0

algorit-sang-che-phan-3.pdf

17 792 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/08/2012, 16:49

Tài liệu tham khảo về Algôrit sáng chế dành cho những người quan tâm đến phương pháp tư duy sáng tạo trong khoa học, kĩ thuật, ...
- Xem thêm -

Xem thêm: algorit-sang-che-phan-3.pdf,