0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (40 trang)

Dẽ vượt qua räo cán thương mại để thâm nhập Thị

Một phần của tài liệu QUAN-TRI-KINH-DOANH-QUOC-TE.PDF (Trang 30 -34 )

irương

r3

Chia sẻ định phí vũ rủi ro

Bố sung kỹ năng võ tải sún cho nhdu

]J >kC

Bị 0Ù, thũnh tiều chuốn cơng nghệ cho ngành cơng

nghiệp

chế [9

GIÚP đối Ihú cạnh tranh đến được thị trường vũ cơng

1.5. CƠNG TY ĐA QUỐC GIÁ (MNC]

Khĩi niệm - lư cơng ty sở hữu hay kiếm sốt cúc cơ sở kinh doanh sản xuät hoặc dịch vụ ở

cúc cơ sở kinh doanh sản xuät hoặc dịch vụ ở

nước ngoởi. Điều kiện:

„ Chỉ nhúnh ít nhỗ† ở 2 quốc gia

“ Tỷ lệ doanh thu tử các hoạt động ở nước ngội phải ở mức nhàt định

ngội phải ở mức nhàt định

" MứỨc độ thäm nhập thị trưởng nước ngoởi

1.5. CƠNG TY ĐA QUỐC GIA (MNC] (Hì

Các giai đoạn phút triển

„ Giai đoqn † - Cơng ty trong nước (Domestic

Company) - tốp trung hộủn tộn vũo thị trưởng trong nước

Giai đoạn 2 - Cơng ty quốc tế (Interndtionol

Compơœny) - mở rộng hoạt động ra thị trường nước ngoỏi, nhưng vẫn tập trung chủ yêu thị trường trong nước

Giai đoạn 3 - Cơng ty đa quốc gia (Multinoationol Company) - định hưởng tử hướng nội thănh hưởng

ngoại, thiết lập chiễn lược đặc trưng cho mỗi nước

Giai đoạn 4 - Cơng ty tồn cầu (Global Company) -

áp dụng chiên lược morketing toủn câu hoy chiên lược †im kiễm nguyên liệu tộn cấu.

lược †im kiễm nguyên liệu tộn cấu.

1.5. CƠNG TY ĐA QUỐC GIA (MNC] (Hì

Đặc điểm

" Mỗi trưởng hoạt động - mỗi trưởng kinh

doanh ở nước chủ nhỏ lăn xuất xứ tác động

mạnh đền hoạt động củad cơng ty

» Triết lý kinh doanh - xem xét lợi ích chung


củg cơng †y

xo (l8 — km, LaĨ- 9Ì (So2 2o )l 1) chiêu sử dụng tỏi sản vä nguồn tải nguyên chung

sử dụng tỏi sản vä nguồn tải nguyên chung

„ Quơn hệ theo chiều Gà LG - phơi hợp hoạt

1.5. CƠNG TY ĐA QUỐC GIA (MNC] (Hì

ải trở thủnh MNG, lý do:

" Nhu cu bảo vệ họ trước những rủi ro vũ khơng ốn định của thị trưởng nội địo

ốn định của thị trưởng nội địo

THÍ TU TÁC (900//030/000100080/0(20(5908((/-00)00/- (0ì.

hĩa vũ dịch vụ

Một phần của tài liệu QUAN-TRI-KINH-DOANH-QUOC-TE.PDF (Trang 30 -34 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×