0

Một số vấn đề đổi mới quản lí nhà nước về khoa học- công nghệ ở Việt nam hiện nay

27 2,680 21

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2013, 08:55

Một số vấn đề đổi mới quản lí nhà nước về khoa học- công nghệ ở Việt nam hiện nay 1 LỜI NĨI ĐẦU Ngày nay , khoa học - cơng nghệ đã trở thành một lực lượng sản xuất quan trọng hàng đầu của nhân loại . Phát triển giáo dục , khoa học - cơng nghệ đã được Đảng ta khẳng định là ‘’ Quốc sách hàng đầu “ , từ đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ VII của Đảng năm 1991. Đến hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Trung ương ( khố VIII tháng 12 năm 1996 ) , tư tưởng này đã trở thành một chủ trương , hành động của tồn Đảng , tồn dân ta . Đối với nước ta , phát triển giáo dục và đào tạo , phát triển khoa học - cơng nghệ là điều kiện cần thiết để giữ vững độc lập dân tộc và xây dựng thành cơng chủ nghĩa xã hội ; là “ khâu đột phá ” để Việt Nam hội nhập được với thế giới hiện đại và vươn lên trở thành một quốc gia xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, văn minh . Thế nhưng còn một khoảng cách rất xa giữa tiềm năng phát triển khoa học - cơng nghệ nước ta với thực trạng của nó . Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Trung ương ( khố VIII ) đã nhận định : “ Nền khoa học - cơng nghệ nước ta phát triển chậm chưa tương xứng với tiềm năng sẵn có , chưa đáp ứng u cầu phát triển của thời kỳ cơng nghiệp hóa , hiện đại hóa, còn thua kém so với nhiều nước trong khu vực ” Vì vậy , u cầu đưa khoa học - cơng nghệ thành cơ sở và động lực cho sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước , để cơng nghiệp hóa đất nước phải bằng và dựa vào khoa học - cơng nghệ đã trở thành một nhiệm vụ cấp bách của Nhà nước và nhân dân ta, trong đó có lực lượng làm cơng tác nghiên cứu lý luận thuộc lĩnh vưc khoa học - cơng nghệ . Chính tính chất cấp bách của thực tiễn phát triển kinh tế – xã hội và thực tiễn cơng tác quảnNhà nước về khoa học - cơng nghệ trong những năm qua nên em đã mạnh dạn nghiên cứu đề tài “Một số vấn đề đổi mới quảnNhà nước về khoa học - cơng nghệ Việt Nam hiện nay” Do đề tài rộng và phức tạp , trong khi khả năng của em là có hạn , cho nên , đề án của em viết chắc chắn còn nhiều điểm yếu và sai sót . Vì vây , em mong nhận THƯ VIỆN ĐIỆN TƯÛ TRỰC TUYẾN 2 được ý kiến nhận xét q báu của các thầy ( cơ ) giáo dạy các bộ mơn và nhất là ý kiến của cơ giá, người đã trực tiếp hướng dẫn em làm đề tài này . PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ KHOA HỌC - CƠNG NGHỆ 1) Khái niệm về khoa học - cơng nghệ. 1.1) Khái niệm về khoa học Khoa học theo cách hiểu thơng thường là một hình thái ý thức xã hội , bao gồm tập hợp các hiểu của con người về các quy luật tự nhiên , xã hội , tư duy và nó sẽ trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp khi nó được đem áp dụng trong cuộc sống của con nguời . Trong từ điển Oxford , thuật ngữ khoa học dùng để chỉ những hoạt động nghiên cứu cơ cấu , bản chất cũng như hành vi của thế giới vật chất và tự nhiên cũng như xã hội . Chính vì vậy , có thể chia khoa học thành khoa học tự nhiên , khoa học xã hội và một cách chi tiết hơn , các ngành khoa học khác . 1.2) Khái niệm cơng nghệ Thuật ngữ cơng nghệ gần đây đã trở thành một cụm từ được nhiều người các lĩnh vực khác nhau nhắc tới . Có thể cơng nghệ xuất hiện đơng thời với sự hình thành lồi người . Từ “ Cơng nghệ ” xuất phát từ chữ Hy Lạp “ Techno ” có nghĩa là một nghệ thuật hay một kỹ năng và “ loga ” có nghĩa là một khoa học , hay sự nghiên cứu Việt Nam , cho đến nay cơng nghệ thường được hiểu là q trình để tiến hành một cơng đoạn sản xuất , là thiết bị để thực hiện một cơng việc ( do đó cơng nghệ thường là tính từ của một cụm thuật ngữ như từ qui trình cơng nghệ , thiết bị cơng nghệ , dây chuyền cơng nghệ ). Nhưng cách đây từ vài chục năm , Anh , Mỹ , rồi Tây Âu bắt đầu sử dụng thuật ngữ cơng nghệ để chỉ các kỹ thuật cụ THƯ VIỆN ĐIỆN TƯÛ TRỰC TUYẾN 3 thể bắt nguồn từ các thành tực khoa học , coi các kỹ thuật đó như một sự phát triển của khoa học ứng dụng trong thực tiễn . Học giả nước ngồi , D.L.Spencer cho rằng cơng nghệ là sách giáo khoa trình bày cách thức kết hợp các yếu tố đầu vào để tạo ra một đầu ra tốt cho nền kinh tế . K.Galraith coi cơng nghệ là sự áp dụng một cách hệ thống khoa học và kiến thức liên quan vào các nhiệm vụ thực tế . Theo nhóm nghiên cứu thuộc chương trình khoa học - cơng nghệ cấp Nhà nước , thuật ngữ này được tiếp cận theo ba cách khác nhau.  Cơng nghệmột nền khoa học ứng dụng nhằm vận dung các quy luật tự nhiên và các ngun ký khoa học để đáp ứng nhu cầu về vật chất và tinh thần của con người .  Cơng nghệ như là các phương tiện kỹ thuật , là sự thể hiện vật chất hóa của tri thức ứng dụng .  Cơng nghệ như là một tập hợp các cách thức , phương pháp dựa trên cơ sở khoa học và sử dụng vào sản xuất trong các ngành khác nhau để tạo ra các sản phẩm vật chất . Như vậy , theo cách tiếp cận này , cơng nghệ bao gồm cả tri thức (khoa học ) cũng như tồn bộ cách thức khác nhau để sử dụng tri thức đó nhằm tạo ra những sản phẩm vật chất mới . Sự kết hợp của các hệ thống tri thức đó là một đòi hỏi tất yếu để tạo ra cơng nghệ và nế khơng có cách thức xử lý hợp lý , khoa học , khó có được cái mà chúng ta gọi là cơng nghệ . Một cách tư duy khác về thuật ngữ này được các giới sản xuất , kinh doanh quan tâm là : Cơng nghệ gồm tất cả những gì , bao gồm cả tài năng ,trí tụê cũng như các thiết bị , phương pháp được sử dụng trong sản xuất kinh doanh cung cấp dịch vụ và có thể mua bán trao đổi trên thị trường . Khi nghiên cứu cơng nghệ một số nhà nghiên cứu “coi cơng nghệ bao gồm hai yếu tố ” : THƯ VIỆN ĐIỆN TƯÛ TRỰC TUYẾN 4 Phần cứng : bao gồm máy móc , trang thiết bị . Trong nột số trường hợp gọi đó là trang thiết bị kỹ thuật . Phâng cứng này được mua bán , trao đổi trên thị trường như những loại hàng hóa bình thường khác . Phần mềm : bao gồm những tri thức , kỹ năng , bí quyết cũng như các cơng thức hướng dẫn sử dụng , phối kết hợp các thiết bị với nhau. Phần mềm cũng là yếu tố được mua bán , trao đổi trên thị trường . Các thành phần cấu thành cơng nghệ : + Nhóm các yếu tố về kỹ thuật ( Technoware ) : bao gồm các trang thiết bị cầm tay hoặc cơ giới hóa ; trang thiết bị tự động , trang thiết bị được máy tính hóa và trang thiết bị liên kết . + Nhóm các yếu tố thuộc về con người ( Humanware ) : bao gồm những năng lực vận hành và khởi động , năng lực và tái sản xuất , năng lực thích nghi và hồn thiện và năng lực phát minh sáng tạo . + Nhóm các yếu tố về thơng tin ( Infoware ) : bao gồm các thơng tin dữ liệu và bí quyết liên quan đến việc sử dụng thành thạo và khai thác trang thiết bị . + Nhóm các yếu tố thuộc về tổ chức ( Orgaware ) : bao gồm những cách thức tổ chức nhằm vận hành liên kết các yếu tố khác của cơng nghệ . Bốn thành phần trên của cơng nghệ liên quan chặt chẽ với nhau và cung cần thiết cho việc sản xuất hàng hóa và dịch vụ . 2. Mối quan hệ giữa khoa học và cơng nghệ . Khoa học được nói đến là việc tìm kiếm các các quy luật điều chỉnh hiện tượng tự nhiên , khơng phụ thuộc vào bất cứ sự quan tâm nào đến khả năng áp dụng trên giác độ kinh tế . Theo nghĩa này , khoa học đơn thuần là sự tìm kiếm chân lý . Trong khi đó cơng nghệ lại có mụa đích áp dụng trực tiếp các ngun tắc và quy luật khoa học vào cuộc sống của con người hay vào một q trình sản xuất . Khoa học cho ta kiến thức , còn cơng nghệ giúp tạo ra của cải vất chất . Phát triển khoa học tạo ra những thơng tin mang tính tiềm năng được sử dụng để sáng tạo THƯ VIỆN ĐIỆN TƯÛ TRỰC TUYẾN 5 cơng nghệ . Giữa chúng có mối quan hệ thiết , như ơng Abdus Salam , nhà vật lý nổi tiếng thế giới đã nói : “ Khoa học của hơm naycơng nghệ của ngày mai ” . Ngày nay , khoa học gắn liền với cơng nghệ tức là gắn trực tiếp việc sử dụng các phát minh khoa học để đưa vào cuộc sống . 3. Đặc điểm của hoạt động Khoa học - cơng nghệ . Có thể nói hoạt động nghiên cứu khoa học và từ đố chuyển sang khoa học - cơng nghệmột trong những hoạt động có những nét đặc thù riêng của nó và cũng là lĩnh vực có thể tạo ra những thành cơng rất to lớn . Hoạt động nghiên cứu khoa học - cơng nghệ có những nét đặc biệt sau : + Hoạt động nghiên cứu khoa học thường đòi hỏi chi phí rất cao . Những nhà bác học của thế kỷ trước là con em của các gia đình giàu có hoặc phải được các tổ chức hay gia đình giàu có đỡ đầu mới nghiên cứu được . Ngày nay , tuy có nhiều cơ hội để tiếp xúc với hoạt động nghiên cứu khoa học , song chi phí cũng vượt rất xa khả năng thu nhập của những người có thu nhập trung bình . Nhiều nhà khoa học có tên tuổi của các nước đang phát triển có thể thành và phát triển được tài năng của mình khi họ có điều kiện sang các nước phát triển và được các nước đó tạo cho những điều kiện cần thiết để nghiên cứu . + Khả năng tự hạch tốn nói chung của hoạt động nghiên cứu khoa học cũng như các hoạt động nghiên cứu triển khai rất khó khăn . + Các hoạt động nghiên cứu khoa học cũng như nghiên cứu triển khai chứa đựng bên trong rủi ro khá lớn . Mức độ rủi ro phụ thuộc vào lĩnh vực khoa học - cơng nghệ nghiên cứu . + Hoạt động nghiên cứu khoa học – cơng nghệ có tác dụng rất lớn đối với cộng đồng . Các thành tựu nghiên cứu , phát minh được lan truyền , phổ biến nhanh và có tác động đến nhiều mặt sinh hoạt của xã hội . + Hoạt động nghiên cứu khoa học - cơng nghệ chịu sự cạnh tranh khá cao khi mà những vấn đề liên quan trực tiếp đến sản xuất cungx được nhiều người quan tâm . THƯ VIỆN ĐIỆN TƯÛ TRỰC TUYẾN 6 + Hoạt động nghiên cứu khoa học - cơng nghệ , đặc biệt là những thành tựu khoa học là sản phẩm chung của nhân loại . Ai cũng có quyền tiếp cận với tri thức đó . + Hoạt động nghiên cứu khoa học - cơng nghệ đòi hỏi sự đổi mới mang tính chất thường xun nhằm đáp ứng sự thay đổi của đời sống kinh tế xã hội . 4. Vai trò của Khoa học - cơng nghệ trong phát triển Kinh tế – xã hội . Một trong những đặc điểm quan trọng của thời đại ngày nay là sự phát triển năng động của cuộc cách mạng khoa học - cơng nghệ hiện đại và ảnh hưởng to lớn của nó đến mọi mặt của đời sống xã hội lồi , đặc biệt là với lĩnh vực kinh tế . Trong vài thập kỷ gần đây , cơng nghệ nổi lên như vấn đề nóng hổi của thời đại . Vai trò có tính quyết định của cơng nghệ đối với cơng cuộc phát triển kinh tế – xã hội đã được cộng đồng quốc tế cơng nhận , đặc biệt là đối với các nước đang phát triển Bảng 1 : Sự đóng góp vào tăng trưởng kinh tế theo các yếu tố một ssố nước tư bản phát triển trong giai đoạn 1950 – 1985. Nước Tư bản Lao động Tiến bộ cơng nghệ Pháp Đức Nhật Bản Anh Mỹ 28 32 40 32 24 - 4 - 10 - 5 - 5 27 76 78 55 73 49 Ủy ban Kinh tế – xã hội Châu Á Thái Bình Dương ( ESCAP ) của Liên hợp quốc đã khẳng định rằng : Nếu có kế hoạch sử dụng cơng nghệ thích hợp , nó có thể là chiếc chìa khố cho một xã hội phồn vinh . Trong giai đoạn cất cách của Châu Âu ( 1850 đến đầu thế kỷ 20 ) , của Mỹ ( 1890 đến đầu thế kỷ 20 ) và của Nhật Bản ( 1955 – 1970 ) , sự tăng trưởng dựa vào THƯ VIỆN ĐIỆN TƯÛ TRỰC TUYẾN 7 nhân tố vốn là 35,7% , vào lao động là 14,8% , và dựa vào khoa học - cơng nghệ là 49,8%. Trong vòng 20 năm qua , một số nước Châu Á đã thành ccơng trong việc đuổi kịp các nước phát triển những lĩnh vực và chiếm được thị phần ngày càng tăng cho các sản phẩm có hàm lượng khoa học và cơng nghệ cao .Giai đoạn 1970 – 1987 , tham gia thị trường xuất khẩu sản phẩm chế tạo có hàm lượng khoa học - cơng nghệ cao của các nước đang phát triển tăng liên tục . Khối lượng mặt hàng này tham gia thị trường tăng từ 2,6% trong năm 1970 lên 13,1% năm 1987 . Tỷ lệ hàng cơng nghệ chế biến trên tổng sản lượng xuất khẩu Hàn Quốc đã là 90% trong năm 1980 và 93% trong năm 1993 , của Malaixia tương ứng là 19% và 65% , của Thái Lan là 28% và 73%. Ấ n Độ đã đạt được thành cơng nổi bật trong lĩnh vực phát triển phần mềm . Sản lượng phần mềm tài khóa 1996 – 1997 là 2,2 tỷ USD so với tài khóa 1985 – 1986 cỡ 10 triệu USD . Sự tác động của Khoa học - cơng nghệ đối với kinh tế thị trường nước ta . Việc phát triển khoa học - cơng nghệ đã làm thay đổi về chất của lực lượng sản xuất và nâng cao trình độ xã hội hóa sản xuất của nước ta , nhằm thúc đẩy q trình chuyển biến nền kinh tế từ chậm phát triển sang phát triển . Dưới tác động của cuộc cách mạng khoa học - cơng nghệ theo hướng đã xác định , đã làm cho nền kinh tế thị trường nước ta từng bước thích nghi với tốc độ nhanh của tính chất mới , của nền kinh tế thị trường thế giới . Thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế qua sự phân cơng lao động làm thay đổi từng bước cơ cấu ngành ,vùng ,thay đổi chiến lược kinh doanh ; thay đổi sự hình thành cơ cấu giá trị hàng hóa , nhất là trong các ngành cơng nghệ mới . Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế , nângh cao năng lực tích luỹ từ nội bộ nền kinh tế tạo điều kiện thay đổi chiến lược tái sản xuất từ giản đơn sang phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu . THƯ VIỆN ĐIỆN TƯÛ TRỰC TUYẾN 8 PHẦN II. QUẢNNHÀ NƯỚC VỀ KHOA HỌC - CƠNG NGHỆ VIÊT NAM . 1) Khái niệm quảncơng nghệ . Về khái niệm quản lý , chúng ta có thể hiểu Quản lý là sự tác động có chủ đích , có tổ chức , của chủ thể quản lý nhằm sử dụng có hiệu quả nhất các tiềm năng , các cơ của hệ thống để đạt được mục tiêu đặt ra trong điều kiện biến động của mơi trường . Trong lĩnh vực cơng nghệ : Quảncơng nghệ là sự tác động liên tục , có tổ chức , có hướng đích của chủ thể quản lý lên đối tượng và khách thể quản lý , để sử dụng các tiềm năng , các cơ hội của hoạt động cơng nghệ nhằm đạt được mục tiêu trước mắt và lâu dài . Như vậy , trong khái niệm này có ba nội dung cần chú ý : - Các hoạt động cơng nghệ . - Các mục tiêu cần đặt ra . - Mối quan hệ giữa hoạt động và mục tiêu. 1.1) Hoạt động cơng nghệ : THƯ VIỆN ĐIỆN TƯÛ TRỰC TUYẾN 9 Là hoạt động có liên quan tới cơng nghệ và các thành phần cơng nghệ. 1.2) Mục tiêu : Đối với quảncơng nghệ , xây dựng và xác định mục tiêu là vấn đề cốt lõi và quan trọng , nó quyết định sự thành bại , hiệu quả của hoạt động cơng nghệ . Mục tiêu tổng qt : Quảncơng nghệ nhằm giải phóng mọi năng lực sẵn có , khai thác mọi khả năng tiềm tàng đất nước và sử dụng có hiệu quả quan hệ quốc tế để phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất , đi đơi với củng cố quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa , phục vụ và giải quyết thị trườngốt nhất mục tiêu kinh tế – chính trị – văn hóa – xã hội đặt ra . Để thực hiện được mục tiêu đó , cần chú ý các mục tiêu cụ thể sau : Tạo bầu khơng khí hướng về cơng nghệ : + Xóa bỏ những quan niệm khơng đúng về cơng nghệ , như có người cho rằng , cơng nghệ là thứ gì đó biến con người thành nơ lệ , cơng nghệ làm mất việc làm … + Phát triển các nguồn lực cơ bản để thúc đẩy triển khai có hiệu quả và phát triển cơng nghệ , đó là nhân lực cơng nghệ , đào tạo người lao động. + Có sự khuyến khích , sự lành nghề và sáng tạo của người lao động. + Có sự trợ giúp lĩnh vực khoa học - cơng nghệ . + Đẩy mạnh hợp tác cơng nghệ trong nước và ngồi nước . 1.3) Mối quan hệ giữa các hoạt động và mục tiêu của nó : Trong cơng nghệ các hoạt động đa dạng và phức tạp . Quảncơng nghệ phải chú ý hoạt động tổng thể và mục tiêu cuối cùng . Ngồi ra trong từng hoạt động , trong từng khâu , trong từng cơng đoạn phải ln ln xem xét mối quan hệ giữa hoạt động và kết quả cần đạt . Chính vì vậy , người ta nhấn mạnh và đặc biệt chú ý khâu kiểm tra , kiểm sốt trong quảncơng nghệ . 2) Nội dung quảnNhà nước về khoa học - cơng nghệ Nội dung quảnNhà nước về khoa học - cơng nghệ bao gồm : THƯ VIỆN ĐIỆN TƯÛ TRỰC TUYẾN 10 + Xây dựng và chỉ đạo thực hiên chiến lược , chính sách , quy hoạch kế hoạch , nhiệm vụ khoa học và cơng nghệ . + Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về khoa học - cơng nghệ . + Tổ chức bộ máy quảnkhoa học - cơng nghệ . + Tổ chức hướng dẫn đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và cơng nghệ . Quỹ phát triển khoa học và cơng nghệ . + Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ . + Quy định việc đánh giá , nghiệm thu , ứng dụng và cơng bố kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển cơng nghệ ; chức vụ khoa học ; giải thưởng khoa học và cơng nghệ và các hình thức nghi nhận cơng lao về khoa học - cơng nghệ của tổ chức cá nhân . + Tổ chức , quảncơng tác thẩm định khoa học - cơng nghệ . + Tổ chức , chỉ đạo cơng tác thống kê , thơnh tin khoa học và cơng nghệ . + Tổ chức , chỉ đạo việc đào tạo , bồi dưỡng nâng cao trình độ chun mơn , nghiệp vụ về khoa học - cơng nghệ . + Tổ chức , quản lý hơph tác quốc tế về khoa học và cơng nghệ . + Thanh tra , kiểm tra việc chấp hành pháp luật về khoa học và cơng nghệ ; giải quyết tranh chấp , khiếu nại tố cáo trong hoạt động khoa học - cơng nghệ ; xử lý các vi phạm pháp luật về khoa học - cơng nghệ . 3) Đặc điểm chiến lược khoa học - cơng nghệ Việt Nam . Thế giới chứng kiến nhiều loại hình chiến lược khoa học - cơng nghệ , tuỳ thuộc sự phát triển của bản thân hoạt động khoa học - cơng nghệ , sự phát triển của kinh tế thị trường và mối quan hệ giữa khoa học - cơng nghệ và thị trường :  Chiến lược khoa học - cơng nghệ thúc đẩy ( Sand T Pusn ) ;  Chiến lược cơng nghệ kéo ( Technology Pull / Driven ) ;  Chiến lược sản phẩm kéo ( Product Pull / Driven ) ;  Chiến lược thị trường kéo ( Market Pull / Driven ) hoặc rộng hơn. THƯ VIỆN ĐIỆN TƯÛ TRỰC TUYẾN [...]... học - cơng nghệ 3 Đặc điểm chiến lược khoa học - cơng nghệ Việt Nam 4 Cơng tác quảnNhà nước đối với hoạt động khoa học - cơng nghệ nước ta từ năm 1954 đến 1996 kết quả và tồn tại PHẦN III: MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐỔI MỚI QUẢNNHÀ NƯỚC VỀ KHOA HỌC - CƠNG NGHỆ VIỆT NAM HIỆN NAY 1 Một số ngun tắc quảnNhà nước về hoạt động khoa học - cơng nghệ 2 Một số giải pháp quảnNhà nước đối với sự khoa học... MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐỔI MỚI QUẢNNHÀ NƯỚC VỀ KHOA HỌC - CƠNG NGHỆ VIỆT NAM HIỆN NAY 1 Một số ngun tắc quảnNhà nước về hoạt động khoa học - cơng nghệ 1.1) Mục đích của sự nghiệp khoa học và cơng nghệ nước ta là phục vụ sự phát triển của con người Việt Nam , cho nên cách thức phát triển khoa học và cơng nghệ cần phù hợp với giá trị nhân văn – bản sắc văn hóa dân tộc để đạt tới sự lâu bền Những nước. .. TỔNG QUAN VỀ KHOA HỌC - CƠNG NGHỆ 1 Khái niệm về khoa học - cơng nghệ 1.1 Khái niệm về khoa học 1.2 Khái niệm cơng nghệ 2 Mối quan hệ giữa khoa học và cơng nghệ 3 Đặc điểm của hoạt động Khoa học - cơng nghệ 4 Vai trò của Khoa học - cơng nghệ trong phát triển Kinh tế – xã hội PHẦN II QUẢNNHÀ NƯỚC VỀ KHOA HỌC - CƠNG NGHỆ VIÊT NAM 1 Khái niệm quảncơng nghệ 2 Nội dung quản lý Nhà nước về khoa học... chức khoa học - cơng nghệ nước ta ; để lực lượng khoa học - cơng nghệ nước ta phát huy được tinh thần hợp tác , cộng đồng , tạo ra những hợp lực mạnh thúc đẩy được kinh tế – xã hội nước nhà phát triển ; để khoa học - cơng nghệ thưch sự là cơ sở và động lực của sự nghiệp cơng nghiệp hóa , hiện đại hóa đát nước hiện nay …Chúng ta cần phải đổi mới một số vấn đề quản lý Nhà nước về khoa học - cơng nghệ. .. hội Nhà nước , mà trước hết là Chính phủ với chức năng quản lý đất nước đã có nhiều cố gắng trong việc thể chế hóa và thực hiện các chính sách của Đảng về khoa học - cơng nghệ trong thời kỳ đổi mới mở cửa Năm 1990 , bộ máy quản lý Nhà nước về khoa học - cơng nghệ được kiện tồn Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước đổi tên thành Ủy ban Khoa học Nhà nước với chức năng là cơ quan quản lý cấp Bộ về các... động khoa học và cơng nghệ Năm 1992 , Nhà nước giao thêm nhiệm vụ quảnmơi trường và cơ quan quảnnày đổi tên thành Bộ Khoa học - cơng nghệmơi trường với một bộ máy thống nhất từ trung ương  Những vấn đề còn tồn tại trong cơng tác quảnkhoa học - cơng nghệ của Nhà nước : Sau 50 năm phấn đấu bền bỉ , dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước , ngành khoa học và cơng nghệ nước. .. đất nước chứ khơng phải từ lợi ích cá nhân và cục bộ của một số nhà khoa học , cơng nghệ + Các cấp , các ngành trong hệ thống quảnNhà nước cần coi khoa học cơng nghệmột ngành sản xuất hàng hóa đặc biệt Vì vậy , tạo lập một thị trường cho khoa học - cơng nghệ đòi hỏi Nhà nước cần hồn thiện hệ thống luật pháp về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và khuyến khích chuyển giao cơng nghệ 2 ) Một số giải... giải pháp quảnNhà nước đối với sự khoa học - cơng nghệ nước ta Theo cách ví của Marx , quản lý giống như lao động của người nhạc trưởng chỉ huy dàn nhạc thì vai trò của “ nhạc trưởng Nhà nướcđối với sự nghiệp khoa học - cơng nghệ nước ta hiện nay là nhạc trưởng của các nhạc trưởng Bởi vì , với một lực lượng “ nhạc cơng ” đơng đảo gồm 48,1 nghìn lao động trong 334 cơ quan R – D ( số liệu... thống hợp tác khoa học giữa nước ta với những nước khác 12 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Xét dưới góc độ quảnkhoa học , đây là giai đoạn của chủ thể quản lý Nhà nước về khoa học - cơng nghệ trong cơ chế kế hoạch hóa tập trung Ngày 20-51975 , Chính phủ quyết định thành lập Viện Khoa học Việt Nam Bên cạnh thành cơng trên , sự quản lý của Nhà nước về khoa học - cơng nghệ cũng bộc lộ một số nhược điểm... cơ chế quản lý bao cấp và cơ chế quản lý theo thị trường , thì thời kỳ 986 – 1996 Nhà nước nươc ta sẽ tiếp tục hồn thiện sự chuyển đổi này Sau đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ VI của Đảng , trên đất nước ta đã diễn ra q trình đổi mới tồn diện mọi lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội và văn hóa , trong đó có sự đổi mới của sự nghiệp khoa học - cơng nghệ Đổi mới lãnh đạo quảnNhà nước về khoa học . III : MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐỔI MỚI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHOA HỌC - CƠNG NGHỆ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY . 1. Một số ngun tắc quản lý Nhà nước về hoạt động khoa học. cơng nghệ trong những năm qua nên em đã mạnh dạn nghiên cứu đề tài Một số vấn đề đổi mới quản lý Nhà nước về khoa học - cơng nghệ ở Việt Nam hiện nay
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số vấn đề đổi mới quản lí nhà nước về khoa học- công nghệ ở Việt nam hiện nay, Một số vấn đề đổi mới quản lí nhà nước về khoa học- công nghệ ở Việt nam hiện nay, , Mối quan hệ giữa khoa học và công nghệ . Đặc điểm của hoạt động Khoa học, Khái niệm về khoa học Mục tiêu : Mối quan hệ giữa các hoạt động và mục tiêu của nó :

Từ khóa liên quan