0

Nâng cao chất lượng giờ thực hành tin học 7

18 800 11

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/07/2014, 17:00

Nâng cao chất lượng giờ thực hành Tin học 7     !"#$%"& '#$()*+(,-%"&. (/0#/)(123-4%0 %56"51 789+#$%:%, ".++;1<;=*>0*'*%:+( -?!%(:@+'%*+ +:%(/)(A+%'%"&, 5B%:%C"1 <%'%"&,+D%)%"&%" #:E"5F4*+1 GDE"5F+$=H =-3=.4 /)(%:1GI="%,*+JK"3 J-C%.KJBL!M#$+ $$ 8(61 DN!+OPPQROPPS+DED2TU*+ "5%.5*"&O-V,C*EC1 W++%""5F%;X*J ;YM#$+ LJ-C%.KJB *+K+1<;"+D*- '* -%%%;=E*'FD2TU,4 -+5*"&.31 Giáo viên: Lê Thị Hồng Tươi Trang 1 Nâng cao chất lượng giờ thực hành Tin học 7 Z5-#:+DDS =08CA.4-.L! +1D8+ 4+(64: ++-*J+[2U R\]178- %:,C*"&1 DN-JB#:*=!!!E*+- 0C*"&+^5IK+$ 3=+JB#:*I%- "#_+%6"&%.5 -/IM#$+.IK++1  ! T*+("3JC %*+=-%F0@%56-!/)(#$ -%:%9+1TI%E5%: L865%:`KK1 <"%)"3 %,". '#$"a RTbH6cdRTDVDe=( H.%f+:'#$ TDDR%:%)bgahi#$ TDD*+(+$"-*"&-R/) (*"3*%%@%%,I@ "%"j1 RTbH6OkVOPPlVTDRmn7o<Dm(n7o<D.!"5#: %:'#$TDD#$%)bga08' .4TDDp'#$TDD#$%:Y Giáo viên: Lê Thị Hồng Tươi Trang 2 Nâng cao chất lượng giờ thực hành Tin học 7 :+(="3=JB%F+(#"3B "3#:8J* #$1 qC%C+$$*aDF'6#: ECC=8A+F8 "5111 <;"+D*@*.#8#: D+(+;=H-'.D "#8r*L!J-C%.+;I %-r*L!'#$:+%.% %"&@+=@-8+D$$ 8%561(#"3B+D E"5F%)%'%"&,1 "#$% &'' D-J!+-#:=(+s"%F %>8Ca,"%.C 'I +D1DC*"&=(+J!+"%;= *L!+4-8+ +(6 4C:M#$+ %r*L!1 ()*+, R<"&J0+Tm(mn2"5( %F+"3#:1 Rn#:%"&%:K%I%"&=> #"t%.!+1 Rq,*K+u' *B+4\ -'+8C'I+D1 Giáo viên: Lê Thị Hồng Tươi Trang 3 Nâng cao chất lượng giờ thực hành Tin học 7 R<"&"5:+%.8*&.TU9T-=H#: 1 -./ R9_4+(6K+--'48+%;=*L !+4-8+ +(64C :M#$+%r*L!=E%0*+(++1 RD"5D2TU7Lv%"&*8+N!+OPPdROPPk N"5D2TU9gD"5D3E8C"5C: -#:K"3+1 RU6*"&+(*4J%wP+( *# 4+\x4+yc+"*+s "5"\-=H-"5=H"  4+*+8=111 "EC*JB#:81 R2%H=-*K+%B*+0 J0+$%-8K+4.:-%. %K++ E*C,-K+b%"&-/I *+JK+ 5#_%-M#$+4 *IIC*"&5"1G(=(8" +/K+%0*+(+$"%,"5 1 0%"123241 (56789:8+;,+;,<98*=>?@ ZC*"&%,!+C5C: +"f%6b Giáo viên: Lê Thị Hồng Tươi Trang 4 Nâng cao chất lượng giờ thực hành Tin học 7 \64*:bJ\,B %"&19B--J%,!+C1 8A)55678BC)/<9-DDEF-D(DG=C8H9IJ DD W UL6 z-J+ n\ z Dm {- z|+ UW } UW } UW } UW } UW } l S1w yk c lO1d lP Oc1Q lO yP1l lP Oc1Q O c1P O S1S yk S lS1k k Oy1l lc yd1c S lS1k l O1Q y S1d yd d Ol1l ll Od1k ly yw1O c ly1O l O1Q w S1k wy lO OS1k lO OS1k ll Oc1Q Q lw1P O w1S c S1lP yd w lP1c S ld1w lQ wO1l d Ol1l y d1P DF( lkS yQ ld1y wk Ow1d QS yw1P yQ ld1y k w1Q - 8>IKLM8H9I=5=N,=OPQ)BR8;,<9 7 T--%"+(=#:X&.%6"& *0J-+(-#:+=CB+( s=-1hD--"=#:If=H%3 .-'L!"3-B0+-%%+(-#:j1 <--+(=#:X&.%6"&B6C *+%"&a R~%H%"&+$0+=.-'L! %(B+1DB+%"&L!3=#-|+ -'L!0\1 RD++*%+E(%03=I @++(F% ,-1 R@+%"&u%>%/0#--:%( 8X&BB-%6"&B%(%. #:1 Giáo viên: Lê Thị Hồng Tươi Trang 5 Nâng cao chất lượng giờ thực hành Tin học 7 RTf=H64-=H#:1 R2b-B+(5#:%,%:%($ 1 -6/K+"%)f=H60+-% ="5#:%)="%,1 SQ)I8T9U96L8B?9VW<978XY+P=  9--6+(=#:X&N%6"&/K+ "%)+(M"%b*="E%,+(-#:4 0J-%H *E0F'%.%6"& *1 D%.TU9T"5+(5J %,*+19K+ %F^&*_R=EJB\*_ 'b*-8$%(N196*"& *6*"&+"3++( X&1 9 #$a RT+K%=:X-1 RT+K%HB#0"1 RT+%#:.%6"&1 RT+K%6"&1 D%K+J%4\* (#%"X&.%6"&1 T+aT+OV+1T+M+ "E++B1 Các bước tiến hành: RnC%.,(#1 Giáo viên: Lê Thị Hồng Tươi Trang 6 Nâng cao chất lượng giờ thực hành Tin học 7 Rn"#_L!= +_J1 RDF'"#_+&+E-   :%(1 RnJ* +K+a •DJBK#gJ=F &,1 •TbgL!%"&#%6"& -+L!%"&#%6"& \+1 •q+J%6@%. b1 •Wu'+&I0*+:- !%(*8:1 •DJB%".% IK+r*0L!1 Rn+J*++=Ab %Hl+*:%)1- %"&b%H+$+@ +%;=*+"E12;+"E+- J*_+K441W+%"&"8 K+Yu'381 R8/|%-J8a •DF'+8/|-J+ "E%.R8/|.L!%(8=:+1 Giáo viên: Lê Thị Hồng Tươi Trang 7 Nâng cao chất lượng giờ thực hành Tin học 7 •DF'+"E8/|-J +1 •nF-8/|=F-'1 ns8/|@.BB*+ +%H5%(- +6I +%6+"61 Z [K\6LOQ88OIBQ)I8T9U9996L8B?9VW88 8H9I "I8H9I]"5B^9VW+P=_G8(J l]D--=a V~%H+$0+=a •2=-8'+ 1 •m-M#$+(6+3=vKKG/G1 ~%HL!-'%6"&,%:a •<6"&-a8%"&'% %+ =BM#$%"&+(6+% E+'%31 •<6"&R\aUM#$:'+%  1 =VTf=H4+-=H#:[+ +-]| +(6= ="*J%-= [Danh sach lop em, So theo doi the luc] O]D--%.F':%(8*1 2:%(laW8' %+=B1 G$a2*8%"&'% %+=B1 2:%(K+"%6"&-1 U%)0+X&-="a Giáo viên: Lê Thị Hồng Tươi Trang 8 Nâng cao chất lượng giờ thực hành Tin học 7 R(#,:%(l1 R2"#_*8K+,=8l" =@ =A0\a €W8' %+=B"- € €T,'*%6"&€ Rn+J%;=*%6"& - RDF'"#_+a •<6"&-8'% %+ =B=:*(Điểm trung bình %+=B *6X(Điểm trung bìnhR2ByP1T *8N'+(%1nJ•N"5&$ %b#_+[97aM#$%HbH$ M#$%Hb6111] 2ByP1m%+*K+ •<6"&R\aD %+=B # %+=B*1{, =-M#$%Hb6' 19%6"& Giáo viên: Lê Thị Hồng Tươi Trang 9 Nâng cao chất lượng giờ thực hành Tin học 7 I@# % K++C.58bM6*'1 2"#_*:+(6-J =A'% M#$+:%(1 Rn+%-J:%(1TIu%.b +(6*^+@JB1 2:%(OaUM#$+%  G$a2M#$%"&+v9‚ƒvn‚Gv~G`%  9%6"&-am-M#$+v9‚ƒvn‚% %+ =B3=M#$%"&+G/G%B+<DmC<Dm CC1 9%6"&R\aM#$%"&+v9‚ƒvn‚Gv~ G`% ,+6+%#:1 DF':%(a R(#,:%(O1 R2"#_*8K+,=8 0\a €UM#$+% %+=B€ €</%H%+=BCCCM#$+ € €T,+6+*%6"&€ RDF'"#_+a •<6"&-M#$+vKK% %+ =B=:*( Điểm trung bình %+ =B*6X(Điểm trung bình1T3=M#$ %"&+G/G%/%H%"&%+=BCCC Giáo viên: Lê Thị Hồng Tươi Trang 10 [...]... : Nâng cao chất lượng giờ thực hành Tin học 7 Tin học là môn học mới đối với học sinh phổ thông Để tạo hứng thú học tập cho học sinh và từng bước nâng cao chất lượng bộ môn đòi hỏi người giáo viên phải tìm tòi, đổi mới phương pháp dạy học phù hợp, hiệu quả Trong quá trình dạy học áp dụng việc tổ chức hoạt động nhóm phù hợp với các đối tượng học sinh trong giờ thực hành tôi nhận thấy rằng các em thực. .. nhau trong học tập ở các nhóm III KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC: Qua thời gian áp dụng phương pháp, tôi nhận thấy giờ thực hành thực sự thu hút các đối tượng học sinh hơn chứ không còn là giờ học của các đối tượng học sinh khá giỏi Học sinh hoạt động tích cực hơn, các thao tác trên máy thực hiện khá Giáo viên: Lê Thị Hồng Tươi Trang 11 Sáng kiến kinh nghiệm Nâng cao chất lượng giờ thực hành Tin học 7 : thuần thục... đối tượng học sinh hỗ trợ được cho nhau để cùng học, cùng tiến bộ Kết quả kiểm tra học kì I lớp 7 năm học 2009-2010 (phần thực hành) Lớp Sĩ số Giỏi SL % Kết quả kiểm tra Khá TB Yếu SL % SL % SL % 1 7. 4 2 7. 7 3 7. 8 4 7. 9 5 7. 10 Tổng cộng 39 39 38 43 38 1 97 8 9 8 14 6 45 11 12 14 13 10 60 TT 20.5 23.1 21.1 32.6 15.8 22.8 28.2 30.8 36.8 30.2 26.3 30.5 17 16 15 16 18 82 43.6 41.0 39.5 37. 2 47. 4 41.6 3... lớp Giáo viên cần đưa ra hệ thống bài tập thực hành, yêu cầu về các kĩ năng sát với từng đối tượng học sinh Điều hành các hoạt động của học sinh một cách linh hoạt, tạo cơ hội cho các đối tượng học sinh được thực hành - Đánh giá và theo dõi kết quả học tập theo từng đối tượng học sinh, khen những học sinh thực hành tốt, nghiêm túc, nhắc nhở những học sinh thực hành chưa tốt, chưa nghiêm túc C/ KẾT LUẬN... 10 7. 7 5.1 2.6 0 10.5 5.1 Kém SL % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IV BÀI HỌC KINH NGHIỆM: Để thực hiện tốt một tiết dạy thực hành tin học phù hợp với các đối tượng học sinh thì phải thực hiện được các vấn đề sau: - Thiết kế bài dạy phù hợp với nhiều đối tượng học sinh Giáo viên phải nắm bắt đối tượng học sinh về kĩ năng thực hành và phân loại đối tượng rõ ràng, chính xác - Điều hành tổ chức hoạt động của học. .. góp phần nâng cao chất lượng dạy và học Dĩ An, ngày 27 tháng 02 năm 2010 Người viết Lê Thị Hồng Tươi NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA TỔ CHUYÊN MÔN - Giáo viên: Lê Thị Hồng Tươi Trang 13 Sáng kiến kinh nghiệm : Nâng cao chất lượng giờ thực hành Tin học 7 ... năng cơ bản trên máy thành thạo hơn, tích cực tự giác trong các giời học và các em áp dụng được nhiều kiến thức được học vào cuộc sống hàng ngày Nếu áp dụng phương pháp dạy học này trong những giờ thực hành của các khối lớp khác tôi tin chắc rằng nó sẽ góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng bộ môn Trên đây là một số kinh nghiệm của bản thân rút ra được trong quá trình dạy học Rất mong nhận được...Sáng kiến kinh nghiệm : Nâng cao chất lượng giờ thực hành Tin học 7 + Đối tượng học sinh khá -giỏi: Thao tác tính điểm trung bình cho các học sinh trong danh sách, tính điểm trung bình của cả lớp bằng hàm thích hợp Yêu cầu học sinh phải biết sử dụng địa chỉ của các ô, khối trong phần tham số của các hàm để tính toán Xác định được điểm trung bình cao nhất và thấp nhất theo yêu cầu của... ĐÁNH GIÁ CỦA SỞ GD & ĐT BÌNH DƯƠNG - Giáo viên: Lê Thị Hồng Tươi Trang 17 Sáng kiến kinh nghiệm : Nâng cao chất lượng giờ thực hành Tin học 7 ... - Giáo viên: Lê Thị Hồng Tươi Trang 15 Sáng kiến kinh nghiệm : Nâng cao chất lượng giờ thực hành Tin học 7 . tiến hành: RnC%.,(#1 Giáo viên: Lê Thị Hồng Tươi Trang 6  Nâng cao chất lượng giờ thực hành Tin học 7 Rn"#_L!= +_J1 RDF'"#_+&+E-. +K+a •DJBK#gJ=F &,1 •TbgL!%"&#%6"& -+L!%"&#%6"& +1 •q+J%6@%. b1 •Wu'+&I0*+:- !%(*8:1 •DJB%".% IK+r*0L!1 Rn+J*++=Ab %Hl+*:%)1- %"&b%H+$+@ +%;=*+"E12;+"E+- J*_+K441W+%"&"8 K+Yu'381 R8/|%-J8a •DF'+8/|-J+ "E%.R8/|.L!%(8=:+1 Giáo viên: Lê Thị Hồng Tươi Trang 7  Nâng cao chất lượng giờ thực hành Tin học 7 •DF'+"E8/|-J +1 •nF-8/|=F-'1 ns8/|@.BB*+ +%H5%(-. 7 RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR jkl3%3 m%$v"'$d% RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR Giáo viên: Lê Thị Hồng Tươi Trang 17  Nâng cao chất lượng giờ thực hành Tin học 7 RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR Giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao chất lượng giờ thực hành tin học 7, Nâng cao chất lượng giờ thực hành tin học 7,

Từ khóa liên quan