0

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIỜ THỰC HÀNH TIN học 7

14 584 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/12/2016, 21:36

Sáng kiến kinh nghiệm: Nâng cao chất lợng thực hành Tin học TI: NNG CAO CHT LNG GI THC HNH TIN HC - - A.L DO CHN TI Nhõn loi ang ng trc s phỏt trin nh v bóo ca khoa hc cụng ngh, Vit Nam núi chung v ngnh giỏo dc o to núi riờng phi u t phỏt trin v mi mt, c bit l ngun nhõn lc tc l phi o to mt th h tr nng ng, sỏng to, nm vng tri thc khoa hc cụng ngh lm ch mi hon cnh cụng tỏc v hot ng xó hi nhm ỏp ng c nhu cu thi kỡ cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ t nc ỏp ng c cỏc yờu cu trờn, mụn Tin hc ó c a vo ging dy cỏc trng ph thụng vi vai trũ l mụn hc t chn Mụn tin hc t chn trng ph thụng hin hnh cú nhim v trang b cho hc sinh nhng hiu bit c bn v cụng ngh thụng tin v vai trũ ca nú xó hi hin i Mụn hc ny, giỳp hc sinh bc u lm quen vi phng phỏp gii quyt theo quy trỡnh cụng ngh v k nng s dng mỏy tớnh phc v hc v cuc sng T nm hc 2006-2007, mụn tin hc cp THCS l mụn hc t chn cho nhng trng cú iu kin vi thi lng tit/tun tt cc cỏc lp cp hc L mụn hc mi a vo trng ph thụng v cú nhng c thự riờng nh liờn quan cht ch vi s dng mỏy tớnh, cỏch suy ngh v gii quyt theo quy trỡnh cụng ngh, coi trng lm vic theo nhúm c trng ca mụn Tin hc l kin thc i ụi vi thc Ngời thực hiện: Nguyễn Thị Nhung Trờng THCS Lộc Thủy Sáng kiến kinh nghiệm: Nâng cao chất lợng thực hành Tin học hnh, c bit la tui THCS phn thc hnh cũn chim thi lng nhiu hn Qua thi gian trc tip ging dy mụn Tin hc núi chung, Tin hc núi riờng bn thõn tụi nhn thy rng nhiu hc sinh cũn yu v k nng thc hnh trờn mỏy Thm cũn cú mt s hc sinh cũn ngi thc hin cỏc thao tỏc trờn mỏy m ch yu l quan sỏt cỏc hc sinh khỏc nhúm thc hnh (HS khỏ-gii) Do vy cỏc tit thc hnh ớt t yờu cu cht lng T nhng bn khon trn tr lm th no nõng cao cht lng mi gi thc hnh nờn quỏ trỡnh ging dy tụi luụn chỳ trng n vic hng dn, chia nhúm thc hnh cho cỏc i tng hc sinh u cú thi gian tip xỳc, s dng mỏy nhiu giỳp cỏc em cú th t khỏm phỏ, t hc v so sỏnh Ngời thực hiện: Nguyễn Thị Nhung Trờng THCS Lộc Thủy Sáng kiến kinh nghiệm: Nâng cao chất lợng thực hành Tin học B NI DUNG: I C S Lí LUN Cụng ngh thụng tin l mt cỏc phng tin quan trng nht ca s phỏt trin, ang lm bin i sõu sc i sng kinh t, hoỏ, xó hi, giỏo dc ca th gii hin i, ú cú Vit Nam Chỳng ta ang thi i thụng tin k thut s, thi i Internet ng v Nh nc ó cú nhng ch trng chớnh sỏch u t v phỏt trin v ng dng cụng ngh thụng tin nh: - Ch th s 58-CT/TW ca b chớnh tr v y mnh ng dng v phỏt trin CNTT s nghip cụng nghip hoỏ - hin i hoỏ ó ch rừ: ng dng v phỏt trin CNTT l mt nhim v u tiờn chin lc phỏt trin kinh t - xó hi, l phng tin ch lc i tt ún u, rỳt ngn khong cỏch phỏt trin so vi cỏc nc i trc - Ch th s 29/2001/CT-BGD&T ca B GD&T v tng cng ging dy, o to v ng dng CNTT ngnh giỏo dc ó ch rừ: Nõng cao nhn thc v vai trũ ca CNTT: ng dng v phỏt trin CNTT giỏo dc v o to s to mt bc chuyn c bn quỏ trỡnh i mi ni dung, chng trỡnh, phng phỏp ging dy, hc v qun lớ giỏo dc Phn u thc hin cỏc mc tiờu c th ca ngnh l: T chc tt vic dy v hc tin hc tt c cỏc cp hc, bc hc, ngnh hc nhm ph cp tin hc nh trng, - Ch th s 03/2007CCT-UBND ngy 16/8/2007 ca UBND tnh Qung Bỡnh v vic y mnh ng dng v phỏt trin cụng ngh thụng tin trờn a bn tnh Qung Bỡnh - ỏn a tin hc vo nh trng ca S GD&T Qung Bỡnh v ca phũng GD-T L Thy Ngời thực hiện: Nguyễn Thị Nhung Trờng THCS Lộc Thủy Sáng kiến kinh nghiệm: Nâng cao chất lợng thực hành Tin học c trng ca mụn Tin hc l khoa hc gn lin vi cụng ngh, vy mt mt trang b cho hc sinh kin thc khoa hc v Tin hc, phỏt trin t thut toỏn, rốn luyn k nng gii quyt , mt khỏc phi chỳ trng n rốn luyn k nng thc hnh, ng dng, to mi iu kin hc sinh c thc hnh, nm bt v tip cn nhng cụng ngh mi ca Tin hc phc v hc v i sng Ni dung chng ca mụn Tin hc t chn hin hnh cỏc trng ph thụng ó ỏp ng c nhng yờu cu trờn II C S THC TIN Thc t qua nhng nm trc tip ging dy b mụn cng nh qua trao i vi ng nghip tụi nhn thy: hu nh mi hc sinh u rt hng thỳ vi mụn hc, c nh trng to mi iu kin thuõn li c v CSVC trang thit b, k hoch v ngi phc v cụng tỏc a tin hc vo nh trng Tuy nhiờn cht lng b mụn qua cỏc nm hc cha cao, c bit l k nng thc hnh trờn mỏy ca hc sinh cũn yu, thm mt s hc sinh cũn rt ngi s dng mỏy rốn luyn cỏc k nng, bi õy l mt mụn hc mi Cựng vi chng trỡnh a tin hc vo nh trng t nm hc 20042005, nm hc 2006-2007 B GD&T cú cụng hng dn v vic dy Tin hc t chn cp THCS bt u t lp Nh vy mt s trng hc sinh c hc Tin hc c chng trỡnh: Chng trỡnh t chn Tin hc ca B GD&T v chng trỡnh chớnh khoỏ mụn tin hc ca S GD&T Qung Bỡnh theo cỏc lp Cho nờn CSVC ca trng cha ỏp ng c nhu cu hc ca hc sinh v yờu cu v i mi phng phỏp dy hc - Trng THCS Lc Thu l mt trng nm trờn a bn ca xó Lc Thu, l mt xó thuc a bn kinh t xó hi cũn nhiu khú khn Ngời thực hiện: Nguyễn Thị Nhung Trờng THCS Lộc Thủy Sáng kiến kinh nghiệm: Nâng cao chất lợng thực hành Tin học T nm hc 2003-2004 trng THCS Lc Thu ó u t trang cp phũng mỏy vi tớnh gm 10 mỏy phc v cho vic a tin hc vo nh trng, l mt by trng THCS a tin hc vo ging dy sm nht huyn Tuy nhiờn iu kin kinh phớ cũn hn hp nờn vic mua sm trang thit b dy hc hin i (mỏy chiu Projector), mua b sung thờm mỏy vi tớnh cha thc hin c Vi s lng mỏy trờn cha ỏp ng c nhu cu hc hin Hc sinh trờn a bn ch yu l em cỏc gia ỡnh lm ngh nụng, s quan tõm ca ph huynh n vic hc ca em cũn nhiu hn ch, iu kin cỏc em cú mỏy vi tớnh nh l rt khú, hu ht cỏc em ch c tip xỳc, lm quen vi mỏy tớnh gi hc dn n vic s dng mỏy ca hc sinh cũn lỳng tỳng, cht lng gi thc hnh cha cao Mt b phn hc sinh cha coi trng mụn hc, xem õy l mt mụn ph nờn cha cú s u t thi gian cho vic hc III CC BIN PHP THC HIN Thit k v iu hnh t chc cỏc hot ng ca tit thc hnh 1.1 Thit k bi dy thc hnh phi phự hp vi nhiu i tng hc sinh Cụng vic thit k chu ỏo trc mt bi dy v phự hp vi nhiu i tng l khõu quan trng khụng th thiu ca mt tit dy hc m bt kỡ mt giỏo viờn no cng phi bit Thit k trc bi dy giỳp giỏo viờn chun b chu ỏo hn v kin thc, k nng, phng phỏp, tin trỡnh v tõm th i vo mt tit dy thit k mt bi dy phự hp cho nhiu i tng hc sinh thỡ ti thiu nht phi lm c nhng vic sau: - Xỏc nh c mc tiờu trng tõm ca bi hc v kin thc, k nng thỏi tỡnh cm Tỡm c nhng k nng c bn dnh cho hc sinh yu kộm v kin thc, k nng nõng cao cho hc sinh khỏ gii Ngời thực hiện: Nguyễn Thị Nhung Trờng THCS Lộc Thủy Sáng kiến kinh nghiệm: Nâng cao chất lợng thực hành Tin học - Tham kho thờm ti liu m rng v i sõu hn vo bn cht ca n v kin thc, giỳp giỏo viờn nm mt cỏch tng th, gii thớch cho hc sinh cn thit - Nm c ý ca sỏch giỏo khoa xõy dng v thit k cỏc hot ng hc phự hp vi tỡnh hỡnh thc t ca i tng v trỡnh hc sinh, iu kin dy hc - Chun b tt phũng thc hnh, cỏc thit b dy hc - Cui cựng lm hon chnh tin trỡnh ca mt gi dy hc vi y cỏc hot ng c th Nu thc hin tt nhng vic ny xem nh giỏo viờn ó chun b tt tõm th bc vo gi dy v ó thnh cụng bc u 1.2 iu hnh t chc hot ng ca hc sinh trờn lp Vic thit k tt mt bi dy v phự hp vi tng i tng hc sinh xem nh ó thnh cụng mt na nhng ú ch l xem nh bc u cho mt tit dy cũn khõu quyt nh thnh cụng chớnh l khõu t chc iu khin cỏc i tng hc sinh trờn lp Trong iu kin CSVC ca trng, vi mt gi thc hnh, vic quan trng u tiờn l chia nhúm thc hnh Vi vic cho hc sinh thc hnh theo nhúm, hc sinh cú th trao i h tr ln - bi hc tr thnh quỏ trỡnh hc hi ln ch khụng ch l s tip nhn th ng t giỏo viờn Tuy nhiờn vic thc hnh theo nhúm cú hiu qu ũi hi giỏo viờn phi la chn ni dung a vo thc hnh phự hp vi nhiu i tng hc sinh Cỏch chia nhúm: Chia nhúm 2-3 hc sinh/mỏy (nhúm ngu nhiờn vi nhiu i tng hc sinh h tr cho i tng hc sinh yu quỏ trỡnh thc hnh) Cỏc nhúm cú th t c nhúm trng ca nhúm mỡnh Cỏc bc tin hnh: - Giỏo viờn nờu , yờu cu v ni dung thc hnh - Giỏo viờn hng dn cho hc sinh cỏc k nng thao tỏc bi thc hnh, thao tỏc mu cho hc sinh quan sỏt Ngời thực hiện: Nguyễn Thị Nhung Trờng THCS Lộc Thủy Sáng kiến kinh nghiệm: Nâng cao chất lợng thực hành Tin học - T chc hng dn cỏc nhúm thc hnh, gi m, khuyn khớch hc sinh tớch cc hot ng - GV qun lớ, giỏm sỏt hc sinh thc hnh theo nhúm : + Trong quỏ trỡnh hc sinh thc hnh, giỏo viờn theo dừi quan sỏt v b tr cn + Ch rừ nhng k nng, thao tỏc no c dnh cho i tng hc sinh yu cỏc nhúm, nhng k nng, thao tỏc no c dnh cho i tng hc sinh khỏ gii nhúm + Phỏt hin cỏc nhúm thc hnh khụng cú hiu qu un nn iu chnh + Luụn cú ý thc trỏch nhim tr giỳp trỏnh can thip sõu lm hn ch kh nng c lp sỏng to ca hc sinh + Trong quỏ trỡnh t chc thc hnh, giỏo viờn cú th a nhiu cỏch thc hin thao tỏc giỳp cỏc em rốn luyn v nõng cao k nng + Xõy dung mi quan h thõn thin, hp tỏc gia thy - trũ, trũ - trũ mụi trng hc an ton - Giỏo viờn cú th kim tra hiu qu lm vic ca cỏc nhúm bng cỏch ch nh hc sinh nhúm thc hin li cỏc thao tỏc ó thc hnh Nu hc sinh c ch nh khụng hon thnh nhim v, trỏch nhim gn cho cỏc thnh viờn nhúm, c bit l nhúm trng Lm c nh vy cỏc em s t giỏc v cú ý thc hn hc - Nhn xột, ỏnh giỏ kt qu hc tp: + T chc cho cỏc nhúm t nhn xột kt qu thc hnh, nhúm trng iu hnh - nhn xột v k nng, thỏi hc ca cỏc bn nhúm + Giỏo viờn tng kt, nhn xột, b sung kin thc Giỏo viờn cng nờn cú nhn xột ngn gn v tỡnh hỡnh lm vic ca cỏc nhúm kp thi ng viờn, khuyn khớch cỏc nhúm thc hnh tt v rỳt kinh nghim i vi cỏc nhúm cha thc hnh tt Ngời thực hiện: Nguyễn Thị Nhung Trờng THCS Lộc Thủy Sáng kiến kinh nghiệm: Nâng cao chất lợng thực hành Tin học Vớ d minh ho v thit k v iu hnh t chc cỏc hot ng ca tit thc hnh BI THC HNH 4: BNG IM CA LP EM (T1) 1)Thit k bi hc a/ Xỏc nh mc tiờu trng tõm ca bi: + Hc sinh bit nhp cỏc cụng thc v hm vo ụ tớnh + Bit s dng mt s hm c bn Average, Max, Min Xỏc nh cỏc k nng, kin thc cỏc i tng hc sinh cn t: + i tng hc sinh yu: Nhp c cụng thc tớnh im trung bỡnh, s dng c mt s hm tớnh toỏn mc n gin + i tng hc sinh khỏ-gii: S dng khỏ thnh tho cụng thc, hm tớnh toỏn b/ Chun b phũng mỏy, thit b dy hc, chộp mt s bng tớnh ca cỏc bi thc hnh trc cú liờn quan n bi thc hnh (tp Danh sach lop em, So theo doi the luc) 2)Thit k v iu hnh t chc hot ng hc ca hc sinh trờn lp Hot ng 1: Lp cụng thc tớnh im trung bỡnh Mc tiờu: Hc sinh lp c cụng thc tớnh im trung bỡnh Hot ng theo nhúm, u tiờn i tng hc sinh yu Sau ó phõn nhúm thc hnh phự hp, giỏo viờn tin hnh cỏc bc - Nờu ni dung v cỏc yờu cu ca hot ng - Hng dn hc sinh tho lun theo nhúm vi yờu cu ca bi trc bt tay vo thc hnh tớnh toỏn bng cỏc cõu hi sau: ? Lp cụng thc tớnh im trung bỡnh nh th no ? Cỏc thnh phn cụng thc cú th l nhng i tng no Ngời thực hiện: Nguyễn Thị Nhung Trờng THCS Lộc Thủy Sáng kiến kinh nghiệm: Nâng cao chất lợng thực hành Tin học - Giỏo viờn thao tỏc cho cỏc nhúm quan sỏt, c bit l i tng hc sinh yu - T chc hng dn cho cỏc nhúm thc hnh: + i tng hc sinh yu thao tỏc nhp cụng thc tớnh im trung bỡnh ca cỏc bn lp ct im trung bỡnh , tớnh im trung bỡnh ca c lp v ghi vo ụ cui cựng ca ct im trung bỡnh - Hỡnh 30 Cho hc sinh lp tng cụng thc mt ghi nh Giỏo viờn quan sỏt, tu tng trng hp c th ch dn thờm (VD: s dng a ch ca cỏc ụ thay cho cỏc giỏ tr c th ụ, s dng a ch ca khi, ) Hỡnh 30 Bng im lp em + i tng hc sinh khỏ -gii: Thao tỏc tớnh im trung bỡnh cho cỏc hc sinh danh sỏch, tớnh im trung bỡnh ca c lp Yờu cu hc sinh phi bit s dng a ch ca cụng thc tớnh toỏn Vi i tng ny giỏo viờn cú th rỳt ngn danh sỏch hc sinh trang tớnh trỏnh vic cỏc em mt nhiu thi gian vo vic nhp v chnh sa s liu cụng thc Hng dn cho hc sinh ghi li mt s kt qu tớnh bng cụng thc so sỏnh vi vic s dng hm hot ng sau - Giỏo viờn kim tra ỏnh giỏ kt qu thc hin hot ng Chỳ ý iu chnh mt s li hc sinh sinh hay mc phi quỏ trỡnh thc hnh Ngời thực hiện: Nguyễn Thị Nhung Trờng THCS Lộc Thủy Sáng kiến kinh nghiệm: Nâng cao chất lợng thực hành Tin học Hot ng 2: S dng cỏc hm tớnh toỏn Mc tiờu: Hc sinh s dng c cỏc hm AVERAGE, MAX, MIN tớnh toỏn Vi i tng hc sinh yu: Bit s dng hm AVERAGE tớnh im trung bỡnh, c bn s dng c cỏc hm Max, Min Vi i tng hc sinh khỏ - gii: s dng c cỏc hm AVERAGE, MAX, MIN tớnh toỏn vi phn tham s ca hm a dng T chc hot ng: - Nờu ni dung v cỏc yờu cu ca hot ng - Hng dn hc sinh tho lun theo nhúm vi yờu cu ca bi vi cỏc cõu hi sau: ? S dng hm no tớnh im trung bỡnh ? xỏc nh im trung bỡnh cao nht, thp nht ta s dng nhng hm no ? Cỏc thnh phn tham s ca hm cú th l nhng i tng no - T chc hng dn cho cỏc nhúm thc hnh: + i tng hc sinh yu thao tỏc s dng hm Average tớnh im trung bỡnh ca cỏc bn lp ct im trung bỡnh , tớnh im trung bỡnh ca c lp v ghi vo ụ cui cựng ca ct im trung bỡnh C bn s dng c cỏc hm Max, Min xỏc nh c im trung bỡnh cao nht, thp nht + i tng hc sinh khỏ -gii: Thao tỏc tớnh im trung bỡnh cho cỏc hc sinh danh sỏch, tớnh im trung bỡnh ca c lp bng hm thớch hp Yờu cu hc sinh phi bit s dng a ch ca cỏc ụ, phn tham s ca cỏc hm tớnh toỏn Ngời thực hiện: Nguyễn Thị Nhung Trờng THCS Lộc Thủy 10 Sáng kiến kinh nghiệm: Nâng cao chất lợng thực hành Tin học Xỏc nh c im trung bỡnh cao nht v thp nht theo yờu cu ca bi Trong quỏ trỡnh ny, i tng hc sinh yu quan sỏt v thc hin li mt s thao tỏc theo yờu cu ca giỏo viờn - GV qun lớ, giỏm sỏt hc sinh thc hnh theo nhúm, nhc nh, iu chnh kp thi cỏc nhúm thc hnh khụng hiu qu - Nhn xột ỏnh giỏ kt qu hot ng - Kim tra 1-2 hc sinh: Trỡnh by li cỏc thao tỏc hot ng - T chc cho cỏc nhúm t nhn xột v kt qu v s tớch cc ca cỏc thnh viờn nhúm to cho cỏc em cú ý thc thi ua cao hc - Giỏo viờn tng kt, b sung kin thc: Nhn mnh li ớch ca vic s dng hm v a ch so vi vic s dng cụng thc Ch cho hc sinh thy vic nhp cụng thc tng t s mt nhiu thi gian, ta cú th thc hin thao tỏc chộp (giỏo viờn thc hin) gõy hng thỳ cho hc sinh tit lý thuyt sau Nhn xột ngn gn v tỡnh hỡnh lm vic ca cỏc nhúm nhc nh, khuyn khớch to khụng khớ thi ua hc cỏc nhúm Qua thi gian ỏp dng phng phỏp, tụi nhn thy gi thc hnh thc s thu hỳt cỏc i tng hc sinh hn ch khụng cũn l gi hc ca cỏc i tng hc sinh khỏ gii Hc sinh hot ng tớch cc hn, cỏc thao tỏc trờn mỏy thc hin khỏ thun thc Cỏc i tng hc sinh h tr c cho cựng hc, cựng tin b Kt qu kim tra mụn Tin hc hc kỡ II nm hc 2007-2008 (phn thc hnh) cha ỏp dng ti Kt qu kim tra S TT Lp Gii Khỏ TB Yu Kộm s SL % SL % SL % SL % SL % 7A 36 13,9 10 27,8 13 36,1 22,2 0 Ngời thực hiện: Nguyễn Thị Nhung Trờng THCS Lộc Thủy 11 Sáng kiến kinh nghiệm: Nâng cao chất lợng thực hành Tin học 7B 34 17,6 11 32,4 13 38,2 17,6 0 Tng 70 11 15,7 21 30,0 26 37,1 14 20,0 0 Kt qu kim tra hc kỡ I lp nm hc 2008-2009 (phn thc hnh) sau ỏp dng ti TT Lp 7A 7B Tng S s 38 40 78 KT QU KIM TRA Gii Khỏ TB Yu SL % SL % SL % SL % 18,4 12 31,6 13 34,2 15.9 20,0 15 37,5 12 30,0 12,5 15 19,2 27 34,6 25 32,1 11 14,1 Kộm SL % 0 0 0 IV BI HC KINH NGHIM thc hin tt mt tit dy thc hnh tin hc phự hp vi cỏc i tng hc sinh thỡ phi thc hin c cỏc sau: 1) Thit k bi dy phự hp vi nhiu i tng hc sinh - Giỏo viờn phi nm bt i tng hc sinh v k nng thc hnh v phõn loi i tng rừ rng, chớnh xỏc 2) iu hnh t chc hot ng ca hc sinh trờn lp - Giỏo viờn cn a h thng bi thc hnh, yờu cu v cỏc k nng sỏt vi tng i tng hc sinh - iu hnh cỏc hot ng ca hc sinh mt cỏch linh hot, to c hi cho cỏc i tng hc sinh c thc hnh 3) ỏnh giỏ v theo dừi kt qu hc theo tng i tng hc sinh Ngời thực hiện: Nguyễn Thị Nhung Trờng THCS Lộc Thủy 12 Sáng kiến kinh nghiệm: Nâng cao chất lợng thực hành Tin học C KT LUN Tin hc l mụn hc mi i vi hc sinh ph thụng to hng thỳ hc cho hc sinh v tng bc nõng cao cht lng b mụn ũi hi ngi giỏo viờn phi tỡm toi, i mi phng phỏp dy hc phự hp, hiu qu Trong quỏ trỡnh dy hc ỏp dng vic t chc hot ng nhúm phự hp vi cỏc i tng hc sinh gi thc hnh tụi nhn thy rng cỏc em thc hin cỏc k nng c bn trờn mỏy thnh tho hn, tớch cc t giỏc cỏc gii hc v cỏc em ỏp dng c nhiu kin thc c hc vo cuc sng hng ngy Nu ỏp dng phng phỏp dy hc ny nhng gi thc hnh ca cỏc lp khỏc tụi tin chc rng nú s gúp phn khụng nh vic nõng cao cht lng b mụn Trờn õy l mt s kinh nghim ca bn thõn rỳt c quỏ trỡnh dy hc, rt mong nhn c s gúp ý ca quý cp lónh o, bn bố ng nghip tụi cú th hon chnh hn ti ny, gúp phn nõng cao cht lng dy v hc Lc Thy, ngy 10 thỏng nm 2009 Ngi vit: Nguyn Th i Nhung Ngời thực hiện: Nguyễn Thị Nhung Trờng THCS Lộc Thủy 13 Sáng kiến kinh nghiệm: Nâng cao chất lợng thực hành Tin học Ngời thực hiện: Nguyễn Thị Nhung Trờng THCS Lộc Thủy 14 [...]... kinh nghiÖm: N©ng cao chÊt lîng giê thùc hµnh Tin häc 7 2 7B 34 6 17, 6 11 32,4 13 38,2 6 17, 6 0 0 Tổng 70 11 15 ,7 21 30,0 26 37, 1 14 20,0 0 0 Kết quả kiểm tra học kì I lớp 7 năm học 2008-2009 (phần thực hành) sau khi áp dụng đề tài TT Lớp 1 2 7A 7B Tổng Sĩ số 38 40 78 KẾT QUẢ KIỂM TRA Giỏi Khá TB Yếu SL % SL % SL % SL % 7 18,4 12 31,6 13 34,2 6 15.9 8 20,0 15 37, 5 12 30,0 5 12,5 15 19,2 27 34,6 25 32,1... BÀI HỌC KINH NGHIỆM Để thực hiện tốt một tiết dạy thực hành tin học phù hợp với các đối tượng học sinh thì phải thực hiện được các vấn đề sau: 1) Thiết kế bài dạy phù hợp với nhiều đối tượng học sinh - Giáo viên phải nắm bắt đối tượng học sinh về kĩ năng thực hành và phân loại đối tượng rõ ràng, chính xác 2) Điều hành tổ chức hoạt động của học sinh trên lớp - Giáo viên cần đưa ra hệ thống bài tập thực. .. thực hành, yêu cầu về các kĩ năng sát với từng đối tượng học sinh - Điều hành các hoạt động của học sinh một cách linh hoạt, tạo cơ hội cho các đối tượng học sinh được thực hành 3) Đánh giá và theo dõi kết quả học tập theo từng đối tượng học sinh Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ ¸i Nhung Trêng THCS Léc Thñy 12 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: N©ng cao chÊt lîng giê thùc hµnh Tin häc 7 C KẾT LUẬN Tin học là môn học. .. môn học mới đối với học sinh phổ thông Để tạo hứng thú học tập cho học sinh và từng bước nâng cao chất lượng bộ môn đòi hỏi người giáo viên phải tìm toi, đổi mới phương pháp dạy học phù hợp, hiệu quả Trong quá trình dạy học áp dụng việc tổ chức hoạt động nhóm phù hợp với các đối tượng học sinh trong giờ thực hành tôi nhận thấy rằng các em thực hiện các kĩ năng cơ bản trên máy thành thạo hơn, tích cực... đối tượng học sinh khá giỏi Học sinh hoạt động tích cực hơn, các thao tác trên máy thực hiện khá thuần thục Các đối tượng học sinh hỗ trợ được cho nhau để cùng học, cùng tiến bộ Kết quả kiểm tra môn Tin học 7 học kì II năm học 20 07- 2008 (phần thực hành) khi chưa áp dụng đề tài Kết quả kiểm tra Sĩ TT Lớp Giỏi Khá TB Yếu Kém số SL % SL % SL % SL % SL % 1 7A 36 5 13,9 10 27, 8 13 36,1 8 22,2 0 0 Ngêi thùc... thành thạo hơn, tích cực tự giác trong các giời học và các em áp dụng được nhiều kiến thức được học vào cuộc sống hàng ngày Nếu áp dụng phương pháp dạy học này trong những giờ thực hành của các khối lớp khác tôi tin chắc rằng nó sẽ góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng bộ môn Trên đây là một số kinh nghiệm của bản thân rút ra được trong quá trình dạy học, rất mong nhận được sự góp ý của quý... ta có thể thực hiện thao tác sao chép (giáo viên thực hiện) để gây hứng thú cho học sinh trong tiết lý thuyết sau Nhận xét ngắn gọn về tình hình làm việc của các nhóm để nhắc nhở, khuyến khích tạo không khí thi đua nhau trong học tập ở các nhóm Qua thời gian áp dụng phương pháp, tôi nhận thấy giờ thực hành thực sự thu hút các đối tượng học sinh hơn chứ không còn là giờ học của các đối tượng học sinh...S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: N©ng cao chÊt lîng giê thùc hµnh Tin häc 7 Xác định được điểm trung bình cao nhất và thấp nhất theo yêu cầu của bài tập 3 Trong quá trình này, đối tượng học sinh yếu quan sát và thực hiện lại một số thao tác theo yêu cầu của giáo viên - GV quản lí, giám sát học sinh thực hành theo nhóm, nhắc nhở, điều chỉnh kịp thời các nhóm thực hành không hiệu quả - Nhận xét đánh giá... của quý cấp lãnh đạo, bạn bè đồng nghiệp để tôi có thể hoàn chỉnh hơn đề tài này, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học Lộc Thủy, ngày 10 tháng 2 năm 2009 Người viết: Nguyễn Thị Ái Nhung Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ ¸i Nhung Trêng THCS Léc Thñy 13 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: N©ng cao chÊt lîng giê thùc hµnh Tin häc 7 Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ ¸i Nhung Trêng THCS Léc Thñy 14 ... giá kết quả hoạt động 2 - Kiểm tra 1-2 học sinh: Trình bày lại các thao tác trong 2 hoạt động - Tổ chức cho các nhóm tự nhận xét về kết quả và sự tích cực của các thành viên trong nhóm tạo cho các em có ý thức thi đua cao trong học tập - Giáo viên tổng kết, bổ sung kiến thức: Nhấn mạnh lợi ích của việc sử dụng hàm và địa chỉ so với việc sử dụng công thức Chỉ cho học sinh thấy việc nhập công thức tương ... 22,2 0 Ngời thực hiện: Nguyễn Thị Nhung Trờng THCS Lộc Thủy 11 Sáng kiến kinh nghiệm: Nâng cao chất lợng thực hành Tin học 7B 34 17, 6 11 32,4 13 38,2 17, 6 0 Tng 70 11 15 ,7 21 30,0 26 37, 1 14 20,0... a tin hc vo nh trng ca S GD&T Qung Bỡnh v ca phũng GD-T L Thy Ngời thực hiện: Nguyễn Thị Nhung Trờng THCS Lộc Thủy Sáng kiến kinh nghiệm: Nâng cao chất lợng thực hành Tin học c trng ca mụn Tin. .. so sỏnh Ngời thực hiện: Nguyễn Thị Nhung Trờng THCS Lộc Thủy Sáng kiến kinh nghiệm: Nâng cao chất lợng thực hành Tin học B NI DUNG: I C S Lí LUN Cụng ngh thụng tin l mt cỏc phng tin quan trng
- Xem thêm -

Xem thêm: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIỜ THỰC HÀNH TIN học 7 , NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIỜ THỰC HÀNH TIN học 7 ,

Từ khóa liên quan