0

quan-tri-kinh-doanh-quoc-te.pdf

40 3,535 19
 • quan-tri-kinh-doanh-quoc-te.pdf

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/08/2012, 10:17

Tài liệu chia sẻ kiến thức về quản trị kinh doanh quốc tế.
- Xem thêm -

Xem thêm: quan-tri-kinh-doanh-quoc-te.pdf, quan-tri-kinh-doanh-quoc-te.pdf

Hình ảnh liên quan

1.4. Các hình thức kính doanh quốc †e 1.5. Cơng †y đa quốc gia - quan-tri-kinh-doanh-quoc-te.pdf

1.4..

Các hình thức kính doanh quốc †e 1.5. Cơng †y đa quốc gia Xem tại trang 8 của tài liệu.
Được hình thănh từ những tổ chức thuộ c2 - quan-tri-kinh-doanh-quoc-te.pdf

c.

hình thănh từ những tổ chức thuộ c2 Xem tại trang 13 của tài liệu.
Chính trị - định hình kinh doanh trên tộn cầu Luật - điều chỉnh mỗi quan hệ buơn bán quốc tế - quan-tri-kinh-doanh-quoc-te.pdf

h.

ính trị - định hình kinh doanh trên tộn cầu Luật - điều chỉnh mỗi quan hệ buơn bán quốc tế Xem tại trang 17 của tài liệu.
Sở hữu võ hình gõm: văn bằng bảo H2 pdtent), S-I- 1/2 - quan-tri-kinh-doanh-quoc-te.pdf

h.

ữu võ hình gõm: văn bằng bảo H2 pdtent), S-I- 1/2 Xem tại trang 24 của tài liệu.
hình sản xuốt kinh doanh chuốn hĩa cho từng khu vực đủ được phần chio - quan-tri-kinh-doanh-quoc-te.pdf

hình s.

ản xuốt kinh doanh chuốn hĩa cho từng khu vực đủ được phần chio Xem tại trang 35 của tài liệu.