quan-tri-tai-chinh-quoc-te.pdf

41 2.6K 13
quan-tri-tai-chinh-quoc-te.pdf

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Chia sẻ kiến thức về quản trị tài chính quốc tế.

SANK OF ENOLA xe Đ43w 3*“saz, ' —* eee tee ee (np “” Sự “Tr, THANH VIEN NHOM 10 we an Nguyén Xuan Tanh CN ẩn Tiên Đỉnh fF LB - Mf we M riau ot Lay J - J I 12 Nguyen Quoc Van eee ee = fee “. ”“ ' -_ ` cố ốc ốc cốc 2c ốc a -—-— — —- = ‘5 Na Noi Dung @ Giới thiệu tổng quát tài quốc tế @ Cac chiến lược tài quốc tế Dou @ trị dòng ngân lưu quốc tế Quản lý rủi ro tỷ giá hối đoái =~ - I GIOT THIEU TONG QUÁT VỀ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ ep? đề!) 1.1 Cán cân toán quéc gia > Rủi ro kinh tế: Thể tình trạng gia tăng giá phí nhập lượng đầu vào kê xuất lượng đầu biến động tỷ giá hồi đoái / - ` ` ` : _ ha, oy~ S_ r II CAC CHIEN LUO'C TAI CHINH QUOC TE ‘mea’ wine ` " v2 11,1 Chiến lược toàn diện ` > Giải pháp toàn diện tạo cho MNC công ty mẹ va phân quyên quyêt định cho công ty > Tiếp cận nhiều mặt >» Cac cong ty linh động hơn, động hơn, cạnh tranh hiệu > Ban quan tri cấp cao cơng ty thường khơng thích giảm qun lực họ > Cạnh tranh công ty khác giới giảm lợi nhuận toàn cho công ty mẹ \ÉÄ) 11.2 Chiến lược cục ` %% Giải pháp cục làm cho tất hoạt động kinh doanh nước mở rộng kinh doanh nước Trong trường hợp đơn vị hợp thành hệ thông kế hoạch kiểm tra công ty mẹ %*» Phối hợp quản lý toàn hoạt động %% Cản trở nỗ lực mở rộng cơng ty mẹ lây hết nguôn lực cân thiệt

Ngày đăng: 13/08/2012, 10:17

Hình ảnh liên quan

MNC cũng muốn giảm tác động hồi đoái. Hình thức thông dụng nhất: của, những tác động này là chuyên đổi, giao dịch và kinh t3 le h - quan-tri-tai-chinh-quoc-te.pdf

c.

ũng muốn giảm tác động hồi đoái. Hình thức thông dụng nhất: của, những tác động này là chuyên đổi, giao dịch và kinh t3 le h Xem tại trang 22 của tài liệu.
Tác động chuyên đổi là quá trình trình bày lại bảng - quan-tri-tai-chinh-quoc-te.pdf

c.

động chuyên đổi là quá trình trình bày lại bảng Xem tại trang 23 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan