0

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 7 luyện tập docx

6 1,077 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/07/2014, 17:21

Trờng THPT Lý Bôn - Giáo viên : Nguyễn văn Thế - huyện Vũ th tỉnh thái bình Các thầy cô hãy cùng nhau chia sẻ Giỏo ỏn húa hc lp 11 nõng cao - Bi 7 luyn tp I- Muc tiờu bi hc 1-V kin thc -Cng c kin thc v phn ng trao i trong dd cht in li. 2 V k nng Rốn k nng viờt phng trỡnh phn ng di dng ion v ion rỳt gn II-Cỏc hot ng dy hc A Kin thc cn nh: 1-iu kin xy ra phn ng trao i trong dd cht in li 2-Phn ng thu phõn ca mui l gỡ?Nhng trng hp no xy ra phn ng thu phõn? 3- phng trỡnh ion rỳt gn cú ý ngha gỡ ? B Bi tp Trờng THPT Lý Bôn - Giáo viên : Nguyễn văn Thế - huyện Vũ th tỉnh thái bình Các thầy cô hãy cùng nhau chia sẻ 1- a) Khụng xy ra b) Pb 2+ + H 2 S > PbS + 2H + c) Pb(OH) 2 + 2OH - > PbO 2 2- + 2H 2 O d) SO 3 2- + H 2 O < > HSO 3 - + OH - e) Cu 2+ + H 2 O < > Cu(OH) + + H + g)AgBr + 2S 2 O 3 2- > [Ag(S 2 O 3 ) 2 2+ + Br - h) SO 3 2- + 2H + > H 2 O + SO 2 i) HCO 3 - + H + > H 2 O + CO 2 2-B; C 3- SO 3 2- + H 2 O 2 > SO 4 2- + H 2 O SO 4 2- + Ba 2+ > BaSO 4 4- Ho tan cỏc hoỏ cht vo nc c cỏc dd - dựng CaCO 3 nhn bit gim -dựng NaOH nhn bit bt n v phốn : NH 4 HCO 3 + NaOH > NaHCO 3 ++ H 2 O + NH 3 (mựi khai ) Al 2 (SO 4 ) 3 + 2NaOH > Na 2 SO 4 + Al(OH) 3 (kt ta trỏng) Trờng THPT Lý Bôn - Giáo viên : Nguyễn văn Thế - huyện Vũ th tỉnh thái bình Các thầy cô hãy cùng nhau chia sẻ Al(OH) 3 + NaOH > NaAlO 2 + H 2 O (tan kt ta) - dựng H 2 O 2 v h tinh bt nhn bit mui iot : 2I - + H 2 O 2 > I 2 + 2OH - (I 2 lm h tinh bt cú mu xanh) 5- MCO 3 + 2HCl > MCl 2 + H 2 O + CO 2 (1) NaOH + HCl > NaCl + H 2 O (2) nHCl = 0,02 x 0,08 = 0,0016 mol nNaOH =0,00 564 x 0,1 = 0,000564 nHCl p (1) = 0,0016 0,000564 = 0,001036 mol nMCO 3 = 1/2 nHCl = 0,000518 mol M MCO3 = 0,1022 : 0,000518 = 197 M M = 137 > M l Ba BAI 8 Bi thc hnh s 1 Tớnh axit-baz ; phn ng trong dd cht in li Trờng THPT Lý Bôn - Giáo viên : Nguyễn văn Thế - huyện Vũ th tỉnh thái bình Các thầy cô hãy cùng nhau chia sẻ I - Mc tiờu 1-V kin thc Cng c cỏc kin thc v axit-baz v iu kin xy ra phn ng trao i ion trong dung dch cỏc cht in li. 2-V k nng. Rốn luyn k nng tin hnh thớ nghim vi lng nh húa cht. II Chun b dng c thớ nghim v hoỏ cht cho mi nhúm thc hnh. 1- Dng c thớ nghim. - a thu tinh - ng nghim. - ng hỳt nh git - Thỡa xỳc húa cht. - B giỏ thớ nghim. 2 Hoỏ cht. SGK III. Gi ý t chc hot ng thc hnh ca hc sinh. Thớ nghim 1: Tớnh axit baz. a) Chun b v tin hnh thớ nghim. HS tin hnh nh SGK. Trờng THPT Lý Bôn - Giáo viên : Nguyễn văn Thế - huyện Vũ th tỉnh thái bình Các thầy cô hãy cùng nhau chia sẻ b) Quan sỏt hin tng xy ra v gii thớch. - HS: Quan sỏt v ghi chộp cỏc hin tng phn ng xy ra. - HS: Gii thớch cỏc hin tng ú. Thớ nghim 2: Phn ng trao i ion trong dung dch cht in li. a) Chun b v tin hnh thớ nghim. HS tin hnh nh SGK. b) Quan sỏt hin tng xy ra v gii thớch. - HS: Quan sỏt v ghi chộp cỏc hin tng phn ng xy ra. - HS: Gii thớch cỏc hin tng ú. IV. Ni dung tng trỡnh thớ nghim. 1. Tờn HS.Lp 2. Tờn bi thc hnh. 3. Ni dung tng trỡnh. Trỡnh by cỏch tin hnh thớ nghim, mụ t hin tng quan sỏt c, gii thớch v vit phng trỡnh hoỏ hc(nu cú) cỏc thớ nghim sau: Trờng THPT Lý Bôn - Giáo viên : Nguyễn văn Thế - huyện Vũ th tỉnh thái bình Các thầy cô hãy cùng nhau chia sẻ Thớ nghim 1: Tớnh axit baz. Thớ nghim 2: Phn ng trao i ion trong dung dch cht in li. . Lý Bôn - Giáo viên : Nguyễn văn Thế - huyện Vũ th tỉnh thái bình Các thầy cô hãy cùng nhau chia sẻ Giỏo ỏn húa hc lp 11 nõng cao - Bi 7 luyn tp I- Muc tiờu bi hc 1-V kin thc -Cng c. HCO 3 - + H + > H 2 O + CO 2 2-B; C 3- SO 3 2- + H 2 O 2 > SO 4 2- + H 2 O SO 4 2- + Ba 2+ > BaSO 4 4- Ho tan cỏc hoỏ cht vo nc c cỏc dd - dựng CaCO 3 nhn bit gim -dựng. PbO 2 2- + 2H 2 O d) SO 3 2- + H 2 O < > HSO 3 - + OH - e) Cu 2+ + H 2 O < > Cu(OH) + + H + g)AgBr + 2S 2 O 3 2- > [Ag(S 2 O 3 ) 2 2+ + Br - h) SO 3 2- + 2H + > H 2 O
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 7 luyện tập docx, Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 7 luyện tập docx,