclerotinia scle rotiorum, Phytophthora capsici và Colletotrichum chardoniacum, c ch 44% trên Aspergillus niger. ch chit bng alcohol chng c các nm Trichophyton rubrum, Epidermophyton floccosum và Microsporum gypseum. 8- Tác dng trên Huyt áp-Tim mch : ch chit bng nc và alcohol gây h huyt áp rõ rt ni chó và mèo. Khi chích i da dch chit bng nc vào ch th nghim a n tim ngng p  k tâm thu ; chích tnh mch cho ch, mèo và th gây ra s giãn nng mch vành. 9- Tác dng trên c trn : ch chit bng nc có tác dng c ch s co tht, làm th giãn bp tht t cung i ph n bình thng và ph n có thai, ng thi làm gim au.  Cú trong Dc hc dân gian :  Cú là mt v thuc khá ph bin trong dc hc dân gian ti rt nhiu ni trên th gii : 1- Ti Vit Nam :  Cú c xem là mt v thuc Lý khí, gii ut, dùng u kinh, gim au vi nhng ch tr : - au bao t do thn kinh, sình bng, y tc hông, ngc, nôn ma,  chua. - Kinh nguyt không u, thng kinh. - Chn thng do té ngã; lc, sng nht. . niên, thân r nh và dài nm di t, hình ch, thân có tng n phình thành c cng tó mc lên thân chi khi mt t. Thân có th cao 10-60 cm, hình tam giác (do ó có tên là Tam lng) xm. Hoa mc thành cm n hay kép to thành tán  ngn thân. Qu thuc loi b qu có 3 cnh, u vàng khi chín i sang en nht. Cây tr hoa, ra qu t mùa hè sang mùa ông. Thành phn hóa. Thiamine (B1) 0.014 mg - Riboflavine (B2) 0.060 mg - Niacin (B3) 0.460 mg - Ascorbic acid (C) 14 mg Thành phn hóa hc : Theo phân cht ca Institut National de la Santé et de la Recherche Medicale,
- Xem thêm -

Xem thêm: quá trình hình thành từ điển thảo mộc dược học p5 pdf, quá trình hình thành từ điển thảo mộc dược học p5 pdf, quá trình hình thành từ điển thảo mộc dược học p5 pdf

Từ khóa liên quan