0

Bài giảng môn Toán cao cấp 2

46 723 1
  • Bài giảng môn Toán cao cấp 2

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/07/2014, 15:44

Bài giảng môn Toán cao cấp 2 Trong chương trình bày những khái niệm cơ bản và kết quả cơ bản về phép tính vi phân của hàm số nhiều biến số; định nghĩa hàm số nhiều biến số, miền xác định, cách biểu diễn hình học, giới hạn và tính liên tục của hàm số nhiều biến số, đạo hàm riêng và vi phân toàn phần, đạo hàm cấp cao, đạo hàm theo hướng, cực trị của hàm số nhiều biến số và một số ứng dụng của phép tính vi phân vào hình học. . x0 y1 w2 h2" alt=""
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng môn Toán cao cấp 2, Bài giảng môn Toán cao cấp 2, Bài giảng môn Toán cao cấp 2

Từ khóa liên quan