0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (40 trang)

Phún ững lợi sự gia tăng cạnh tranh nước ngoỏ

Một phần của tài liệu QUAN-TRI-KINH-DOANH-QUOC-TE.PDF (Trang 34 -39 )

s Nhu cũu giảm chỉ phí

» Nhu cũu vượt qua hàng rào bảo hộ củg các

nước

Non. N8. giữ thuận lợi về cúc chuyên gia kỹ thuật bằng chẽ tqo trực tiếp hơn là chuyển giao

thuật bằng chẽ tqo trực tiếp hơn là chuyển giao

license

1.5. CƠNG TY ĐA QUỐC GIA (MNC) (Hì

Chiên lược kinh doanh

„ Chiên lược vị chủng (Ethnocentric) - chiến lược hoạt động chung cho thị trường trong nước lỗn quốc tế

động chung cho thị trường trong nước lỗn quốc tế

. SG lược đa chủng (Polycentric) - đa dạng hồơ

chiến lược theo từng thị trường biệt lập ở từng quốc slÍe

„ Chiên lược đa khu vực (Regiocentric) - thiết kề mơ

hình sản xuốt kinh doanh chuốn hĩa cho từng khu vực đủ được phần chio

„ Chiên lược tâm địa cầu (Geocentric) - áp dụng mơư

U11 ¡2 o1 ›/o1i 121) 1.1) 401/1: 08, 01.8, 0 ,0jẨ--

CẤU HĨA.

0) 21U 7)9°)

2.1. KHAI NIÊM

Tồn cốu hĩa lư quá trỉnh nền kinh tế thế

giới tiễn tới hợp nhỗ† vũ phụ thuộc lẫn nhdu, gồm 2 khía cạnh:

gồm 2 khía cạnh:

» Tộn cũu hĩa thị trưởng (Globdlization of Morket) - thị trưởng riêng k= cúc nước hợp

Morket) - thị trưởng riêng k= cúc nước hợp

nhất thành thị trưởng tồn cầu

“ Tộn cu hĩa sản xuất (Globdlization of

Production) - phân bỗ chi nhánh sản xuất vỏ cung ứng ở nhiều nơi trên thê giới nhằm

cung ứng ở nhiều nơi trên thê giới nhằm

IÊN TỘN CẤU HĨA

Sự chuyến dịch tãi chính của các nước thưng

qugd hoạt động đ äU †Ư, ?di trợ QDN;

Sản phẩm sản xuất mang fính qUốc tế củo

Hoạt động thương mdi giữØ cúc nưGG gịg tang

(1994 - 8.090 tý USD, 2.000 ~ 14.000 †ý _“

Di dãn, xuốt nhấp khẩu QUnÁ =2 động SJI-/<1-}

Chính sách, quy chế điều tiết hog† co. Kinh ,

vũ thương mợi củg mố 1U-- dữn Tiền tới Chúa mực chung. mang finh #ˆ CÍ

mực chung. mang finh #ˆ CÍ


Sự phúĩt triển khoa học c Hˆ ngh€; Iniernel,

lđm cho thưng tin kinh tế mang tính 1ưän cdU:

2.3. XU HƯỚNG TỘN CẤU HĨA

Một phần của tài liệu QUAN-TRI-KINH-DOANH-QUOC-TE.PDF (Trang 34 -39 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×